Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Informace k voličským průkazům

MOŽNOST HLASOVAT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘI VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2017


Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, mů že hlasovat  za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon, o volbách do Parlamentu") na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Zákon o volbách do Parlamentu v ustanovení § 6a upravuje dva způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, požádat obecní úřad př íslušný podle místa trvalého pobytu voliče, případně zastupitelský úřad, u kterého je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů,  o vydání voličského průkazu.
1) Osobně - o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin. 2) Podáním doručeným nejpozději 7 dnů př ede dnem voleb tj. do 13. října 2017. Podání může být učiněno následovně:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,  
(Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.)
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, a to  osobně voliči, př ípadně osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu). 
Voličský průkaz mů že být též zaslán na voličem uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

[ zpět na úřední desku ]