Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Mateřská škola Pohoří, školní jídelna

Mateřská škola Pohoří

Základní údaje o Mateřské škole v Pohoří

Stavba budovy byla dokončena v roce 1974  a dne 1.9. byl zahájen provoz. Původně byla budova jednopatrová s rovnou střechou, kterou začalo po dvaceti letech zatékat, proto byla provedena nadstavba. V druhém patře tak vznikly 3 obecní bytové jednotky, které byly v červnu 1997 předány nájemníkům. Sedlovou střechou získala budova mnohem lepší vzhled.

Mateřská škola v PohoříMateřská škola v Pohoří

Mateřská škola je účelově stavěná, má samostatnou hernu, třídu, ložnici, relaxační místnost se skluzavkou do bazénu s balónky i jídelnu v prvním patře. V přízemí je umístěna kuchyň, šatna a jídelna pro ZŠ. Jídlo je dováženo z kuchyně výtahem. V srpnu 2009 byla provedena výměna oken a dveří za plastová. Vstupní dveře do vestibulu jsou hliníkové.  Vzhled budovy se značně vylepšil. V květnu 2010 byl proveden nátěr fasády celé budovy. V odstínech žluté a okrové barvy tak vynikla bílá barva oken. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, vybavená pískovištěm, sestavou se skluzavkou a houpačkami. Jsou tu 2 pružinové houpačky, prolézačka „Housenka“ a 3 dřevěné stolky se sedátky.

Mateřská škola je jednotřídní s celodenní péčí od 6:30 do 15:30 hodin. Kapacita je 30 dětí. Zapsáno je 26 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Úplata za předškolní vzdělávání je 350 Kč. Zápis se koná vždy v období od 15. do 31. května. Přesný termín bude zveřejněn na vývěsce Obecního úřadu, na budově Mateřské školy a vyhlášen místním rozhlasem.

Internetové stránky Mateřské školy v Pohoří: https://materskaskolapohori-cz.webnode.cz.

Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří: http://www.zspohori.estranky.cz/clanky/jidelni-listek/.

Personální obsazení Mateřské školy v Pohoří

 • Michlová Marcela, ředitelka
 • Sobotková Alena, učitelka
 • Chmelíková Eliška, školní asistent
 • Veselá Leona, školnice
 • Kafková Petra, vedoucí školní jídelny + kuchařka
 • Štěpánová Michaela, kuchařka
Aktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola Pohoří

Vzdělávací program

Cílem výchovně vzdělávací činnosti naší mateřské školy je vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, respektovat jejich potřeby a zájmy a podporovat samostatnost, zvídavost a tvořivost. Vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí, k lidovým tradicím a zvykům. Formy vzdělávání mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti – dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat (individuální práce s dítětem, skupinová práce, frontální práce).

Motto: „ Řekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mě udělat a porozumím.“

Aktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola Pohoří

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás“. Z nadstandardních aktivit nabízíme:

kurz angličtiny - zajišťovaný firmou Atlanta
logopedická péče – náprava řeči
lerngymnastiku – cvičení,jehož pravidelné opakování slouží k získání energie a k pocitu radosti a spokojenosti
plavecký výcvik                 

Aktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola Pohoří

Dlouhodobé cíle

 1. Všestranné rozvíjení osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj v úzké součinnosti s rodinou.
 2. Obohacovat dětské poznání prostřednictvím prožitků, vzbuzovat touhu po poznání.
 3. Vytvářet elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí (environmentální výchova).
 4. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění, solidarita – péče o druhé, příprava na život v multikulturní společnosti – vnímání různých kulturních komunit, předávání kulturního dědictví – tradic).

Spolupráce s rodiči a ZŠ

Máme velmi dobrou spolupráci jak s rodiči, tak se ZŠ Pohoří. Společně organizujeme různé akce pro veřejnost. Např. "Masopustní rej", velikonoční a vánoční výstavu, "Vítání občánků". Děti vystupují na taneční soutěži kterou pořádá ZŠ - "Pohořský střevíček".  Pro rodiče pak připravujeme vystoupení na Vánoce, ke Dni matek a na slavnostní rozloučení s "předškoláky" – zahradní slavnost.

Aktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola PohoříAktivity děti - Mateřská škola Pohoří

Aktivity Mateřské školy v Pohoří (FOTOGALERIE na stránkách MŠ https://materskaskolapohori-cz.webnode.cz):

 • zahájení adventu – spolu se ZŠ, zpívání koled a vánočních písní u kostela
 • „Masopustní rej“ - spolu se ZŠ
 • besedy s policií , hasiči, myslivcem
 • návštěva knihovny v Dobrušce
 • vynášení „Moreny“ - vítání jara
 • velikonoční koledování s vlastnoručně upletenými pomlázkami
 • úklid středu obce na „Den Země“ - s hledáním pokladu
 • „Čarodějnický rej“ - s plněním úkolů
 • účast na Pohořském střevíčku (taneční soutěži - vystoupení mimo soutěž) a na „Vítání občánků“
 • vystoupení pro rodiče - vánoční posezení, „Den matek“ 
 • návštěvy divadelních představení v ZŠ
 • prohlídka betlémů v Novém Městě nad Metují nebo Třebechovicích pod Orebem
 • loučení s nejstaršími dětmi – zahradní slavnost
 • výlet linkovým autobusem do Opočna
 • výlet autobusem na celé dopoledne – např. ZOO, zámek, výstavy
 • oslava svátku dětí "Pohádková náves", spolu s výstavou výtvarných prací v budově MŠ

Marcela Michlová, ředitelka MŠ Pohoří


Školní kuchyň a jídelna

Školní jídelna a kuchyň jsou umístěny v přízemí budovy. Kuchyň má kapacitu 100 obědů, ve školní jídelně je 30 míst. Děti mateřské školy mají v průběhu dne dvě svačiny a oběd, děti základní školy docházejí na oběd. Jídelníček je připravován dle zásad zdravé výživy. Děti mateřské školy mají u svačin výběr různých druhů ovoce a zeleniny a velikost porce. V průběhu dne je důsledně dodržován pitný režim. 

Stravné MŠ

 • 29 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačiny)
 • 33 Kč/den (děti, kterým bude ve školním roce 7 let)

Stravné ZŠ

 • 20 Kč/oběd (žáci 1.-4. třída)
 • 22 Kč/oběd (žáci 5. třídy a dospělí)
KuchyňJídelna

Petra Kafková, vedoucí školní jídelny

Podrobnou historii pohořského školství
najdete v Digitální kronice Pohoří pod položkou ZŠ, MŠ, tělocvična.