RYCHTÁŘI, STAROSTOVÉ, VOLBY

Rychtáři

Občané Pohorští by měli alespoň trochu vědět o svých rodácích, kteří byli postaveni v čelo obce a v dobách dobrých, někdy válečných a zlých byli zástupci a mluvčími osadníků.

 • První z rychtářů, pokud je známo jeho jméno, byl Václav Rozum vlastník živnosti čp. 1/60. Vedl obec od roku 1750 do roku 1760. Čísti a psáti neuměl a skrze to od procházejícího vojska týrán býval.

 • Jan Bašek čp. 20/34 nastoupil okolo roku 1770, byl na ten čas dosti učený. Ve svém mládí byl v kanceláři u vrchního panství Opočenského.

 • Václav Šolc vlastnil živnost 54/74, nastoupil 1790

 • Jan Dvořák ze živnosti čp. 12/44 nastoupil roku 1798

 • Václav Janský vlastník živnosti 5/33 nastoupil roku 1810

 • Josef Prokop nájemce živnosti čp. 20/34 za něj se zelnice na Křtině pod dědičný nájem dostaly a r. 1830 dostaly se do vlastnictví nastoupil r. 1821
 • Jiří Holanec držitel živnosti čp. 59/64, nastoupil roku 1828 za něj postavila se první škola ve vsi (nynější chudobinec, dříve se učilo jen po staveních)

 • Josef Šolc vlastník živnosti 54/74 nastoupil roku 1833 za něj byla roku 1848 úprava čili konstituce dána jeho veličenstvem císařem Ferdinandem – to je zrušení roboty. Tím i obecní poměry se změnily dle pros. zákona od J. Vel. Františka Josefa vydaného. Každý, kdo roku 1849, nejméně 1 forint stříbra platil (obecní přirážky) je oprávněn voliti do obecního výboru. V Pohoří bylo takových 65 a ty se dělili do tří skupin. V první skupině (největší poplatníci 15 rolníků, ve druhé též 15 a ve třetí 35). A tak každá skupina volila po 3 členech do obecního výboru

 • obecním výborem byl 2. září 1850 zvolen rychtářem Jan Mareš – vlastník živnosti 9/47. V srpnu 1857 zvolen za odstupujícího

 • Jan Bašek majitel čp. 34 za nového rychtáře

 • Jan Mareš čp. 63 zvolen za rychtáře v roce 1861

 • dne 5. září 1865 za představeného byl zvolen Václav Šolc čp. 110 a ještě podruhé r. 1867

 • roku 1870 Václav Mervart čp. 44

 • roku 1873 při nových volbách zvolen Jan Voborník čp. 62, pak ještě podruhé 1876.

 • dne 14. října 1879 zvolen obec. starostou Václav Dvořák čp. 103.

 • dne 23. listopadu 1882 zvolen jest obec. starostou Jiří Dvořák čp. 39 později na čp. 9, které koupil a byl starostou do roku 1904.

 • dne 21. července 1904 Josef Tomáš čp. 65, který byl starostou do roku 1913starosta Jan Tomáš, obec vedl rovných 25 let

 • dne 31. července 1913 zvolen Jan Šolc čp. 74, bylo mu souzeno prožít období úřadujícího starosty právě v letech první světové války (1914 – 1918) a když tato končila a začínala nová Československá republika, rozhodl se odejíti do ústraní a předal správu obce náměstkovi

 • František Vintera náměstek vedl přechodně obecní úřad přes rok 1919 do řádných voleb

 • v roce 1920 zvolen byl za posledního starostu Jan Tomáš čp. 65, který rovných 25 let obec vedl (až do konce druhé války v letech 1939 - 1945).

Janem Tomášem uzavírá se i výše uvedená řada starostů – rychtářů. Moc a vláda přechází na národní výbory a lid. Titul rychtář – starosta zaniká a začíná titul nový – předseda místního národního výboru.


předseda MNV Karel Hartman Prvním předsedou místního národního výboru v obci Pohoří se stal úředník Karel Hartman.
předseda MNV Josef Hrnčíř Po něm nastoupil do úřadu truhlář Josef Hrnčíř.
fotografie se nedochovala Jako třetí předseda MNV úřadoval Jaroslav Kocián.
předseda MNV Bohumil Franc Dalším předsedou byl povoláním dělník Bohumil Franc.
předseda MNV Oldřich Kryštof Pátým předsedou se stal Oldřich Kryštof, původně zaměstnán jako strojní zámečník.
předseda MNV Jaroslav Mervart Jako posledním předsedou MNV byl povoláním technik Jaroslav Mervart.

Následujícími volbami se upouští od titulu předseda MNV a vrací se opět staré označení vedoucích představitelů obce - starosta. Zároveň zaniká i název MNV a začíná Obecní úřad. Obecní úřad i nadále zůstal v kanceláři čp.1 (pohostinství zezadu). Později se přesunul do bytu tělocvičny.

starosta obce Jaroslav Mervart Po dlouhé době byl v roce 1990 opět zvolen starosta obce (posledním starostou obce byl Jan Tomáš zvolený v roce 1920). Nově zvoleným starostou se stal Jaroslav Mervart.
starosta obce Zdeněk Krafka Jako dalším starostou se stal v roce 1998 Zdeněk Krafka (podnikatel).
starostka obce Helena Suchánková Jako další starostkou se stala v roce 2018 Helena Suchánková (úřednice).

1931

Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)
Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)
Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)
Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)
Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)
Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)
Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)
Volební lístek do obecního zastupitelstva (1931)

1986

12. června 1986 byli do jednotlivých funkcí zvoleni na ustavujícím plenárním zasedání MNV tito poslanci:

předseda MNV - Jaroslav Mervart, tajemnice MNV - Helena Hastrdlová, členové rady MNV - Miroslav Kaňka, Ing. Josef Vaňát, Anna Jurásková, Anna Jančárková, Zbyněk Dvořák
předseda finanční komise - Ing. Josef Vaňát; členové poslanci - Miroslav Bašek, Josef Tomek, Jaromír Nejman; neposlanci - Josef Nejman
předseda komise veřejného pořádku - Zbyněk Dvořák; členové poslanci - Zdeněk Postler, Josef Chmelík; neposlanci - Petr Vošlajer, Pavel Petrovský
předseda bytové a výstavbové komise - Miroslav Kaňka; členové poslanci - Miloš Matyáš, Vladimír Vošlajer, Václav Voborník; neposlanci - Vojtěch Stolín
předseda školské a kulturní komise - Anna Jurásková; členové poslanci - Ladislav Effenberk, Eliška Žďárková, Jiří Vokál; neposlanci - Hana Tomková
předseda sociální komise a obchodu - Anna Jančárková; členové poslanci - Marie Francová, Hana Machová, Jana Nováková; neposlanci - Hana Jánská


1990

24. a 25. listopadu 1990 proběhly volby do obecního zastupitelstva, volební místnost byla v jídelně JZD (čp. 3). Podána byla jedna kandidátka s počtem 15 členů. Těsně před volbami rezignovali dva kandidáti - Zbyněk Dvořák a Josef Tomek. Ve volbách zvoleno všech 13 členů.

29. listopadu 1990 se konala ustavující schůze obecního zastupitelstva, na které byli zvoleni:

  starosta obce - Jaroslav Mervart (12 hlasů), místostarosta - Miroslav Bašek, členové rady obecního zastupitelstva - Ing. Oldřich Hastrdlo, Zdeňka Stodůlková, Miroslav Kaňka

zbývající členové obecního zastupitelstva - Jiří Fiala, Jaroslav Jirsa, Josef Junek ml., Ing. Antonín Jurásek, Antonín Kupka ml., Jaroslav Mach, Jaroslava Rázlová, Petr Vošlajer


1991

29. srpna 1991 obecní zastupitelstvo přijalo rezignaci členky zastupitelstva Jaroslavy Rázlové na její vlastní žádost.

Na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří zvolena místostarostkou obce Zdeňka Stodůlková za zemřelého dosavadního místostarostu Miroslava Baška.

1995

Dne 11. března 1995 proběhly v obci dodatečné komunální volby do zastupitelstva obce v čase od 7:00 do 20:00. Volební místností byla bývalá kancelář OÚ v čp. 1. Ze 406 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 70 %. Zvoleno bylo všech 15 členů obecního zastupitelstva za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů vzhledem k tomu, že tato kandidátka byla jako jediná. Volby zajišťovala Místní volební komise současně jako Okresní volební komise ve složení: předseda: Ing. Josef Mervart, členové: Jiří Fiala, Eliška Žďárková a Zbyněk Dvořák. Zapisovatelem byla jmenována Helena Hastrdlová.

Na den 16. března bylo svoláno ustavující zasedání obecního zastupitelstva do klubovny tělocvičny, kterého se zúčastnili všichni zvolení členové.

  Starostou obce byl zvolen dosavadní starosta Jaroslav Mervart, jeho zástupcem Zdeňka Stodůlková. Členové rady jsou Ing. Oldřich Hastrdlo, Ing. Antonín Jurásek CSc. a Miroslav Kaňka.

Členy obecního zastupitelstva jsou dále Vratislav Izák, Jaroslav Jirsa, Josef Junek, Ing. Pavel Kubíček, Antonín Kupka, Mgr. Jana Mervartová, Jan Slezák, Josef Tomek, Petr Vošlajer, Vlastimil Vrba.


1998

13. a 14. listopadu 1998 se konaly volby do obecních zastupitelstev v celé republice. Ze zapsaných 411 voličů se voleb v naší obci zúčastnilo 230 občanů, tj. 56%. V naší obci se volilo z jediné kandidátky "Sdružení nezávislých kandidátů" (15 členů). Zvoleni byli všichni navržení kandidáti.

Zdeněk Krafka
Eliška Žďárková
Naděžda Bezvodová
Anna Jurásková
David Kopecký
Ing. Alena Přibylová
Ing. Štěpán Černý
Milan Stonjek
Ing. Josef Mervart
Jiří Fiala
Miroslav Kaňka
Jan Slezák
Martin Papš
Hana Jánská
Luboš Čížek
podnikatel
ředitelka MŠ
podnikatelka
zdravotní sestra
podnikatel
bankovní úřednice
podnikatel
údržbář
podnikatel
podnikatel
zedník
mechanik
dělník
podnikatelka
autolakýrník
40 let
44 let
32 let
44 let
27 let
28 let
39 let
37 let
35 let
36 let
48 let
32 let
35 let
38 let
28 let
200 hlasů
198 hlasů
201 hlasů
215 hlasů
180 hlasů
191 hlasů
201 hlasů
189 hlasů
206 hlasů
195 hlasů
200 hlasů
190 hlasů
210 hlasů
200 hlasů
191 hlasů

Složení Místní volební komise a zároveň Okresní volební komise:

předseda:  Zbyněk Dvořák  doplněn obcí
místopředseda:   Jaroslav Mervart   doplněn obcí
členové:  Zdeňka Stodůlková
 Denisa Krivčíková
 Václav Šolc
 doplněna obcí
 za nezávislé kandidáty
 za nezávislé kandidáty
zapisovatel:  Helena Hastrdlová  pracovnice OÚ

25. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce. Starostou byl zvolen Zdeněk Krafka, místostarostkou Anna Jurásková, členy rady OZ Ing. Josef Mervart, Ing. Alena Přibylová a Eliška Žďárková. Vzhledem k obecně špatné situaci v obci po povodni jsem se rozhodl věnovat pár řádků prvním krokům nového OZ.

Materiálové zásoby (zoufalý stav, skladováno za hasičskou zbrojnicí), hmotný a nehmotný majetek, který byl převzat od minulého OZ, byl hodně poškozen povodněmi. Na bankovním účtě bylo uloženo 744.000 Kč, na termínovaném účtě 800.000 Kč, v pokladně bylo přibližně 5.000 Kč. V prosinci 1998 byla proplacena první faktura za zhotovenou výstavbu místní komunikace 1c od Voborníkových po L. Zácného za 828.000 Kč. Následně na to Obecní úřad odkoupil krám za 700.000 Kč. Majitel krámu p. Dvořák nesplácel poskytnutý úvěr od České Spořitelny a proto tato společnost vyhlásila na prodejnu konkurs. OÚ ručil za úvěr a proto byl prvním, kterému bylo nabídnuto vypořádání o prodeji. O prodeji rozhodlo ještě minulé zastupitelstvo, nové zastupitelstvo už jen provedlo platbu (prosinec 1998). Obecní úřad měl ještě další mimorozpočtové příjmy spojené s povodní (od OkÚ 498.000 Kč, od OkÚ HK 300.000 Kč s podmínkou využití na školství, peníze pro organizace, obec a občany ve výši přibližně 700.000 Kč, ...). Tyto příjmy se ale musely převést do dalšího roku (byly převedeny příliš pozdě než aby se daly využít v daném roce). Stav k 31. 12. 1998 - Obecní úřad Pohoří vstupoval do nového roku s kritickou částkou - necelých 200.000,-- okamžitě použitelných prostředků. Slovo "kritickou" bylo použito záměrně vzhledem k nedávné katastrofické povodni.


2000

Volby do zastupitelstev krajů se v Pohoří konaly 12.11.2000 v místnosti bývalého Obecního úřadu (v pohostinství, čp.1). Zařazení obce: Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Pohoří. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 441 osob. Voleb se zúčastnilo 122 obyvatel Pohoří (procentuálně je to 27,66%). V našem volebním okrsku bylo odevzdáno celkem 119 platných hlasů. Výsledky hlasování z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

Kandidující strana, hnutí či koalice Platné
hlasy
% plat.
hlasů
Umístění
3 Občanská demokratická strana 31 26.06 2.
8 Strana venkova 2 1.68 8.
12 Čtyřkoalice 52 43.70 1.
14 Koal.pol.str.Volba pro město a Strana pro otevřenou společnost 1 0.84 10.
19 Humanistická aliance 4 3.36 6.
24 Republikáni Miroslava Sládka 2 1.68 8.
33 Komunistická strana Čech a Moravy 8 6.72 4.
34 Koal.České str.národ.sociální
a politické hnutí Nezávislí
9 7.56 3.
39 Česká strana sociálně demokratická 7 5.88 5.
41 Strana za životní jistoty 3 2.52 7.
celkem 119 100.00 ---

2002

Volby do Parlamentu ČR se v Pohoří konaly 14. - 15. června.  V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 463 osob. Voleb se zúčastnilo 268 obyvatel Pohoří, tj. 58 %.  Výsledky hlasování z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

Občanská demokratická strana 82 hlasů 30,5%
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 61 hlasů 22,6%
Česká strana sociálně demokratická 52 hlasů 19,3%
Komunistická strana Čech a Moravy 30 hlasů 11,2%
ostatní 43 hlasů 16,4%
celkem 268 hlasů 100,00%

1. a 2. listopadu 2002 se konaly volby do obecních zastupitelstev v celé republice. Ze zapsaných 471 voličů se voleb v naší obci zúčastnilo 209 občanů, tj. 44,37%. V naší obci se volilo z jediné kandidátky "Sdružení nezávislých kandidátů" (15 členů). Zvoleni byli všichni navržení kandidáti.

Ing. Alena Přibylová
Anna Jurásková
Zdeněk Krafka
Ing. Josef Mervart
Eliška Žďárková
Ing. Štěpán Černý
Hana Jánská
Ing. Ladislav Martínek
Jiří Fiala
Luboš Čížek
Marie Hrnčířová
Jan Slezák
Jiří Frančiak
Kateřina Jebavá
David Kopecký

bankovní úřednice
zdravotní sestra
starosta obce
podnikatel
ředitelka MŠ
podnikatel
podnikatelka
podnikatel
podnikatel
dělník
dělnice
mechanik
dělník
mateřská dovolená
podnikatel

čp. 85
čp. 80
čp. 109
čp. 29
čp. 13
čp. 25
čp. 91
čp. 103
čp. 191
čp. 111
čp. 199
čp. 9
čp. 210
čp. 28
čp. 158

33 let
48 let
44 let
39 let
48 let
43 let
43 let
45 let
40 let
42 let
34 let
36 let
33 let
27 let
31 let

159 hlasů
179 hlasů
172 hlasů
173 hlasů
166 hlasů
166 hlasů
173 hlasů
169 hlasů
164 hlasů
160 hlasů
164 hlasů
166 hlasů
164 hlasů
160 hlasů
169 hlasů

13. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce. Starostou byl zvolen Zdeněk Krafka, místostarostou Ing. Josef Mervart, členy rady OZ Ing. Štěpán Černý, Ing. Ladislav Martínek a Anna Jurásková.


2006

Volby do Parlamentu ČR se v Pohoří konaly 2. - 3. června 2006 v budově staré školy, kde má Obec Pohoří dvě místnosti pro tyto účely.  V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 464 osob. Voleb se zúčastnilo 329 obyvatel Pohoří, jeden hlas byl neplatný, účast byla tedy tj. 70,91 %.  Výsledky hlasování z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

 

Občanská demokratická strana 119 hlasů 36,28%
Česká strana sociálně demokratická 84 hlasů 25,60%
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 39 hlasů 11,89%
Komunistická strana Čech a Moravy 29 hlasů 8,84%
Strana zelených 22 hlasů 6,70%
SNK Evropští demokraté 11 hlasů 3,35%
ostatní strany (pod 10 hlasů/stranu) 24 hlasů 7,34%
celkem 328 hlasů 100,00%

20. a 21. října  2006 se konaly volby do obecních zastupitelstev v celé republice. Ze zapsaných 467 voličů se voleb v naší obci zúčastnilo 194 občanů, tj. 41,54%. V naší obci se volilo z jediné kandidátky "Sdružení nezávislých kandidátů obce Pohoří " (15 členů). Zvoleni byli všichni navržení kandidáti.

Krafka Zdeněk
Mervart Josef, Ing.
Jurásek Vít, Ing.
Jánská Hana
Přibylová Alena, Ing.
Kopecký David
Žďárková Eliška
Martínek Ladislav, Ing.
Hrnčířová Marie
Slezák Jan
Jebavá Kateřina
Čížek Luboš
Mňuková Iva
Stodůlka Libor
Frančiak Jiří

124 hlasů
124 hlasů
127 hlasů
126 hlasů
117 hlasů
123 hlasů
120 hlasů
117 hlasů
115 hlasů
123 hlasů
114 hlasů
119 hlasů
117 hlasů
123 hlasů
133 hlasů

31. října 2006 se uskutečnilo ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce. Starostou byl zvolen Zdeněk Krafka, místostarostou Ing. Josef Mervart, členy rady OZ Ing. Vít Jurásek, Ing. Ladislav Martínek a Hana Jánská.


2008

Vzhledem k nově přijaté státní legislativě podává rada obce a místostarosta rezignaci k 30.6.2008. Místostarostou obce je zvolen Ing. Vít Jurásek, předsedou kontrolního výboru pana Ing. Josefa Mervarta. Starostou obce zůstává pan Zdeněk Krafka.

Volby do krajského zastupitelstva proběhly v Pohoří 17.-18. 10. 2008. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 496 osob. Voleb se zúčastnilo 162 obyvatel Pohoří, čtyři hlasy byly neplatné, účast byla tedy tj. 32,66 %.  Výsledky hlasování do zastupitelstva kraje z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

Česká strana sociálně demokratická 45 hlasů 28,48%
Občanská demokratická strana 31 hlasů 19,62%
SNK Evropští demokraté 25 hlasů 15,82%
Komunistická strana Čech a Moravy 18 hlasů 11,39%
Koalice pro Královéhradecký kraj 14 hlasů 8,86%
ostatní strany (pod 10 hlasů/stranu) 25 hlasů 15,83%
celkem 158 hlasů 100,00%

Ve stejný datum se konalo i první kolo senátních voleb. Do senátu odvolilo 161 obyvatel, z toho bylo 153 platných hlasů. Účast byla tedy 95,03 %. Hlavními kandidáty byla současná senátorka Václava Domšová (Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté) a Miroslav Antl (ČSSD). V prvním kole dostal Miroslav Antl 65 hlasů, Václava Domšová 56 hlasů. Druhé kolo voleb proběhlo 24.-25. 10. 2008. K urnám přišlo 122 voličů (účast 24,55 %). Panu Antlovi dali Pohořáci 57 hlasů, paní Domšové 65 hlasů. Celkově se stal za senátní obvod č. 48 senátorem pan Antl.


2009

Do funkce členů rady obce je volen: p. Zdeněk Krafka, p. Ing. Vít Jurásek, pí. Hana Jánská, pí. Kateřina Jebavá, p. Luboš Čížek.

5. a 6. června 2009 se konaly v Pohoří volby do Evropského parlamentu. Z celkových 504 zapsaných voličů jich svůj hlas odevzdalo jen 113, volební účast tedy byla 22,42%.

Občanská demokratická strana 37 hlasů 32,74%
Česká strana sociálně demokratická 23 hlasů 20,35%
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 14 hlasů 12,38%
SNK Evropští demokraté 11 hlasů 9,73%
Komunistická strana Čech a Moravy 6 hlasů 5,30%
Suverenita 6 hlasů 5,30%
ostatní strany (pod 5 hlasů/stranu) 16 hlasů 14,20%
celkem 113 hlasů 100,00%

2010

Volby do Parlamentu ČR se v Pohoří konaly 28. - 29. května 2010 v přízemí staré školy čp. 46. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 518 osob. Voleb se zúčastnilo 348 obyvatel Pohoří, dva hlasy byly neplatné, volební účast byla tedy tj. 67,18 %.  Výsledky hlasování z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

Občanská demokratická strana 73 hlasů 21,09%
Věci veřejné 61 hlasů 17,63%
Česká strana sociálně demokratická 55 hlasů 15,89%
TOP 09 49 hlasů 14,16%
Komunistická strana Čech a Moravy 36 hlasů 10,40%
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 16 hlasů 4,62%
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 15 hlasů 4,33%
Suverenita-blok J. Bobošíkové 12 hlasů 3,46%
Strana zelených 10 hlasů 2,89%
ostatní strany (pod 10 hlasů/stranu) 19 hlasů 5,53%
celkem 346 hlasů 100,00%

15. a 16. října 2010 se konaly volby do obecního zastupitelstva. V naší obci se zaregistrovaly dvě volební kandidátky. První kandidátka byla Sdružení občanů Pohoří vedená Veronikou Jandáčkovou, druhá kandidátka Starostové a nezávislí byla vedena současným starostou Zdeňkem Krafkou. Obě kandidátky měly 15 kandidátů, celkem se tedy vybíralo 15 nových zastupitelů z 30 možných kandidátů. V den voleb bylo zapsáno 523 voličů, z toho jich přišlo k volební urně 372 (volební účast 71,13%). Občané Pohoří využili možnost volby preferenčních hlasů a tak se do zastupitelstva dostali i kandidáti z posledních míst a naopak se nedostali ti, kteří by se při nepoužití preferenčních hlasů do zastupitelstva dostali. Z kandidátky Sdružení občanů Pohoří bylo zvoleno 6 nových zastupitelů, z kandidátky Starostové a nezávislí bylo zvoleno 9 kandidátů. Níže jsou uvedeny výsledky:

č. kandidát počet hlasů kandidátka
1 Jurásek Vít Ing. 237 Starostové a nezávislí
2 Stodůlka Libor 235 Starostové a nezávislí
3 Svědík Zdeněk Ing. 225 Starostové a nezávislí
4 Mervart Josef Ing. 221 Starostové a nezávislí
5 Krejčík Martin Ing. 209 Starostové a nezávislí
6 Hrnčířová Marie 200 Starostové a nezávislí
7 Sobotka Petr 198 Sdružení občanů Pohoří
8 Frančiak Jiří 194 Sdružení občanů Pohoří
9 Krafka Zdeněk 184 Starostové a nezávislí
10 Mňuková Iva Bc. 177 Starostové a nezávislí
11 Oubrecht Jiří 172 Sdružení občanů Pohoří
12 Přibyl Petr Ing. 172 Starostové a nezávislí
13 Vrba Vlastimil 166 Sdružení občanů Pohoří
14 Světlíková Jana 164 Sdružení občanů Pohoří
15 Jandáčková Veronika DiS. 133 Sdružení občanů Pohoří
volby do zastupitelstva (rok 2010)
volby do zastupitelstva (rok 2010)

11. listopadu 2010 se konala ustavující schůze zastupitelstva obce Pohoří. Starostou byl zvolen Zdeněk Krafka, místostarostou Ing. Vít Jurásek, doplňujícími členy rady OZ byli zvoleni Libor Stodůlka, Ing. Martin Krejčík a Jiří Oubrecht.


2012

Volby do krajského zastupitelstva proběhly v Pohoří 12.-13. 10. 2012 ve staré škole. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 535 osob. Voleb se zúčastnilo 186 obyvatel Pohoří, 7 hlasů bylo neplatných, volební účast byla 34,77 %.  Výsledky hlasování do zastupitelstva kraje z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce (zkratka KHK = Královéhradecký Kraj):

Komunistická strana Čech a Moravy 36 hlasů 20,11%
TOP 09 a Starostové pro KHK 31 hlasů 17,31%
Koalice pro KHK - KDU-ČSL - VPM 22 hlasů 12,29%
Česká strana sociálně demokratická 21 hlasů 11,73%
Občanská demokratická strana 15 hlasů 8,37%
Východočeši 15 hlasů 8,37%
ostatní strany (pod 10 hlasů/stranu) 39 hlasů 21,82%
celkem 179 hlasů 100,00%


2013

V lednu 2013 proběhly v České republice historicky první volby prezidenta republiky. Do této doby volili prezidenta poslanci a senátoři. Jednalo se o nepřímou volbu, což znamená, že jej nevolili občané, ale volili politici, kteří byli zvoleni občany. Od roku 2013 už bude prezident volen přímo, tedy přímo občany České republiky. Pokud v prvním kole někdo získá více jak 50% všech hlasů, stává se v prvním kole prezidentem České republiky. Pokud má méně než 50%, postupuje do druhého kola spolu s kandidátem, který má druhý nejvyšší počet hlasů. V druhém kole vítězí ten, kdo má více hlasů. V Pohoří proběhlo první kolo 11.-12. ledna 2013 v budově staré školy, bylo vydáno 346 hlasovacích obálek na 532 možných voličů (volební účast tedy 65,04%). Volby v prvním kole dopadly následovně:

Zeman Miloš 67 hlasů 19,36%
Schwarzenberg Karel 65 hlasů 18,78%
Fischer Jan 59 hlasů 17,05%
Dienstbier Jiří 52 hlasů 15,02%
Franz Vladimír 45 hlasů 13,00%
Roithová Zuzana 21 hlasů 6,06%
Bobošíková Jana 16 hlasů 4,62%
Fischerová Taťana 15 hlasů 4,33%
Sobotka Přemysl 6 hlasů 1,73%
celkem 346 hlasů  

Do druhého kola prezidentské volby, které se konalo 25.-26. ledna 2013 v budově staré školy, postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Celkem bylo vydáno 343 obálek z 530 možných (volební účast 64,72%), tři hlasy byly po otevření volební urny neplatné. Výsledky druhého kola: Miloš Zeman se stal prezidentem republiky s 187 hlasy z Pohoří (55%), na druhém místě zůstal Karel Schwarzenberg se 153 hlasy (45%) z Pohoří. Pro představu - Miloši Zemanovi dalo hlas 2.717.405 voličů z celé České republiky (54,8%), Karlu Schwarzenbergovi dalo hlas 2.241.171 voličů (45,19%). Miloš Zeman tedy vyhrál rozdílem téměř půl milionu hlasů.

Volby do Parlamentu ČR se v Pohoří konaly 25. - 26. října 2013 v přízemí základní školy (ve staré škole je dočasně uskladněno vybavení Pohořských hasičů - hasičárnu museli vyklidit kvůli demolici a stavbě nové hasičské zbrojnice). V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 526 osob. Voleb se zúčastnilo 319 obyvatel Pohoří, tři hlasy byly neplatné, volební účast byla tedy tj. 60,65 %.  Výsledky hlasování z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

ANO 2011 63 hlasů 19,93%
Česká strana sociálně demokratická 53 hlasů 16,77%
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 49 hlasů 15,50%
TOP 09 34 hlasů 10,75%
Komunistická strana Čech a Moravy 34 hlasů 10,75%
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 29 hlasů 9,17%
Občanská demokratická strana 18 hlasů 5,69%
Strana svobodných občanů 11 hlasů 3,48%
ostatní strany (pod 10 hlasů/stranu) 25 hlasů 7,96%
celkem 316 hlasů 100,00%

2014

23. a 24. května 2014 se konaly v Pohoří volby do Evropského parlamentu. Z celkových 528 zapsaných voličů jich svůj hlas odevzdalo jen 58, volební účast tedy byla 11% (což je poloviční účast, než v roce 2009). Volební místnost byla v přízemí základní školy Pohoří.

Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 11 hlasů 18,97%
Česká strana sociálně demokratická 10 hlasů 17,24%
TOP 09 a starostové 8 hlasů 13,79%
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 5 hlasů 8,62%
ANO 2011 4 hlasy 6,90%
Komunistická strana Čech a Moravy 4 hlasy 6,90%
Česká pirátská strana 4 hlasy 6,90%
ostatní strany (pod 3 hlasů/stranu) 12 hlasů 20,68%
celkem 58 hlasů 100,00%

VOLBY ZASTUPITELSTVO

 

10. a 11. října 2014 se konaly volby do obecního zastupitelstva. V naší obci se zaregistrovaly tři volební kandidátky. První kandidátka byla Společně za odpovědný rozvoj obce vedená současným starostou Zdeňkem Krafkou, druhá kandidátka Sdružení občanů a spolků Pohoří vedená Jiřím Oubrechtem a třetí kandidátka byla Mgr. Zdenka Kubíčková, NK. První dvě kandidátky měly po 15 kandidátech, poslední pouze 1 kandidátku. Celkem se vybíralo 15 nových zastupitelů z 31 možných kandidátů. V den voleb bylo zapsáno 533 voličů, z toho jich přišlo k volební urně 395 (volební účast 74,11%). Z kandidátky Společně za odpovědný rozvoj obce bylo zvoleno 8 nových zastupitelů, z kandidátky Sdružení občanů a spolků Pohoří bylo zvoleno 7 kandidátů, z kandidátky Mgr. Zdenka Kubíčková, NK nebyl zvolen žádný zastupitel. Níže jsou uvedeny výsledky:

č. kandidát počet hlasů kandidátka
1 Zdeněk Svědík Ing. 216 Společně za odpovědný rozvoj obce
2 Jurásek Vít Ing.

214

Společně za odpovědný rozvoj obce
3 Sobotka Petr 210 Společně za odpovědný rozvoj obce
4 Mervart Josef Ing. 209 Společně za odpovědný rozvoj obce
5 Krafka Zdeněk 208 Společně za odpovědný rozvoj obce
6 Bednář Pavel 204 Společně za odpovědný rozvoj obce
7 Oubrecht Jiří 197 Sdružení občanů a spolků Pohoří
8 Čížek Luboš 193 Společně za odpovědný rozvoj obce
9 Kubíček Petr 192 Sdružení občanů a spolků Pohoří
10 Kubíček Martin 188 Sdružení občanů a spolků Pohoří
11 Krejčík Martin Ing. 187 Společně za odpovědný rozvoj obce
12 Izák Vratislav 182 Sdružení občanů a spolků Pohoří
13 Martinek Ladislav Ing. 179 Sdružení občanů a spolků Pohoří
14 Hrušovský Václav 164 Sdružení občanů a spolků Pohoří
15 Růžička Martin 160 Sdružení občanů a spolků Pohoří

Ve stejný datum, tedy 10.-11. října 2014 se konalo i první kolo senátních voleb. Do senátu odvolilo 282 obyvatel, z toho bylo 267 platných hlasů. Volební účast v prvním kole 53,01 % byla tedy vysoká, a to hlavně díky volbám do obecního zastupitelstva. Hlavními kandidáty byl Miroslav Antl (ČSSD), Luboš Řehák (KDU-ČSL) a Petr Sadovský (ANO 2011). V prvním kole dostal v Pohoří Luboš Řehák 79 hlasů, Miroslav Antl 78 hlasů, Petr Sadovský 71 hlasů. Zbylí kandidáti nedostali více než 12 hlasů každý. Druhé kolo voleb proběhlo o týden déle. K volebním urnám přišlo 90 voličů (účast 16,92 %). Panu Antlovi dali Pohořáci 40 hlasů, panu Řehákovi 50 hlasů. Celkově se stal za senátní obvod č. 48 senátorem pan Antl.


2016

Volby do krajského zastupitelstva proběhly v Pohoří 7.-8. 10. 2016 v zasedací místnosti nového Obecního úřadu čp.117. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 536 osob. Voleb se zúčastnilo 190 obyvatel Pohoří, všechny hlasy byly platné, volební účast byla 35,45%.  Výsledky hlasování do zastupitelstva kraje z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

ANO 2011 37 hlasů 19,47%
Starostové a Východočeši 27 hlasů 14,21%
Česká strana sociálně demokratická 21 hlasů 11,05%
Koalice SPD a SPO 19 hlasů 10,00%
Koalice pro Královéhradecký kraj 19 hlasů 10,00%
Občanská demokratická strana 17 hlasů 8,94%
TOP 09 16 hlasů 8,42%
Komunistická strana Čech a Moravy 11 hlasů 5,78%
ostatní strany (pod 10 hlasů/stranu) 23 hlasů 12,13%
celkem 190 hlasů 100,00%
volební místnost (rok 2016)
volební místnost (rok 2016)


2017

Volby do Parlamentu ČR se v Pohoří konaly 20. - 21. října 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 545 osob. Voleb se zúčastnilo 387 obyvatel Pohoří, jeden hlas byl neplatný, volební účast byla 71,01 %.  Výsledky hlasování z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

ANO 2011 94 hlasů 24,93%
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 57 hlasů 14,76%
Občanská demokratická strana 43 hlasů 11,13%
Česká pirátská strana 38 hlasů 9,84%
Starostové a nezávislí 35 hlasů 9,06%
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 33 hlasů 8,54%
Česká strana sociálně demokratická 30 hlasů 7,77%
Komunistická strana Čech a Moravy 20 hlasů 5,18%
TOP 09 16 hlasů 4,14%
ostatní strany (pod 10 hlasů/stranu) 20 hlasů 4,65%
celkem 386 hlasů 100,00%

 


2018

V lednu roku 2018 proběhla v České republice volba prezidenta republiky. V Pohoří proběhlo první kolo 12.-13. ledna 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu. V prvním kole bylo vydáno 375 hlasovacích obálek na 546 možných voličů (volební účast byla 68,68%), dva hlasy byly neplatné. Do druhého kola prezidentské volby postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Hlasovací místnost v Pohoří se otevřela v pátek 26. ledna a uzavřela v sobotu 27. ledna 2018. Celkem bylo vydáno 399 obálek z 543 možných (volební účast 73,48%), jeden hlas byl po otevření volební urny neplatný. Výsledky voleb po prvním a druhém kole můžete vidět v tabulce. Staronovým prezidentem se stal pan Miloš Zeman. Minulé volby vyhrál Miloš Zeman o více než půl milionu hlasů. Letošní volby vyhrál nad Jiřím Drahošem jen o 152.184 hlasů. Jeho vítězství už nebylo tak jednoznačné.

kandidát
1. kolo
2. kolo
Zeman Miloš 138 hlasů 36,99% 211 hlasů 53,01%
Drahoš Jiří 80 hlasů 21,44% 187 hlasů 46,98%
Horáček Michal 60 hlasů 16,08%    
Hilšer Marek 38 hlasů 10,18%    
Fischer Pavel 34 hlasů 9,11%    
Topolánek Mirek 18 hlasů 4,82%    
Hynek Jiří 3 hlasy 0,80%    
Hannig Petr 2 hlasy 0,53%    
Kulhánek Vratislav 0 hlasů 0,00%    
celkem 373 hlasů   398 hlasů  
volební místnost - prezidentské volby (rok 2018)
volební místnost - prezidentské volby (rok 2018)

5. a 6. října 2018 se konaly volby do obecního zastupitelstva. V naší obci se zaregistrovaly čtyři volební kandidátky. První kandidátka byla POHOŘÍ 2018 vedená Jiřím Oubrechtem., druhá kandidátka Sdružení občanů obce Pohoří byla vedena Helenou Suchánkovou, třetí kandidátku s názvem Společně za rozvoj Pohoří I. vedl současný starosta Zdeněk Krafka a čtvrtou kandidátku s názvem Společně za rozvoj Pohoří II. vedl Vít Jurásek. Kandidátky měly od 13 do 15 členů, celkem se vybíralo z 58 možných kandidátů. Takové množství kandidátek v tak malé obci není standardní. Nechci se rozepisovat o předvolebním dění, letácích, dopisech občanům, vzájemném mediálním napadání a dalších věcech. To mně nepřísluší a ani tím nechci kroniku zatěžovat. Chtěl jsem tím jen zdůvodnit velký počet kandidátních listin. V den voleb bylo zapsáno 552 voličů, z toho jich přišlo k volební urně 433 (volební účast 78,44 %). Občané Pohoří využili možnost volby preferenčních hlasů a tak se do zastupitelstva dostali i kandidáti z posledních míst a naopak se nedostali ti, kteří by se při nepoužití preferenčních hlasů do zastupitelstva dostali. Z kandidátky POHOŘÍ 2018 byli zvoleni 3 noví zastupitelé (podíl 18,37% hlasů), z kandidátky Sdružení občanů obce Pohoří bylo zvoleno 7 kandidátů (podíl 48,72%), z kandidátky Společně za rozvoj Pohoří I. byli zvoleni 3 zastupitelé (podíl 24,90%) a z poslední kandidátky Společně za rozvoj Pohoří II. pouze jeden kandidát (podíl 8,01%). Níže jsou uvedeny výsledky:

č. kandidát počet hlasů kandidátka
1 Suchánková Helena 228 Sdružení občanů obce Pohoří
2 Sobotka Petr 220 Sdružení občanů obce Pohoří
3 Kubíčková Andrea Ing. 215 Sdružení občanů obce Pohoří
4 Kubíček Martin 213 Sdružení občanů obce Pohoří
5 Mervart Aleš 209 Sdružení občanů obce Pohoří
6 Izák Vratislav 196 Sdružení občanů obce Pohoří
7 Stodůlka Libor st. 181 Sdružení občanů obce Pohoří
8 Krafka Zdeněk 130 Společně za rozvoj Pohoří I.
9 Oubrecht Jiří 125 POHOŘÍ 2018
10 Tomek Petr Ing. Ph.D. 116 Společně za rozvoj Pohoří I.
11 Jurásková Anna 114 Společně za rozvoj Pohoří I.
12 Hrnčířová Marie 109 Společně za rozvoj Pohoří I.
13 Bednář Pavel 106 POHOŘÍ 2018
14 Vošlajer Vladimír 100 POHOŘÍ 2018
15 Jurásek Vít Ing. 71 Společně za rozvoj Pohoří II.

16. listopadu 2018 se konala ustavující schůze zastupitelstva obce Pohoří. Starostkou byla zvolena Helena Suchánková, místostarostou Jiří Oubrecht, doplňujícími členy rady OZ byli zvoleni Petr Sobotka, Ing. Andrea Kubíčková a Aleš Mervart.

ustavující zasedání obecního zastupitelstva - volba starostky (rok 2018)
ustavující zasedání obecního zastupitelstva - volba starostky (rok 2018)

Anna Jurásková odstoupila z obecního zastupitelstva k 6. 12. 2018 a na její místo nastoupil náhradník Miloš Balcar dnem 7. 12. 2018.


2019

24. a 25. května 2019 se konaly v Pohoří volby do Evropského parlamentu. Z celkových 557 zapsaných voličů jich svůj hlas odevzdalo 160 (158 platných, 2 neplatné hlasy), volební účast tedy byla 29 %. Volební místnost byla v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Česká pirátská strana 30 hlasů 18,98%
Občanská demokratická strana 29 hlasů 18,35%
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 19 hlasů 12,02%
ANO 2011 18 hlasů 11,39%
Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura (SPD) 17 hlasů 10,75%
Koalice STAN, TOP 09 12 hlasů 7,59%
Komunistická strana Čech a Moravy 8 hlasů 5,06%
Česká strana sociálně demokratická 7 hlasů 4,43%
ostatní strany (pod 3 hlasy/stranu) 18 hlasů 11,43%
celkem 158 hlasů 100,00%

2020

Volby do krajského zastupitelstva proběhly v Pohoří 2.-3. 10. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu čp.117. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 544 osob. Voleb se zúčastnilo 210 obyvatel Pohoří, odevzdáno bylo 209 obálek a z toho bylo 204 platných hlasů. Volební účast byla 38,60%.  Výsledky hlasování do zastupitelstva kraje z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

Koalice ODS, STAN, VČ 43 hlasů 21,07%
Česká pirátská strana 36 hlasů 17,64%
Koalice ČSSD, Zelení 29 hlasů 14,21%
Koalice TOP09, HDK, LES 28 hlasů 13,72%
Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. 24 hlasů 11,76%
ANO 2011 22 hlasů 10,78%
Svoboda a př. demokracie (SPD) 9 hlasů 4,41%
Trikolóra hnutí občanů 5 hlasů 2,45%
ostatní strany (pod 4 hlasy/stranu) 8 hlasů 3,96%
celkem 204 hlasů 100,00%

Ve stejný datum, tedy 2.-3. října 2020 se konalo i první kolo senátních voleb. Do senátu odvolilo 202 obyvatel, z toho bylo 191 platných hlasů. Volební účast v prvním kole byla 37,13 %. Hlavními kandidáty byl Miroslav Antl (Za občany), Jan Grulich (TOP09 + LES) a Jana Drejslová (ODS). V prvním kole dostal v Pohoří Jan Grulich 84 hlasů, Miroslav Antl 40 hlasů, Jana Drejslová 25 hlasů. Zbylí kandidáti nedostali více než 15 hlasů každý. Druhé kolo voleb proběhlo o týden déle. K volebním urnám přišlo 112 voličů (účast 20,59 %). Panu Antlovi dali Pohořáci 29 hlasů, panu Grulichovi 83 hlasů. Celkově se stal za senátní obvod č. 48 senátorem pan Grulich.


2021

Volby do Parlamentu ČR se v Pohoří konaly 8. - 9. října 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu. V den voleb bylo zapsáno v seznamu stálých voličů 530 osob. Voleb se zúčastnilo 403 obyvatel Pohoří, jeden hlas byl neplatný, volební účast byla 76,04 %.  Výsledky hlasování z naší obce jsou shrnuty v následující tabulce:

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP09 120 hlasů 29,85%
ANO 2011 88 hlasů 21,89%
Piráti a Starostové 66 hlasů 16,41%
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 55 hlasů 13,68%
Česká strana sociálně demokratická 22 hlasů 5,47%
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 16 hlasů 3,98%
Komunistická strana Čech a Moravy 15 hlasů 3,73%
ostatní strany (pod 8 hlasů/stranu) 20 hlasů 4,99%
celkem 402 hlasů 100,00%

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.