ŽIVOT V OBCI DO r. 1999

V této kapitole naleznete všechny zaznamenané kulturní, společenské či jiné akce konané v naší vesničce počínaje akcemi pro děti (dětská akademie, dětský den, dětský karneval, lampiónový průvod, mikulášská besídka), dále pak výstavky prací žáků ZŠ a MŠ, zahájení nového školního roku, Pohořský střevíček, Zpívání dětí u vánočního stromku, slavnosti a koncerty v Kostele sv. Jana Křtitele, zábavy pořádané v přírodním areálu (přírodním kulturním středisku), okresní soutěže hasičů, ...

Legenda: ZVS - závod veřejného stravování, nyní pohostinství
ZO ČSCH - Základní organizace Českého svazu chovatelů
ZO ČSŽ - Základní organizace Českého svazu žen
MDŽ - Mezinárodní den žen

1879

První žáci nové pohorské dvoutřídní školy s prvním učitelem v Pohoří panem Matějem Šramarem (pocházel ze Zvole).

z Pohorské školy (rok 1879)
z Pohorské školy (rok 1879)

19xx

Dětská divadla v Pohoří

dětská divadla v Pohoří (rok 19xx)
dětská divadla v Pohoří (rok 19xx)
dětská divadla v Pohoří (rok 19xx)
dětská divadla v Pohoří (rok 19xx)
dětská divadla v Pohoří (rok 19xx)
dětská divadla v Pohoří (rok 19xx)

19xx

Ostatky - loučení s masopustním obdobím

Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)
Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)
Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)
Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)
Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)
Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)
Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)
Ostatky - loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)

19xx

Obžínkové slavnosti

Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
Obžínkové slavnosti (rok 19xx)

1923 - 1943

Hudební kroužek v Pohoří

Hudební kroužek v Pohoří (rok 1923)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 1923)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 19xx)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 19xx)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 1943)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 1943)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 1943)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 1943)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 19xx)
Hudební kroužek v Pohoří (rok 19xx)

19xx

Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří

Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)
Kabaretní vystoupení ochotníků z Pohoří (rok 19xx)

1937

Sokolstvo a tělovýchova na Opočensku

Nejstarším a nejrozšířenějším tělovýchovným spolkem na okrese opočenském jest Sokol, který také vykonal kus poctivé a dobré práce v našem podorličí. Za to, že myšlenka sokolská zde tak brzy, takřka v raných začátcích zakládání jednot, zakotvila, vděčíme uvědomělé hrstce nadšených bratří z Opočna, kteří již v roce 1868, tedy necelých 6 let po Sokole pražském, založili v Opočně sokolskou jednotu a ještě téhož roku provedli slavnost svěcení praporu za účasti celého kraje. Však také prapor Sokola opočenského řadí se mezi nejstarší v celé ČOS. Za zmínku stojí, že tehdy v čele průvodu jelo banderium rolníků z Pohoří.

Takřka plných 20 let to trvalo, nežli byla založena druhá, dnes největší jednota v okrese opočenském, v Dobrušce. Tato jednota byla založena v roce 1886 a právě minulého roku vstoupila do padesátky svého trvání, zatím co Sokol Opočno v roce příštím vzpomene, že již 70 let trvá a pracuje na poli národním. A pak již v letech následujících krátce před a po válce světové, dík rostoucímu národnímu uvědomění a zájmu o myšlenku sokolskou, tvořila se na okrese opočenském nová hnízda sokolská, která byla sdružena do VI. okrsku sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy. Šestý okrsek je jedním z největších v župě a čítá na 20 jednot, a to (v závorce uveden rok založení): Bolehošť (1901), Dobré (1918), Dobruška (1886), Hroška (1924), Jílovice (1919), Ledce (1921), Lipiny (1920), Lhota Králova (1919), České Meziříčí (1899), Mokré (1920), Opočno (1868), Pohoří (1912), Přepychy (1912), Rozkoš (1912), Semechnice (1913), Skalka (1927), Skršice-Tošov (1919), Trnov (1919), Vala (1919), Voděrady (1921). Voděrady jsou také jediná jednota, nepatřící do okr. opočenského. Jednota Výrava, zal. r. 1924, přestoupila před 2 roky (1935) do svazku župy Orlické, kam má také lepší spád. Mimoto učiněn byl pokus vytvořit jednoty v obcích Bačetín, Čánka, Očelice-Městec a Záhornice, zde však po kratším trvání zanikly a členstvo přestoupilo do jednot sousedních. O rozsahu a velikosti šestého okrsku mluví to, že se rozprostírá od Josefova, kde sousedí s okrskem IV., až po hranice Kladska, kde navazuje na okrsek III. novohrádecký. Mimoto sousedí s okrskem devátým Nové Město a rychnovským a třebechovickým okrskem župy Orlické.

Má 1299 členů (948 mužů a 351 žen), 137 dorostenců, 121 dorostenek, 373 žáků, 476 žaček, úhrnem 2406 sokolských duší, t. j. 12% z celkového počtu župy. Za rok bylo v tělocvičně 54278 a cvičilo ve 3648 hodinách, neboli průměrně v 1 hodině cvičební bylo 1185,80 cvičících.

Cvičí se na letních cvičištích, v tělocvičnách, převážně pak v hostincích. Vlastních cvičišť je 10, najatých 3, propůjčených 3, 4 jednoty nemají cvičiště. Tělocvičny vlastní jednoty 2 (Dobruška a České Meziříčí), v hostinci cvičí 16 jednot, ve škole 2. Členské příspěvky kolísají od Kč 6,- do Kč 72,- ročně. Po stránce vzdělávací vykazuje VI. okrsek v roce 1936 tuto činnost: Vzdělávacích podniků (akademií, besídek, proslovů, přednášek, debat, divadel atd.) bylo 279. Časopisů sokolských odebíraly jednoty 262 a ve svých sokolských knihovnách měly 3070 knih, povětšinou rázu technického. Loutková divadla mají jednoty: Dobruška, Pohoří, Opočno a České Meziříčí. V těch vychovávají naše nejmenší. Po této stránce počtem her vede jednota Opočno, která se také může pochlubit opravdu vzornou scénou, jednou z nejlepších nejen v župě, ale v ČSR.

TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)
TJ Sokol Pohoří (rok 19xx)

1908 - 193x

Po stopách činnosti mladých na Opočensku – Mladé Opočensko chce pokračovat ve velkém díle svých otců

Krásná a ušlechtilá myšlenka sdružování venkovské mládeže ujala se na našem okrese ihned v prvních začátcích vzniku. Dne 16. května r. 1908 sešli se ve velkém počtu do hotelu Holub (v němž se schází náš dorost až dosud) hoši a děvčata z celého okresu a za přítomnosti tehdejšího předsedy Zemského sdružení agrární mládeže Ing. Bohuše Svobody založili tu první okresní organisaci dorostu. Prvým předsedou zvolen byl př. Jan Tomáš z Pohoří, nynější starosta OHZ (okresní hospodářská záložna) v Opočně, jednatelem př. Kuchař V. z Meziříčí, nynější majitel restaurace Na Jordánku v Opočně, a místopředsedkyní druž. A. Dynterová z Dobrého, provdaná za p. Kašpara, rolníka a majitele cihelny v Hoděčíně u Týniště n. Orl. Mimo těchto tří hlavních funkcionářů zvolen byl výbor a sice: V. Markalous, učitel hosp. školy v Opočně, V. Rathouský ze Semechnic, Jan Kryl z Ledec, K. Drahorád z Král. Lhoty, J. Šolín a G. Safařovský z Kláštera, Ad. Hálek z Přepych, Jan Novák ze Záhornice, V. Dyntera z Pohoří, M. Zárybnická z Trnova a M. Dvořáková z Pohoří. Nebylo tak těžké tuto novou organisaci založit, jako ji udržet. Měla sice svůj obsáhlý program, ale neměla dosud žádného příkladu a vzoru, podle něhož mohli by ji ich činovníci vésti. Bylo proto potřeba mnoho nadšení, houževnatosti a vytrvalosti, než se podařilo se jim dosáhnouti prvých, třeba jen skrovných úspěchů. S počátku byly pořádány hlavně manifestační schůze venkovské mládeže, na nichž referovali vždy dva z činovníků Okresního Sdružení Republikového Dorostu (OSRD). Účelem těchto schůzí, které byly uspořádány téměř ve všech obcích, bylo především objasnit tehdejším hochům a děvčatům význam a potřebu jejich organisace. Aby ustavičným schůzováním nebyla činnost našeho dorostu příliš jednotvárná, rozhodlo se jeho vedení hned v prvním roce uspořádat agrární ples, a sice v Obecním hostinci v Pohoří, kde byl pak každoročně pořádán až do r. 1924. Plesy tyto staly se tradičními a jsou nyní pořádány střídavě v sokolovnách v Dobrušce a v Č. Meziříčí. Snahy a práci našeho dorostu podporovali velmi účinně od začátku tehdejší zemský poslanec J. Holanec, učitel z Valu, a učitelé hospodářské školy v Opočně Markalous, Ing. Radouš, Ing. Chabiča. K uctění památky Stanislava Kubra, zemřelého 21. 10. 1908, založena byla naším dorostem nadace pro podporu chudých žáků hospodářské školy „Kubrův fond“, který poměrně v krátkém čase vzrostl přes 1000 K. V důsledku změněných poměrů měnových po světové válce byla tato nadace znehodnocena a dalších nových dotací také neměla, takže nemohla plnit své poslání, k němuž byla určena, a proto byla v r. 1926 zlikvidována a jejího výtěžku bylo použito k zakoupení 8lampového radiopřijímače, který byl umístěn v hospodářské škole v Opočně. Po čtyřech letech drobné a úsilovné propagační práce vzrostlo naše Okresní sdružení venkovské mládeže v r. 1912 na více než 300 členů. V této době začíná již také rozvíjet činnost hospodářskou a odborně vzdělávací. Za pomoci učitelů hospodářské školy pořádá přednášky, exkurse a obesílá výstavu pivovarského Ječmene v Praze (Tomáš a Jánský z Pohoří a Škoda z Rovného) a získává na ní čestný diplom. K hromadnému zájezdu do Dánska, pořádanému Zemský sdružením dorostu, vysílá př. Kuchaře.

 

První předseda rep. dorostu na Opočensku Jan Tomáš
První předseda rep. dorostu na Opočensku Jan Tomáš

Slibný rozvoj naší dorostové organisace byl však zastaven v r. 1914 vypuknutím hrozné světové války. V té době vedli ji př. Pavlík V. z Čánky jako předseda a př. Machač z Dobříkovce jako jednatel, druhý však byl záhy vystřídán př. Janem Rathouským ze Semechnic, neboť musel v r. 1915 jako celá řada jiných našich dorostových pracovníků odejít do války, z niž mnozí vrátili se v uniformách našich hrdinských legií (př. Šolín J. z Kláštera jako kpt. rus. legií). Po dobu světové války měla naše dorostové organisace jen malý počet členů, ale přece nezanikla. Ani činnost její úplně neustala: konala po vesnicích sbírky pro České srdce a tak náš dorost napomáhal ke zmírnění bídy a hladu těch nejchudších českých dětí v městech, jejich otcové museli prolévat krev v daleké cizině.

Po skončení všech těch hrozných útrap válečných na frontě i v zázemí, po prohlášení samostatnosti naší čsl. republiky, nastal opět nový život i v naší dorostové organisaci. Tehdy, v památném roce 1918, vedli ji př. Jánský Václav z Pohoří jako předseda, př. Křepela K. ze Semechnic jako jednatel, druž Holancová B. ze Semechnic jako místopředsedkyně a druž. Holancová z Přepych jako pokladník. Všechna tehdejší práce našeho dorostu byla prodchnuta radostným nadšením ze znovu nabyté svobody a úsilovnou snahou přispěti ze všech sil ke zdolání všech těžkých úkolů, které byly dány zemědělskému stavu při výstavbě nového svobodného státu československého. Staví se rozhodně za požadavek své mateřské strany republikánské o provedení parcelace velkostatků. Provádí jejich soupisy s udáním výměry a jmen majitelů nebo pachtýřů v obvodu našeho okresu, které pak zasílá ústředí do Prahy i s příslušnou resolucí. Pokračuje dále ve své organisační výstavbě. Ustanovuje ve všech obcích své důvěrníky a v květnu r. 1919 zakládá první samostatnou místní skupinu v Byzhradci. Jejím prvým předsedou zvolen př. Bartoš Josef. Jednatelem př. Šolc Josef a pokladníkem př. Šitina Alois. O týden později založena byla další místní skupina v Ledcích s přilehlými obcemi Klášter a Újezdec se 60 členy. V r. 1920 založeny byly za pomoci tehdejšího okresního tajemníka republik. strany př. E. Víta, nynějšího ředitele ZMP v Opočně, místní skupiny v dalších obcích. Vybudováním této rozsáhlé sítě místních skupin na našem okresu byl položen pevný základ k další výstavbě Okresní dorostové organisace, která rok od roku pak vzrůstala počtem členů i činnosti. Nejvýznamnějším podnikem našeho dorostu od jeho začátku a který ani později nebyl žádným jiným předstižen, byla v r. 1922 velká zemědělská manifestační slavnost na Skalce, která byla uspořádána 20. srpna za součinnosti dorostu sousedního okresu rychnovského. Ve velkolepém průvodu, který šel z Bílého Újezda na Skalku, jelo 32 alegorických vozů, 84 ověnčených žebřiňáků, 100 selských jezdců a šlo na 20 tisíc účastníků. Slavnost tato zanechala v myslích všech účastníků nezapomenutelné dojmy. V r. 1924, kdy dochází k založení „Rolnického cukrovaru, zemědělských a průmyslových podniků“ v Podzámčí, projevuje náš dorost plné pochopení a zájem o tento významný podnik a jeho okresní organisace upisuje 3 akcie.

Na podnět našeho dorostu založena byla v r. 1925 dne 24. května Selská jízda, jejímž prvým starostou byl zvolen známý dorostový pracovník př. Václav Pavlík z Čánky a náčelníkem Dr. Ing. Rathouský Karel ze Semechnic. S počátku byla Selská jízda odborem OSRD a později se osamostatnila. U příležitosti 20letého trvání našeho OSRD věnovala mu Okresní organisace rep. strany prapor, který byl slavnostním způsobem rozvinut 6. května 1928 na Opočně v Lištovině. Slavnost tato patří k nejvýznamnějším podnikům našeho dorostu, stejně jako manifestační zemědělská slavnost, uspořádaná u příležitosti jubilea našeho dorostu dne 12. září 1932 v Čánce.


1904

V roce 1904 se konal ples Sboru dobrovolných hasičů v Pohoří.


1905

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v letošním roce ples, který se velmi vydařil.

z Pohorské školy (rok 1905-1907)
z Pohorské školy (rok 1905-1907)
1. (horní) řada: Štěp Vác, Rašek Jos., Šafář Jos., Hanuš Jos., Moravec Vác., Sulcbachr J., Junek Jan
2. řada: Hornych Jos. (učitel), Mervartová Ažk., Janská Bož., Dvořáková M., Klimšová M., Jelenová M., Dušková A.
3. řada: Linhart Vác., Duška Vác., Junek Vác., Hladíková M., Dušková Bož., Rejzková An., Dynterová M., Ježková M., Hedvičáková Anežka, Smolík, Jelen Jos.
4. řada: Cita Jos., Tomková, Hrnčířová M., Potočková M., Hamerský (řídící učitel), Kašparová Pep., Fejtková A., Kodytková Fr., Kašpar Gusta, Novák V., Šinták J.
5. řada: Vintera Fr., Jelen Jos., Uhlířová Anežka, Fousová M., Kotková M., Novák V., Hrubý V.
6. (dolní) řada: Holanec Jos., Sulcbachr V., Mervart Jos., Janský Vojtěch, Pavlík Vác., Pavlík Ladislav, Fiala Jos.
z Pohorské školy (rok 1905-1907)
z Pohorské školy (rok 1905-1907)
1. (horní) řada: Felcman, Červinka, Rejzek, Javůrek, Hladík, Šolc Vác.
2. řada: Fialová A., Dušková, Nováková, Fousková, ---, Černá, Charouzová A.
3. řada: Nováková Pavla, Janská, Dušková, Fejtková, Uhlířová, Dušková, Dvořáková Anežka, Fialová Kat., Vlášková, Hrnčířová M., Janská
4. řada: Linhartová, ---, Červinková, Hamerský Jan (řídící učitel), Hornych Jan (učitel), ---, Janská, Nováková, Hrnčíř Bohuslav
5. řada: Linhart Jan, Hamerský Jos., Vlášek Jan, Uhlířová Frant., Dušková, ---, Fous Jan, Janský Jan
6. (dolní) řada: Janský Jan, ---, ---, Pavlík Jos., Štěp. Jos. Duška Jan

1906

Členové Sboru dobrovolných hasičů se účastní slavnosti 30. výročí založení hasičského sboru Opočno. I letos byl konán ples a vydařil se.

divadlo Lucerna  (rok 1906)
divadlo Lucerna (rok 1906)

1907

pozvánka - hospodářský ples v Pohoří (rok 1907)
pozvánka - hospodářský ples v Pohoří (rok 1907)

1908

Ples sboru dobrovolných hasičů na počátku roku se nevydařil.


1909

V roce 1909 pořádá Sbor dobrovolných hasičů ples, který se po všech stránkách vydařil.


1911

I přes velmi malou činnost pořádají hasiči ples.


1912

Tradiční hasičský ples se vydařil.

2.2.1912 ustaven TJ Sokol Pohoří (stanovy potvrzeny 2.11.1912).


1913

Hasiči Pohoří (rok 1913)
Hasiči Pohoří (rok 1913)
1. (horní) řada: Duška Jos., Kopecký Ant., Hrnčíř Kar., Duška Jiří, Vlášek Jan, Moravec Vác., Duška Jos., Jelen Jan, Duška Jan, Bartoš
2. řada: Vilikovský V., Kvasnička, Filip Jos., Hodoval, Štěp V., Linhart V., Vejražka, Bajer, Pavlík Jos., Kodytek, Fous Jan, Javůrek V., Jirsa Jos.
3. řada: Hedvičák V., Štěp Jan, Brich Vác., Dyntera V., Effemberk, Hladík, Šnajdr, Hovorka, Fiala Jos., Bašek V., Dyntera st.
4. (dolní) řada: Charouz Vác., cedule 20.7.1913, Junek

1921

26.10.1921 ustavena Jednota čsl. Orla (od r. 1932 v nečinnosti).


1923

Hasiči Pohoří (rok 1923)
Hasiči Pohoří (rok 1923)
1. (horní) řada: Charouz Václav, Kopecký, Macháň, Pavlík Josef, Štěp Jan, Moravec Jan, Bašek Josef, Chmelík, Procházka Josef, Novák Josef, Bartoš Karel
2. řada: Sedláček Bohumil, Hrnčíř Václav, Junek Josef, Filip Václav, Tomek Josef, Vejražka Karel, Šolc V., Junek Václav, Dvořák Jan, Slezák Jan, Škoda Josef, Kryštof Josef, Cita Václav, Pfeifer Karel, Charouz Bohuslav, Fous Jan
3. řada: Bajer Jan, Mudroch Jan, Hanuš Adolf, Rohlena Adolf, Junek Jan, Hovorka Josef, Vlášek Jaroslav, Vlášek Jan, Vejražka František, Šotola, Špelda Quido
4. (dolní) řada: Hrnčíř Karel, Charouz Karel, Linhart Václav, Duška Jiří

Hasiči Pohoří (rok 1923)
Hasiči Pohoří (rok 1923)
Hasiči Pohoří (rok 1923)

1926

Myslivecká společnost v Pohoří - Lovu zdar!

Myslivecká společnost v Pohoří  (rok 1926)
Myslivecká společnost v Pohoří (rok 1926)
Myslivecká společnost v Pohoří  (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří  (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří  (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří  (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří  (rok 19xx)
Myslivecká společnost v Pohoří (rok 19xx)

1929

Místní osvětová komise v Pohoří sehrála za spoluúčinkování těl. jednoty na oslavu památky Mistra Jana Husa v sobotu dne 6. července 1929 historickou divadelní hru Jana Berna Pro kalich Páně (za Krčín Jaroměř). Obraz z doby husitské o pěti dějstvích. První a třetí jednání odehrává se v Krčíně v obydlí Ondřejově o vánočních svátcích r. 1420, druhé jednání v téže době na radnici v Jaroměři. Čtvrté a páté jednání tamtéž v květnu 1421. Začátek divadelní hry o 8. hodině večer. Ceny míst obvyklé. Kroje ze závodu Sustrova z Náchoda. V předvečer oslavy 5. července lampiónový průvod sdružených spolků pohořských ku hranici na Příčnici.

divadlo Pro kalich Páně (rok 1929)
divadlo Pro kalich Páně (rok 1929)

1929 - 1930

Z Pohorské školy (rok 1929-1930)
Z Pohorské školy (rok 1929-1930)

1930

15.6.1930 - cvičení VI. okrsku sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy.


1931

Divadlo Čtenářské besedy v Pohoří se konalo na velikonoční neděli 5. dubna 1931. Veselou operetu Krajánek Holandr jde na vandr o 3 jednáních napsal Richard Branald, hudbu složil O. Mühlbach. Začátek o půl 8. hodině večerní. Ceny míst obvyklé. Po divadle tanec.

divadlo Krajánek Holandr jde na vandr (rok 1931)
divadlo Krajánek Holandr jde na vandr (rok 1931)

1932

pozvánka - ples sbor dobrovolných hasičů v Pohoří (rok 1932)
pozvánka - ples sbor dobrovolných hasičů v Pohoří (rok 1932)

1933

Čtenářská beseda v Pohoří sehrála o Velikonocích 16. dubna 1933 veselou hru se zpěvy o třech jednáních s názvem Slečinka z Bílého zámečku. Bylo to pokračování hry "Z Českých mlýnů" sehrané v Pohoří dne 26. listopadu 1911. Napsal K. Fořt, hudbu složil J. Vašata, režie L. Pavlík, zpěvy a hudbu řídil J. Hornych. Začátek přesně v 8 hodin večer, předprodej vstupenek u p. J. Šimůnka, obchod. Ceny míst obvyklé.

divadlo Slečinka z Bílého zámečku (rok 1933)
divadlo Slečinka z Bílého zámečku (rok 1933)

1934

23.9.1934 - zápasem s SK Viktoria Dejvice otevřeno nové fotbalové hřiště.


1935 - 1936

Z Pohorské školy (rok 1935-1936)
Z Pohorské školy (rok 1935-1936)

 


1936

Čtenářská beseda v Pohoří sehrála v sále Obecního hostince ve středu 28. října 1936 na nově zřízeném jevišti a dekoracích operetu J. L. Doudlebského o 3 jednáních s názvem Písničko písničko česká (kouzlo české písně). Začátek o osmé hodině, předprodej v obchodě p. Šimůnka. Vstupné obvyklé.

opereta Písničko písničko česká (rok 1936)
opereta Písničko písničko česká (rok 1936)

1937

Hasiči Pohoří (rok 1937)
Hasiči Pohoří (rok 1937)
1. (horní) řada: Pumr Jos., Procházka J., Smolík K., Moravec Vác., Moravec Jan, Šolc Vác., Jirsa K., Kryštof Jos., Duška Jiří
2. řada: Kopecký Ant., Hrnčíř K., Kodytek, Kryštof V., (stříkačka), Franc B., Zahradník, Vintera Sláva, Linhart Jar.
3. (dolní) řada: Janský Vojtěch, Hovorka Jos., (stříkačka), Effemberk Jos., Tošovský Jos., Vlášek Jaroslav

1938 - 1939

Z Pohorské školy (rok 1938-1939)
Z Pohorské školy (rok 1938-1939)

1939

Čtenářská beseda v Pohoří sehrála v neděli velikonoční dne 9. dubna 1939 v sále obecního hostince v Pohoří veselou národní operetu hranou v Praze i na venkově U panského dvora. Napsal Vladimír Jiroušek, hudba Eduard Ingriš, režie Jan Junek, tance M. Vašatová, hudbu řídil J. Hornych. Začátek o 8. hodině večerní, předprodej vstupenek v obchodě p. Šimůnka. Vstupné vzhledem k nákladné výpravě mírně zvýšeno. Po divadle tanec.

veselá národní opereta U panského dvora (rok 1939)
veselá národní opereta U panského dvora (rok 1939)
veselá národní opereta U panského dvora (rok 1939)

1942

Čtenářská beseda v Pohoří sehrála o Velikonocích dne 5. dubna 1942 velkou vodáckou operetu Srdce v rákosí. Napsali: Dr. K. Tobis, V. Špilar, V. Mirovský a Dr. Vl. Rohan. Hudba Jaroslav Jankovec, režie Jan Junek, zpěvy nacvičila M. Odvárková. Hudbu řídil J. Hornych, balet Vašatová. Začátek přesně v 8 hodin večer. Školní mládeži nepřístupno. Předprodej vstupenek v obchodě pana J. Šimůnka v Pohoří. Po zahájení se vchody uzavřou. V sále obecního hostince.

velká vodácka opereta Srdce v rákosí (rok 1942)
velká vodácká opereta Srdce v rákosí (rok 1942)

1948

15.1.1948 povoleny stanovy SK Pohoří (kopaná) se sídlem v Dobrušce.


1949

Sokol Pohoří - odbor kopané

Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané - pozvánka na ples  (rok 1949)
Sokol Pohoří - odbor kopané - pozvánka na ples (rok 1949)

1958

Z Pohorské školy (rok 1958)
Z Pohorské školy (rok 1958)

1965 - 1967

Naše mládí v soutěžích - Bolehošť - Semechnice - Pohoří

Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)
Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)

1979

V červnu 1979 pořádali hasiči 2 taneční zábavy.


1980

12. ledna 1980 pořádal SDH tradiční hasičský ples v místním pohostinství. V přírodním kulturním středisku pořádali hasiči 2 letní zábavy.


1981

V lednu 1981 se konal hasičský ples v místním pohostinství. V přírodním kulturním středisku uspořádali místní hasiči 2 taneční zábavy.


1982

Začátkem roku pořádán společenský ples pod taktovkou hasičů. V létě v přírodním areálu pořádal SDH 2 taneční zábavy.


1983

7. května 1983 - účast požárního družstva JZD (většina členů VPS Pohoří) na okresní soutěži družstev JZD v Černíkovicích. Získali třetí místo. SDH také pořádal v Přírodním kulturním středisku dvě taneční zábavy.

31.12.1983 TJ Sokol (26 členů) vykazuje činnost v odboru ZRTV (základní rekreační tělesná výchova).


1984

1. června 1984 se konala Akademie mládeže v ZVS, pořadateli jsou SRPŠ MŠ a ZŠ.

3. června 1984 se konal dětský den - ZO ČSCH.

3. září 1984 zahájen nový školní rok. Do ZŠ nastupuje 10 prvňáčků.


1985

31. května 1985 se konala Akademie mládeže v ZVS, pořádá vedení MŠ a ZŠ, účast 150 občanů, z toho 70 dětí.

2. září 1985 slavnostní zahájení školního roku v základní škole - účast 32 dětí, 11 rodičů, vedoucí představitelé obce. Do prvního ročníku nastoupilo deset dětí.


1986

16. května 1986 Akademie mládeže na sále ZVS, pořádají MŠ a ZŠ. Účast 140 osob včetně dětí. SDH pořádal v létě jednu taneční zábavu.


1987

22. května 1987 se konala večer Akademie mládeže, pořádají MŠ a ZŠ, účast 130 občanů. Velice pěkný program, který upoutal všechny přítomné. O prázdninách pořádal SDH v kulturním středisku jednu taneční zábavu.


1988

Začátkem roku pořádal SDH tradiční hasičský ples.

21. února 1988 odpoledne dětský karneval, pořadatel ZO ČSŽ, hudba místní - L. Jánský, J. Slezák, Vaněk. Účast celkem 280 osob, z toho asi 160 dětí.

6. května 1988 se konala Dětská akademie v sále ZVS. Pořádají SRPŠ MŠ a ZŠ a vedení obou škol. Účast 150 občanů, z toho 90 dětí a mládeže.

V letních měsících pořádal SDH dvě taneční zábavy.

1. září 1988 slavnostně zahájen školní rok v mateřské a základní škole. Do prvního ročníku MŠ bylo přijato 6 dětí, do ZŠ 10 dětí (Jan Čuda, Iva Houserová, Jakub Hrušovský, Jan Junek, Petra Kaňková, Hana Kubíčková, Lucie Vlášková, Jiří Pinkas, Petr Pišoja a René Sytera).


1989

3. března 1989 se konala Akademie mládeže při příležitosti MDŽ, účinkují děti MŠ a ZŠ v sále pohostinství. Velice pěkný pořad, který trval jeden a půl hodiny (za poslední období nejhezčí). Celková účast 160 občanů, z toho 70 dětí.

5. března 1989 dětský karneval na sále pohostinství, pořadatel ZO ČSŽ, hrála místní tříčlenná hudba, účast asi 110 dětí a 70 rodičů.


1990

20. února 1990 dětský karneval, pořadatel ZO ČSŽ, hudba místní - Jánský, Slezák, Šourek a jeden muzikant přizvaný, vysoká účast, nádherná výzdoba od předchozích zahrádkářských plesů. Akce byla negativně poznamenána nezájmem vedoucí pohostinství.

Soutěž mládeže Plamen na fotbalovém hřišti 9. května 1990 , účast 18 družstev z poloviny okresu Rychnov nad Kněžnou, družstvo Pohoří se umístilo na 9. místě. Velice dobře připravenou akci narušil výjezd dospělých požárníků k ohni do Českého Meziříčí. Akci přálo i počasí.

O prázdninách pořádali hasiči dvě taneční zábavy v přírodním kulturním středisku.


1991

24. února 1991 dětský karneval v sále pohostinství, slabší účast díky pěknému počasí.

9. 5. 1991 se konalo Okrskové cvičení mladých SDH na fotbalovém hřišti, účastnila se mládež z poloviny okresu, za SDH Pohoří účast jednoho družstva.

31. května 1991 - Okresní kolo hry Plamen, které se konalo v Čermné nad Orlicí za účasti 10 dětí z Pohoří - vedoucí Zdeněk Franc a Olga Papšová.

V létě roku 1991 byli již tradičně dvě taneční zábavy pořádané SDH.


1992

26. března 1992 se konala Akademie mládeže (od 18:30) na počest výročí narození J. A. Komenského. Účinkovaly děti ZŠ a MŠ. Plný sál diváků, velmi hezké.


1993

28. února 1993 dětský karneval, který pořádala TJ Pohoří.

15. dubna 1993 se konala již tradiční Akademie mládeže v pohostinství v pořadatelství SRPŠ obou škol. Účinkovalo přes 50 dětí. Jeden a půl hodinový pěkný program. Děti ZŠ předvedly českou besedu. Velký zájem občanů zaplnil celé hlediště sálu.

V červnu 1993 pořádali místní hasiči 2 taneční zábavy.


1994

V lednu roku 1994 se uskutečnil hasičský ples. V květnu pak připravili besedu pro školní děti s ukázkou požární zbrojnice v Dobrušce.

30. března 1994 se konala v pohoří již tradiční Dětská akademie na sále pohostinství, vystupovaly děti MŠ a ZŠ, pořadatelé obě SRPŠ. Velice pěkná akce jako již tradičně s účastí mnoha občanů a rodičů dětí.

21. května 1994 se uskutečnilo se okrskové cvičení hasičů z Dobrušky na fotbalovém hřišti v Pohoří. Účastnilo se celkem 12 družstev, z toho 3 družstva žen

V letních měsících pořádány čtyři zábavy spolkem SDH.

Konala se 18. června 1994 se konalo okresní soutěž požárních družstev na fotbalovém hřišti. Výsledky: muži - 1. Bystré, 2. Pohoří, 3. Dobruška; ženy - 1. Dobruška, 2. Kvasiny.

26. června 1994 ve 14:00 zahájena výstavka prací žáků ZŠ instalovaná na chodbě ZŠ.


1995

4. února 1995 se konal v pohostinství v Pohoří Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála od 20:00 skupina Pentavox. Vstupné bylo za 30 Kč.

5. února 1995 odpoledne se konal tradiční dětský karneval, pořadatelé SRPŠ MŠ a ZŠ, doprovázen diskotékou p. Stodůlky, vysoká účast dětí i dospělých.

23. března 1995 se v sále pohostinství konala tradiční Dětská akademie, pořadatelem obě školy a jejich sdružení. Velice nápaditý program v trvání jeden a půl hodiny začal v 19:00. Téhož dne dopoledne veřejná generální zkouška. Večer zcela zaplněný sál.

18. června 1995 od 14:00 pořádala SRPŠ obou škol spolu s hasiči v PKS dětský den plný her, pořad doprovázela hudba Sonet. Žáci základní školy vystoupili se svými tanečky. I když bylo nepříznivé počasí, přesto byla slušná účast dětí i dospělých.

25. června 1995 byla zahájena již tradiční výstava dětských prací a kreseb v základní škole. O tuto akci je značný zájem z řad rodičů a příbuzných žáků, autorů vystavovaných prací.

V přírodním areálu uspořádali hasiči celkem 5 letních zábav.


1996

13. ledna 1996 se konal v sobotu 13. ledna 1996 Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Sonet. Začátek od 20:00, vstup za 30 Kč.

28. března 1996 se na sále pohostinství Konzumu od 18:30 hodin v pořadatelství obou škol a sdružení rodičů konala Akademie mládeže. Velice zdařilá akce s vysokou účastí rodičů a  dětí. Zcela zaplněný sál. Dopoledne téhož dne generálka s účastí veřejnosti.

4. května 1996 základní škola spolu se SRPŠ pořádala 1. ročník taneční soutěže "Pohořský střevíček" pro děti 1. stupně základních škol. Soutěž se konala na sále pohostinství Konzumu. Zúčastnily se kolektivy škol z okresu Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Přes stísněné podmínky měla akce veliký ohlas v místě i okolí. Podrobnosti v kronice školy.

16. června 1996 se konal dětský den. Velmi pěkná akce, velká účast.

23. června 1996 zahájena výstava dětských prací a kreseb v základní škole.

23. července 1996 vznikl Klub přátel Pohoří - organizace, která vznikla sdružením několika rodičů dětí z mateřské školky a základní školy. Jejich cílem bylo oživit lidové tradice a v průběhu celého roku zajišťovat akce, za kterými děti až do této doby dojížděly do okolních měst.

V roce 1996 uspořádal SDH Pohoří zatím nejvíc tanečních zábav - bylo jich sedm.

Klub přátel Pohoří pořádá dne 30. 8. 1996 v PKS Pohoří Loučení s prázdninami. Odpoledne od 16 hodin hry a soutěže pro děti. Večer pro dospělé. Příjemné posezení s country muzikou při opečeném čuňátku. Vstupné dobrovolné. Z naší první akce na konci srpna s názvem Loučení s prázdninami jsme měli zpočátku menší obavy. Později se ukázalo, že byly zbytečné. Náš sehraný kolektiv to zvládl na jedničku! Počasí nám přálo, takže účast předčila naše očekávání. Odpoledne bylo věnováno dětem. S organizací soutěže pro děti pomáhaly kromě členek klubu i některé maminky. Sladké odměny byly na každém stanovišti. Po skončení soutěží přijela country skupina “ROOTS” (Rytmem Ovlivnění Občané Tohoto Světa), ve které působí i náš člen Pavel Chmelař. Jejich písně potěšily nejen děti, které při nich skotačily až do samého večera, ale i dospělé. Program pokračoval bez přerušení, ale tentokrát pouze pro dospělé… Společnost byla příjemně naladěna a proto celý večer proběhl v dobré náladě a pohodě. Akce byla námi i veřejností hodnocena kladně. Jediným nedostatkem bylo, že nikdo z členů neměl foťák, tudíž chybí v kronice důkazy o činnosti a chování našich členů. Přesto byl každý člen klubu plně zapojen do organizace. Všechny členky klubu – hry a soutěže pro děti. Prodej občerstvení ve stánku – P. Přibyl a P. Sobotka. Opékání prasete – L. Čížek. Prodej prasete a grilování párků – I. a J. Frančiakovi. Zajištění odměn pro děti – J. a V. Vrbovi. Zajištění hudby – P. Chmelař.

Klub přátel Pohoří pořádá pro pohořské děti a rodiče v neděli dne 8. prosince 1996 ve 14 hodin Mikulášskou nadílku s tancem, hrami a jinými skopičinami. Na pořádek bude dohlížet: ČERT A MIKULÁŠ. Místo konání – tělocvična, přezůvky s sebou. Po krátké odmlce jsme se rozhodli uspořádat “mikulášskou nadílku”. Velkou překážkou však bylo, kde akci uspořádat. Hospoda v té době nebyla v provozu a obec se jí teprve chystala odkoupit. Jediným řešením bylo uspořádat akci v tělocvičně. Po organizační stránce to bylo složité – stoly, židle a lavičky se stěhovaly z MŠ, bar na občerstvení byl provizorně vyroben z nářadí v tělocvičně, všichni se museli přezouvat, … Mikulášskou nadílku předcházela úprava tělocvičny, úklid, výzdoba (zeleň zajistil P. Chmelař, obrázky čerta a Mikuláše maloval J. Pechar). Jak vše dopadlo, uvidíte na fotkách. Hudbu zajišťoval L. Čížek, v baru excelovali P. Přibyl aj. Pechar, při soutěžích pomáhaly všechny členky klubu, tančení kreace s dětmi prováděly I. Čtvrtečková a A. Sobotková (viz foto). Hlavními aktéry odpoledne však byla místní mládež, které patří naše poděkování. Mikuláš – p. Vošlajer, anděl – P. Efemberková, 1. čert – J. Efemberk, 2. čert – R. Galčík. Při zahájení byla účast malá, ale během krátké doby se sešlo velké množství dětí v doprovodu svých rodičů (asi 80 dětí). Po zahájení následovala dětská diskotéka, která byla doplňována soutěžemi pro děti (chůze po kladině, kotrmelce na žíněnce, prolézání obručemi – vše za odměny). Asi po hodinovém programu děti navštívil “Mikuláš”. Všechny děti byly obdarovány balíčkem (před akcí členky pekly perníčky, které byly součástí balíčků pro děti, na kterých se finančně podílely i SRPDŠ MŠ a ZŠ). Odpoledne pokračovalo opět diskotékou až do 16:30. Po skončení se všichni členové podíleli na úklidu tělocvičny. Akce byla i přes velké potíže hodnocena kladně, o čemž svědčí i fotodokumentace.

příprava balíčků (rok 1996)
příprava balíčků (rok 1996)
Mikuláš přišel (rok 1996)
Mikuláš přišel (rok 1996)
Mikuláš naděluje (rok 1996)
Mikuláš naděluje (rok 1996)
 

1997

Klub přátel Pohoří pořádá Tradiční “OSTATKY”. Maškarní rej bude odcházet 15. února 1997 v 10:00 hodin od restaurace U Bohouše. Maskovaní příznivci se mohou připojit. Od 17 hodin posezení při muzice “U Bohouše”. Konečně nadešla naše oblíbená akce, na kterou jsme se celý rok těšili. Půjčovna masek tentokrát nebyla v provozu a tak se musel postarat o sebe každý sám. Výsledek samostatné lidové tvořivosti byl hodnocen dostatečně s hvězdičkou (viz fotografie a video). Nálada byla od rána výborná. Ještě více se nám zlepšila po informaci, že náš čeká filmování od hradeckého televizního štábu. Provedli jsme dokonalou úpravu vnitřku i vnějšku, abychom vypadali co nejlépe. Výsledek se nedal přehlédnout. Počasí bylo dle objednávky. Sice mrzlo, slunko slabounce svítilo, proto jsme využívali každé nabídky na zrychlení krevního oběhu v našich zmaskovaných tělech. Televize byla spokojena – jejich nejméně hodinový záznam byl zkrácen na “skvělé” 3 minuty (opět viz video!). Cestou jsme ztratili několik unavených členů. Náš masopustní rej jsme zakončili v restauraci “U Bohouše”. Po tanečním sólu pro manžele Hánlovi začalo večerní masopustní rejdění. Každý se držel ze všech sil, aby si vychutnal poslední chvíle masopustního dne. Byl skvělý. P.S. – nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě!

V dubnu 1997 pořádal Klub přátel Pohoří tradiční Čarodějnice.

zmoklé čarodějnice (rok 1997)
zmoklé čarodějnice (rok 1997)
čarodějnice (rok 1997)
čarodějnice (rok 1997)
upálení čarodějnice (rok 1997)
upálení čarodějnice (rok 1997)
 

29. dubna 1997 se konala Akademie mládeže v Obecním hostinci večer od 19:00. Generálka týž den dopoledne. Pořadatelé byly obě školy a jejich sdružení. Téměř dvouhodinový výborný program sledoval zaplněný sál.

30. dubna 1997 uspořádal Klub přátel Pohoří lampiónový průvod od kostela na fotbalové hřiště. Doprovodná hudba reprodukovaná z místního rozhlasu. Účast dětí a některých rodičů i přes velice nepříznivé počasí (dosti silně pršelo) byla vynikající. Akce vyvrcholila pálením ohně na hřišti. Podrobnější zápis o celé akci včetně fotografií najdete v kronice Klubu přátel Pohoří.

3. května 1997 vedení základní školy spolu se SRPDŠ uspořádalo soutěž ve scénickém tanci "Pohořský střevíček." Soutěž se uskutečnila v tělocvičně od 10:15 do 13:00 hodin. Z okresu Náchod se zúčastnily taneční skupiny ze ZŠ Bohuslavice, Nahořany a Dolní Radechová. Z okresu Rychnov nad Kněžnou ze ZŠ Bolehošť, Podbřezí, Černíkovice, Třebešov, Pohoří starší žáci a mladší žáci. V obou skupinách tance zvítězili žáci ze ZŠ Pohoří.

Klub přátel Pohoří ve spolupráci se SRPDŠ při MŠ a ZŠ pořádá v neděli dne 5. června 1997 ve 14.00 v areálu PKS DĚTSKÝ DEN. Hry a soutěže pro děti. Taneční vystoupení Pohořáčku. Country hudba k poslechu a večer i k tanci.

Dětský den (rok 1997)
Dětský den (rok 1997)
Dětský den (rok 1997)
Dětský den (rok 1997)
Dětský den (rok 1997)
Dětský den (rok 1997)
Dětský den (rok 1997)
Dětský den (rok 1997)

V roce 1997 zorganizoval SDH celkem 5 tanečních zábav, díky kterým je Pohoří známé v širém okolí.

6. prosince 1997 odpoledne na sále pohostinství Mikulášská besídka pro děti, pořadatel Klub přátel Pohoří. Večer na sále pohostinství Mikulášská taneční zábava pro dospělé, pořadatel opět Klub přátel Pohoří, účast 100 osob. Podrobnější zápis o celé akci včetně fotografií najdete v kronice Klubu přátel Pohoří.

Anděl, Mikuláš a nezbytní čerti (rok 1997)
Anděl, Mikuláš a nezbytní čerti (rok 1997)
Mikuláš naděluje (rok 1997)
Mikuláš naděluje (rok 1997)

18. prosince 1997 od 17:00 hodin zpívání dětí ZŠ u vánočního stromku před základní školou. Asi půlhodinový pořad koled. Na klávesy doprovázela učitelka Iva Čtvrtečková. Velice pěkná akce, které se zúčastnilo asi 60 dospělých a 50 dětí.


1998

Počínaje 24. lednem 1998 zahajuje ve vlastní režii pan hostinský Mádle na sále sérii 11ti rockových večerů až do 25. dubna. 12. září 1998 pořádá p. hostinský posvícenskou zábavu s velmi slabou účastí. Po povodni v obci nebyl zájem o zábavy.

31 ledna 1998 nás zval Sbor dobrovolných hasičů v Pohoří na tradiční Hasičský ples, který se konal v obecním pohostinství, k tanci a poslechu hrála skupina Sonet. Vstup za 40 Kč.

Klub přátel Pohoří Vás zve 27. února 1998 na svůj 1. ples KPP. Koná se v místním pohostinství, vstupné 40 Kč. K tanci a poslechu hraje GRUNDIG, předtančení TK AKCENT. Bohatá tombola. 1. cenu – zájezd do zahraničí pro 2 osoby věnovala CK LUCIA TOUR Opočno. Tomuto plesu předcházel týden plný příprav. Každý člen měl nějaký úkol – ceny do tomboly, výzdoba sálu, květiny pro ženy, kapela, předtančení, … Sešli jsme se v 18:00 hodin už ve čtvrtek, abychom připravili tombolu (očíslování, seřazení cen, …). Všechny nás překvapila bohatost, kvalita a kvantita tomboly. Cen bylo více jak 140. V den plesu jsme se sešli už v 17 hodin, abychom vyzdobili sál, doplnili tombolu o dorty, zákusky, jednohubky, vepřovou hlavu a kolena…. Po celý večer se členové střídali u tomboly, pokladny, losů a předávání květin každé ženě. Dámská část hostů si přišla na své při předtančení standardních tanců TK AKCENT, kde mohly obdivovat eleganci a ladnost tanečních párů. Mužská část byla unesena při předtančení latinsko-amerických tanců – zde všichni obdivovali “VŠE” – včetně skromných šatů. Dobrou náladu nám nenarušila ani nízká návštěvnost (68 platících). Naopak – každý pár mohl předvést své taneční umění a radovat se z množství výher. Z Pohledu přítomných hostů byl ples hodnocen velmi kladně a i pro nás byl dobrou zkušeností do dalších let!

Ostatky únor 1998 - Letos jsme dostali pozvání do místního pohostinství, kde jsme se v 9:00 sešli, nalíčili, oblékli a v 10:00 jsme se srazili před obchodem. Vlastnoručně vyrobené masky předčily naše očekávání a neměly chybu (zvláště pytle s moukou…). Úvodní báseň byla složená pro televizi z HK, která se předem ohlásila, ale bohužel nedorazila. I přesto se průvod odebral vesnicí vstříc dobré náladě, dobrému jídlu, moku a proměnlivému počasí. Průvod zpestřilo velké množství namaskovaných a hladových dětí. Každému domu jsme věnovali báseň, tanec a píseň v provedení kapely “VALANKA”. Průvod byl zakončen vlhkým návratem (bylo po dešti) do pohostinství, kde nás zahřál teplý guláš pana hostinského. K dobré chutí, náladě i tanci nám i ostatním hrál na varhany pan Krejča z Opočna.

Ostatky (rok 1998)
Ostatky (rok 1998)
Ostatky (rok 1998)
Ostatky (rok 1998)

SRPDŠ obou škol uspořádaly 8. března 1998 dětský karneval na sále obecního hostince za reprodukované hudby. Velice dobrá účast. Dětské soutěže a hry doplňovaly program.

2. dubna 1998 se uskutečnila tradiční akademie mládeže - dětí MŠ a žáků ZŠ v obecním hostinci. Za účasti veřejnosti dopolední generálka. Večer před zaplněným sálem předvedly děti velice pěkné a poutavé vystoupení v trvání jeden a půl hodiny.

V dubnu 1998 se konaly Čarodějnice. Velkým překvapením byla zcela nová čarodějnice velitelka... Čarodějnice pořádal Klub přátel Pohoří. Podrobnější zápis o celé akci včetně fotografií najdete v kronice Klubu přátel Pohoří.

Čarodějnice duben 1998 - Sraz všech čarodějnic a lampiónků byl opět navečer za kostelem. Zúčastněných bylo opět dosti – všechny překvapila skupina malých čarodějnic pod vedením zkušené “SAXANY MÍLOVÉ”. Ty průvod s bujarým veselím v čele s čarodějnicí vyrobenou dětmi z MŠ odvedly na místní hřiště – do pochodu vyhrávala hudba z místního rozhlasu. Po slavnostním zapálení hranice dokonala zhotovenou P. CH. následoval 1. ohňostroj. Akce byla zdařilá a opět hodnocena kladně – bylo jen málo piva!

Čarodějnice (rok 1998)
Čarodějnice (rok 1998)
Čarodějnice (rok 1998)
Čarodějnice (rok 1998)
Čarodějnice (rok 1998)
Čarodějnice (rok 1998)
Čarodějnice (rok 1998)
Čarodějnice (rok 1998)

V pátek 12. června 1998 se konal v rámci letních zábav v PKS koncert skupiny OLYMPIC, jehož se zúčastnilo přes 1000 osob.

21. června 1998 uspořádaly společně SRPDŠ obou škol a Klub přátel Pohoří dětský den v PKS za slušné účasti zejména dětí. Dětský den byl plný her, soutěží a dalších dětských radovánek. Podrobnější zápis o celé akci včetně fotografií najdete v kronice Klubu přátel Pohoří.

27. června 1998 - na fotbalovém hřišti probíhala po celý den okresní soutěž hasičů. Týž den večer se uskutečnila v PKS diskotéka Černá hora za účasti asi 250 osob

28. června 1998 ve 14:00 hodin byla zahájena výstava kreseb a prací žáků základní školy v Pohoří v místní škole. Výstava byla součástí oslav 120 výročí trvání současné školy.

5. července 1998 v neděli po celý den v PKS oslavy 120. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů v Pohoří. V předvečer oslav se konala slavnostní schůze hasičů v pohostinství. Z programu oslav v PKS: ve 13:00 hodin zahájení slavnosti, koncert dechové hudby Fox, vystoupení taneční skupiny Pohořáček, výstava historické i současné techniky s ukázkami, ukázky požárního sportu dospělých, navečer koncert skupiny Lokálka z Hradce Králové, večer taneční zábava, ke které hrála skupina Sonet. Slavnosti byl mj. přítomen Ing. Miroslav Štěpán, hlavní požární rada. Slavnosti nepřálo počasí, bylo poměrně chladno a slabě i pršelo. Podrobný záznam o oslavách v kronice Sboru dobrovolných hasičů, kterou vede kronikář SDH Julek Ivanič.

120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)
120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)
120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)
120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)
120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)
120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)
120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)
120. výročí založení SDH v Pohoří (rok 1998)

Sbor dobrovolných hasičů pořádal v létě roku 1998 pouze dvě taneční zábavy. Další dvě zábavy byly pro povodeň odvolány. A tak nám nezahrál ani Katapult, ani se nekonala Dlouhá pohořská noc.

Mikulášská nadílka 1998 - I přes malou návštěvnost se Mikulášská nadílka opět povedla. O hudební produkci se postaral Libor Stodůlka ml. Návštěvou nás poctil spolek Mikuláše, Anděla a čertů až z dalekého Opočna, kteří dětem nadělili “sladkou punčošku”. Zpestřením programu bylo vystoupení kouzelníka z Bohuslavic. Ani letos se čertům nepodařilo nikoho odnést v pytli, takže všechno dobře dopadlo!

Mikuláš a čert
Mikuláš a čert (rok 1998)
Mikuláš a čert
Mikuláš a čert (rok 1998)
Mikuláš a čert
Mikuláš a čert (rok 1998)
Mikuláš a čert
Mikuláš a čert (rok 1998)

1999

30. ledna 1999 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Pohoří tradiční Hasičský ples. Zahrála nám opět skupina Sonet v obecním hostinci. Začátek od 20 hodin, vstupné za 40 Kč jako loňský rok.

hasičský ples (rok 1999)
hasičský ples (rok 1999)
hasičský ples (rok 1999)
hasičský ples (rok 1999)

II ples KPP (únor 1999) - Na náš pleš č. 2 jsme už do příprav šli s větším nadšením, neboť jsme očekávali větší úspěch, než vloni. Každý měl opět za úkol zajistit 10 kusů cen do tomboly, některé ceny jsme získali sponzorským darem, takže tombola byla velice bohatá (170 cen). Opět nechyběly květiny pro každou ženu a předtančení TK AKCENT – letos v novém, ještě erotičtějším oblečení. K tanci a poslechu hrála skupina DYNAMIC. Účast splnila naše očekávání a i pan hostinský si chválil velkou útratu. Hlavní cena (zájezd do toboganových bazénů v Německu) byla slavnostně předána o půlnoci. Přítomné dámy – zdejší i přespolní – se alespoň jednou v roce předvedly v nových róbách a raritou bylo, že do “alkoholové posilovny” chodily zvlášť mužské a zvlášť ženské skupinky, které si útratu platily samy!! Ples byl ze strany pořadatelů i návštěvníků hodnocen kladně!!!

Karneval jaro 1999 - Letos poprvé jsme se rozhodli uspořádat karneval za KPP – stejně jsou všichni členové v SRPŠ MŠ a ZŠ. Hostem byli Bělohlávkovi, kteří zajišťovali opět hudební produkci. Roli konferenciéra opět na výbornou zvládla IVUŠA (viz foto). Obrovský úspěch měla tzv. “dětská tombola”. Po vyhlášení zprávy, že los je za 1 Kč děti okamžitě upustily od tance a soutěží a vytvořily obří frontu. Každý něco vyhrál, takže investice 2500 Kč za hračky a drobnosti zakoupené v prodejně České Meziříčí se vrátila v podobě spokojených dětských dušiček. Byla to opět další dobrá zkušenost do dalších let! Výzdoby zajistily děti z MŠ a ZŠ.

Dětský karneval (rok 1999)
Dětský karneval (rok 1999)
Dětský karneval (rok 1999)
Dětský karneval (rok 1999)

Čarodějnice (duben 1999) - Letošním čarodějnicím přálo počasí i hojnost účastníků. Zřejmě zabralo svolávání čarodějnic místním rozhlasem a hlasem pana starosty (počet dokazují fotografie). O největší “čarodějnici” se zasloužily děti ze ZŠ, které ji vyrobily pod vedením Ivušič. Čarodějnice měla tak dlouhé nohy, že jsme ji museli vést na kočárku. Za znění hudby šel lampiónový průvod letos delší trasu – až do kouta k mladým Kaňkom a pak do přírodního areálu, kde na nás čekala velká hranice. Oheň, ani Čarodějnice nechtěly zpočátku chytnout, ale za pomoci benzínu nakonec vše dobře dopadlo. Po setmění se nebe rozzářilo ohňostrojem a potom večer pokračoval tancem na parketě při zpěvu oblíbeného “Luneticu”. Občerstvení bylo zajištěno panem hostinským.

pochod čarodějnic po Pohoří (rok 1999)
pochod čarodějnic po Pohoří
(rok 1999)
Čarodějnice v plné své kráse (rok 1999)
Čarodějnice v plné své kráse
(rok 1999)

V roce 1999 se uskutečnil další ročník taneční soutěže Pohořský střevíček. Klub přátel Pohoří zde slavnostně předal místnímu tanečnímu kroužku POHOŘÁČEK maskota pro štěstí – “Klokánka”. V jeho kapse děti našly ještě sladké překvapení!

Pohořský střevíček (rok 1999)
Pohořský střevíček
(rok 1999)

V roce 1999 pořádal spolek SDH v přírodním areálu celkem čtyři taneční zábavy. Nejúspěšnější byla skupina Katapult.

Na podzim se konal 1. divadelní pohořský podzim. Vystoupili zde herci z Dobrušky (hra Noc na Karlštejně), z Týniště nad Orlicí (hra Mé štěstí má dlouhé vlasy) a také z Prahy. Náklady na divadelní podzim byly 28.000 Kč.

divadlo Týniště - Mé štěstí má dlouhé vlasy (rok 1999)
divadlo Týniště - Mé štěstí má dlouhé vlasy
(rok 1999)
divadlo Dobruška - Noc na Karlštejně (rok 1999)
divadlo Dobruška - Noc na Karlštejně
(rok 1999)

20. prosince 1999 vpodvečer zpívaly děti u Vánočního stromečku před základní školou (viz obrázek vpravo). Již tradiční akce dětí obou škol trvala přibližně 40 minut. Zpívané koledy doprovázela Iva Čtvrtečková na klávesy.

zpívání dětí pod Vánočním stromečkem (rok 1999)
zpívání dětí pod Vánočním stromečkem
(rok 1999)

přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.