Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Oznámení o veřejném projednání návrhu ZÁSAD ÚZEMNÍ

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Obce a města Královéhradeckého kraje 

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j. .) Naše značka (č. j.) 
Hradec Králové 18008/UP/2010/Hof 29. listopadu 2010


Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail 
územního plánování a stavebního řádu Pavla Hofmanová, DiS / 468 územního plánování phofmanova@kr-kralovehradeecky.cz 

OZNÁMENÍ 

o veřejném projednání návrhu 
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, že se e o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které je návrhem opatření obecné povahy, bude konat veřejné projednání v úterý dne 1. února 2011 v 9:00 hodin v Kongresovém, výstavním a společenském centru Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové. 

Dokumentace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která je návrhem opatření obecné povahy s odůvodněním, v souladu s uustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/200 04 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, je vystavena k veřejnému nahlédnutí: 

a) 
na webových stránkách kraje: 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/navrhykoncepci/
navrh-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-pro-verejneprojednani-
38280/ 

b) 
nebo v listinné podobě: 
na odboru územního o plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, budova RegioCentra Nový pivovar, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2 2.416 (2.NP). 

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanooviska k uplatněným 
připomínkám a námitkám. 

Pivovarské náměstí 1245 | 500 033 | Hradec Králové 
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 
www.kr-kralovehradecky.cz 

Dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce s Královéhradeckým krajem sousedící (dále jen „dotčené obce“) a zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona). 

Nejpozději při veřejném projednání, může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se dle § 39 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Adresa pro zasílání připomínek a námitek: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor územního plánování a stavebního řádu 
oddělení územního plánování 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové. 

Současně prosíme o zaslání připomínek a námitek i v elektronické formě na adresu: 

phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Petr Háp 
vedoucí oddělení územního plánování

Související odkazy

 

[ zpět na úřední desku ]