Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Sbor dobrovolných hasičů

Z obecní kroniky

Sbor dobrovolných hasičů PohoříHistorie našeho sboru sahá až k 10. březnu 1878, kdy byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů obce Pohoří, který měl 84 členů, činných bylo 67 členů a 17 přispívajících, z nichž byly dvě ženy. Stalo se tak za starostování Jana Voborníka. Jmenný seznam je zachován v originále a je zajímavé, že některé vlastnoruční podpisy jsou psány kurentem. Prvním velitelem byl Jan Dvořák (čp. 44), jeho náměstkem Václav Šolc a výborem Václav Dvořák (čp. 45).


O nás

Mluvit či psát o prospěšnosti hasičského sboru v obci by nebylo jen nošením dříví do lesa, ale i vyjádřením neúcty k práci a úsilí, které členové hasičského sboru vynakládají, ať už co se hašení samotných požárů týče, všemožné pomoci při mnohdy marném boji s živlem, který je v předešlém případě nezbytnou součástí společného zdolávání ohně - vodou, či odklízení následků větrných smrští či vichřic. Vše se tak děje v samozřejmosti, kterou v sobě dobrovolná činnost nese.

S narůstajícím tempem dnešní „modernizované“ společnosti narůstá nárok i na její jednotlivé dílčí složky. Dnes již nestačí zakřičet „hoří“, zapřáhnout ruční stříkačku za koňský povoz a s vypětím všech svých sil kropit ohnivého kohouta do úmoru kostí.

Požární technika jde mílovými kroky kupředu, organizace a řešení krizových situací také, proto porovnáním dob minulých se současností je více než zřejmé, že „hasičská robota“ nejsou jen věci již zmíněné, ale i neustálé vzdělávání, proškolování a další práce na sobě samém. A to nejen v oblasti hašení či prevence požáru (zvyšování úrovně třídnosti hasiče, preventivní cvičení v rámci sboru, okrsková cvičení, studium nových trendů a technologií - veletrh ISET - PYROS), ale i v zabezpečení první předlékařské pomoci (pořadatelská účast každoročních soutěží Rozkoš RESCUE pořádaných Vodní záchrannou službou ČČK), účast na jednoročních cvičeních „LANA“ (záchrana pomocí lanových technik, práce nad volnou hloubkou pomocí speleogické techniky, vyprošťování zraněných z těžko dostupných míst - důlní závaly, sutě zřícených domů), atd.

Má-li to mít však vše smysl, musí mít každá lidská práce také své ohodnocení, své zadostiučinění a podporu. Ohodnocení z pocitu dobře vykonané práce - z nezištné pomoci druhým. Zadostiučinění z podpory těch, kterým svou pomoc nabízí, ač už to jsou samotní občané či obec jako taková. Bez vzájemné podpory totiž málo kdy vzejde něco záslužného, co by si vyžadovalo opětovné konání.


Slovo starosty sboru

SDH - hasičské autoTak jako život člověka je ovlivňován událostmi doby, odráželo se dění ve společnosti i v životě naší organizace SDH v Pohoří. Naší povinností je zabraňovat požárům a hasit je, pomáhat při povodních i jiných katastrofických událostech, chránit majetky a mnohdy i lidské životy. Hasiči byli, jsou a vždy budou důležitou a potřebnou společenskou organizací v životě obce. Škoda, že v celospolečenském ocenění je jejich práce do značné míry zlehčována a znevažována. Vlastním vzorným příkladem si musíme vydobýt to správné postavení ve společnosti.

Každý rok pokračujeme v tradici pořádání hasičského plesu s bohatou tombolou, s jednodenním výletem za krásami naší vlasti, dále se naši členové aktivně zapojují i do zajištění dětského dne. Vypomáháme s pracemi pro zvelebování obce, zúčastňujeme se brigád, provádíme sběr železného šrotu. Ze získaných finančních prostředků zajišťujeme ekonomický provoz sboru.

K zajištění činnosti a přípravě akcí se pravidelně jednou za měsíc konají výborové schůze. K dnešnímu dni má náš sbor 63 členů. Výstavba nových rodinných domů a celkový rozvoj obce by mohl přispět k nárůstu počtu mladých lidí. Tím jsou vytvořeny předpoklady, že i mezi hasiče bude přibývat mladá generace, která bude pokračovat v naší záslužné a odpovědné práci.

Miloš Matyáš, starosta SDH Pohoří


Slovo velitele sboru

Naše hasičské družstvo má 14 členů a je zařazeno v JPO (Jednotka Požární Ochrany v místní působnosti). V průběhu posledních deseti let naše jednotka pokračovala v zabezpečení naší obce proti požárům a živelným pohromám. K této činnosti nám slouží hasičské auto Avia a dobré hasičské vybavení PS12, kalové čerpadlo, elektrocentrála a další hasební materiál.

Největším prověřením schopností naší jednotky byly při zásahu proti povodním v roce 1998 a v roce 2002.

Velmi důležitá jsou pravidelná prověřovací cvičení a proškolování požární jednotky. Tato činnost požární jednotky a ostatních dobrovolníků by měla být podporována, protože v největší nouzi se musíme spolehnout především sami na sebe, jak nám už ukázala historie. Budoucnost hasičského sboru a vybudování zázemí pro tuto organizaci záleží hlavně na práci s mladými hasiči.

Vratislav Izák, velitel SDH Pohoří, +420 604 565 421

Podrobnou historii námi pořádaných akcích
najdete v Digitální kronice Pohoří pod položkou Život v obci,
případně pod položkou Sbor dobrovolných hasičů.