RŮZNÉ

1900 - 1937

Kampelička v Pohoří byla založena v ustavující schůzi, konané dne 20. listopadu 1900 na podnět pana Jana Dvořáka, rolníka čís. 44, řídícího učitele pana Jana Hamerskýho a učitele pana Františka Balcara. Přihlásilo se 29 členů s 29 závaznými podíly. Prvním starostou zvolen pan Jan Dvořák, čís. 44 a za členy představenstva pánové Jan Holanec, rolník, čís. 64, František Janský, rolník, čís. 53, Jiří Dvořák, rolník, čís. 8 a Jan Dvořák, rolník, čís.39. Předsedou dozorčí rady zvolen pak pan Jan Josef Mareš, rolník, čís. 63 a pokladníkem Josef Šimůnek, obchodník, čís. 99. V dozorčí radě zasedal nejdéle pan František Vintera, rolník a to 8 roků, jako člen dozorčí rady a 18 roků jako předseda. Pan Jan Dvořák setrval ve funkci starosty 3 roky, načež zvolen starostou pan Jan Holanec, který funkci zastával plných 22 roků. Dalším starostou zvolen byl pan Jaroslav Šolc, rolník, čís. 30 a po tomto pak vedl kampeličku jako starosta pan Josef Duška, rolník, čís. 25, plných 14 roků. Nynějším (rok 1937) starostou zvolen valnou hromadou pan Jan Šolc, rolník, čís. 74. Pokladník zastává funkci od založení až do dnešního dne, tedy 37 roků. Prvním rokem činnosti činily vklady K 13.649,24, zápůjčky 8.289,03 K., zisk 45,47 K. V roce 1913 postavila kampelička svým nákladem skladiště pro hospodářské stroje, hnojiva a uhlí za obnos 4804 K. Dále pořídila několik menších hospodářských strojů jako luční brány, ledkovače, stroje na semínko, kultivátory, strojek na bílení, rozmetadlo hnojiv a konečně v roce 1920 značným nákladem mláticí složení na elektrický pohon za obnos 34.005,10 Kč. Již v počátku své činnosti zabývala se kampelička obstaráváním hospodářských potřeb pro své členy a to hlavně hnojiv a uhlí. Dnes tuto činnost obstarává odbor hospodářský. V těžkých dobách válečných i poválečných, obstarávala kampelička svým členům a občanům vůbec nákup uhlí za těžkých podmínek výměnou vepřového masa, které musela svými funkcionáři dovážeti přímo dolům. V tuto dobu nebylo uhlí jinak k dostání. Kampelička snažila se vždy a snaží až dosud podpořiti všechny místní hospodářské podniky. Svého času přispěla obnosem 350 kor. na pořízení mostní váhy, místnímu sboru dobrovolných hasičů poskytla dar 1000 Kč na novou stříkačku atd. V roce 1937 čítala kampelička 104 členů se 104 závodními podíly po 10 korunách. Dle účetní závěrky vykazuje stav vkladů k 31.12.1936 částku 741.522,72 Kč. Stav zápůjček 340.745,20 Kč. Přebytky uložené Ústřední jednoty hosp. druž. Kč 306.300,65. Zisk za rok 1936 Kč 4.292,05. Reservní fond vykázán obnosem Kč 60.784,23. Nejvyšší stav vkladů měla kampelička v roce 1930 a vykazovala tyto obnosem Kč 982.081,43. Dnes (rok 1937) stojí kampeličce v čele: starosta pan Jan Šolc, rolník, č.74, náměstek pan Václav Pavlík, rolník, čís.3, Josef Effenberg, obchodník, Josef Dvořák, rolník, čís. 44 a Václav Duška, rolník, čís. 24. V dozorčí radě zasedají pánové: Václav Junek, rolník, Josef Jirsák, rolník, Adolf Rohlena, úpravčí tratě v.v., Jaroslav Šolc ml. rolník, František Mrázek, rolník a Jaroslav Vlášek, krejčí. Kampelička plní svoje úkoly svědomitě a jest nepostradatelnou složkou hospodářského a kulturního života obce. V poslední době i u nás, jako v okolních obcích, jeví se snaha vybudovati si svůj vlastní stánek, svou úřední budovu, která by plně svému účelu sloužila a byla ozdobou obce. Bohužel, že uskutečnění naráží na obtíže zejména finanční. Doufáme a pevně věříme, že i tato ušlechtila snaha dojde svého uskutečnění ku prospěchu kampeličky i naší obce.

Kampelička, spořitelní a záložní spolek v Pohoří, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením.
Kampelička, spořitelní a záložní spolek v Pohoří, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením.


postavil Josef Dašek (Spy) a Marie Slezáková (Černilov), následně dům odkoupila Kampelička v Pohoří a po jejím zrušení koupil Josef a Marie Francovi (Kratonohy).
postavil Josef Dašek (Spy) a Marie Slezáková (Černilov)
následně dům odkoupila Kampelička v Pohoří
po zrušení kampeličky koupil Josef a Marie Francovi (Kratonohy).

Přehled stavu kampelicček v okrese Opočno
Přehled stavu kampeliček v okrese Opočno
Spořitelní a záložní spolek pro Pohoří a okolí - zpráva za rok 1931
Spořitelní a záložní spolek pro Pohoří a okolí - zpráva za rok 1931
Spořitelní a záložní spolek pro Pohoří a okolí - zpráva za rok 1931

domovní záznam protiletecké ochrany (rok nezjištěn)
domovní záznam protiletecké ochrany (rok nezjištěn)


1902

Václav Junek - mistr kovářský v Pohoří - účet  (rok 1902)
Václav Junek - mistr kovářský v Pohoří - účet  (rok 1902)
Václav Junek - mistr kovářský v Pohoří - účet (rok 1902)


1917

příkaz dodávací (rok 1917)
příkaz dodávací (rok 1917)


1935

Počet ovocných stromů a keřů 1. května 1935
Počet ovocných stromů a keřů 1. května 1935

1936

Osev plodin okresu opočenského v r. 1936
Osev plodin okresu opočenského v r. 1936

1937

Hospodářské zvířectvo, stav r. 1937
Hospodářské zvířectvo, stav r. 1937

1948

Okresní rada Osvětová - dopisní lístek
Okresní rada Osvětová - dopisní lístek
Okresní rada Osvětová - dopisní lístek (rok 1948)


1950

Rozhlasová koncese
Rozhlasová koncese
Rozhlasová koncese (rok 1950)


1983

JZD Mír Dobruška, středisko Pohoří, zahájilo poskytování služeb občanům v profesích: opracování dřeva, opracování a sváření kovu, doprava a odvoz fekálií proti dodání nafty.

MNV Pohoří zabezpečil u OPS v Rychnově nad Kněžnou pravidelný odvoz popela od veřejných budov mateřské a základní školy a pohostinství Jednoty.


1987

Na radu ing. Lokvence bylo přikročeno v roce 1987 ke kácení přestárlých stromů (lip a kaštanů) v aleji u ZŠ. Bylo pokáceno 5 stromů. Tyto byly rozebrány na palivo za úplatu 50 Kčs za kus.


1988

30. ledna zahájen výkup druhotných surovin ve sběrně n.p. Sběrné suroviny. Je prováděn výkup železa, barevných kovů, papírů a hadrů. Vykupovačem je Věra Mrštilová z Pohoří (čp. 67). S výkupem je plná spokojenost občanů obce i širokého okolí. Provozní doba byla sjednána na středu odpoledne a sobotu dopoledne.

Kácení přestárlých lip u základní školy: v březnu byly vykáceny další tři přestárlé lípy. Další lípa padla při vichřici 24. července 1988. Důvodem kácení bylo zejména uvolnění růstu mladým lípám. Kácení zabezpečil pracovník JZD Jan Slezák. Dřevo z lip bylo rozprodáno mezi občany.


1989

V rámci úprav středu obce bylo v roce 1989 vykáceno 8 kusů starých a poškozených lip podél chodníku k základní škole a před kanceláří MNV. Stromy byly rozprodány občanům na palivo. Pařezy byly odfrézovány zařízením za traktor, půjčeným ze státního zámku v Opočně. Pomocí navezené nové hlíny byl vyrovnán nerovný terén. Práce byly prováděny vesměs brigádnicky zdarma. Nejvíce hodin odpracovali sami poslanci MNV.


1991

V březnu obnoven výkup druhotných surovin v místní výkupně podnikem Ekosen.

V červnu zahajuje činnost jednatelství Agrobanky Česká Skalice umístěné v malé místnosti tělocvičny v přízemí pronajmuté od obce. Jednatelství obsluhuje paní Helena Hastrdlová.


1995

Na veřejně prospěšné práce u obce přijat na letní sezonu 1995 nezaměstnaný František Malíček z Dobrušky.

1. prosince zahájila činnost Orlická skládková společnost v Křovicích, kam je možné odvážet domovní odpadky, stavební suť, zeminu apod. Tato skládka má veliký význam pro obec, jelikož je v dosahu obce Pohoří, kde vzhledem k ochraně vodních zdrojů nelze takovéto aktivity realizovat.


1999

V lednu byla zrušena činnost Osvětové besedy. Majetek ve výši 360.000 Kč byl převeden zpátky na účet obce (byl vytvořen z provozování stánků při zábavách). Osvětová beseda byla zrušena, protože nekonala žádnou činnost.

bývalý majetek Osvětové besedy (rok 1999)
bývalý majetek Osvětové besedy
(rok 1999)
bývalý majetek Osvětové besedy (rok 1999)
bývalý majetek Osvětové besedy
(rok 1999)

V lednu schválen pronájem skladových prostor za hasičskou zbrojnicí panu J. Novákovi.

V lednu byl podán návrh na prodej akcií VČP a VČE - OZ rozhodlo o prodeji těchto akcií ve výši 1.455.500 Kč.

Nebyla prodloužena smlouva firmě FRANCIS za hrubé porušení smluvních podmínek ve sběrně druhotných surovin. Stav výkupny dokumentují fotografie:

bývalá sběrna druhotných surovin (rok 1999)
bývalá sběrna druhotných surovin
(rok 1999)
bývalá sběrna druhotných surovin (rok 1999)
bývalá sběrna druhotných surovin
(rok 1999)

2000

V lednu roku 2000 byl pronajat pozemek č. 444/2 (bývalá sběrna druhotných surovin) pí. Přibylové za roční pronájem 10.000 Kč pro uložení starých skříní.

Obec schválila v lednu příspěvek na dopravní obslužnost 36.000 Kč.

V lednu se v diskuzi velmi emotivně vyjadřovali členové OZ k názorům na různé způsoby vytápění. Hlavní diskuse spočívala na téma plyn, bylo ale nutné získat další informace k možné plynofikaci obce.V dubnu byl schválen plán na plynofikaci obce, který stál 51.000 Kč.

Do funkce kronikáře obce byl zvolen obecním zastupitelstvem na 17. zasedání OZ Jan Jurásek a letopisecká komise ve složení Zdeněk Krafka, Anna Jurásková a Ing. Štěpán Černý. Nově zvolený kronikář převzal funkci po p. Jaroslavu Mervartovi.

V dubnu byl instalován dřevěný domeček na náhradní ubytování za budovu tělocvičny. Možnost pronájmu pro občany Pohoří za 10 Kč/den. Na tento domeček byla získána státní dotace 200.000 Kč. Vyrobila ho firma Štěpán Černý.

domeček už se veze... (rok 2000)
domeček už se veze...
(rok 2000)
domeček na jeřábu (rok 2000)
domeček na jeřábu
(rok 2000)
domeček na svém místě... (rok 2000)
domeček na svém místě...
(rok 2000)

V týdnu od 28. února do 3. března 2000 byly omlazeny staré stromy (11 lip a 2 kaštany) na veřejných prostranstvích mezi hospodou a základní školou. Stromy již byly přestárlé a nevzhledné. Vzhledem ke sporům spojených s kácením (neodborné zásahy) byly 20. března skáceny a na místo nich bylo vysázeno 11 nových mladých stromků - okrasných třešní Sakur. Cena nových stromků byla 16.000 Kč. Veřejná prostranství hned dostala mladší vzhled...

kácení přestárlých lip (rok 1999)
kácení přestárlých lip
u Slezákových čp. 9
(rok 2000)

2001

16. listopadu 2000 jsme zasadili na veřejných prostranstvích nové lípy... Vysazení 1. lípy byly přítomny všechny děti ze ZŠ i MŠ, občané z obce, kronikář a starosta, který přečetl preambuli: "Ať tato lípa se stane stromem památným, přenese nás do 3. tisíciletí a chrání naši obec Pohoří a životy osadníků." Tato lípa byla zasazena na trávníku před základní školou, starou školou a silnicí (v minulosti tam stálo Elišákovo stavení).

Oficiální internetové stránky obce Pohoří se umístily v kategorii obce na krásném třetím místě v celorepublikové soutěži o nejlepší internetové stránky měst obcí a regionů Zlatý erb 2001. Vyhlášení proběhlo 27. března 2001 v rámci konference ISSS 2001 v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis. Zvláštní cena odborné poroty byla udělena obci Pohoří za ojedinělý počin - Digitální kroniku Pohoří.

29. srpna 2001 předala nadace zaměstnanců Komerční banky a.s. Jistota obci Pohoří pět počítačů. Budou využity v rámci školní i mimoškolní činnosti žáků a zaměstnanců Základní školy v Pohoří při výuce na počítačích, a případně pro přístup k Internetu občanům, kteří jej nemají. Počítače přijela z Prahy předat Martina Trávníčková, přítomen byl i ředitel expozitury Komerční banky v Dobrušce Ing. Jiří Hlaváček.

předání počítačů (rok 2001)
předání počítačů
(rok 2001)
předání počítačů (rok 2001)
předání počítačů
(rok 2001)

Na začátku listopadu 2001 byla zrekonstruována vlaková zastávka v Pohoří. Byla odstraněna venkovní zeď místnosti, zaděláno okno a zbudováno závětří. Vše natřeno na bílo, přidána nová cedule označující stanici POHOŘÍ. V říjnu, o měsíc dříve, bylo kompletně přebudováno nástupiště (všechny dlaždice znovu usazeny, vyrovnány, odstraněna tráva ve spárách), protože místy už se jednalo spíše o trávník než o nástupiště.

zrekonstruovaná zastávka ČD (rok 2001)
zrekonstruovaná zastávka ČD
(rok 2001)

2003

Během února bylo vykáceno kus topolového lesa u Českého Meziříčí v majetku obce Pohoří. Po vytěžení dřeva byl pozemek oplocen. V květnu byly vysázeny nové stromečky - Jasan ztepilý, dub letní a lípa malolistá. Na akci byly čerpány dotace ve výši 65.000 Kč, obec vynaložila 169.000 Kč. Výtěžek z prodeje dřeva byl 215.000 Kč.

kácení lesa u Českého Meziříčí (rok 2003)
kácení lesa u Českého Meziříčí
(rok 2003)
kácení lesa u Českého Meziříčí (rok 2003)
kácení lesa u Českého Meziříčí
(rok 2003)

Obec Pohoří schválila nový budoucí znak obce. Z návrhů, které vypracoval Mgr. Jan Tejkal z Ostravy - Heřmanic a následně přispívali i samotní občané obce, byl v soutěži vybrán tento znak (znak vlevo):

nový znak obce Pohoří (od roku 2003) historický znak obce Pohoří (do roku 1945)
nový znak obce Pohoří (od roku 2003) historický znak obce Pohoří (do roku 1945)

Ve stříbrno-červeně polceném štítě vlevo vyniká půl zeleného listnatého stromu a vpravo vyniká půl stříbrného vozového kola. Figura listnatého stromu má bez bližšího určení vystihovat charakter obce, jak jej vykresluje například obecní kronika - "Pohoř víska zapadlá v zeleni stromů mohutných to starých olší, topolů a dubů, které s vrbami lemovali protékající potůček...". Vozové kolo představuje heraldické zjednodušení koňského povozu. Oběma symboly se navazuje na zemědělskou historii a původ vsi. Znakové figury mají představovat výrazné zjednodušený a heraldický přepis historických pečetních a razítkových znamení obce, jejichž symbolika spočívá ve vykreslení charakteru obce a jejího zasazení do typické venkovské krajiny. Barevné řešení znaku má dávat obecně důraz na uplatnění heraldického pravidla o kombinaci kovu a barvy. Kombinaci stříbrné a červené barvy má být rozuměno jako symbolu české zemské příslušnosti obce, zelená připomíná venkovský a zemědělský charakter vsi. Návrh obecního praporu je koncipován jako opakování znaku. Prapor obce je ze dvou třetin červený s žerďovým bílým pruhem širokým jednu třetinu délky listu praporu. V bílém pruhu je tak jako ve znaku obce půl zeleného listnatého stromu, který přiléhá k půli bílého vozového kola v červeném poli. Poměr šířky k délce listu praporu je 2:3.

Až do roku 1945 mělo Pohoří svou vlastní pečeť a znak. Na nich je vyobrazen povoz se třemi sudy kočírovaný vozkou a tažený dvěma koňmi (znak vpravo). V pozadí znaku se vyskytuje stará roubená budova, která byla buď symbolem zemědělského stavení, nebo pohostinství. To by mohli dokládat dvojité dveře. Nalevo od stavení se pak nachází strom. Pečeť měla kruhovou podobu a po obvodu byla poznamenána nápisem Katastrální obec Pohoř.


2004

V loňském roce byl schválen budoucí znak obce. 5. února 2004 převzal starosta obce Zdeněk Krafka a místostarosta Josef Mervart v parlamentu z rukou předsedy Poslanecké sněmovny ČR Lubomíra Zaorálka "dekret" k jeho oficiálnímu používání. Vyšitý prapor i znak stál celkem 18000 Kč. Podobu navrženého znaku musel schválit a projednat podvýbor pro heraldiku a lexikologii výboru Poslanecké sněmovny ČR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Znak byl vytvořen dle zásad heraldické tvorby a plně je respektuje.

starosta obce v parlamentu ČR (rok 2004)
starosta obce v parlamentu ČR
(rok 2004)
starosta obce s Lubomírem Zaorálkem (rok 2004)
starosta obce s Lubomírem Zaorálkem
(rok 2004)

3. září 2004 Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Královéhradecký kraj, krajská komise soutěže udělily čestný diplom obci Pohoří za obnovu památek v rámci soutěže Vesnice roku 2004 Královéhradeckého kraje.


2005

21. září 2005 vyšly první Listy obce Pohoří. Jedná se o Zpravodaj informující o životě a dění v obci. Vydávat ho začal Obecní úřad, první číslo mělo 8 stránek. Všechny následující čísla budou archivovány kronikářem obce.

1. vydání Listů obce Pohoří (rok 2005)
1. vydání Listů obce Pohoří (rok 2005)

2006

V areálu bývalé zemědělského družstva probíhají od počátku roku 2006 velké rekonstrukční práce. Areál koupila před nedávnem firma VOR spol s.r.o. a nyní si připravuje zázemí ke své činnosti. Firma se zabývá dodávkou náhradních dílů na bílou techniku, (ledničky, pračky) a vzduchotechniku. Ty dodává do opravárenských podniků, a to nejen po ČR, ale i do Polska, na Slovensko či na jih Evropy. VOR má již v areálu funkční sklady, do konce měsíce května 2006 by měly skončit stavební práce a firma by se měla definitivně přestěhovat z Nového Města nad Metují do Pohoří. Již dnes pracují ve VORu dva občané Pohoří.


2008

Obec Pohoří získala v soutěži Vesnice roku ocenění v podobě oranžové stuhy za spolupráci obce, zemědělského subjektu a firmy VOR spol. s r.o. za využití prostorů bývalého družstva. Obec vše započala tím, že po dohodě se zemědělským družstvem, kterému již areál nebyl zapotřebí, objekty vykoupila. Následně prodala objekt firmě VOR, která získala vyhovující zázemí a obec získala peníze pro svůj rozvoj. Areál musel být kompletně vyčištěn od ekologické zátěže (předchozí nájemce používal areál jako sklad sběrných surovin všeho druhu) a rekonstruován (staré polorozpadlé budovy, zdi nasáklé močůvkou, ...). Výsledek je dobře vidět na fotografiích. Starosta převzal oranžovou stuhu 23. srpna 2008 ve vítězné obci Bukvice na Jičínsku. Převzetí finanční odměny pro obec za krajské kolo soutěže ve výši 600.000 Kč proběhlo v prostorách Senátu ČR v Praze 24.11.2008.

areál ZD před rekonstrukcí (rok 2003)
areál ZD před rekonstrukcí
(rok 2003)
areál VOR po rekonstrukci (rok 2008)
areál VOR po rekonstrukci
(rok 2008)
areál ZD před rekonstrukcí (rok 2003)
areál ZD před rekonstrukcí
(rok 2003)
areál VOR po rekonstrukci (rok 2008)
areál VOR po rekonstrukci
(rok 2008)
areál ZD před rekonstrukcí (rok 2003)
areál ZD před rekonstrukcí
(rok 2003)
areál VOR po rekonstrukci (rok 2008)
areál VOR po rekonstrukci
(rok 2008)
vnitřek kravína před rekonstrukcí (rok 2003)
vnitřek kravína před rekonstrukcí
(rok 2003)
vnitřek kravína po rekonstrukci na sklad (rok 2008)
vnitřek kravína po rekonstrukci na sklad
(rok 2008)
předání oranžové stuhy ve vítězné obci Bukvice (rok 2008)
předání oranžové stuhy ve vítězné obci Bukvice
(rok 2008)

Les u Českého Meziříčí pomohli vyčistit naši myslivci ve svém volném čase. Celkem odvezli !4 tuny! odpadků, což je na tak malý les závratné číslo. Snad se podaří budoucím generacím les uchovat v přírodním stavu a lidé si nebudou přírodu plést se skládkou odpadu... Níže fotografie z úklidu lesa.

úklid lesa u Českého Meziříčí (rok 2008)
úklid lesa u Českého Meziříčí
(rok 2008)
úklid lesa u Českého Meziříčí (rok 2008)
úklid lesa u Českého Meziříčí
(rok 2008)

Z obce zmizelo všechno staré a rezavé dopravní značení. Obec je vyměnila na svých komunikacích (pouze obecní a místní komunikace) za nové hliníkové, které jsou již reflexní - při svícení v noci odráží světlo a jsou tudíž dobře viditelné.


2010

V jarních měsících roku 2010 byly v obci Pohoří omlazeny staré stromy. Týkalo se to ořezání přerostlých lip u křížku u hasičské zbrojnice, u křížku v Puličkách a u rybníka u kostela. Větve těchto stromů již začaly ohrožovat okolí. Do budoucna se počítá s výměnou těchto dožitých stromů za novou výsadbu.

ořezané lípy - křížek u hasičárny (rok 2010)
ořezané lípy - křížek u hasičárny
(rok 2010)
ořezané lípy - křížek v Puličkách (rok 2010)
ořezané lípy - křížek v Puličkách
(rok 2010)

V květnu 2010 byl vypracován projekt Bezpečné přecházení v obci, který zmapoval a zanalyzoval kritická místa, kde dochází ke křížení automobilů a chodců. Těmito místy jsou přechody pro chodce (vyznačené svislými značkami a bílou zebrou na zemi) a nově místa pro přecházení (pouze snížen obrubník, nejsou však instalovány žádné značky ani nastříkána zebra na zem). Tyto místa nebyly dostatečně označeny a cizí projíždějící řidiči často neměli ani potuchy, že se za zatáčkou může nacházet přechod pro chodce, po němž právě přecházejí děti z mateřské školy. V projektu byly navrženy různé opatření, z nichž některé byly po odsouhlasení zastupitelstvem obce zrealizovány (instalace svislého dopravního značení). Dále byl instalován pasivní měřič rychlosti (radar) před mateřskou školou ze směru od Dobrušky a ze směru od Bohuslavic instalován druhý měřič rychlosti. Na pořízení radarů získala obec Pohoří dotaci v rámci Dobrovolného svazku obci Region Novoměstsko ve výši cca 80.000 Kč, zbylých cca 40.000 Kč doplatila obec. Svislé dopravní značení hradila obec ze svého rozpočtu. V dalším roce by se mělo pokračovat ve zvyšování bezpečnosti na přechodech u hasičské zbrojnice a před mateřskou školou.

ořezané lípy - křížek u hasičárny (rok 2010)
značka POZOR DĚTI u Základní školy - směr od Českého Meziříčí (rok 2010)
ořezané lípy - křížek v Puličkách (rok 2010)
radar u hřiště a Mateřské školy - směr od Bohuslavic (rok 2010)

2011

11. února 2011 podala Obec Pohoří přihlášku ke členství v zájmovém sdružení právnických osob Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis. 22. dubna 2011 byla naše žádost schválena a Obec Pohoří se stala čestnou členkou tohoto sdružení zahrnující 65 měst a obcí z okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové a Jičín na české straně (508.002 obyvatel členských obcí) a obcí okresů Klodzko, Zabkowice a Dzierzoniow na polské straně.

Euroregion Glacensis (rok 2011)
Euroregion Glacensis
(rok 2011)

8. dubna 2011 byly pokáceny 2 ořezané lípy v Puličkách za křížkem. Podle posudku byly tyto lípy uvnitř duté a postupně vyhnívaly. Obec Pohoří zajistila 19. listopadu 2011 vysazení nových dvou stromů - opět lípy. Nejedná se ale o tradiční vysoké lípy, ale okrasné zakrslé lípy (koruna asi 2 metry).

pokácené lípy - křížek v Puličkách (rok 2011)
pokácené lípy - křížek v Puličkách (rok 2011)
nově vysazené stromy (rok 2011)
nově vysazené stromy - křížek v Puličkách (rok 2011)

Na všech čtyřech příjezdových komunikacích (od Dobrušky, Opočna, Bohuslavic a Českého Meziříčí) byly v červnu roku 2011 instalovány značky s nápisem "VÍTEJTE V POHOŘÍ v rodišti spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana". Instalovala firma Lorenc z Rychnova nad Kněžnou, cena značek 7000 Kč.

Listy obce Pohoří č.2/2011 (rok 2011)
Nové značky "vítejte v Pohoří" (rok 2011)

Regionální noviny i v roce 2011 vyhlásily soutěž O nejlepší obecní zpravodaj rychnovského regionu. Obec Pohoří se této soutěže zúčastnila s květnovým vydáním Listů obce Pohoří. Hlasovalo se na internetu. Dne 20. září 2011 převzal starosta obce Zdeněk Krafka cenu za 1. místo v kategorii obec.

Listy obce Pohoří č.2/2011 (rok 2011)
Listy obce Pohoří č.2/2011 (rok 2011)

2012

Listy obce Pohoří prošly výraznou grafickou změnou a tak si dovolím malou zmínku i v obecní kronice. Zpravodaj má stále 8 barevných stran, vychází nákladem 250 ks, vydává Obec Pohoří, tiskne Podorlické vzdělávací centrum Dobruška - Pulice. Na obrázku níže první tři strany našeho zpravodaje.

Listy obce Pohoří č.2/2012 (rok 2012)
Listy obce Pohoří č.2/2012 (rok 2012)

Od 14. května do 19. srpna byla uzavřena komunikace z Pohoří do Bohuslavic z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Dědinu. Tento most byl v havarijním stavu a hlavně byl velkým nebezpečím při každém zvednutí hladiny řeky Dědiny (nízká průtočnost). Rekonstrukce (resp. zcela nová výstavba) mostu byla financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, provedla firma Skanska. Most má nyní vyšší výšku (= proteče více vody při povodních) a tudíž se nebude tak rychle a často ucpávat.

Obec Pohoří v rámci mikroprojektu "Podpora rozvoje česko-polských sportovních kulturních a vzdělávacích aktivit" (přeshraniční spolupráce s městem Pilawa Górna) pořídila pro pořádání kulturních a sportovních aktivit 40 kusů koncertních bezúdržbových lavic v hodnotě 192.000 Kč od firmy Unikov Bzenec a prvky pro SDH Pohoří za 50.000 Kč.

V noci ze 16. na 17. srpna 2012 byl vandalem uříznut památný strom před obecním úřadem, který byl vysazen při oslavách v roce 2011. Byl to dub červený, který měl být i po dlouhých letech připomínat významné výročí 650 let od první písemné zmínky o Obci Pohoří. Bohužel vydržel jen jeden rok. Do konce roku poničený strom z pařezu vyhnal nový letorost, který možná nahradí původní kmen.

uříznutý památný strom (rok 2012)
uříznutý památný strom (rok 2012)

V prosinci roku 2012 byla dokončena instalace osvětlení přechodu pro chodce u hasičské zbrojnice. Nyní je přechod v noci osvícen, byly instalovány reflexní značky označující přechod pro chodce. Akce je pokračováním snahy o zvyšování bezpečnosti chodců v obci. Dopravní značení dodala firma Lorenc z Rychnova nad Kněžnou, připojení provedla firma Energomontáže z Rychnova nad Kněžnou. Vše za 115.000 Kč.

osvětlení přechodu pro chodce (rok 2012)
osvětlení přechodu pro chodce (rok 2012)
osvětlení přechodu pro chodce (rok 2012)
osvětlení přechodu pro chodce (rok 2012)

TJ Pohoří získalo na podzim 2012 dotaci z evropských fondů přes MAS (Místní Akční Skupina) Pohoda venkova se sídlem ve Valu u Dobrušky na klubovnu na hřišti, která byla na hřišti postavena z buněk v roce 2004. Dotace ve výši 193.104 Kč byla určena na výměnu oken a dveří, nové vytápění, nové stoly a židle a nákup dvou cvičících strojů do posilovny. Dotace pokryla 90% nákladů, zbytek zaplatila TJ Pohoří z výdělků kulturních a sportovních akcí.


2013

V obci Pohoří fungují tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Klub českých turistů, Klub přátel Pohoří, Zahrádkáři, Včelaři, Rybáři, Ski klub. Nově k nim přibyl v únoru 2013 Společenstevní honitba Pohoří - což jsou Pohořští myslivci původně patřící k honebnímu společenstvu v Českém Meziříčí.

Obec Pohoří se v roce 2013 přihlásila do soutěže Vesnice roku, která se konala v červnu 2013. Celkem se přihlásilo v Královéhradeckém kraji 31 obcí. Obci Pohoří udělila porota ocenění Zlaté cihly v kategorii "obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby" za zrekonstruovanou starou školu. Starosta obce Zdeněk Krafka převzal 25. června tuto cenu ve vítězné obci Holovousy.

ocenění ZLATÁ CIHLA v soutěži Vesnice roku 2013 (rok 2013)
ocenění ZLATÁ CIHLA v soutěži Vesnice roku 2013 (rok 2013)
ocenění ZLATÁ CIHLA v soutěži Vesnice roku 2013 (rok 2013)
ocenění ZLATÁ CIHLA v soutěži Vesnice roku 2013 (rok 2013)

Obec Pohoří pořídila v listopadu 2013 nové svítící Vánoční ozdoby na veřejné osvětlení. Na lampu na křižovatce u hasičské zbrojnice instalovala zelený vánoční stromeček. Na chodník od pohostinství směrem k Základní škole potom sněhové vločky. Osvětlení je z LED diod (malá spotřeba elektrické energie, velká životnost), dodala ho firma JKV z Opavy za částku 14.000 Kč. Spolu s LED diodovým řetězem (z prosince 2011 od firmy JKV Opava za 20.000 Kč) na Vánočním stromu před tělocvičnou tak střed obce velmi hezky ožil i v noci. Škoda, že letošní zima byla prakticky bez sněhu (pouze 2 dny sníh a několik dní větších mrazů).

vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2013)

2014

V břenu 2014 proběhlo kácení topolů v obecním lese. V květnu 2014 proběhla i výsadba 1850 nových stromků, kterou provedlo za příspěvek od obce pro spolek TJ Pohoří.

výsadba nových stromků v obecním lese (rok 2014)
výsadba nových stromků v obecním lese
(rok 2014)
výsadba nových stromků v obecním lese (rok 2014)
výsadba nových stromků v obecním lese
(rok 2014)

Obec Pohoří se i v roce 2014 přihlásila do soutěže Vesnice roku, která se konala v červnu 2014. Starosta obce Pohoří získal "Diplom za všestranně nadaného starostu". Vyhlášení se konalo ve vítězné obci Sovětice dne 23. srpna 2014.

Obec Pohoří pořídila v roce 2014 další nové svítící Vánoční ozdoby na veřejné osvětlení - bílé LED svítící vločky. Spolu s další Vánoční výzdobou na Vánoční strom před tělocvičnou zaplatila obec Pohoří firmě JKV Opava částku cca 24.000 Kč.

vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2014)
vánoční výzdoba v Pohoří (rok 2014)

2015

Pokud zalistujeme v kronice do roku 2008, dočtete se o úklidu lesa u Českého Meziříčí, s kterým pomohli myslivci. V roce 2015, na Den Země 22. dubna, šli pracovníci Obce Pohoří opět do tohoto lesa, aby ho vyčistili. Poházené matrace, stavební desky zateplovací vaty, 6 plných pytlů odpadků. To je obrázek nás lidí, kteří si neumíme vážit přírody a odhazujeme náš odpad do přírody. Bohužel tyto místa nevznikají jen kolem Pohoří, ale v celém našem státě.

úklid lesa u Českého Meziříčí (rok 2015)
úklid obecního lesa u Českého Meziříčí (rok 2015)

Obec Pohoří pořídila na nový Obecní úřad a hasičskou zbrojnici vánoční výzdobu. Světelný řetěz z LED diod dodala firma JKV Opava v prosinci 2015, cena 32.000 Kč. Níže vyfocen Obecní úřad ve dne a v noci ze stejného místa – můžete si prohlédnout, jak vánoční výzdoba svítí.

Vánoční výzdoba Obecního úřadu a hasičské zbrojnice - ve dne (rok 2015)
Vánoční výzdoba Obecního úřadu a hasičské zbrojnice - ve dne (rok 2015)
Vánoční výzdoba Obecního úřadu a hasičské zbrojnice - v noci (rok 2015)
Vánoční výzdoba Obecního úřadu a hasičské zbrojnice - v noci (rok 2015)

2016

V prvním lednovém týdnu roku 2016 se Obecní úřad přestěhoval z tělocvičny (původně byt školníka) čp. 186 do nově vybudovaného Obecního úřadu čp.117.

Obec zakoupila v únoru 2016 voliéru pro odchycené psy na území obce Pohoří. Psy do ní budou umisťovány do doby, než budou odvezeni do útulku, nebo se najde jejich majitel. Klec je umístěna za novým Obecním úřadem na parkovišti u zadního plotu.

V březnu 2016 byly pokáceny lípy za křížkem u nové hasičárny. V srpnu byly vykáceny zbylé lípy a javory v přírodním areálu. V září 2016 byly odfrézovány pařezy pod úroveň země. V říjnu byla provedena výsadba 17 nových stromů, jako náhrada za pokácené stromy. Za křížek u hasičské zbrojnice byly vysázeny 2 lípy srdčité. V přírodním areálu byly vysázeny také lípy - 7 lip srdčitých v přední části a 6 lip velkolistých v zadní části. Lípy srdčité v přední části byly zvoleny s nižším vzrůstem, aby větve neprorůstaly do mechanismu natahování plachty. U vstupu ze směru od Divokých byly vysazeny dva duby letní. Před novým Obecním úřadem a před přírodním areálem byly osázeny záhonky s listnatými keři, trvalkami, růžemi. Celkem bylo vysazeno 264 rostlinek. Kompletní realizaci výsadby, položení kůry a dalších zahradnických prací provedla firma Bohemia Green z Teplic za částku 362.000 Kč v říjnu 2016. Součástí zakázky bylo i založení 600 m2 trávníku.

kácení lip za křížkem u hasičské zbrojnice (rok 2016)
kácení lip za křížkem u hasičské zbrojnice (rok 2016)
frézování kořenů lip za křížkem u hasičské zbrojnice (rok 2016)
frézování kořenů za křížkem u hasičské zbrojnice (rok 2016)
polévání 17 nově vysazených lip (rok 2016)
zalévání 17 nově vysazených lip (rok 2016)

 

Obec Pohoří označila všechny své nemovitosti jednotným značením novými smaltovanými cedulemi. Na každé bílé ceduli je název nemovitosti (OBEC POHOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA, STARÁ ŠKOLA, TĚLOCVIČNA, POHOSTINSTVÍ, PRODEJNA, PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL), znak obce Pohoří a číslo popisné. Dále byla pořízena jedna modrá cedule s označením OBECNÍ ÚŘAD POHOŘÍ a jedna červená cedule s označením SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ. Cedule dodala firma SmartZlin ze Želechovic za částku 58.000 Kč v květnu 2016.

nové smaltované cedule - označení obecních nemovitostí (rok 2016)
nové smaltované cedule - označení obecních nemovitostí (rok 2016)
nové smaltované cedule - označení obecních nemovitostí (rok 2016)
nové smaltované cedule - označení obecních nemovitostí (rok 2016)

Na konci roku 2015 byly distribuovány do všech poštovních schránek Pohořáků Listy obce Pohoří s listinnou anketou - průzkumem názorů obyvatel obce Pohoří. Pro budoucí generace nejsou důležité jen postavené stavby či kulturní akce, ale i názory občanů, kterých se každý kronikář snaží vyhnout, aby nestranil někomu a nevyjadřoval např. jen část názoru menšiny nebo většiny. Vzhledem k tomu, že tato anketa byla celoobecní, tak ji do kroniky zaznamenám a níže si můžete prohlédnout její výsledky. Celkem bylo odevzdáno zpět k vyhodnocení 59 vyplněných dotazníků.

Úroveň bydlení:

1.

Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situace?
Pokud ano, jakým způsobem ji chcete řešit?

ano 45%, ne 55%
ano = přestavba domu (46%), výstavba domu (23%), koupě domu (12%), přestěhování mimo obec (8%), přestěhování v rámci obce (8%), jinak (3%)

2.

Myslíte si, že je v obci dostatek rozvojových ploch pro bydlení?

ano 18%, spíše ano 14%, spíše ne 37%, ne 31%

3.

Jste spokojen(a) se stavem veřejných prostranství v okolí svého bydliště?
Co by mělo být zlepšeno?

ano 17%, spíše ano 49%, spíše ne 17%, ne 17%
výběr z názorů: chybí cyklostezka Dobruška - Pohoří - Opočno; špatný stav veřejných komunikací; osvětlení v obci, úprava doby svícení; chybí odpadkové koše u ZŠ; úklid chodníků (plevel, psí exkrementy); parkování na obecních pozemcích mimo parkoviště; zlepšit stav dopravního značení; zlepšit parkování u MŠ; sečení břehů potoka a rybníků; více laviček; mostky na obecních komunikacích - špatný stav; odklízení skládky zeminy u železniční zastávky; řešení parkování u bývalé bytovky zemědělského družstva

4.

Jakým způsobem máte zajištěno parkování Vašeho vozidla (vozidel)?

na vlastním pozemku 75%, na obecním pozemku 7%, jiným způsobem 12%, vůz nevlastním 6%

5.

Považujete počet parkovacích míst v obci za dostatečný?

ano 88%, ne 12%

6.

Jste spokojen(a) s veřejným osvětlením v obci

ano 16%, spíše ano 33%, spíše ne 31%, ne 20%

Kvalita života v obci a jejím okolí

1.

Jak hodnotíte kvalitu (stav) životního prostředí v obci a v okolí?

dobré 29%, spíše dobré 56%, spíše špatné 12%, špatné 3%

2.

Které problémy související s životním prostředím v obci Vás znepokojují?

znečišťování ovzduší topidly na pevná paliva; chybí sběrný dvůr; otrava ryb (ČOV Dobruška); potok a rybníky - čištění; zemědělské postřiky a práškování; mytí aut na obecních pozemcích; pálení odpadů; nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad; málo zeleně; provoz nákladních a zemědělských vozidel v době sklizně a kampaně

3.

Jste spokojen(a) s podobou centra obce?
Co by mělo být zlepšeno?

ano 34%, spíše ano 47%, spíše ne 15%, ne 4%
přírodní areál - zlepšení stavu budov; úklid prostoru za novým obecním úřadem; zastávka u MŠ

4.

Jste spokojen s dostupností služeb v obci a blízkém okolí?
Pokud ne, co chybí?

ano 36%, spíše ano 42%, spíše ne 17%, ne 5%
chybí: knihovna, kadeřnictví, místní hospoda

5.

Jste spokojen(a) s úrovní veřejné dopravy do zaměstnání?

ano 8%, spíše ano 11%, spíše ne 38%, ne 43%

6.

Jste spokojen(a) s úrovní veřejné dopravy v naší obci?
Co Vás znepokojuje na úrovni dopravy, co by mělo být zlepšeno?

ano 10%, spíše ano 18%, spíše ne 45%, ne 27%
co zlepšit: chybí častější autobusové spoje především na Opočno a Dobrušku; ranní autobus do Dobrušky končí u nádraží, ráno děti musí do školy přes celou Dobrušku (doplnit zastávku na Laichterově nebo u školy Fr. Kupky u školního autobusu); není spojení do Hradce Králové, příp. není napojení k dálkovým autobusům do Bohuslavic; ranní autobus do Dobrušky jede v 6:00, což je do práce pozdě a odpoledne v 14:00, což je z práce zase brzo a další autobus jede až v 16:00

7.

Jste spokojen(a) s dostupností zdravotnických služeb v obci a jejím okolí?
Která zdravotnická zařízení chybí?

ano 25%, spíše ano 47%, spíše ne 17%, ne 11%
chybí: lékař, zubař

8.

Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování předškolního zařízení?
Pokud ano, jaké?
Postrádáte v obci zařízení typu jesle, mikrojesle?

ano 12%, ne 88%
výhrady: řešit úroveň stravování jídelny v MŠ (skladba jídelníčku je špatná, vaří se z polotovarů); prodloužení otevírací doby MŠ - je příliš krátká doba provozu.
jesle/mikrojesle: ano 13%, ne 87%

9.

Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování základní školy?
Pokud ano, jaké?

ano 15%, ne 85%
výhrady: malá kapacita družiny v ZŠ a prodloužení její doby; zvážit provoz družiny o prázdninách

10.

Jste spokojen(a) s kulturním vyžitím ve Vaší obci?
Která kulturní zařízení v obci postrádáte?

ano 22%, spíše ano 44%, spíše ne 27%, ne 7%
chybí v obci: knihovna; málo kultury v obci; oprava společenského sálu v místním pohostinství

11.

Jste spokojen(a) s údržbou kulturních památek v obci?

ano 66%, spíše ano 26%, spíše ne 3%, ne 5%

12.

Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití?
Postrádáte v obci dětské hřiště?

ano 33%, spíše ano 32%, spíše ne 26%, ne 9%
dětské hřiště: ano 67%, ne 33%

13.

Jak hodnotíte možnosti využití volného času v obci?
která klubová nebo zájmová zařízení v obci postrádáte?

dobré 16%, odpovídající 74%, nedostatečné 10%
chybí: klubovna pro seniory, multifunkční hřiště, otevírací doba v místním pohostinství

14.

Využijete možnost veřejného přístupu k Internetu v obci?

ano 34%, ne 66%

15.

Jste spokojen(a) s bezpečnostní a dopravně bezpečnostní situací v obci?
Co Vás zneklidňuje?
Která místa jsou nejnebezpečnější?

ano 14%, spíše ano 48%, spíše ne 26%, ne 12%
zneklidňuje: chybí kamerový systém; provoz nákladních a zemědělských vozidel v době sklizně a kampaně; špatný stav krajských komunikací - kanály
nejnebezpečnější místa: nebezpečný přechod u hospody ke škole; přechod od ZŠ k tělocvičně; příjezdy do obce řešit rychlost - zatáčka u Jánských

16.

Třídíte odpad?
Pokud třídíte, jste spokojeni s rozmístěním a počtem sběrných nádob na tříděný odpad? Pokud ne, uveďte lokalitu.
Bude podle Vašeho názoru vybudování sběrného dvora a kompostárny pro naši obec přínosem?

ano 88%, spíše ano 10%, spíše ne 0%, ne 2%
spokojenost s rozmístěním a lokalitou: ano 32%, spíše ano 37%, spíše ne 17%, ne 14% - chybí kontejnery na tříděný odpad na konci vesnice u železniční zastávky
přínos vybudování sběrného dvora a kompostárny: ano 54%, spíše ano 29%, spíše ne 12%, ne 5%

Investiční akce

1.

V jakém pořadí byste preferovali realizaci investičních akcí obce? Na co se má obec zaměřit?

1. Cyklostezka do Dobrušky
2. Sběrný dvůr v obci
3. Multifunkční hřiště
4. Dětské hřiště
5. Zeleň do obce
6. Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů
7. Varovný systém proti povodni, kamerový systém
8. Snížení energetické náročnosti na budovách obce
9. Kulturní zázemí v čp.117 - 2. etapa
10. Zázemí pro mikrojesle

V dubnu 2016 provedli pracovníci Obce Pohoří úklid obecního lesa mezi Pohořím a Českým Meziříčím.

Ve středu 22. června 2016 přijela do naší obce Krajská hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2016. Komisi zaujal nový Obecní úřad, spolky předvedly své prezentace, navštívili i připravovanou knihovnu ve staré škole. Pohoří nakonec získalo Zlatou plaketu za vysokou úroveň občanské vybavenosti obce.

cena Vesnice roku - zlatá plaketa (rok 2016)
cena Vesnice roku - zlatá plaketa (rok 2016)

Obec Pohoří zakoupila nový dopravní prostředek - jedná se o malou elektrickou motorku s vozíkem. Bude určena pro údržbářské práce po obci Pohoří - může na pozemní komunikace. Nejčastěji na ní uvidíte pana Moravce - pracovníka starající se o zeleň v obci. Pořizovací náklady byly 34.000 Kč. Na jedno nabití (na kabel do elektrické zásuvky) ujede přibližně 40 kilometrů.

elektrická motorka s vozíkem (rok 2016)
elektrická motorka s vozíkem (rok 2016)

Obec Pohoří se zúčastnila celostátní soutěže O nejkrásnější obecní úřad či radnici 2016. Náš nový Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí se umístil v kategorii Obecních úřadu na 3. místě v rámci České republiky! Vyhlášení vítězů se konalo 24. listopadu 2016 v hotelu Voroněž v Brně. Soutěž pořádala společnost Magnus regio s.r.o.

převzetí ceny v soutěži O nejkrásnější obecní úřad či radnici (rok 2016)
převzetí ceny v soutěži O nejkrásnější obecní úřad či radnici (rok 2016)


2017

Obec Pohoří se přihlásila i v roce 2017 do soutěže Vesnice roku. Letos se obec přihlásila po šestnácté a byla oceněna Bílou stuhou za činnost mládeže v obci. Krajská hodnotitelská komise přijela do obce ve čtvrtek 25. května 2017 a během dvou hodin mohla shlédnout divadelní představení dětí ZŠ s názvem "Dlouhý, široký a bystrozraký", taneční představení dětí MŠ s názvem "Vodní mlýnek." Komise viděla i trénink malých tenistů na hřišti, mohla nahlédnout do zázemí TJ Pohoří nebo se svézt na nové elektrické obecní tříkolce. Za ocenění Bílá stuha získala obec Pohoří od Ministerstva pro místní rozvoj částku 600.000 Kč, kterou může použít jako dotaci na nějakou investiční akci. Ocenění převzal starosta obce v sobotu 19. srpna 2017 na slavnostním vyhlášení soutěže ve vítězné obci Přepychy. Zastupitelstvo obce Pohoří se na 19. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Pohoří dne 20. prosince 2017 usneslo použít získané finanční prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Vesnice roku 2017 - převzetí ocenění v Přepychách (rok 2017)
Vesnice roku 2017 - převzetí ocenění v Přepychách (rok 2017)

V roce 2008 jsem zapsal do kroniky záznam o proměně uzavřeného zemědělského areálu, kravínů a dalších staveb v sídlo firmy VOR. Tento areál se nachází mimo obec, po levé straně směrem na Opočno. Druhým polo opuštěným areálem družstva byly budovy a dvůr po pravé straně před výjezdem z obce na Opočno. V tomto areálu působilo postupem času několik firem (firma opravující auta, vyrábějící schodiště, stánek venkovním s posezením pro štamgasty a cyklisty), ty však většinou objekt jen užívaly a nijak výrazně ho nerekonstruovaly. V roce 2017 už má celý areál ve vlastnictví firma GOIS, která se zabývá nadrozměrnou kamionovou přepravou materiálu, strojů, mechanizací, ... Jeho cílem je celý areál zrekonstruovat, opravit střechy, vybudovat dílnu pro opravu kamionů, vybudovat nový sjezd na silnici a odstavné parkoviště pro kamiony GOIS kolem budov v areálu, součástí bude i nová opěrná zeď podél Zlatého Crku, včetně jejího zazelenění. Uvidíme, jak se mu to povede. Až bude hotovo, vložím záznam do této kapitoly. Níže jedna fotografie, kde by měl vzniknout nový sjezd na silnici od Bohuslavic k Opočnu.

firma GOIS - zde má vzniknout nový vjezd (rok 2017)
firma GOIS - zde má vzniknout nový vjezd (rok 2017)

Když už jsem zmínil proměnu zemědělského areálu a kravínů v sídlo firmy VOR, dovolím si do kroniky vložit několik fotografií z této firmy, aby bylo vidět, co lze udělat z polorozpadlých budov a opuštěných kravínů. Firma VOR se zabývá velkoobchodem náhradními díly do průmyslového i domácího chlazení, klimatizací, autoklimatizací, gastrozařízení, topné techniky atd.

firma VOR (rok 2017)
firma VOR (rok 2017)
firma VOR (rok 2017)
firma VOR (rok 2017)
firma VOR (rok 2017)
firma VOR (rok 2017)

2018

Firma Marius Pedersen se zabývá svozem a likvidací odpadu a je mj. i provozovatelem skládky v Křovicích. V Pohoří zajišťuje pravidelné vyvážení popelnic od domů celý rok. A jednou až dvakrát za rok obec objedná svoz nebezpečných odpadů, kdy mají občané Pohoří možnost bezplatně odevzdat odpady, které se mají recyklovat. 14. dubna 2018 přijely do Pohoří nákladní vozy a Pohořáky se to jen hemžilo. Odevzdali do separovaného odpadu mnoho ojetých pneumatik, nefunkčních televizorů, rádií, počítačů, ledniček, dále různé nebezpečné tekutiny, zbytky barev v plechovkách atd. V poslední době se začíná velmi dbát na opakovatelnou využitelnost materiálů a toto je jedna z možností, jak řízeně použít materiály znovu, i když už přístroje dosloužily. Nemluvě o tom, že už se tyto věci neválí po příkopech u silnic a nevznikají černé skládky v přírodě - občané už mají možnost tento odpad bezplatně odevzdat. Závěrem ještě jedna zmínka - Obec Pohoří uvažuje o zřízení vlastního sběrného dvora, který chce umístit za nově postavený Obecní úřad. České zákony to budou v relativně krátké době požadovat. Uvidíme, v jakém časovém horizontu se to vedení obce povede.

Sběr nebezpečného odpadu (rok 2018)
Sběr nebezpečného odpadu (rok 2018)

Když už jsme se v kronice dostali k třídění odpadu, rád bych ještě napsal, jak je to s tříděním běžných odpadů v obci. V České republice existuje systém třídění odpadů. Každá obec má za povinnost umístit po obci kontejnery na tříděný odpad. Zelené kontejnery jsou na barevné sklo, bílé kontejnery na bílé sklo. Dále se používají žluté popelnice na plasty, modré popelnice na papír a kartony. Používají se i malé popelnice na malý kovový odpad (např. hliníkové plechovky od piva, kovové konzervy všeho druhu atd.). Všechny tyto kontejnery v Pohoří máme a jsou umístěny za prodejnou potravin a pohostinstvím - viz fotografie níže. Bohužel je to místo schované očím veřejnosti a udržovat pořádek tam je občas velmi těžké, zvlášť když o víkendu přijede někdo z jiné vesnice a zanechá zde odpad, který se do kontejneru už nevejde, nebo tam vůbec nepatří. Na tomto sběrovém místě jsou umístěny ještě dva velké kontejnery charitativních organizací, kam je možno vhodit použité, ale ještě funkční oblečení, boty, hračky a další věci. Tyto věci jsou pak distribuovány chudým a potřebným. Kromě tohoto jednoho velkého centrálního místa v Pohoří jsou ještě další umístěné: na dolním konci obce kontejnery na plasty, směrem na Dobrušku na plasty a papír. Uprostřed obce na parkovišti mezi pohostinstvím a starou školou je umístěn kontejner na BIO odpad, jehož odvoz nám zajišťují technické služby města Opočna. Posledním sběrným místem je Obecní úřad, kam je možné bezplatně odložit vysloužilé úsporné žárovky, zářivky, malé elektrospotřebiče nebo malé vybité baterie. Aby byl obrázek třídění odpadu úplný, dovolím si trochu statistických údajů: Celkem bylo za rok 2018 v obci vyprodukováno 240 tun odpadu. Z toho bylo 126 tun směsného komunálního (=netříděné, v popelnicích namixováno). Bio odpadu bylo 84 tun. Plastů se vytřídilo 12 tun, skla skoro 7 tun, papíru přes 2 tuny. Ve velkých charitních kontejnerech byly celkem 3 tuny věcí, které ještě poslouží dalším lidem. Ze hřbitovní skládky odpadů (umístěné za hřbitovem pro účely odvozu věnců, uschlých květin vyhořelých svíček, atd.) byly odvezeny skoro 2 tuny odpadů za rok 2018. Zbylé 3 tuny jsou mixem kovových, nebezpečných odpadů a dalších. Z čísel lze tedy vyčíst, že se obci daří vytřídit a poslat k novému zpracování skoro polovinu odpadů. Netříděný odpad, tedy komunální, umisťují občané Pohoří do popelnic u svých nemovitostí. Tyto popelnice vyváží firma Marius Pedersen každých 14 dní. Každé číslo popisné si může nechat vyvézt až dvě popelnice najednou. Zda se jedná o popelnici kovovou nebo plastovou na kolečkách, malou nebo velkou, je zcela jedno. V prosinci 2018 provedl Leoš Tomáš z Bohuslavic vyklizení a terénní úpravy pozemku za novým Obecní úřadem a hasičskou zbrojnicí. Na něm má být vybudován sběrný dvůr.

Sběrné nádoby na separovaný odpad (rok 2018)
Sběrné nádoby na separovaný odpad (rok 2018)

V krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 zaujalo Pohoří hodnotící komisi soutěže Vesnice roku, která obci nakonec udělila oceněním Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje za koncepční rozvoj obce Pohoří a koncepční projekty. V sobotu 18. srpna 2018 převzal starosta obce Zdeněk Krafka ocenění s poukazem na 10.000 Kč ve vítězné obci Stěžery.

Pokud nahlédnete do roku 2001 v naší kronice, dozvíte se, že správce železnic opravil v roce 2001 budovu vlakové zastávky - dnes už jen čekárna, dříve v domečku bydlel člověk od dráhy, který obsluhoval železniční přejezd v Pohoří. Železniční zastávku najdete v dolní části obce směrem na České Meziříčí. Od té doby neproběhla žádná větší údržba a nádražní budova chátrala, perón se začal propadat a ze směru od Bohuslavic zcela zarůstat, zábradlí bylo vyvrácené. Zub času pracoval a všichni doufali alespoň v malou udržovací opravu. Dočkali jsme se díky rozvoji automobilového závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách a její navazující průmyslové zóny Solnice. Tento rozvoj přilákal do kraje státní investice v řádech miliard korun českých. Začaly se stavět obchvaty měst a vesnic v okolí (např. i obchvat města Opočna), rekonstruovat železniční trať z Týniště nad Orlicí do Častolovic, budovat kruhové objezdy (např. u Dobrušky u benzínové stanice), opravovat podjezdy (např. v Novém Městě nad Metují směrem na Spy) a mosty (např. v Novém Městě nad Metují u vlakového nádraží). Vše s cílem zlepšit dopravní dostupnost závodu v Kvasinách nejenom pro materiál, ale i pro zaměstnance, kteří tam denně dojíždějí pracovat. Jednou z těchto akcí byla revitalizace podorlické železniční tratě č. 026 z Týniště nad Orlicí do Broumova, na které leží i naše obec Pohoří. Nešlo pouze o udržovací opravu, ale o kompletní rekonstrukci téměř za miliardu Kč, investorem byla Správa železniční a dopravní cesty. Všechny staré železniční budovy byly zbourány (v Pohoří byl nádražní domek s čp. 112 postupně bourán od května 2018). Staré koleje, včetně kamenitého podloží byly odstraněny a bylo položeno vše nové. V celé trase byly nataženy nové kabely umožňující dálkové řízení celé železniční tratě od jednoho řídícího počítače v Týništi nad Orlicí (nebude tedy už potřeba žádného člověka obsluhujícího manuálně závory, jako byl doteď v Bohuslavicích u Horkalenu, výpravčího v malých stanicích atd.). Na celé trati byly vybudovány nové peróny, včetně nových chodníčků z místních komunikací pro cestující, nového osvětlení v úsporném LED provedení, nové čekárny s koši a osvětlenými nástěnkami, nové dálkové audio ozvučení. Železniční přejezdy byly osazeny novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami (v Pohoří jsme závory kdysi měli (nevím přesně datum, odhaduji snad do let 1985-1990, kdy byly odstraněny)). Vedle perónu stavbaři usadili domeček, který si přivezli na železničním voze po kolejích a jeřábem ho usadili na betonový základ. Uvnitř je propojena veškerá ovládací elektronika celé zastávky v Pohoří, přejezdu a dálkového řízení. Mosty u Pohoří (směr Bohuslavice, u kopce Kozinec) byly opraveny včetně nového odvodnění, příp. přemostěny novými mostovkami. Nádraží v Novém Městě nad Metují bylo jednu chvíli zcela bez kolejí. Součástí této akce bylo i rozšíření železničního podjezdu z jednoho silničního pruhu na dva, včetně chodníků a cyklostezky v Novém Městě nad Metují na výjezdu směrem na Spy. Rozšířen byl také podjezd železničního mostu v Novém Městě nad Metují u nádraží, kde se zvýšila podjezdná výška a byl také rozšířen pro dva pruhy silničního provozu. Ale zpátky do Pohoří. Zastávka nyní září novotou, amplion nyní hlásí každý příjezd vlaku, nastupování do vlaku je nyní úrovňové (už žádné nastupování do vlaku po schůdkách nahoru). Součástí stavby bylo i položení chráničky obce pod tratí, pokud by obec v budoucnu chtěla rozšířit veřejné osvětlení i za trať. Výluka na trati Opočno - Nové Město nad Metují byla od července do prosince roku 2018. Silnice na České Meziříčí musela být na krátkou dobu v říjnu a listopadu uzavřena, aby mohl být udělán i nový železniční přejezd. 21. prosince 2018 byla trať uvedena do provozu. Chybí dodělat ještě některé terénní úpravy, zábradlí je z dočasného mobilního pletiva a další drobnosti. To ale už musí počkat na jaro, zima přichází.

Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (srpen, rok 2017)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (srpen, rok 2017)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (srpen, rok 2017)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (srpen, rok 2017)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (květen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (květen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (červenec, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (červenec, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (září, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (září, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (říjen, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (listopad, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (listopad, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (listopad, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (listopad, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (prosinec, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (prosinec, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (prosinec, rok 2018)
Rekonstrukce železniční trati a zastávky v Pohoří (prosinec, rok 2018)

2019

Na konci března se vrátili pracovníci stavební firmy a během dubna 2019 dokončili stavbu a terénní úpravy kolem železniční zastávky v Pohoří.

Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)
Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)
Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)
Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)
Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)
Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)
Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)
Dokončená zastávka vlaku v Pohoří (rok 2019)

Obec Pohoří zakoupila v roce 2019 nový traktor s příslušenstvím za 1.644.300 Kč od Zemědělského družstva Všestary. Do obce byl dovezen a předán 23. května 2019. Nový traktor bude sloužit pro potřeby údržby zeleně obce v létě, pro potřeby údržby obecního lesa, v zimě při vyhrnování sněhu, bude zajišťovat odvoz bioodpadu v kontejnerech rozmístěných po obci. Do budoucna bude obec soběstačná i při vyvážení plných kontejnerů ze sběrného dvora, který byl v roce 2019 vybudován. Řidičem traktoru se stal zaměstnanec obce pan Milan Kubíček.

Nový traktor obce Pohoří (rok 2019)
Nový traktor obce Pohoří (rok 2019)

V roce 2018 jsem psal v této kapitole o odpadech. Došlo k několika málo změnám. BIO kontejnery už máme v obci tři. První kontejner, který byl na malém parkovišti u staré školy, se přestěhoval za pohostinství a potraviny k ostatním odpadním nádobám na třídění odpadu. To hodnotím jako dobrý krok, protože až doteď byl kontejner v pomyslném středu obce, který má být reprezentativní a chloubou obce. A to kontejner s hnijícím bioodpadem rozhodně není. Obec během roku umístila další dva kontejnery na bioodpad po obci. Jeden na horní konec do místa zvaného "kout" - u rybníka. Druhý kontejner je v dolní části obce na odbočce k čistírně odpadních vod. Vyvážení všech třech kontejnerů bude zajišťovat nově pořízený traktor (doteď kontejner vyvážely Technické služby města Opočno). Druhou novou službou pro občany obce Pohoří v oblasti odpadů je pravidelný měsíční svoz plastových odpadů. Občané mohou vždy na začátku měsíce připravit vytříděný plastový odpad v zavázaných pytlích před branky/brány/ploty. Obec Pohoří zajistí jejich svoz za pomocí traktoru a kontejneru na plastový odpad ze sběrného dvora. Občané tak nemusí s plastovým odpadem ani do sběrného dvora ani ke žlutým kontejnerům na tříděný odpad.

Nový kontejner na bioodpad v dolní části obce (rok 2019)
Nový kontejner na bioodpad v dolní části obce (rok 2019)

2020

V jarních měsících roku 2020 byly v obci Pohoří omlazeny staré lípy po celé obci.

Ořezané lípy (rok 2020)
Ořezané lípy (rok 2020)
Ořezané lípy (rok 2020)
Ořezané lípy (rok 2020)
Ořezané lípy (rok 2020)
Ořezané lípy (rok 2020)

V obci funguje obecní rozhlas, jeho tlampače jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení. V souvislosti s platnými zákony České republiky je rozhlas považován za veřejné médium, které slyší více než jeden člověk najednou. A pokud úřad v takovém médiu pouští nějaké písničky nebo znělky, k nimž nevlastní autorská práva, tak musí za každou odehranou písničku (i opakovaně) zaplatit instituci OSA (Ochranný Svaz Autorský) určitý poplatek za to, že veřejně použil písničku (autorská práva) někoho. I proto Obec Pohoří hledala možnosti, jak uvádět pravidelné obecní hlášení a zbytečně za to neplatit. V březnu 2020 složil pan Zdeněk Svědík z Pohoří znělku a "daroval" ji obci. Jen doplním, že Zdeněk Svědík je velmi dobrý zpěvák a muzikant – podívejte se do kapitoly Život v obci – najdete tam, že několikrát v našem kostele uspořádal před Vánoci adventní koncert, hrál živě v našem přírodním areálu při různých kulturních akcích nebo třeba pomáhá a ozvučuje dětský karneval v místním pohostinství.

Nová znělka obecního rozhlasu v Pohoří - notový zápis (rok 2020)
Nová znělka obecního rozhlasu v Pohoří - notový zápis (rok 2020)

V roce 2017 jsem psal o firmě GOIS, která koupila areál na kraji obce směrem na Opočno. Slíbil jsem vložení fotografií po rekonstrukci celého areálu. Svůj slib plním a vkládám tři fotografie z roku 2020. Sami si můžete udělat obrázek o tom, jak se panu Goisovi podařilo areál a budovy zrekonstruovat.

Zrekonstruovaný areál firmy GOIS (rok 2020)
Zrekonstruovaný areál firmy GOIS (rok 2020)
Zrekonstruovaný areál firmy GOIS (rok 2020)
Zrekonstruovaný areál firmy GOIS (rok 2020)
Zrekonstruovaný areál firmy GOIS (rok 2020)
Zrekonstruovaný areál firmy GOIS (rok 2020)

Od 1. října 2020 začala do naší obce pravidelně zajíždět mobilní pošta. Jednalo se o pilotní projekt České pošty. S trochou nadsázky by se dalo napsat, že máme konečně poštu v obci Pohoří. Plně vybavené auto bylo připraveno každý den v určitý čas po dobu 45 minut a nabízelo služby jako v klasické kamenné poště v Dobrušce – příjem listovních a malých balíkových zásilek, poštovní poukázky, důchodové služby, služby SIPO, prodej kolků, cenin, tisku a doplňkového zboží. Po předchozí domluvě mohl tento vůz dovézt i balík uložený v Dobrušce na poště. Auto mobilní pošty potřebovalo pro svůj provoz pevné připojení na elektřinu. Jediná "venkovní" zásuvka s odpovídajícím jištěním na veřejném prostranství byla na kostele, kde se z ní každý rok napojuje stánek při adventním zpívání dětí před kostelem. Tato mobilní pošta v rámci tohoto pilotního projektu ještě zajížděla do Semechnic, Bačetína a Valu. Tolik k mobilní poště. Když už píšu o poště, doplním informaci, jak je obsluhováno Pohoří z hlediska doručování listin, novin a balíků. Česká pošta doručuje každý den do schránek občanů poštu. Dvě paní v jednom automobilu každý den postupně prochází od schránky ke schránce a popojíždí s autem celou obcí a doručují listovní zásilky, noviny a cenná psaní. Tuto službu zajišťuje pošta z Dobrušky. Potom do obce zajíždí další dodávka České pošty, která vozí lidem objednané balíky Do ruky. Tato dodávka vyjíždí z depa v Rychnově nad Kněžnou a jedna z obcí, kterou obsluhuje, je i Pohoří. Balíky dále do Pohoří doručují i jiní poskytovatelé přepravy balíkových služeb – z těch největších uvádím např. PPL, DPD nebo Zásilkovna. Některé tiskoviny, noviny nebo akční letáky prodejců doručují do schránek jiné soukromé společnosti, které si najímají občany v Pohoří a ti je za úplatu roznesou do každé schránky v obci.

Mobilní pošta v Pohoří (rok 2020)
Mobilní pošta v Pohoří (rok 2020)
Mobilní pošta v Pohoří (rok 2020)
Mobilní pošta v Pohoří (rok 2020)

11. listopadu 2020 byla při výluce železniční trati opravována trať procházející obcí Pohoří.

Oprava železniční trati (rok 2020)
Oprava železniční trati (rok 2020)

28. listopadu 2020 zorganizovala obec Pohoří brigádu na sázení 800 nových stromků v obecním lese po levé straně od silnice směrem na České Meziříčí (jedná se o parcelní číslo 620 v katastrálním území obce Pohoří). V prosinci 2020 bylo dosázeno dalších 400 sazenic stromů. Nový obecní les vysázelo 16 dobrovolníků z řad občanů obce a ve spolupráci s pracovníky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně. Bylo vysázeno: Třešeň ptačí – 200 ks, Dub letní – 200 ks, Bříza bělokorá – 800 ks. Stromky byly po vysázení ochráněny nátěrem a plastovými chráničkami proti okusu zvěří. Výsadby se účastnila i Marie Šlechtová z Jaroměře, která pomáhá s údržbou a ošetřováním lesního porostu v obecním lese.

Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)
Výsadba 1200 stromů v obecním lese (rok 2020)

2021

17. března 2021 byly pokáceny dvě vzrostlé lípy za autobusovou zastávkou naproti mateřské škole v Pohoří. Po pokácených lípách provedla obec v září 2021 náhradní výsadbu nových stromů (opět lípy – každá trochu jiného druhu), které už nejsou v kolizi s plotem. Stromy dodal zahradník Jan Šolc z Pohoří za částku 13.000 Kč, Jeden z poražených kmenů lípy dostal do rukou řezbář z Pohoří pan Miloš Balcar, který z něj udělal špalkový včelí úl. Je umístěn u rohu staré školy, v blízkosti základní školy. Je to jeho druhý veřejný řezbářský počin po vodníkovi, který hlídá rybník u kostela.

Pokácené lípy u autobusové zastávky MŠ Pohoří (rok 2021)
Pokácené lípy u autobusové zastávky MŠ Pohoří (rok 2021)
Náhradní výsadba stromů u autobusové zastávky MŠ Pohoří (rok 2021)
Náhradní výsadba stromů u autobusové zastávky MŠ Pohoří (rok 2021)
Špalkový vyřezávaný klátový včelí úl (rok 2021)
Špalkový vyřezávaný klátový včelí úl (rok 2021)

Česká pošta ukončila provoz služby Mobilní pošta v obci Pohoří v roce 2021. Jednalo se o zkušební provoz. Vozy poskytující služby mobilní pošty byly nasazeny do jiných obci v rámci České republiky.

V této kapitole jsem v předchozím roce psal o mobilní poště, která k nám zajížděla do obce nabízet služby České pošty. Psal jsem také o konkurenčních firmách, které doručují balíky občanům, pokud si například něco objednají z internetu. Jednou z nich je společnost Zásilkovna, která od 22. listopadu 2021 zprovoznila své výdejní zařízení nazvané Z-BOX. Jedná se o samostatné zařízení, které je napájeno solárními panely (není tedy připojen kabelem na elektrickou energii) a funguje na jednoduchém principu. Zákazník si na internetu objedná zboží a zvolí si vyzvednutí z Z-BOXu v Pohoří. Zásilkovna mu ho od prodejce doručí, vloží dovnitř boxu a odešle příjemci SMS zprávu. Ten přijde se svým chytrým mobilním telefonem, spustí v něm aplikaci Zásilkovna, ve které klikne na tlačítko vyzvednout balík. Za chvilku se otevřou jedna dvířka boxu, zákazník si vezme své zboží a dvířka zavře. Toť vše. Tato samoobslužná výdejní zařízení se v poslední době rychle šíří po okolí a mají je i jiné firmy, např. PPL, Alza nebo Balíkovna. Tyto boxy mají velkou výhodu - můžete si zboží vyzvednout kdykoliv a nejste závislí na otevírací době výdejního místa v prodejnách nebo třeba pobočky pošty. Dovnitř lze uložit zásilky až 20 různým adresátům. Z-BOX stojí před místním obchodem se smíšeným zbožím Potraviny Tomáš.

Z-BOX společnosti Zásilkovna v Pohoří (rok 2021)
Z-BOX společnosti Zásilkovna v Pohoří (rok 2021)

přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2024 Jan Jurásek, kronikář obce.