OBECNÍ HOSTINEC

1800 - 1892

Dle starých pamětí byla v Pohoří krčma (hospoda), z které krčmář přepadával formany a kupce na zemské stezce. Aby řádění krčmáře udělali konec a též se mu pomstili, vypálili mu krčmu.

hořící krčma
hořící krčma

Později byla postavena nová krčma na místě, kde nyní stojí obecní hostinec (panský majetek). Kdy krčma přešla do majetku obce a kdy skončila své poslání se bohužel neví.Při pohledu na obrázek se vraťme do minulého století. Roku 1800 ale postavila obec nový dřevěný hostinec, který zde stál celých 92 let. Tato budova se šindelovou střechou hostila také začínající pohorské školství. Škola se sem přestěhovala z výměnku Josefa Šolce (čp. 74). Udržela se zde plných 12 let (1800 - 1812). Dne 18. října 1892 stihla naší obec veliká pohroma. Bylo krátce po osmé hodině večerní, když klidnou osadu vybouřil nezvyklý povyk a v zápětí potom zazněl i smutný zlověstný hlas zvonku z věže místní kaple ohlašujíc obecenstvu požár. V malé pak chvilce stál obecní hostinec, který měl v podnájmu p. Jan Mareč z čp. 43 v jediném plamenu. Oheň vyšel způsobem dosud nezjištěným ze stáje a nežli zvěděli o tom i hosté prodlévající v osudné chvíli uvnitř, šířil se oheň již na střeše stavení. Již však ozvala se trubka místního sboru hasičů svolávajíc obětavé osadníky ku pomoci. Ze stáje vyveden dobytek a většina nábytku vynesena dřív než dopravena na místo hasičská stříkačka. Za hodinu byly hořejší části stavení ohněm ztráveny a has. sboru jakož i hasičům z Bohuslavic a Opočna zbývalo pouze zabrániti, aby v případné snad změně větru nebyla ze spáleniště ohrožována obydlí sousední. Tak v poměrně krátké chvíli vzal za své obecní hostinec, který byl pamětníkem tak mnohých chvil slastných i strastných, která se přehnala přes dědinu naší a druhého dne nezbylo z něho nic, než smutné spáleniště, uvádějíc na mysl pozorovatele mimoděk vzpomínku na vetchost a vratkost věcí pozemských. Hostinec byl pojištěn u vzájemně pojišťovacího spolku ve Spech na 1200 zlatých.

dřevěná hospoda postavená v roce 1800
dřevěná hospoda čp.1 postavená v roce 1800 (záznam z kroniky Brichova rodu, Pohoří)

obecni hospoda čp. 1 u Zelene Lipy(Alois Beer z Dobrušky, rok 1893)
obecni hospoda čp. 1 u Zelene Lipy (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893)
Tento Herber jest obnowen s pomoci Boži nakladem tyto počestne obce hospodařske roku 1802.

Všechno má svůj rub a líc a lidová pověst vypráví: Zdejší sousedi se u piva usnesli, že si postaví novou hospodu, přiměřenou k požadavkům doby. Část štamgastů se ale postavila proti s argumentem, že by bylo mnoho placení. A tak jedni dopíjeli pivo a druzí kolem sloupu, který uprostřed místnosti nesl velký strop, založili oheň. Od něj měla celá hospoda shořet. Sotva se objevil větší plamen, objevil se pan Dojiva (soused v čp. 8) s putynkou vody, aby oheň uhasil. Dostal ale cihlou, utekl a tak hospoda shořela. Aby dostali pojistku řekli, že hospoda shořela díky popelu, který neopatrný šentíř vysypal. Tuto neúřední zprávu rád vyprávěl zemřelý velitel hasičů Effemberk Josef.

Hospoda obecní 20. - 23. 2. 1895 ona dne října 1892 shořela večer, nejstarší budova ve vůkoli. (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893)
Hospoda obecní 20. - 23. 2. 1895 ona dne   října 1892 shořela večer,
nejstarší budova ve vůkoli. (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893)

V roce kdy meškal Napoleon I. v Egyptě byla tato hospoda obnovená ("podvliknutá" sroubená a šindelem pokrytá, jež toho času vzácnosti bylo), na útraty obce.


1893

obecní hostinec
obecní hostinec

Obecní zastupitelstvo se usneslo na nové stavbě a své rozhodnutí předložilo valné hromadě občanů. Než pro odpor mnohých nedošlo k rozhodnutí a obecní zastupitelstvo až na dva resignovalo. Přičiněním Dr. Jana Dvořáka, rodáka našeho a okresního hejtmana Neukolda potřebná suma povolena byla. 25. května 1893 se začaly kopat základy nového hostince a již 29. května, v pondělí po zdejší pouti, byl položen základní kámen.

stavební plán obecního hostince v Pohoří - čelní pohled (rok 1893)
stavební plán obecního hostince v Pohoří - čelní pohled (rok 1893)

stavební plán obecního hostince v Pohoří - podélný pohled (rok 1893)
stavební plán obecního hostince v Pohoří - podélný pohled (rok 1893)

stavební plán obecního hostince v Pohoří - průřez AE (rok 1893)
stavební plán obecního hostince v Pohoří - průřez AE (rok 1893)

stavební plán obecního hostince v Pohoří - průřez CD (rok 1893)
stavební plán obecního hostince v Pohoří - průřez CD (rok 1893)

stavební plán obecního hostince v Pohoří - průřez EF, CH, situace (rok 1893)
stavební plán obecního hostince v Pohoří - průřez EF, CH, situace (rok 1893)

stavební plán obecního hostince v Pohoří - vazba (rok 1893)
stavební plán obecního hostince v Pohoří - vazba (rok 1893)

stavební plán obecního hostince v Pohoří - podpis autora s datumem (rok 1893)
stavební plán obecního hostince v Pohoří - podpis autora s datumem (rok 1893)

Stavbu řídil Ing. Augustýn Bělohlávek, geometr z Opočna. Ta rychle pokračovala za dohledu p. Vítka z Opočna a 1. října 1893 byl hostinec slavnostně otevřen. Místnosti v hostinci si najala pro svůj pivovar v Opočně společnost Werther, Fidler spol. Gimbel ve veřejné dražbě za 500 zlatých ročně. Tito nájemci Opočenského velkostatku pak uzavřeli podnájem s Adolfem a Annou Hanušovými, kteří se stali prvními hostinskými v novém hostinci. Celkový náklad výstavby nového hostince mimo dovozy činil 10.592 zlatých a 62 krejcarů.

vnitřek sálu s jevištěm
vnitřek sálu s jevištěm

Citace z listů Aloise Beera z Dobrušky, sešit s názvem Pohoř (originál uložen ve vlastivědném muzeu v Dobrušce):

Pohoř byla v náladě sváteční, se a tam se procházeli buď hosté neb občané zdejší jenž chutného oběda spokojeně zažili; krásně se vyjímalo, když rozličné postavy veselého neb bodrého vzezření jak mužšti, tak ženské, které svou pestrosti (vždy bývájí zajímavé) jich nejvice bylo. V hospodě v ni jest kovárna řikaji Škvarovna popijeli mužšti a venku na zahradě u stolku několika zasedalo krásné pohlavi a u plotu podél silnice poraželí kuželky jonaci; mladši poskakovali veselé kdež se mladež nádějna všude jevila toužice ve všem podilu brati. Zahrada škvarovny má dvoranu "prkenou" vkusnou po r. 1875 sroubenou, v ni se plesy odbyvali, poněvadž "stará hospoda" nebyla přiměřená vzdor své velké nálivny za plesárnu sloučici, k ni jsem brzo se dostavil a jest v středu délky Pohoře číslo první po vyhoření v loni nádhaerně postavená duchem času, k čemu zahradky s dvěma kuželníky přibrali k nim jsem zhotovoval k "posceni" těžké kule z lignum sanctum a take šach, dámu zpracoval. Sotva jsem se přibližil k té nové budově okrasa Pohoře az za 12000 zl. jíž viděl slišel a citil, že zde se soustřeďuje jadro obce, předaci. Tímto váben do vnitra vstoupil s tlačením. V nalivně bylo bez mista jak ke stání, tak k sedeni, kde hovor, šumot, cinkáni sklenic u pumpovani piva a dojimavá hudba, to vše mi k pocitum vzbudilo. Vedlejší jizba s třemi okny (z nich jedno pojímá tolik světla, jako dříve celá nálivná (= "šenkovna" jak se někdy češtilo!) byla přeplněná s předními jak místní, též cizi. Ja se též do té směsice vmyčkal, abych mohl od starosty zvěděti původ jeho statku poněvadž jsem v něm poznal důležitost, abych jej znázornil. Starostou jest Dvořak první sedlák ve vůkoli, milený pan a jest předsedou okresního zástupitelstva, jeho otčim byl Mervart ctěny muž a národovec odbiral kolikeré noviny a povzášel obec. Jelikož jsem nebyl přistrojen do tak slušné společnosti, tehdy si vyhledav místo v nálivně vymeniv sobě mista s učiteli: Matěj Šramar řidici a zeť (jeho dceru Marii majici první rok) Rejman Vac. Obě místnosti jsou spojeny s dvoranou časovou do niž se vtirá světlo velkymi okny 5 do silnice shora okrouhlá. Dvorana as třemi řady stali kolem jinoši s děvami, oboje sličnosti neporušenymi; někde stalo každé pohlavi zlašt a také se mnozi v "kole" procházeli; blažené zraky se křižovali a někde horovala láska neb touha se sbliziti a snad na dale - pospolu žiti. Veškeři byli oblečeni dle vkusu časového s přiměřeným chovánim. Kež by docilili svych snach a stali se spokojeni manžele a připadně pozustavili řádné potomstvo k své zálibě a s chloubou obce i národa. Tu počala hudba umělých zvuku v celek sestavovati, z čehož valčík liby vyvodila v bozku nadšeně nastal křepot; vše napinali zraky, pohližejice na sebe neb stojici na točici v slastné náruči; občas proměnou buben zaduněl s průvodem činel apod. Byla to hudba zvuky vykouzlujici které žadné ucho by uražené nebylo; byli do hudci "Hudba dobrušská" která byla druhdy známa "Valská" an ji řidil pan Jarkovsky Věnceslav (tak se podpisoval jsa čas učitelem) a pod názvem "Valská hudba z Dobrušky" pod vedením Jana Šenkyře z Dobrušky v národnim kroji Poděbradů hrala 6 týdnů v Pařiži ve Vystavě r. 1876.

vnitřek sálu s jevištěm
obrys hospody obecní (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893)

rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)
rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)

rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)
rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)

rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)
rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)

rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)
rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)

rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)
rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)

rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)
rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)

rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)
rozpočet výloh na přístavbu jeviště a šatny (rok 1901)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)

doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)
doklady ke stavbě jeviště (rok 1904)


1904

Přístavba jeviště k obecnímu hostinci započala 4. března 1904 nákladem 1.488 K. Původní jeviště bylo malé a nízké a za ním byla ještě úzká šatna. Kulisy a dřevěné části zhotovil zdejší truhlář Hedvičák a Valášek z Roheniček. Dekorace na nich i s oponou maloval akademický malíř a herec Bittel. Celkem i se zařízením stál celý divadelní objekt 2.381 K.

obecní hostinec (dobová fotografie kolorovaná)
obecní hostinec (dobová fotografie kolorovaná)

obecní hostinec (dobová fotografie)
obecní hostinec (dobová fotografie)

obecní hostinec (dobová fotografie)
obecní hostinec (dobová fotografie)


1922

V obci nebyla jediná hospoda. V roce 1922 byly nakresleny plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100.

plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 (rok 1922)
plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 (rok 1922)

plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 - boční pohled (rok 1922)
plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 - boční pohled (rok 1922)

plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 - řezy (rok 1922)
plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 - řezy (rok 1922)

plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 - půdorys (rok 1922)
plány tanečního sálu p. Josefa Tomka hostinského v Pohoří čp. 100 - půdorys (rok 1922)


1936

Přestavba jeviště byla provedena ještě jednou, a to v roce 1936 firmou Drobný Frýdek Místek. Na přírodní scenérie se již nespouštěla zadní opona s vymalovanou krajinou, ale základ přírody nyní tvořil nový modrý kruhový horizont a do něho se vestavovaly různé kulisy dle potřeby, což vytvářelo dojem skutečné přírody. Od firmy Vohralík z Prahy byly objednány do sálu dva otáčivé různobarevné reflektory, každý na jednu stranu sálu. Zvětšením jeviště vzala za své zmíněná úzká šatna. Proto se pod celým jevištěm vykopala díra, kde byly prostory pro šatnu a prostory pro uskladnění nových kulis. S těmito prostory ale byla ještě další práce. Když přišla na louku povodeň, stoupala i spodní voda po celé vsi ve studnách, což se děje dosud. Tato díra se rázem stala bazénem. Omítka se proto musela otlouct a do malty na ohoz se přimíchával vodotěsný přípravek. Od té doby již byl od spodní vody v těchto prostorech klid. Stavební práce (otlučení omítky a znovunahození) provedl Mudroch z Puliček. Před jevištěm se vybudovalo propadliště pro hudebníky, aby při představení, když hrají, nepřekáželi ve výhledu.


 

1975 - 1978

Celková rekonstrukce hostince.

hostinec před rekostrukcí
hostinec před rekonstrukcí

hostinec po rekonstrukci
hostinec po rekonstrukci


1983

V roce 1983 nastoupil do hostinství Adolf Hanuš. Po odchodu Hanuše nastoupil Růžička. S dalším hostinským přišlo do hospody řeznictví. Jako další hostinskými a zároveň i řezníky byli: Chmelař Jan, Šťastný Antonín, Hofman Pepíček, Hastrdlo Oldřich. Oldřichem Hastrdlem v hostinci skončilo řeznictví. Další hostinští: Pop Josef, Ságner V., Václavek V. V roce 1966 nastoupil Josef Franc. O tři roky později, tedy v roce 1969 převzali hostinec Jana Francová a Josef Hrnčíř. Po rekonstrukci hostince nastoupila jako vedoucí Španělová.


1978

Pohostinství bylo adaptováno v roce 1978 s ročním maloobchodním obratem téměř 500.000 Kč, kde se podávají mj. teplá jídla. Vedoucím na pohostinství je Milan Svoboda a jako kuchařka jeho žena Veronika Svobodová.


1984

31. srpna 1984 v ZVS (závod veřejného stravování) Pohoří končí Milan a Veronika Svobodovi a odchází do Velké Losenice. Místo nich nastupují do ZVS 1. září 1984 manželé Leoš a Jaruška Šírovi, přichází z hotelu Praha v Deštném. Leoš jako vedoucí a zároveň jako kuchař.


1989

23. října 1989 z pohostinství Jednoty odchází manželé Šírovi.


1990

1. května 1990 nastupuje do pohostinství Jednoty nový vedoucí Zdeněk Novotný se svoji ženou Hanou na vedlejší pracovní poměr, který změnil v trvalý poměr od 1. června téhož roku. Obnoveno vaření obědů pro veřejnost.


1993

Z pohostinství Jednoty odchází dosavadní vedoucí pan Zdeněk Novotný k 12. červenci 1993. Hostinec je uzavřen, jelikož SD Jednota nemá okamžitou náhradu. K 1. září 1993 nastupuje jako vedoucí pan Aleš Louda z Českého Meziříčí. Dne 10. září je pohostinství znovu otevřeno pro veřejnost.

Po rozsáhlé přestavbě jídelny a kuchyně včetně sociálního zařízení je v roce 1993 otevřena zcela nová restaurace "U Bohouše" v čp. 3. Vedoucím restaurace je Bohumil Hánl z Pohoří.

9. března znovu otevřena bývalá restaurace "U Bohouše" jako Orlická hospoda - provozovatel TOKR Náchod. Obědy byly dováženy z restaurace Orličan v Pulicích. Nabízeno bylo pouze jedno menu za jednotnou cenu oběda včetně polévky 30 Kč. Hospoda měla provozní dobu od 11:00 do 22:00 hodin.


1994

V polovině září roku 1994 končí v pohostinství Jednoty pan Aleš Louda. Pohostinství dočasně uzavřeno

K 1. říjnu 1994 pohostinství pronajato panu Bohumíru Fasnerovi z Hradce Králové. V pohostinství se za doby pana Loudy a Fasnera nevaří.


1995

K 31. prosinci 1995 končí v pohostinství Jednoty pan Bohumil Fasner a Produkční umělecká agentura z Hradce Králové, nájemníci tohoto pohostinství.


1996

K 1. únoru 1996 odchází z pohostinství pronájemce pan Fasner, pracovník Produkční umělecké agentury DK Střelnice z Hradce Králové. Novým nájemcem se stává paní Klikarová z Týniště nad Orlicí. Pohostinství bylo znovu otevřeno 5. února téhož roku.


1997

V měsíci lednu roku 1997 byl odkoupen hostinec od Orlického konzumu za smluvní cenu 1.500.000 Kč jako nemovitost včetně majetku movitého za 57.000 Kč, kterým byl vybaven. Krátce nato byly zahájeny práce na údržbě již obecního hostince. V březnu se obnovily nátěry všech oken, které provedla místní firma pana Bednáře ve smluvní ceně 60.000 Kč. Následovaly práce na celkové opravě ústředního topení a vodovodu. Oba rozvody byly značně poškozeny v zimě, když dřívější majitel nezabezpečil vytápění objektu. Rovněž byl vyměněn současný plechový kotel za litinový. Všechny topenářské práce prováděla firma Novotný ze Skalice. Opravu vodovodu provedl pan Kupka z Dobrušky. Tyto opravy si vyžádaly náklady ve výši 107.000 Kč.

Po provedení všech nutných oprav v obecním hostinci byl otevřen pro veřejnost v sobotu 1. listopadu 1997 od 17:00. Přítomni byli mj. i členové obecního zastupitelstva. Starosta obce zaplatil první soudek piva. Na vedoucího byl vypsán konkurz. V termínu se přihlásil pouze jediný zájemce, a to pan Jaroslav Mádle s rodinou (manželka a dvě zletilé děti), který se tak stal novým vedoucím, prvním po mnoha letech znovu obecního hostince.


1998

V lednu 1998 byla ukončena činnost restaurace "U Bohouše".


1999

V květnu 1999 bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem pohostinství. Z trojice přihlášených uchazečů p. Mádle, p. Palička, pí. Klabzubová byl vybrán pan Mádle. Byla s ním sepsána nová smlouva v délce trvání 1 rok. V srpnu téhož roku vyjádřilo obecní zastupitelstvo nespokojenost s plněním smlouvy. Následně na to byl ukončen (k 31.10.1999) pronájem pohostinství panu Mádlemu. Odkoupeno vybavení provozovny za 29.600 Kč včetně ledničky a kulečníkového stolu. Zbývající část dluhu (nezaplacený elektrický proud) se pan Mádle zavázal po ukončení jeho činnosti splácet formou směnek. Jako nová vedoucí pohostinství nastoupila pí. Klabzubová.


2000

V lednu 2000 proběhla rekonstrukce plynového zařízení. V dubnu byla prodloužena smlouva pí. Klabzubové na provozování pohostinství.

V lednu 2000 bylo položeno nové lino v lokále nákladem 26.000 Kč a opraveno plynové zařízení za 4.000 Kč. 20. ledna byl pořízen nový krb na dřevo za 44.000 Kč.

V dubnu 2000 byly provedeny menší opravy na topení za 6.000 Kč.

pohostinství (rok 2000)
pohostinství (rok 2000)


2001

V roce 2001 byla vymalována celá hospoda (lokál, sál, …) v ceně 29.000 Kč. V témž roce byla kompletně zrekonstruovaná kotelna. Za starý nevyhovující kotel byl instalován nový kotel Viadrus automat Ling 50 kW. Odpadlo tím velmi nepříjemné kouření z komína. Nyní již občané bydlící v blízkosti pohostinství ani nevědí, že se v hospodě topí.


2003

Během měsíce června 2003 byla provedena v obecním hostinci oprava a rekonstrukce vodoinstalace, WC a kuchyně v úhrnné částce 164 000 Kč. Od 1. července převzal po Mileně Klabzubové provoz a kuchyň pan Josef Soumar.


2004

V dubnu roku 2004 bylo na základě doporučení rady obce vyhlášení nabídkového řízení na pronájem místního pohostinství na rok 2004 až 2005, pan Soumar končí ke konci března. V inzerátu, který vyšel i v novinách, bylo nabízen velký sál o kapacitě 200 míst, lokál pro 50 lidí, salónek pro 70 lidí, kuchyň a byt 3+1. Celková cena byla stanovena na částku 74 400 Kč (bez elektřiny, vody a topení). Novou hostinskou se stává paní Petrová Marcela (Pohoří čp. 73). Před otevřením byl lokál komplet vymalován, v sále i na jevišti byly zrenovovány parkety.

Před topnou sezónou 2004-2005 došlo k přepojení na zemní plyn v budovách majetku obce, včetně Obecního hostince. V hostinci bylo komplet zrekonstruováno topení.


2006

Po působení paní Petrové došlo opět ke změně hostinského. Hospodu znovu otevřel od konce ledna 2006 p. Nosek, majitel nového motorestu na Skalce. Provozování je ale napsáno oficiálně na paní Zdeňku Danhielovou. Návštěvnost se opět i díky vaření obědů pozvedla, obědy byly 2 možná jídla s polévkou od pondělí do pátku za 56 Kč. Odpovědným vedoucím byl Jiří Polák. V květnu provedl provozovatel hospody stavební rekonstrukce v areálu PKS a v červnu již měli lidé možnost si vychutnat vychlazené pivo pod stromy na čerstvém vzduchu, pro děti byly připraveny houpačky a malé hřiště.

interiér hostince (rok 2006)
interiér hostince (rok 2006)
exteriér hostince (rok 2006)
exteriér hostince (rok 2006)

2007

Místní pohostinství prošlo stavebními úpravami, které měly vylepšit celkové prostředí tohoto objektu a zvýšit jeho využití a návštěvnost. Stavební úpravou bývalého skladu nápojů vznikla další místnost, kterou nazýváme herna. Mezi největší úpravy lze zahrnout nové odvětrání lokálu salónku a herny, jehož pořizovací náklady jsou 109 000 Kč. V návaznosti na tyto úpravy bylo rozhodnuto o snížení stropního podhledu a částečného zaizolování sádrokartonovým kazetovým systémem a dodatečnou izolací stropu, protože se předpokládá že při využití nového odvětrávání budou zvýšené náklady na vytápění převážně hlavního lokálu, proto má tuto úpravu nejen estetický důvod, ale též i vliv na objem vytápěné místnosti. Náklady na snížení stropu byly nabídkou odsouhlaseny na 75 000 Kč. Celková cena všech úprav byla 204 000 Kč a byla hrazena z rozpočtu Obce Pohoří. Provozovatel našeho pohostinství zajišťoval ostatní drobné opravy a stavební úpravy, které si sám navrhl jako opatření ke zlepšení provozu pohostinství.

nové odvětrání (rok 2007)
nové odvětrání (rok 2007)
nové odvětrání (rok 2007)
nové odvětrání (rok 2007)
nový sádrokartonový podhled v malém salonku (rok 2007)
nový sádrokartonový podhled
v malém salonku (rok 2007)
 

Pan Nosek ukončil svou činnost v letním období, což nebývá zvykem, neboť všichni ostatní předchůdci končili provozování před zimou, kde jsou větší provozní náklady. Pan Nosek po oznámení ukončení činnosti měl týden na rozmyšlenou, ale ani po této době svůj záměr nezměnil. Pro obecní úřad nastala už obvyklá situace nabídky pronájmu pohostinství v pořadí už šestého od doby, kdy pohostinství provozoval pan Mádl. Obec investovala do budovy nemalé prostředky a je smutné, že někteří návštěvníci pohostinství neustále i toto vše kritizují.

4 července 2007 přebírá obecní hostinec pan Mervart z Dobrušky, který mj. vlastní i Penzion Květa v Deštném. I nový nájemce zachovává vaření teplých obědů v době od 11 do 14 hodin a každý pátek posezení při živé hudbě.


2009

K 1. lednu 2009 ukončil činnost v Pohostinství pan Mervart a hospoda se do výběru nového hostinského zavírá. Tím se stává pan Jaroslav Černý, který až dosud působil ve Slavětíně nad Metují. Otevřel znovu 13. února 2009 od 17 hodin, pohostinství se od tohoto dne jmenuje "U JEDNIČKY" (od čísla popisného). Pan Černý zachovává vaření obědů s denním menu dvou jídel a polévek, večerní hostinský provoz, dále pořádání akcí, večírků, diskoték atd. Více o akcích v kapitole Život v obci.


2010

V roce 2010 byly v obecním hostinci zrekonstruovány komíny (44.000 Kč), pořízena část nerezové kuchyně (cca 100.000 Kč) a byly provedeny další drobné opravy a úpravy v úhrnné výši cca 30.000 Kč.

nekuřácký salónek (rok 2010)
nekuřácký salónek (rok 2010)

2011

V červnu roku 2011 byla Pohořská hospoda natřena na zelenou barvu. Nátěr provedla firma pana Bednáře z Pohoří v částce 30.000 Kč. Dále byla v srpnu provedena rekonstrukce vody a odpadů pro novou nerezovou kuchyni.

nátěr hostince (rok 2011)
nátěr hostince (rok 2011)
nátěr hostince (rok 2011)
nátěr hostince (rok 2011)

2012

V dubnu roku 2012 byly vyměněny staré (často rezivé, zanesené, děravé) okapy za nové pozinkované. Výměnu provedl místní Pohořský klempíř Paulík, částka díla 99.000 Kč.

výměna okapů (rok 2012)
výměna okapů (rok 2012)
výměna okapů (rok 2012)
výměna okapů (rok 2012)

2013

Koncem roku 2013 byl obnoven interiér pohostinství - pořízeno bylo 66 nových židlí, 7 stolů, pult a skříň za pultem v souhrnné ceně 117.000 Kč.

nové židle a stoly (rok 2013)
nové židle a stoly (rok 2013)

2016

V květnu 2016 obec vyměnila podlahu v malém sále v Pohostinství. Nové lino položil pan Bittner z Opočna v částce 44.000 Kč.

nová podlaha - malý sál (rok 2016)
nová podlaha - malý sál (rok 2016)

2018

Provoz našeho obecního hostince dlouhodobě skomírá. V nájmu ho má pan Černý, ale hospodu již skoro dva roky neotevřel a pouze vaří v kuchyni obědy a rozváží je po okolí. Lidé postupně přestali do hospody chodit. Prvním důvodem jsou uzavřené prostory s hospodským odérem (byť jsou prostory odvětrávané) a také přístup pana Černého k zákazníkům. Druhým důvodem je otevření podobného hospodského zařízení na statku u Oubrechtů, kde je možnost vypít si pivo v nově zrekonstruované stodole, příp. venku na prostorném dvoře pod slunečníky, aniž by štamgasti museli sedět vedle frekventované silnice. Výčep byl tedy zavřený. Od června 2018 se podařilo obci sehnat nájemce na výčep - pana Šnajdra, který odpoledne výčep opět začal otevírat a čepovat pivo.


2020

Situace s provozem pohostinství už byla neudržitelná. Obec ukončila panu Černému pachtovní smlouvu a vypsala výběrové řízení na nového provozovatele (pachtýře) v březnu 2020. Novým pachtýřem hospody se od 1. července 2020 stala paní Lucie Přibylová z Pohoří, která se v letních měsících stala i nájemcem přírodního areálu.

Až po přečtení inzerátu jsem si uvědomil, že nikde v kronice nemám popsáno, co že vlastně v našem obecním pohostinství je. Tak tedy: výčep, salónek, toalety, nerezová kuchyň splňující hygienické normy, v kuchyni je konvektomat, chladící stůl, 6 plotýnkový plynový sporák, fritéza, výdejní pult, myčka. Ke kuchyni náleží přípravna, sklad a šatna. Dále je zde malý a velký sál s jevištěm pro pořádání kulturních akcí. V prvním patře je byt 3+KK o velikosti 77 m2.

Obec Pohoří v roce 2020 investovala do oprav sociálního zařízení v přízemí budovy, byla vyměněna podlahová krytina ve výčepu a vchodové dveře, zadní dveře a okna u sociálního zařízení. V bytě nad hospodou byla provedena oprava koupelny, výměna podlahové krytiny a oken. To vše v úhrnné hodnotě přibližně 1.000.000 Kč.

stavební úpravy v pohostinství - nová podlahová krytina (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - nová podlahová krytina (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - nové WC v přízemí (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - nové WC v přízemí (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - kuchyň (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - kuchyň (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - byt v patře (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - byt v patře (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - nové dveře (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - nové vstupní dveře (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - nové dveře (rok 2020)
stavební úpravy v pohostinství - nové zadní dveře (rok 2020)

2021

Obec Pohoří pokračovala v investicích do budovy obecního pohostinství i v roce 2021. V průběhu jarních měsíců 2021 došlo postupně k výměně všech oken a dveří na budově obecního pohostinství. Okna byla ve velmi špatném stavu a docházelo k velkým tepelným ztrátám při vytápění budovy. Okna dodal pan Martin Morávek z Pohoří v částce 455.000 Kč v roce 2021. Vchodové dveře v částce 61.000 Kč dodal též pan Morávek. Celkově obec zainvestovala v roce 2021 do budovy a vybavení 700.000 Kč.

výměna oken na pohostinství - staré okno před výměnou (rok 2021)
výměna oken na pohostinství - staré okno před výměnou (rok 2021)
výměna oken na pohostinství - nové okno po výměně (rok 2021)
výměna oken na pohostinství - nové okno po výměně (rok 2021)
výměna oken na pohostinství (rok 2021)
výměna oken na pohostinství (rok 2021)
výměna oken na pohostinství (rok 2021)
výměna oken na pohostinství (rok 2021)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.