KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

1863 - 1904

 

Proti škole dle vedlejšího půdorysu byla vystavěna roku 1863 veřejná kaplička zasvěcená sv. Janu Křtiteli. V témže roce byla tehdejším děkanem p. Janem N. Raisem z Hradce Králové posvěcena.  

stará Pohořská kaplička
stará Pohořská kaplička

8. září 1903 po výstavbě nové kaple byla tato odsvěcena a v únoru 1904 zbořena. Oltářní obraz sv. Jana Křtitele visí v nové kapli nahoře za varhanami (maloval Jan Jeremiáš z Dobrušky za 70 zlatých a rám k němu z Vídně za 26 zlatých). 2 sochy z výklenků sv. Václav a sv. Jan Nepomucký jsou rovněž ve výklencích nové kaple (od Srnce z Černilova za 72 zlatých).

K - původní místo staré pohořské kapličky
"K" - původní místo staré pohořské kapličky

jediná dochovaná fotografie staré kapličky (rok nezjištěn)
jediná dochovaná fotografie staré kapličky (rok nezjištěn)

Tato kaple stála v Pohoří celých 40 roků stále více chátrajíc, střecha byla z došků. Vznikla pak na ni i ironická písnička:

Pohorští sedláci rádi pijou
proto si kapličku nepošijou (došky)
Svatý Jan tam pláče
že tam na něj teče
že on tam nebude
že uteče.

Náklad na stavbu 976 zlatých 4 krejcary, práce potažní a nádenické zdarma. S opravou se pro její malý rozměr již nepočítalo a začalo se uvažovat o stavbě nové kaple.


1902 - 1903

Znáš svatojanskou kapličku
na ni bělavou věžičku
zvonek z ní po všechny z dní
po dědině třikrát zní.

V. Mervart 1897

nová Pohořská kaple
nová Pohořská kaple

Pro budoucí paměť!

Léta Páně tisícího devítistého a druhého dne 27. měsíce července, když katolickou církev již dvacátý pátý rok spravoval sv. otec Lev XIII., za vlády císaře a českého krále Františka Josefa I., za biskupa královéhradeckého Eduarda Jana Brynycha, za duchovní správy Jana Řeháka, prvoděkana na Opočně, když v čele samosprávy okresní stál říšský a zemský poslanec, vrchní zdravotní rada a rodák zdejší Dr. Jan Dvořák, obce pak Pohorské starostou byl Jiří Dvořák, v obecní radě zasedali Václav Duška a Jan Holanec, a členy obecního zastupitelstva byli Jan Dvořák čp. 39, Jan Dvořák čp. 44, Václav Mervart, Jan Hovorka, František Janský, Václav Hrnčíř, Jan Škoda, Josef Pavlík a Josef Tomáš, obecnou pak dvojtřídnou školu zdejší řídil Jan Hamerský, byl položen a posvěcen základní kámen k veřejné stavbě katolické kaple ke cti a chvále Trojjediného Boha, na počest a památku sv. Jana Křtitele. Položili zedníci Václav Grim z Puliček a Jan Cita z Pohoře.

Tuto stavbu, na které se usneslo občanstvo zdejší na valném shromáždění dne 16. března 1902, nákladem milodarů občanů Pohořských dle plánu kníž. inženýra Augustina Bělohlávka a dle výkresů kníž. stavitele Antonína Vítka vedli Jan Černý a Václav Javůrek, stavitelé z Opočna, pod dozorem zvoleného stavebního odboru, k němuž patřili: Jiří Dvořák, předseda, Jan Hamerský, jednatel, Jan Holanec, František Šolc, Josef Tomáš, František Janský, Josef Dvořák čp. 103, Josef Dvořák čp. 115, Jan Dvořák čp. 39, Václav Duška, Josef Tomek, Josef Holanec, Jaroslav Šolc a Josef Hladík.

Nová svatyně kéž slouží ku slávě Boží a k rozkvětu křesťanského života v obci Pohoří!

Tak pomáhej nám všemohoucí Bůh.

pamětní listina - originál
pamětní listina - originál

Výběr stavebního místa dělil věřící na dvě skupiny. První skupina – hořejší konec – byl pro postavení kaple proti hospodě (když se přejde lávka přes potok na chodník ke škole, tak hned za lávkou vlevo), aby prý vše bylo pohromadě (malý rynk – hospoda, škola, kostel). Skupina dolejšího konce byla pro místo za školou k dolejšímu konci jak stojí dnes (bude na klidnějším místě než u hospody). Nakonec zvítězila dolejší skupina. Stavebním místem byla olšina sahající z části do rybníka, který se musel zčásti zavézt.

Valné shromáždění občanstva 16. 3. 1902 se usneslo postavit novou kapli, jejíž loď by měla aspoň 116 m2 rozlohy. Stavební místo bylo určeno doprostřed obce proti čp. 44. Plány od kníž. ing. Schulce upravil ing. Ang. Bělohlávek. Stavba byla zadána zednickým mistrům Janu Černému a Václavu Javůrkovi v Opočně. Oltář a sochy byly objednány u firmy Petra Buška synové v Sychrově u Turnova, varhany u K. Mölzera v Kutné Hoře a větší zvon u Masce Samassy v Lublani. Základní kámen posvětil děkan Řehák dne 27. července 1902. Do něho byla vložena pamětní listina, jejíž opis si můžete prohlédnout výše. Kázání i obřad vykonal děkan Řehák za prudkého lijavce.

oltář v kapli sv. Jana Křtitele v Pohoří
oltář v kapli sv. Jana Křtitele v Pohoří

Dne 28. června 1903, v neděli před svátkem sv. Petra a Pavla, za ohromného účasti lidu z obce i širokého okolí, posvětil Pohořskou kapli Václav Uhlíř, biskupský vikář Opočenského okresu. Venku kázal p. Alois Dostál, kaplan z Nového Města nad Metují. Slavnou mši svatou sloužil p. děkan Řehák. Odpoledne pak křížovou cestu posvětil p. Richard Randák, quardian opočenského kláštera.

oznámení
oznámení - slavné svěcení nového kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří

Datum posvěcení kaple je výročí, kterému se dnes lidově říká posvícení. Posvícení se slavilo církevně mimo neděli ještě v pondělí, kdy se téměř celá obec a někdy i její hosté scházeli u kostela. Zde se za všechny zemřelé osadníky konala zádušní mše svatá (reguiem in pace). Potom následoval průvod s hudbou a zpěvem (dlouho byla v oblibě “Tisíckrát pozdravujeme Tebe, o Matičko Krista Ježíše”) na blízký hřbitov. Uprostřed hřbitova se před hlavním křížem modlil kněz za všechny zde v Pánu odpočívající a pokropil hroby svěcenou vodou. Po této vzpomínce na ty, kteří už nás předešli, se vrací průvod zpět ke kostelu. Vážná nálada se změnila ve veselou a za vyhrávání veselých pochodů dechovky pokračovalo posvícení tam, kde k ránu přestalo - v obecním hostinci. V sále toho dne panoval obrácený pořádek. Ženský svět má dnes povinnost vybírat si a prohánět svoje partnery, až večer se vytroubením vracelo vše do starých kolejí. A do třetice oslavy posvícení byla ještě v úterý večer "sousedská" taneční zábava. První dva dny patřili více mladým, teprve v úterý nastoupili sousedé (hodně se užívalo názvu kmotři a kmotry). Před započetím sousedské vyhrávala před hospodou dechovka několik pochodů. Nyní je již sousedské odzvoněno a zvonění v kapličce třikrát denně také (říkalo se, že zvoní klekání. Při zvonění zbožní věřící ustávali v práci, poklekali a modlívali se modlitbu Anděl Páně).

oznámení
oznámení

Stavba i vnitřní úprava stála celkem 20 000 korun a byla uhrazena dílem z milodarů občanů Pohořských, dílem z obecních peněz:

hlavní oltář v ceně 900,-- K věnovala Alžběta Marešová
sochu Srdce P. Ježíše v ceně 150,-- K věnoval Jan Škoda
sochu Srdce P. Marie v ceně 150,-- K věnovala Alžběta Chmelařová
větší zvon v ceně 440,-- K darovali manželé Mynářikovi (dnes u Balcarů)
na varhany značným obnosem přispěl František Šolc
varhany zhotovil varhanář Antonín Mölzer z Kutné Hory
křížovou cestu daroval (s příspěv. 10,-- K Anny Burianové) p. děkan Řehák
lavice zhotovil truhlář Valášek z Roheniček
sad kolem kaple nákladem obce upravil V. Čížek, vrchní kníž. zahradník v Opočně

Udržování kaple i s vnitřním zařízením v náležitém stavu si vzala pod patronaci Pohořská obec usnesením obecního zastupitelstva ze dne 17. srpna 1902. Usnesení bylo schváleno ve schůzi okresního zastupitelstva Opočenského dne 29. září 1902. Veškeré doklady k tomuto aktu jsou uloženy v děkanském archivu pod číslem 121 léta Páně 1902.


vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)
vkladní knížka kostela (rok 1904 - 1919)


1917

Z okenic věže Pohorské kapličky se mile nesly do dáli sladěné akordy dvou bronzových zvonů. Jejich srdce vzdávala svými údery čest Bohu a lidem oznamovala jejich běh života. Když pak zastavila se srdce lidem, srdce zvonů doprovázela je na další cestu k věčnosti.

Oba zvony byly v první světové válce dne 16. února 1917 zrekvírovány a proměněny v kanóny. Na památku byla složena následující báseň:

Pohořské zvony
pohořské zvony

S Bohem zvony, drahé zvony
Nezazní již vaše tony
V naše schony, plesy, skony

Když jste v chrám nás svolávaly
Bývali jsme hluší…
A teď když nám jdete v dáli
Bolest máme v duši

S Bohem zvony, drahé zvony
Posledními lkáte stony
Změníte se na kanóny

Mluvily jste k lidstvu léta
Modlitbou a zpěvem
Marně však. Teď promluvíte
Rachotem a řevem.

S Bohem zvony, drahé zvony
kéž ty vaše mroucí tony
vzbudí k Bohu miliony!


1920

Pohořské píšťaly z varhan byly též zrekvírovány. Přijel varhanář Antonín Mölzer z Kutné Hory (zhotovitel pohorských varhan) a ač viděl krásu těch píšťal, shodil je dolů z chóru, pošlapal a rozlámal. Jako odborník měl právo ba i povinnost rekurovat, ale neučinil tak. Po válce byly zhotoveny píšťaly nové, od varhanáře Poláčka z Rychnova nad Kněžnou. Poláček dokončil opravu varhan 8. dubna 1920


1917 - 1919

Již roku 1917 v listopadu se jednalo v obci Pohořské o pořízení nového ocelového zvonu, když byly bronzové zrekvírovány. Jedna část občanů Pohoří ocelový zvon nechtěla, protože ocelový zvon nenahradí krásný tón zvonu bronzového. Druhá část říkala, že je lepší ocelový, než žádný a že na bronzový nejsou peníze. Také nebyly a tak se objednal ocelový zvon u firmy Rudolf Manoušek a spol. Brno koncem prosince 1917. Po mnohých urgencích došel konečně 21. února 1919. Stál 726,10 K a váží 138 kg. Potřebný obnos se vybral od Pohořských osadníků. Zvon sám je sice na pohled dosti pěkný, ale zvuk je tupý, bez rezonance.


1926 - 1927

Obec Pohořská chtěla zakoupit nový zvonek “umíráček.” Zvonek zhotovila firma Buřil a Riss v Kuklenách u Hradce Králové. Zvonek váží 17 kg a stál 476 Kč s nápisem “Umíráček – Pohoř 1926”. Posvěcen byl 13. února 1927. Zvonek překrásně zní. I tento zvonek nakonec zrekvírován v německé okupaci.


1946 - 1949

Na konci druhé světové války se občané Pohoří rozhodli pro kompletní opravení nám již známé svatyně. Vybrala se úctyhodná částka peněz válečných, ale dosud platících, a to 113.214,-- K na úhradu opravy.

Hned na jaře roku 1946 začala oprava. Zeď kolem dokola, od země asi půldruhého metru, se propařila a tím pádem se omítka začala osypávat. Byla tedy otlučena a novou fasádu zhotovil V. Žďárek a Jan Matouš za 8.000 K. Krištof, klempíř z Bohuslavic, zhotovil žlábky pod okna za 420 K, aby voda z oken stekla do žlábků a malou rourkou ven. Štěpán, elektrikář z Dobrušky, provedl po celém kostele elektrickou instalaci v ceně 19.000 K. Východočeská elektrárna udělala přípojku, protože dosud nebyl do kaple zaveden elektrický proud, a to za 1.445 K. Z místních zdrojů se sehnaly prkna a trámy na lešení. Chybějící prkna na lešení se dokoupila na pile a pak zase rozprodala. Potom se ujal práce mistr Somer, malíř z Chrudimi, který krásně vymaloval naši kapli za 32.600 K (byl nám doporučen Doberským farářem - vymaloval nádherně kostel v Dobrém). Generálky se dostalo i věžním hodinám. Eda Drašnar, hodinář z Dobrušky, je opravil za 8.041 K. Číselníky zhotovil ze skla brusič skla Brych v Broumově za 4.470 K. Za skleněné ciferníky zavedeno elektrické osvětlení, takže určitý čas svítily hodiny i v noci (nevýhodou bylo praskání žárovek v noci při silnějším proudu. Proto se hodiny začaly rozsvěcovat jen o pouti a posvícení a konečně pro nedostatek žárovek upuštěno od osvětlování hodin vůbec). Pak bylo postaveno lešení i zvenku a malíř Zavoral z Českého Meziříčí obílil kostel i zvenčí za 6.000 K. Kratochvíl, kostelní sklenářství v Hradci Králové, dal do pořádku okna (zasazena v olověných páscích) za 1.577 K. Poláček, varhanář z Rychnova, provedl opravu varhan. Na oltář se koupila nová vyšívaná antipedia za 2.510 K.

Místní národní výbor za skácené a prodané stromy kolem kostela vyrovnal při opravě tyto účty: obílení kostela Zavoral 6.000 K, oprava hodin Drašnar 8.041 K, oprava střechy Svatoň 450 K, kruhy z úhl. železa pro sklen. ciferníky ze stavebních podniků Dobruška 520 K a pojištění proti úrazu 120 K --- celkem 15.131 K.

Po rozdělání lešení upraven znovu park kolem kostela dle návrhu architekta Vaňka z Chrudimi z jeho bývalých školek. Před kostelem bylo vydlážděno betonovými deskami od Standy Horáka. V roce 1962 MNV věnoval nový plot k oplocení přední strany parku po obou stranách. Ze 113.000 K zůstalo 20.000 K vázaných vkladů, které již přišly vniveč.

Zlato na pozlacení dala p. Dvořáková čp. 103 (zl. dukát a jiné zlomky náušnic). Malíř spotřeboval na 3 kopy vajec a tvarohu (proto také malba pořád krásně drží). Bylo ještě mnoho různých výdajů, které nemají památkovou cenu (písek, vápno, stavitelé za zedníky, atd.).

Tolik na památku o opravě kaple a okolí v letech 1946 – 1949.

vkladní knížka na opravu kostela (rok 1944 - 1946)
vkladní knížka na opravu kostela (rok 1944 - 1946)
vkladní knížka na opravu kostela (rok 1944 - 1946)
vkladní knížka na opravu kostela (rok 1944 - 1946)
vkladní knížka na opravu kostela (rok 1944 - 1946)
vkladní knížka na opravu kostela (rok 1944 - 1946)
vkladní knížka na opravu kostela (rok 1944 - 1946)

účet - skleněné ciferníky (rok 1948)
účet - skleněné ciferníky (rok 1948)

složenka - skleněné ciferníky (rok 1948)
složenka - skleněné ciferníky (rok 1948)


1961 - 1962

V roce 1961 byly varhany za Martina Srubjana zmodernizovány na elektrický pohon a přidán přístroj na chvějivý tón, tzv. tremolo.V roce 1962 byl přikoupen a zamontován i nový rejstřík “Volks Angelika” – “Hlas Andělský”. Tím se varhany rozšířily o 45 píšťal. Ty se však zapojily na vzduchovou komoru Salicionálu, takže oba hlasy hrají současně.


1963

V roce 1963 se pořídily nové okapové žlaby v ceně 2.485 Kč.


1969

V roce 1969 natřeny věže natěrači z Rychnova.

nátěr věže (rok 1969)
nátěr věže (rok 1969)
nátěr věže (rok 1969)
nátěr věže (rok 1969)
kaple v plné své parádě (rok 1969)
kostel v plné své parádě (rok 1969)


1987

V roce 1987 se zcela přebudoval vstup do kostela. Na bocích cesty se zabetonovali trubkové opěrné zdi, mezi nimi vyložen celý prostor betonovou dlažbou 50 x 50 cm. Okolí kostela bylo zplanýrováno a následně oseto travou. Práce provedli členové ZO ČZS zdarma, dlažbu položil Zdeněk Stolín z Bohuslavic.


1994

Staré věžní mechanické hodiny byly nahrazeny v roce 1994 novým strojem poháněným elektromotorem. Rovněž byly pořízeny všechny tři nové ciferníky, doplněné osvětlením ovládaným fotobuňkou. Snesení starého stroje bylo provedeno brigádnicky. Nový stroj zabudovala firma Elekon z Vyškova na Moravě. Náklady na pořízení hodin včetně elektrické instalace do věže dosáhly 112.000 Kč.

V souběhu s elektrickou instalací do věžních hodin musely být provedeny rekonstrukce elektrorozvodů v celé kapli. Práce prováděla firma Elmont Opočno. Náklady hrazeny farním úřadem v Opočně.

Kostel sv. Jana Křtitele (rok 1994)
Kostel sv. Jana Křtitele (rok 1994)

2000 - 2002

Generální oprava kostela v letech 2000 – 2002

V posledních letech se stav vnějšku kostela rapidně zhoršil. Stavba neměla delší dobu (přes 30 let) prakticky žádnou údržbu. Omítka tudíž zšedla, začala opadávat, okapy prorezavěly a hrozilo poškození vnitřních maleb na stěnách kostela. Proto se občané Pohoří rozhodli na konci milénia pro generální opravu celého vnějšku kostela.

Kostel před opravouKostel před opravouKostel před opravou
Kostel sv. Jana Křtitele v Pohoří před generální opravou - stav poškození naší dominanty obce.

Bylo jasné, že náklady na takovou opravu budou vysoké a proto se museli začít hledat finanční zdroje. Děkanský úřad v Opočně vyhlásil sbírku na opravu kostela. Na opravy podle možností přispívali sami obyvatelé obce, Děkanský úřad v Opočně a Obecní úřad v Pohoří. Občané Pohoří přispěli nejen finančními dary do sbírky (vybrala se úctyhodná částka - téměř 250.000 Kč), ale i vlastní prací (stavba lešení, otloukání omítky, úklid, pomocné práce).

Oprava byla rozdělena do třech etap. Do první jsme zařadili nejkritičtější opravy, které by zamezili zatékání dešťové vody do kostela a znečišťování nejen půdních prostor holuby. Holubi byli a jsou velkým problémem. Nejen že znečišťují omítku kostela, zanášejí okapy, které pak neodvádějí vodu, ale hlavně se dostávali dovnitř kostela malou věžičkou. Pokračujme ale výčtem plánovaných prací v 1. etapě. Kompletní oprava omítky velké věže + oprava omítky na průčelí kostela, stihne-li se. V plánu byla také výměna děravých okapů u velké věže, oprava děravé střechy tak, aby nezatékalo (obzvláště díry po lešení, prasklé tašky) a "plechová údržba" na obou věžích. Na závěr první etapy bylo naplánováno natření opravené části omítky. Všechny naplánované práce 1. etapy se nám podařilo dokončit ještě před příchodem zimy. V druhé etapě bylo naplánováno následující: kompletní přerovnání střechy včetně nového přelatění, bude-li potřeba, výměna starých okapů kolem zbytku kostela, údržba skleněných vitráží, oprava omítky na zbytku kostela (tedy obvodový plášť mimo průčelí, které bylo opraveno v předchozím roce). Třetí a poslední etapa oprav se realizovala L. P. 2002. Z finančních důvodů jsme byli nuceni odložit rekonstrukci skleněných vitráží na tento rok. Postupně bylo opraveno všech 11 vitráží, které opravující firma zasadila do nového kovu a upevnila do omítky. Zároveň je předsklila sklem, aby skla vitráží neničily přímo povětrnostní vlivy. Opravy se dočkaly i dvě sochy z výklenků vedle vchodu, které jsme nechali zrestaurovat.  Kolem celého kostela jsme provedli drenáž tak, aby mohla omítka dýchat, ale hlavně aby do zdi nešlo vlhko. Byl také nahozen dolní sokl kolem celého kostela do výše 1 metru nad zemí, který přes zimu vysychal (následek záplav 1998). Poslední naplánovanou akcí byl úklid kolem kostela po generální opravě, terénní úpravy a nasázení zeleně.

Nyní několik postřehů z 1. etapy: Na začátku září roku 2000 bylo postaveno lešení v průčelí kostela a kolem velké věže. Lešení jsme měli slíbené od diecéze, ale na poslední chvíli nám bylo odřeknuto s odůvodněním, že ještě stojí na „nějakém“ kostele. Na tomto kostele byly ale z finančních důvodů zastaveny opravné práce. Byly jsme proto nuceni si lešení vypůjčit od Orlické stavební a.s. za cca 50.000 Kč. Lešení stavěli lešenáři Kocourek a Pavlík. Hned po dokončení stavby lešení se začala otloukat omítka. V 1. etapě vypomohli dobrovolníci, voják vykonávající civilní službu a zedníci. Po otlučení omítky z velké věže byla tato nahozena zedníky z Pohoří – p. Novák, Stoklasa a Hánl. Štukatérské prvky zajišťoval p. Vavřena. Počasí přálo a tak padlo na konci září rozhodnutí opravit i průčelí kostela. Po nahození byly namontovány nové dřevěné větráky, které se otevírají při zvonění, aby byl zvon lépe slyšet (staré už byly v dezolátním stavu). Tyto byly zhotoveny truhlářem Štěpánem Černým z Pohoří. Nezapomnělo se ani na opravu plechů na špičkách obou věží. Prorezivělé plechy byly přeplátovány novými. Profesionální horolezci, kteří obstarávali rekonstrukci plechového opláštění věží, vyměnili plechové vikýře na velké věži za nové. Baňky na samém vrcholu obou věží byly pozlaceny. Poté byly všechny plechové plochy na věžích několikrát natřeny kvalitními barvami. Na závěr byla, na přelomu října a listopadu, natřena omítka firmou p. Bednáře z Pohoří. Rozhodovalo se mezi kombinací bílé a světle žluté, bílé a tmavě žluté nebo bílé a světlounce modré. Nakonec se občané rozhodli pro kombinaci barev bílá a světlounce modrá. Klempířské práce při opravách zabezpečil p. Pavlík. V první dekádě měsíce listopadu 2000 byla první etapa oprav ukončena.

poškozená západní strana (rok 2000)
poškozená západní strana
(rok 2000)
poškozená východní strana (rok 2000)
poškozená východní strana
(rok 2000)
poškozená východní strana (rok 2000)
poškozená východní strana
(rok 2000)
římsa pod vitráží (rok 2000)
římsa pod vitráží
(rok 2000)
stav většiny okapů (rok 2000)
stav většiny okapů
(rok 2000)
základní kámen kostela (rok 2000)
základní kámen kostela
(rok 2000)
detail stavu římsy u hodin (rok 2000)
detail stavu římsy u hodin
(rok 2000)
částečně otlučené římsy (rok 2000)
částečně otlučené římsy
(rok 2000)
poškozená římsa pod okapem (rok 2000)
poškozená římsa pod okapem
(rok 2000)
otloukání hlavní věže (rok 2000)
otloukání hlavní věže
(rok 2000)
oprava hlavní věže (rok 2000)
oprava hlavní věže
(rok 2000)
nové štukatérské prvky nad vchodem (rok 2000)
nové štukatérské prvky nad vchodem
(rok 2000)
nové štukatérské prvky s modrým nátěrem (rok 2000)
nové štukatérské prvky s modrým nátěrem
(rok 2000)
nové štukatérské prvky se světle modrým nátěrem (rok 2000)
nové štukatérské prvky se světle žlutým nátěrem
(rok 2000)

nové štukatérské prvky s tmavě žlutým nátěrem
(rok 2000)
detail štukatérských prvků nad hodinami (rok 2000)
detail štukatérských prvků nad hodinami
(rok 2000)
detail štukatérských prvků s finálním modrým nátěrem (rok 2000)
detail štukatérských prvků
s finálním modrým nátěrem
(rok 2000)
pohled na opravenou věž kostela od vchodu (rok 2000)
pohled na opravenou věž kostela
od vchodu k nebesům
(rok 2000)

V tabulce jsou uvedeny náklady oprav 1. etapy:

účtovaná položka částka
dovoz lešení 2.440 Kč
stavba lešení 9.600 Kč
VČ stavební Solnice, lešení (vypůjčení) 34.758 Kč
cement, vápno 3.109 Kč
nahození omítky 105.638 Kč
štukatérské práce 8.445 Kč
okenice 9.293 Kč
natěračské práce 19.829 Kč
klempířské práce 11.480 Kč
30% prací bylo provedeno svépomocí 0 Kč
rekonstrukce střešního pláště věží kostela 45.045 Kč
V roce 2000 bylo vynaloženo celkem:           249.637 Kč

Jak již bylo napsáno, v druhé etapě jsme naplánovali kompletní přerovnání střechy včetně nového přelatění, bude-li potřeba, výměna starých okapů kolem zbytku kostela, údržbu skleněných vitráží, opravu omítky na zbytku kostela (tedy obvodový plášť mimo průčelí, které bylo opraveno v předchozím roce). Lešení bylo po menších komplikacích u kostela v polovině května. Lešení postavili a po opravě sundali lešenáři Kocourek a Pavlík. Na začátku června se pustil p. Vlášek a Jandáček do rekonstrukce střechy. Celá střecha byla přerovnána, prasklé tašky vyměněny, ztrouchnivělé či nahnilé latě taktéž nahrazeny novými. Hřebenáče byly přilepeny ke střeše maltou. S opravou omítky se začalo ze strany od rybníka. Nejdříve byla opravena omítka na této straně spolu s omítkou na zadní lodi (během června) a následně na to opravena druhá strana (ze strany od školy). Štukatérské prvky byly vytvářeny postupně během oprav p. Novákem. Už na konci června byla strana od rybníka včetně omítky na hlavní lodi kostela připravena pro natěrače. V první dekádě měsíce srpna bylo sundáno lešení ze strany od kostela – tato strana byla tímto hotová. V tu dobu už byla omítka na zdi kostela směrem k základní škole hotova, dodělávaly se pouze štukatérské prvky. Na začátku září roku 2001 byla natřena i tato strana kostela. Tím jsme dokončili poslední činnost plánovanou v této etapě.  7. září 2001 bylo sundáno lešení z kostela. Vstupní dveře byly natřeny na hnědou barvu, ozdobné panty na černo. Nyní působí dojmem nových dveří. Tímto dnem, tedy 7. zářím, byla ukončena 2. etapa oprav Kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří.

oprava východní stěny kostela (rok 2001)
oprava východní stěny kostela
(rok 2001)
vitráže na západní stěně (rok 2001)
vitráže na západní stěně
(rok 2001)
kostel v lešení zpoza potoka  (rok 2001)
kostel v lešení zpoza potoka
(rok 2001)
stavební zázemí pro opravu (rok 2001)
stavební zázemí pro opravu
(rok 2001)
západní strana v lešení (rok 2001)
západní strana v lešení
(rok 2001)
nové štukatérské prvky na západní straně kostela (rok 2001)
nové štukatérské prvky na západní straně
(rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele (rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele
(rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele (rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele
(rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele (rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele
(rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele (rok 2001)
opravený kostel sv. Jana Křtitele
(rok 2001)

V tabulce jsou uvedeny náklady oprav 2. etapy:

účtovaná položka částka
dovoz lešení 6.037 Kč
stavba lešení 10.447 Kč
nájem lešení 17.403 Kč
oprava střechy 23.150 Kč
zednické práce 132.715 Kč
natěračské práce 45.667 Kč
klempířské práce 9.270 Kč
30% prací bylo provedeno svépomocí 0 Kč
drobný materiál 4.478 Kč
V roce 2001 bylo vynaloženo celkem:           249.167 Kč

Náklady na celou opravu (1. + 2. etapa) byly hrazeny z těchto zdrojů:

zdroj peněz částka
peněžní dary od občanů Pohoří 248.000 Kč
obec Pohoří 150.000 Kč
okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou         130.000 Kč
diecéze Hradec Králové 50.000 Kč

V třetí etapě se započalo v dubnu s drenážními pracemi. Kolem kostela byl vykopán kanálek  a provedena drenáž. Drť byla sehnána formou sponzorského daru od firmy JEMA Svitavy, práci provedla firma Stavmont. Drenáž má zabránit budoucímu vlhnutí stěn kostela z okolního trávníku a následnému opadávání omítky. Na drenáž byly poté položeny dlaždice. V průběhu měsíce května byla dokončena omítka na spodní části kostela (sokl), kterou provedli zedníci pod vedením p. Nováka z Pohoří. Ten nebyl v roce 2001 nahozen z důvodu vysychání zdi po povodni z roku 1998. Po zaschnutí soklu byla spodní část natřena místní firmou p. Bednáře na béžovou barvu, zbytek na bílo. Další, finančně nejvíce náročnou, akcí této etapy byla generální rekonstrukce vitráží. Tyto byly vlivem zubu času a povětrnostních podmínek v havarijním stavu. Několik olověných konstrukcí již muselo být zpevňováno, tabulky vitráží již na některých místech začaly vypadávat. Rekonstrukci všech 11 vitráží provedla firma Sklenářství - Vitráže Jan Brdíčko & spol. U všech byla vyměněna olověná konstrukce, v níž jsou sklíčka vitráží upevněna. Samozřejmě byla provedena i "chemická" koupel pro vyčištění a další ochranu před nečistotami. Po znovuusazení vitráží na svá místa byly tyto předskleny čistým průhledným sklem, aby v budoucnu nebyly přímo namáhány a ničeny větrem či jinými přírodními neduhy. 27. června 2002 byly na kostel do výklenků vráceny dvě sochy, zrestaurované kamenosochařem Kubalou z Čánky. Části soch byly pozlaceny.

renovace všech skleněných  vitráží (rok 2002)
renovace všech skleněných vitráží (rok 2002)
drenáž kolem kostela (rok 2002)
drenáž kolem kostela (rok 2002)
renovace soch ve výklencích (rok 2002)
renovace soch ve výklencích (rok 2002)

V tabulce naleznete přehled veškerých výdajů, které byly vynaloženy během třetí etapy opravy kostela.

účtovaná položka částka
drenážní roura + izolace 6.102 Kč
zednické práce (sokl) 29.960 Kč
natěračské práce (sokl) 10.574 Kč
3 fůry drtě - dar 0 Kč
písek - dar 0 Kč
rekonstrukce vitráží 171.780 Kč
rekonstrukce venkovních soch 15.246 Kč
V roce 2002 bylo vynaloženo celkem: 233.662 Kč

Náklady na opravu (3. etapa - rok 2002) byly hrazeny z těchto zdrojů:
zdroj peněz částka
zůstatek sbírky k 31. 12. 2001 100.662 Kč
obec Pohoří 50.000 Kč
diecéze Hradec Králové 40.000 Kč
Dar - Chmelař, Pohoří 33.000 Kč
Dar - MUDr. Pavlík 10.000 Kč
Celkem 233.662 Kč

Veškeré platby (ze všech 3 etap) související s generální opravou kostela v letech 2000 - 2002 byly odeslány.  Sbírkový účet zřízený speciálně pro účel generální opravy byl k 31. 12. 2002 zrušen v souladu s povolením Okresního úřadu.


2002

30. června 2002, po ukončení všech rekonstrukčních prací, začala ve 13 hodin slavnostní mše Svatá celebrovaná generálním vikářem Mons. Josefem Sochou spolu s vikářem Františkem Hofmanem a místním duchovním správcem p. Holasem. A ptáte se proč slavnostní? Protože právě letos uběhlo 100 let od položení základního kamene našeho kostela (což připomíná nápis vpravo při zemi od hlavního vchodu L.P.1902). Po Bohoslužbě a krátkém proslovu starosty s krátkým shrnutím tříleté generální opravy následoval koncert pardubické folkové skupiny Poupata. Rytmické písničky doprovázené kytarami, basou, píšťalou a dalšími nástroji ještě více podtrhly slavnostní atmosféru.

slavnostní mše svatá (rok 2002)
slavnostní mše svatá (rok 2002)
koncert skupiny Poupata (rok 2002)
koncert skupiny Poupata (rok 2002)

Slavnostní Bohoslužba a koncert skupiny Poupata byla součástí akce s názvem Víkend v Pohoří. Více v kapitole "Život v obci".

Z kostela se opět stala dominanta obce, za kterou se obyvatelé obce Pohoří už nemusí stydět. Největší práci a hlavní poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří neváhali a přišli pomoci, ať už s lešením, otloukáním, uklízením... Ušetřili tímto nemálo finančních prostředků. Nic z toho by se neudálo bez peněz – finančními dary přispěly občané Pohoří, Obecní úřad, Opočenská farnost a Okresní úřad. Díky těmto penězům se nám zdárně podařila dokončit 1., 2. i 3. etapa. Poděkování patří také panu starostovi za koordinaci a organizování všeho, co mělo společného s opravou, dále pak zedníkům, pokrývačovi, horolezcům a vůbec všem, kteří měli něco společného s opravou.

25. ledna 2002 se konalo malé posezení v salonku místního pohostinství pro všechny, kteří se podíleli na generální opravě kostela v letech 2000 - 2002.  Starosta obce shrnul celou opravu jak po stránce organizační, tak i finanční a poděkoval všem, kdo přiložili ruce k dílu. Akci doprovázela malá výstavka fotografií nejen z oprav, ale i z historie.

Zajímavé jsou částky, které byly vynaloženy na opravu v 1. a 2. etapě. To, že se částky téměř shodují, je pouze shoda náhod.

v roce 2000 bylo celkem vynaloženo:               249.637 Kč
v roce 2001 bylo celkem vynaloženo:               249.167 Kč
v roce 2002 bylo celkem vynaloženo:               233.662 Kč

kostel sv. Jana Křtitele (rok 2002)
kostel sv. Jana Křtitele (rok 2002)
kostel sv. Jana Křtitele (rok 2002)
kostel sv. Jana Křtitele (rok 2002)

Tolik na památku generální opravy kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří.


2004

V listopadu 2004 byl předlážděn vstup do kostela. Byly odstraněny staré velké dlaždice, velký schod před dveřmi, zhutněno podloží a položena nová zámková dlažba. Tímto se přístup do kostela stal bezbariérový i pro spoluobčany na vozíku (před rekonstrukcí byl přede dveřmi schod). Zábradlí bylo taktéž nahrazeno novým od p. Martínka. Celá akce stála obec Pohoří 95.000 Kč.

zvedání původní dlažby (rok 2004)
zvedání původní dlažby
(rok 2004)
stabilizace podloží, nové obrubníky (rok 2004)
stabilizace podloží, nové obrubníky
(rok 2004)
nová dlažba před kostelem (rok 2004)
nová dlažba před kostelem
(rok 2004)
 

2005

Původně jsem tento záznam ani nechtěl vepsat do kroniky, ale je to bohužel realita dnešního dne. Koncem září 2005 řádili kolem kostela vandalové. Poškodili nejen stromky a keře, ale i novou omítku pomalováním a olámáním štukatérských prvků. Bohužel i tito lidé nebo děti žijí mezi námi.

polámaná zeleň u kostela (rok 2005)
polámaná zeleň u kostela
(rok 2005)
 
počmáraná zeď u země, poškozené štukatérské prvky (rok 2005)
počmáraná zeď u země,
poškozené štukatérské prvky
(rok 2005)
polámaná zeleň u kostela (rok 2005)
polámaná zeleň u kostela
(rok 2005)
 

2006

foto Kostela sv. Jana Křtitele, autor Pavel Bednář (čp. 87) (duben, rok 2006)
foto Kostela sv. Jana Křtitele, autor Pavel Bednář (čp. 87)
(duben, rok 2006)

V roce 2006 bylo přistoupeno, vzhledem k havarijnímu stavu, k demontáži křížku a soch u kostela. Tento dlouhodobě trpěl ve vlhku díky tújím, které rostly přímo za ním/na něm. Stromy byly při rekonstrukci kostela odstraněny, křížek by měl být kompletně rekonstruován v následujících letech firmou Holanec Opočno.

demontáž křížku u kostela (rok 2006)
demontáž křížku u kostela
(rok 2006)
demontáž křížku u kostela (rok 2006)
demontáž křížku u kostela
(rok 2006)

Na konci srpna 2006 byla s firmou Holanec Opočno uzavřena smlouva na opravu dvou křížků v Pohoří. První se nachází na náměstíčku v Puličkách, druhý křížek pak u hasičárny ve středu obce Pohoří. Oprava obou byla dokončena do konce listopadu 2006. Na akci v celkové hodnotě 109.837 Kč se podařila získat dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 50.000 Kč.

opravený křížek - Pulička (rok 2006)
opravený křížek - Pulička
(rok 2006)
opravený křížek - u hasičárny (rok 2006)
opravený křížek - u hasičárny
(rok 2006)

2008

V druhé půlce roku 2008 byl zrestaurován křížek se sochami firmou Holanec Opočno a ponechán u restaurátora. Následně na to byl odvezen k rekonstrukci i podstavec, který byl doteď položen u kostela pouze na cihlách. Cihly se pod tíhou kamene propadaly do země a vlhkem rozpadly - to byla hlavní příčina naklánění křížku. Po rekonstrukci byl podstavec uložen na betonové překlady do štěrkového lože. Náklady na opravu se vyšplhaly do výše 37.790 Kč, z čehož 11.000 Kč poskytla římskokatolická církev.

montáž opraveného křížku u kostela (rok 2008)
montáž opraveného křížku u kostela
(rok 2008)
montáž opraveného křížku u kostela (rok 2008)
montáž opraveného křížku u kostela
(rok 2008)
křížek u kostela před opravou (rok 2000)
křížek u kostela před opravou
(rok 2000)
křížek u kostela po opravě (rok 2008)
křížek u kostela po opravě
(rok 2008)

2010

V půlce října 2010 byly demontovány varhany v našem kostelíku a odvezeny na opravu. Jejich stav byl rok od roku horší. V posledních letech jsme se pokoušeli získat na jejich opravu dotaci, bohužel ale naše varhany nebyly dostatečně staré a vzácné na to, aby získaly dotaci. Proto jsme se do opravy pustili pouze s penězi ze sbírky z kostela a jednotlivých dárců. Po demontáži píšťal, měchu, kláves, ... zbyl na kůru pouze dřevěný rám, který byl naimpregnován proti červotoči. Varhany prošly generální opravou, zrušil se starý měch (když starý hlučný ventilátor pod střechou kostela nedodával dostatek vzduchu, muselo se zboku varhan šlapat na velké "pádlo" a dodávat tak do varhan vzduch přes velký vzduchový měch) a nahradil se novým tichým ventilátorem, který je umístěn přímo ve varhanách místo měchu. Nový ventilátor nedodává stále stejný objem vzduchu, ale pouze tolik vzduchu, kolik aktuálně varhany potřebují. Původní ventilátor na půdě kostela byl zrušen, otvor ve stropu ponechán pro odvětrávání kostela. Kompletně byl přetěsněn registr a byla zrušena oktáva k flétnovému rejstříku (dodáno při opravě 1961-1962). Varhany byly po zpětné montáži 14. prosince 2010 komplet naladěny. Oprava stála 103.000 Kč (80.000 Kč varhany + 23.000 Kč ventilátor). Na Vánoční svátky roku 2010 již zahrál současný varhaník Zdeněk Krafka na opravený nástroj. Byl to takový malý dárek pod stromeček.

demontáž varhan (rok 2010)
demontáž varhan
(rok 2010)
ucpaná píšťala ptačím hnízdem (rok 2010)
ucpaná píšťala ptačím hnízdem
(rok 2010)
zpětná montáž varhan (rok 2010)
zpětná montáž varhan
(rok 2010)
zpětná montáž varhan (rok 2010)
zpětná montáž varhan
(rok 2010)

2011

K příležitosti oslav 650 let od první písemné zmínky o obci, vedení obce rozhodlo o pořízení nového zvonu do Kostela sv. Jana Křtitele. Návrh zvonu byl 20. května 2011. Na zvonu je vyobrazen patron našeho kostela - sv. Jan Křtitel. Na spodní hraně je napsáno: "k 650. výročí 1. písemné zmínky založení obce Pohoří. Věnují občané a Obec Pohoří L.P. 2011". Byla vyhlášena sbírka, v níž se vybralo 32.400 Kč. Celková pořizovací cena nového zvonu činila 105.120 Kč. Rozdíl doplatila Obec Pohoří. Zvon odlila 14. června 2011 zvonařská firma Dytrychových z Brodku u Přerova. Zvon je z bronzu, jeho váha je 120 kg a je naladěn do F. Zvon do obce přivezl starosta obce 21. června. V neděli 26. června, v rámci oslav 650 let od první písemné zmínky, byl tento zvon při slavnostní poutní mši svaté posvěcen páterem Vincentem Zontákem. Potom za pomoci Pohořských hasičů vyzdvižen přes lešení do zvonice, kde byl pověšen vedle současného ocelového zvonu. Od té doby nám pravidelně oznamuje čas ze zvonice kostela, a to včetně zvonění Polednic (12:00) a Klekánic (19:00).

odlitý zvon v dílně Dytrichových (rok 2011)
návrh zvonu pro skutečnou formu v dílně Dytrichových (rok 2011)
proslov starosty obce před mší svatou (rok 2011)
slovo starosty a pana faráře před svěcením (rok 2011)
posvěcení zvonu farářem (rok 2011)
posvěcení zvonu farářem (rok 2011)
hasiči odnáší zvon k lešení vedle zvonice (rok 2011)
hasiči odnáší zvon k lešení vedle zvonice (rok 2011)
nový zvon bude pověšen vedle starého ocelového (rok 2011)
nový zvon bude pověšen vedle starého ocelového (rok 2011)
montáž zvonu (rok 2011)
montáž zvonu (rok 2011)
nový zvon (rok 2011)
nový zvon (rok 2011)

Na konci listopadu 2011 vyrobil a věnoval Miloš Balcar z Pohoří (čp.32) nový ambon do kostela. Do budoucna by chtěl vyrobit i svícen na paškál, svícny na svíčky a nový oltář.

starý / nový ambon (rok 2011)
starý / nový ambon (rok 2011)

2012

9. září 2012 posvětil páter Vincent Zonták nový ambon, obětní stůl, svícen na paškál a svícny na svíčky. Toto vyrobil a daroval kostelu pan Miloš Balcar z Pohoří. Následně byl ještě vyroben podstavec pro křížek na obětní stůl. Vše je vyrobeno z dubu a slaďuje střed kostela do jednotných barev. Starý ambon a obětní stůl z Pohoří (původně z Mariánského kostelíka z Opočna) byl věnován přes Dobrušskou farnost na faru u kostela v Dobrém. Zároveň byl vyměněn koberec pod oltářem, starý světle hnědý byl velmi zašlý a prakticky nedočistitelný. Nový, tmavě hnědý koberec, byl zaplacen z kostelních sbírek, položení provedl p. Bittner z Opočna zdarma.

svěcení nového vybavení (rok 2012)
svěcení nového vybavení (rok 2012)
nový ambon, oltář, svícen na paškál, svícny na svíčky (rok 2012)
nový ambon, oltář, svícen na paškál, svícny na svíčky (rok 2012)

2019

V letošním roce 2019 proběhla generální oprava podlahy v našem kostele v Pohoří. Interiér nebyl od roku 1902, kdy byl kostel postaven, nijak výrazně rekonstruován a stav tomu také odpovídal. Podlaha byla propadlá, lidé klopýtali o polopropadlou dlažbu, oltář se nakláněl. Omítka opadávala kvůli vlhkosti vzlínající ze země. Elektroinstalace spočívala v jedné zásuvce na celý kostel. Světla jsme rozsvěceli pojistkami.

27. ledna 2019 jsme kostel svépomocí vystěhovali. Postupně jsme pak vybourali starou dlažbu a cihly položené pod dlažbou. Velké sobotní akce se zúčastnilo 17 brigádníků, ti za pomoci koleček vyvozili dalších 50 cm podlahy do hloubky. Na ploše cca 160 m2 to bylo 30 kontejnerů škváry, jílu, hlíny nebo kusů cihel. Všechny tyto práce byly provedeny brigádnicky, svépomocí a bez nároku na odměnu, za což bych chtěl všem velmi poděkovat.

Na začátku března 2019 nastoupila parta stavitelů pod taktovkou Pohořáka Martina Kubíčka a pustila se do pokládání jednotlivých konstrukčních vrstev nové podlahy. Nově zbudovaná podlaha je odvětraná, byly položeny drenážní trubice, podlaha má dvě nové železobetonové desky výškově od sebe oddělené pomocí sanačního systému Guttadrytek (to jsou ty černé plastové "želvy" na fotografii), podlaha je nově oddilatovaná od stěn kostela. Jen horní betonová deska je z 20,5 m3 betonu, který dovezly automixy a do kostela ho zednícidostali za pomocí autopumpy s dlouhou hadicí. Stěny do výšky jednoho metru zedníci osekali a nahodili novou sanační omítkou a oštukovali. Po celé ploše je položena nová dlažba, která je zakončena lištami s otvory pro provětrání po celém vnitřním obvodu kostela. Práce byly odvedeny velmi dobře a na první dobrou. Firma PROFIALARM provedla montáž nové elektroinstalace v celém kostele. Máme zásuvky po celém kostele, máme odpovídající zásuvky a jištění pro připojení stánku při Adventním zpívání (doteď bylo všechno osvětlení, ozvučení i ohřevy várnic a konvic připojeno přes jednu zásuvku, prodlužovačky a rozdvojky...). Do nové podlahy firma natahala kabely do krabic pod lavicemi, abychom mohli v budoucnu pouze nainstalovat topení do lavic a nemuseli znovu rozbíjet podlahu nebo instalovat po zemi nějaké lišty, o které bychom zakopávali. Instalace krabic do nové podlahy byla nelehkým úkolem, ale nakonec se s tím Martin Růžička z Pohoří velmi dobře popasoval. V kostele nám také nainstalovali kompletně nové zabezpečovací zařízení. V průběhu stavebních prací jsme se také rozhodli k repasi pískovcového pásu v prostoru oltáře a dále k obnově dvou pískovcových zárubní ve vstupu. Tyto kamenické práce pro nás udělal pan Holanec z Opočna. Ke konci rekonstrukčních prací kostel vymaloval od podlahy až po strop další Pohořák - Pavel Bednář. Chtěl bych všem, kdo se na opravách účastnili, velmi poděkovat za vstřícný přístup, rychlé reakce a poctivě odvedenou práci.

11. května 2019 dopoledne jsme stěhovali itinerář zpět do kostela, sestavili znovu oltář, lavice ustavili na svoje místo. A v neděli 19. května, necelé 4 měsíce po vystěhování, jsme kostel opět uvedli do provozu a konají se zde pravidelné mše.

Generální oprava interiéru stála 616.500 Kč. Opravy byly financovány z vlastních úspor farnosti ve výši 381.500 Kč, po vyhlášení záměru opravy přispěli drobní dárci dohromady 95.000 Kč, Obec Pohoří darovala 100.000 Kč, Královéhradecké biskupství z fondu solidarity 40.000 Kč. Všem těmto dárcům patří velké poděkování za finanční příspěvek. Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na stěhování, demontážních a montážních pracích, dočasném propůjčení skladovacích prostor, traktoru a vleku na převoz, lešení na demontáž oltáře, dodávce lišt, úklidu před nastěhováním zpět, organizaci oprav, ...

oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)
oprava podlahy v kostele (rok 2019)

2020

V letních prázdninových měsících pokračovaly opravy našeho kostela, tentokrát na střeše. Nejdříve byly opraveny zčásti uhnilé trámy a dřevěné bednění v konstrukci malé věžičky (nad oltářem), které provedl varhaník a bývalý starosta pan Krafka. Tyto trámy a prkna uhnily z důvodu dlouhodobého zatékání. Potom nastoupila firma Stavitelství Beran a synové z Rychnova nad Kněžnou. Firma pana Milana Berana se specializuje na opravy střech kostelů v širokém okolí. Na plechových plochách velké a malé věže odstranili staré zbytky barvy, holubí exkrementy, opravili díry (zvlášť velké byly na malé věžičce) a následně provedli dva nátěry obou věží. Malou věžičku zabezpečili proti holubům novým pletivem. To vše v úhrnné částce přibližně 62.000 Kč, které v srpnu zaplatilo Děkanství Opočno.

Nátěr věží (rok 2020)
Nátěr věží (rok 2020)
Nátěr věží (rok 2020)
Nátěr věží (rok 2020)
Nátěr věží (rok 2020)
Nátěr věží (rok 2020)
Malá věž s novým pletivem proti holubům (rok 2020)
Malá věž s novým pletivem proti holubům (rok 2020)

23. září 2020 byla v kostele v Pohoří instalována elektrická příprava pro nové topné koberečky v lavicích. Kabely z technické místnosti a krabičky již byly připraveny z předchozí akce, při které se dělala nová podlaha. Pro účely topení byl zřízen nový podružný rozvaděč v technické místnosti a dále pod každou lavicí uprostřed v krabičkách v zemi zapojena zásuvka. Z této zásuvky v zemi je vyveden kabel pod každou lavici a je ukončený zásuvkou pro připojení topného koberce. Dodané topné koberce jsou zdálky velmi podobné původním kobercům. Mají v rohu vyvedený kabel, který je zapojen pod sedací část každé lavice. Zapínání a vypínání topení se provádí centrálně nebo i po lavicích v zadní technické místnosti. Celkem bylo do lavic dodáno 12 topných koberečků a jeden malý pro pana varhaníka. Elektroinstalaci realizovala firma Elektroslužby Andelt z Mšena v částce 34.000 Kč a topné koberce dodala firma Terko-cz z Mšena za 42.000 Kč. Vše hrazeno z farního účtu.

Nová elektroinstalace a topné koberečky v lavicích (rok 2020)
Nová elektroinstalace a topné koberečky v lavicích (rok 2020)
Nová elektroinstalace a topné koberečky v lavicích (rok 2020)
Nová elektroinstalace a topné koberečky v lavicích (rok 2020)
Nová elektroinstalace a topné koberečky v lavicích (rok 2020)
Nová elektroinstalace a topné koberečky v lavicích (rok 2020)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.