VÝSTAVBA OBCE, KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

1830-1881

Cesta od Pulic k Meziříčí a cesta vedoucí k Opočnu stavěna v létech 1830 - 1859. Z Pohoří k Bohuslavicům nebylo cesty. Nynější postavena v r. 1864 a k cukrovaru v Meziříčí v r. 1881. Poté předány do správy okresu.


1920

V roce 1920 proběhlo zavedení veřejného světla po obci nákladem 18.000 Kč.


1929

V roce 1929 zřízení obecního chodníku od Škodových k Puličkám a od Jirsákových malou stranou na okresní silnici za 9.000 Kč.


stav před rokem 1983

Do 31.12.1974 bylo v obci samostatné zemědělské družstvo s rozlohou zemědělské půdy 516,37 ha, které se sloučilo s JZD Dobruška na JZD Mír se sídlem v Dobrušce. Od té doby je v obci pouze středisko s vedoucím, v současné době ing. Zdeňkem Hruškou. Středisko má celkem 197 družstevníků (produktivních i neproduktivních). Pracujících družstevníků v rostlinné a živočišné výrobě, opravárenských dílnách kovo a dřevo a stavební skupině je 74.

Mimo středisko JZD je v obci středisko těžké mechanizace Zemědělského stavebního sdružení v Solnici. Vedoucím střediska je Miroslav Valtera z Čánky. Celé středisko zaměstnává 48 pracovníků a nachází se v modernizovaném objektu čp. 18 - bývalý statek Karla Drahoráda.

Z dalších objektů sloužících veřejnosti, které nebyly zatím jmenovány jsou tyto:

 • místní komunikace délky 2636 m
 • chodníky pro pěší délky 2389 m
 • 11 mostů přes Zlatý crk
 • 3 lávky pro pěší přes Zlatý crk
 • stará škola, kde je mj. umístěna i místní lidová knihovna
 • přírodní kulturní středisko s kapacitou 800 míst k sedění
 • tři prozatímní přístřešky u zastávek ČSAD
 • objekt čp. 117 (bývalé Kašparovo), který by měl být adaptován na dům služeb. V současné době je v objektu ve výstavbě požární zbrojnice
 • bývalá požární zbrojnice a sklad jsou určeny k demolici
 • kovový sušák na hadice pro potřeby VPS
 • veřejný rozhlas s kabelovým rozvodem
 • veřejné osvětlení v počtu 105 světelných bodů osazených rtuťovými výbojkami RVL 125 W
 • místní hřbitov s počtem 292 hrobových míst
 • veřejný vodovod ve správě VČ VAKu OZ 02 Hradec Králové
 • splašková kanalizace zatím mimo provoz včetně přečerpací stanice
 • zastávka ČSD
 • hřiště fotbalové a na tenis včetně dvou hřišť na odbíjenou
 • vodní protipožární nádrž
 • kaple sv. Jana Křtitele
 • pomník obětem padlých v 1. a 2. světové válce

1983

Obnova veřejného osvětlení - v neinvestiční akci Z: uskutečněn nákup a montáž nových svítidel SHC 150 W při silnici II. tř. od PKS po Polákovi (čp.149) - celkem 12 světelných bodů. Celková HD cca 12.000 Kčs.

Skladové hospodářství MNV - v neinvestiční akci Z: od n.p. Ingstav Hradec Králové zakoupen plechový sklad 6 x 15 m (stál u vodojemu Kozince). Tento byl 30. a 31. 8. demontován a převezen do obce. Jeho znovupostavení je plánováno na rok 1984.

Zahájení úpravy plochy před fotbalovým hřištěm na tenisový kurt a dvě hřiště na odbíjenou v režii TJ SOKOL.

Provedena celková oprava zastávky ČSD s tím, že o původní čekárnu byl rozšířen byt a z bývalé služebny bude čekárna. Práce byly skončeny a prováděny zcela v režii ČSD.


1984

Veřejné osvětlení - v neinvestiční akci Z: provedena výměna 80 kusů těles sadových svítidel pro výbojky SHC 70 W včetně výbojek, částečně nátěr sloupů. Akce dokončena v HD 115.000 Kčs, PN 90.000 Kčs. Práce prováděl podnik Eram Hradec Králové.

Rekonstrukce mostu u čp. 137 - v neinvestiční akci Z: odstranění starého mostu, položení 2 kusů RT trub (průměr 80, délka 250), vybetonování obou čel včetně založení zábradlí, zavežení trub do terénu. Většinu prací prováděla ZO ČSCH. HD 25.000 Kčs, PN 17.000 Kčs.

Kobercová živičná úprava včetně podloží, místní komunikace od Kaňkových po France Václava, dále od Jánského Luboše po výjezd ze ZZS včetně chodníku u Petrovských (čp.22) z konzolových desek 100 x 150. Ruční práce prováděli občané z této ulice, živičný koberec kladl n.p. Silnice.

Položen chodník z betonových konzolových desek 100 x 150 u Kaňkových a Syterových. Práce zabezpečili občané bydlící v této ulici.

Skladové hospodářství MNV - v neinvestiční akci Z: provedena úprava terénu, položení panelové podlahy, nátěr konstrukce skladu mimo plech, montáž skladu. Sklad dokončen v tomto roce a předán do užívání v HD 63.000 Kčs.

Dokončena dvě hřiště na odbíjenou a jeden tenisový kurt. Slavnostní zahájení činnosti v neděli 24. 6. 1984 o pouti. Akci prováděla TJ Sokol za materiálové podpory MNV.

V období od ledna do května včetně provedena rekonstrukce sítě VČE NN v části obce (od pohostinství celý dolní konec) včetně nových domovních přípojek provedených kabelem. Práce zabezpečoval podnik VČE ve vlastní režii.

rekonstrukce elektrické sítě VČE NN (rok 1984)
rekonstrukce elektrické sítě VČE NN (rok 1984)

Pracovníci TJ Spartak Dobruška provedli lajnování hřišť na volejbal a basketbal v tělocvičně. HD cca 2.500 Kčs.

Zahájeny přípravné práce na výkupnu druhotných surovin, trhání pařezů. Od OSP v Dobrušce položeno 40 silničních panelů (100 x 300).

5. prosince dovezena z Eramu Hradec Králové nová rozhlasová ústředna, typ AUA 4944. Zapojena do provozu později.


1985

V období od ledna do poloviny května provedena rekonstrukce sítě VČE NN ve zbývající části obce, tj. od pohostinství k Dobrušce včetně nových domovních přípojek a dvou nových posilových transformátorů - za Balcarovými (čp. 32) a za 6 b.j. JZD (čp. 183). Vše prováděly VČE ve vlastní režii.

V březnu zahájena celková adaptace čp. 72 ve vlastní režii JZD Mír Dobruška.

V červnu zahájeny práce na demolici čp. 99. Nemovitost po V. Elišákovi odkoupila OSS v Rychnově nad Kněžnou. Demoliční práce prováděl OSP v Dobrušce.

V srpnu přeloženo topení v zadní místnosti MNV pod okno, vlastní práce za pomoci Pavla Petrovského při svářečských pracech.

Rekonstrukce mostů a místní komunikace - v údržbě: rekonstruovány byly čtyři mosty na MK a to u kostela, u Rohlenových (čp.88), u Dvořákových (čp.139) a u Junkových (čp. 36). Stávající mosty byly rozebrány a znovu osazeny RT trubami o průměru 100, byla vybetonována nová čela. Většinu prací prováděli na dohodu pracovníci n.p. Silnice Litomyšl. Dále byla provedena svépomocí občanů úprava podloží včetně rozšíření MK od Dvořákových (čp.139) až po kostel včetně spojek k hlavní silnici. Pokládka živičných kobercových vrstev byla zahájena 5. září a ukončena 10. října za stále pěkného počasí. Práce prováděl n.p. Silnice Rychnov nad Kněžnou. Z vlastních finančních prostředků byla hrazena rekonstrukce mostů a přípravné práce pro kobercové úpravy ve výši 180.000 Kčs. Třívrstvý živičný koberec v hodnotě cca 550.000 Kčs proplacen VčKNV prostřednictvím SIU v rámci akce rekonstrukce státní silnice.

Rekonstrukce státní silnice 304-25: dne 1. dubna byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci státní silnice od pohostinství směrem k ČSD. V rekonstrukci byly prováděny rekonstrukce mostů u čp. 101 a 28, odkanalizování silnice včetně napojení dešťové vody od jednotlivých nemovitostí (napojení si prováděli občané sami), založení obrubníků a vodících proužků podél chodníků, odstavných pruhů pro zastávky ČSAD naproti čp. 132 a u ZSS, rozšíření včetně zpevnění podloží pod koberec, třívrstvý živičný koberec, vyrovnání kanalizačních poklopů a vodovodních zvonků. V rámci této akce jako subdodávka provedena úplná rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice včetně položení kabelu pro veřejný rozhlas. Jako nový rozvaděč pro celou obec byl vybudován pilířový rozvaděč blízko trafa u základní školy. Rekonstrukci veřejného osvětlení a kabely pro rozhlas prováděl Eram Hradec Králové, pilíř pro rozvaděč v režii MNV. Veškeré práce na přípravě prováděly Silnice n.p. Litomyšl, kobercové úpravy Silnice n.p. Rychnov nad Kněžnou. Hodnota prací v roce 1985 představovala cca 3.500.000 Kčs. Práce na silnici ukončeny 15. října, na veřejném osvětlení koncem roku. V rámci této akce provedena špatně kobercová úprava od okraje obce po most přes Zlatý potok na České Meziříčí (úzká 4,5 m vozovka). Dvouvrstvá kobercová úprava byla po reklamaci dodatečně rozšířena na 5,5 m. V roce 1986 bude proveden nový uzavírací koberec.

výstavba komunikace 304 - 25 (rok 1985)
výstavba komunikace 304 - 25 (rok 1985)

V říjnu zahájeny práce na přeložkách plotů. Započato s betonováním nových podezdívek u čp. 37, 108 a 124.

5. listopadu položen v předstihu v jedné rýze s veřejným osvětlením a rozhlasem spojový kabel od trafa VČE u základní školy až za kostel a k tělocvičně.

17. prosince zakoupen a dovezen starý zemní stroj DH 012 od VČ VAKu střediska v Novém Bydžově.


1986

Položen uzavírací živičný koberec na silnici od Vondráčkových až do Českého Meziříčí. Práce prováděl n.p. Silnice Rychnov nad Kněžnou. Zahájeny 20. května, ukončeny 30. května.

7. ledna 1986 provedena revize veřejného osvětlení podél silnice od ZVS k zastávce ČSD a osvětlení předáno do provozu. Dne 9. ledna nové osvětlení poprvé rozsvíceno.

Provedena výměna 6 svítidel od Josefa France (čp. 174) po středisko živočišné výroby JZD. Původní žárovky RVL 125 W nahrazeny žárovkami sodíkovými SHC 70 W. Tím dosaženo 100 % obsazení sodíkovými výbojkami v obci.

17. června zahájeny práce na výdlažbě chodníků podél nově vybudovaných podezdívek pod ploty u čp. 38, 105, 32, 142, 34, 188, 37, 41, 170, 169, 168, 167, 166, 126, 125, 124, 108, 43, 44 a u tělocvičny. Celková hodnota díla v roce činila 182.500 Kčs.

Položen živičný koberec na dvoře ZSS střediska Pohoří.

Výkupna druhotných surovin - v investiční akci Z: k 1 říjnu zařazena akce do plánu. Do konce roku položeno plato ze silničních panelů, vybudován plechový sklad, osazena mobilní buňka, provedena vodovodní přípojka na vodovodní řad, zabetonovány sloupky pro plot, celkový úklid okolí od odpadků, osazena šachta pro odpad, položena elektrická přípojka od sloupu VČE po rozvaděč. Plán HD 164.000 Kčs, náklady 131.000 Kčs. Skutečnost HD 170.000 Kčs, náklady 80.000 Kčs, z toho ON 4.000 Kčs.

Za čp. 117 provedena planýrka terénu, zapískování a položeny silniční panely pod nový sklad.

12. dubna rozebrána a uklizena jedna stěna vodní nádrže za Hrnčířovými.

Upraveno hřiště na tenis u fotbalového hřiště antukou. Práce prováděla mládež TJ Sokol.

12. května zapojena nová rozhlasová ústředna do provozu (zabezpečil Eram Hradec Králové), zároveň namontováno 16 nových reproduktorů na sloupy nového veřejného osvětlení


1987

Chodníky a podezdívky plotů: v rámci rekonstrukce silnice bylo pokračováno ve vlastní režii s přestavbou plotů a výdlažbou chodníků. Nové podezdívky nebo přesuny dosavadních plotů byly provedeny u čp. 127 (Št. Kusko), čp. 128 (Horák, dříve Jan Matouš), čp. 115 (Petr Tomek), čp. 41 (Josef Moravec druhá část), čp. 187 (Josef Nejman), čp. 147 (Jan Dojiva), čp. 93 (J. Grim). U všech těchto objektů byl vydlážděn rovněž chodník. Akce si vyžádala téměř 160.000 Kčs.

Rok 1987 se ve výstavbě obce vyznačoval úsilím o dokončení dvou investičních akcí Z - kanalizace II. etapa a výkupny druhotných surovin. Další akcí většího rozsahu bylo pokračování na stavbě podezdívek pod plot a budování chodníků v části obce od pohostinství po zastávku ČSD.

Výkupna druhotných surovin - investiční akce Z: stavba probíhala dle harmonogramu a byla dokončena o dva měsíce před termínem. Kolaudace byla provedena 18.10.1987. Po odstranění nepatrných nedodělků byla předána hospodářskou smlouvou n. p. Sběrné suroviny Hradec Králové úplatně k 1.11.1987 za 270.000 Kčs. Proplacení se uskutečnilo po dohodě počátkem roku 1988. Stavba obsahuje oplocenou zpevněnou plochu silničními panely, na které je postaven plechový sklad 6 x 15 metrů a mobilní buňka. Ta byla upravena zabudováním WC. Objekt je napojen na veřejný vodovod, elektrickou přípojku. Odpad z umyvadla a WC je zaveden na samostatnou jímku. Celá stavba byla realizována v HD 270.000 Kčs za celkových nákladů 155.000 Kčs. Odpracováno zdarma bylo 331 hodin.

Ve vlastní režii byl vybudován ze čp. 117 druhý plechový sklad 6 x 15 metrů pro uložení materiálu, PPS a ZP v používání. Výrobcem skladu je OSP Kolín. Sklad byl postaven na silniční panely. Jeho celková HD činí 50.000 Kčs. Současně se skladem bylo dokončeno zpevnění celé plochy mezi čp. 117 a sklady se silničními panely, které byly získány rozebráním cesty u Stonjekových (čp. 105), která dříve sloužila VČ VAKu Náchod.


1988

Od 1. ledna byla převedena celková údržba veřejného osvětlení pod Technické služby v Dobrušce. V průběhu roku byla prováděna zejména výměna výbojek a další drobná údržba.

Bezprašná úprava místní komunikace 5c: 5. února byly zahájeny práce v rámci základní technické vybavenosti. Práce byly prováděny ve vlastní režii, pouze penetrace byla zabezpečena n. p. Silnice Rychnov nad Kněžnou. Založen obrubník v celé délce po severní straně s možností další výstavby dlážděného chodníku v další etapě. Akce plánovaná na dva roky v celkové hodnotě 246.000 Kčs.

Chodníky a podezdívky plotů: v průběhu celého roku byly vybudovány betonové podezdívky pod ploty u čp. 98 (Anežka Dvořáková, práce prováděli příbuzní z Chrudimi), u čp. 103 (Čejchanovi) a část u čp. 39 (Bohdaský). Provedena výdlažba chodníků včetně položení silničních obrubníků od Jelenových až po zastávku ČSD. Dále byla provedena výdlažba mezi čp. 41 a 30. Práce byly provedeny a financovány v rámci 1. stavby rekonstrukce státní silnice.

Úprava okolí pomníku padlých: v únoru zahájeny práce odstraněním zábradlí včetně podezdívky. Dále byl proveden nához hlíny, rozprostření včetně konečné úpravy a osetí travinou. Všechny práce prováděla OZ ČZS bezplatně v rámci závazku k obci.

Mycí rampa: v jarních měsících zahájena výstavba komplexu mycí rampy ve středisku SZP Agrostav. Práce jsou plánovány na dva roky v hodnotě cca 500.000 Kčs a provádí je samo středisko.

Oprava stěny vodní nádrže: v rámci neinvestiční akce Z byla provedena oprava jižní stěny vodní nádrže za Hrnčířovými. Místo dlažby 50 x 50 byly položeny silniční panely 2 x 3 m. Práce prováděl SZP Agrostav středisko Pohoří v rámci směny NF zdarma v dubnu.

Místní rozhlas: pro zlepšení stavu místního rozhlasu byla přemístěna a zprovozněna rozhlasová ústředna ze staré školy do kanceláře MNV. Odborné práce provedl Ladislav Effenberk v režii MNV.

Přejezd přes trať ČSD: v souvislosti s vybudováním nového přejezdu trati ČSD u zastávky Pohoří byla provedena generální oprava dotčené části trati. Práce trvaly od 13. do 17. června. První den byla úplná výluka přes den, po ostatní dny pouze v pracovní době. Na silnici byla objížďka po celou dobu rekonstrukce. Byl vybudován vzorný přejezd. Práce prováděly ČSD.

Sklad CO: v srpnu byl stavebně dokončen sklad CO ve staré škole. Práce prováděla ZO Svazarmu při JZD brigádně v souběhu s budovanou vlastní klubovnou.


1989

Úprava místní komunikace 5c: v dubnu zahájeny přípravné práce na úpravě místní komunikace 5c kladením obrubníků v celé délce po jedné straně. Na stavební parcelu za Špeldovými vyvedena vodovodní a kanalizační přípojka, celá plocha vyštěrkována a zapenetrována trojím nástřikem. Upraveny do nivelety všechny poklopy kanalizace a zvonky vodovodu. Přeložen jeden sloup veřejného osvětlení (u čp. 50). Vzhledem k tomu, že mnoho ručních prací bylo prováděno brigádnicky zdarma, byla HD 122.000 Kč dosažena za nízkých nákladů.

Chodníky: v průběhu celého roku pokračováno v dláždění chodníků podél silnice III - 304 25, např. u čp. 98, 103, 41 a podobně. Byla použita betonová dlažba 30 x 30. Kladení prováděl předseda MNV sám bez nároku na odměnu.

V péči ZO SPO (závazek) bylo provedeno zdarma oplocení celého prostoru za čp. 117 včetně nátěru ocelových sloupků. Minimální výdaje zejména za materiál byly hrazeny z provozního rozpočtu MNV.

V parkové úpravě před čp. 75 byl pokácen uschlý vzrostlý smrk a do stejného místa byl za pomoci mechanizace přemístěn stříbrný smrk ze zahrady čp. 121, kde dříve bydlel p. Josef Tošovský. Péči p. Jaroslava Nejmana se vzrostlý smrk ujal a dále roste.


1990

Rekonstrukce silnice III. třídy - 304 26 (od čp. 80 na kraj obce směr Dobruška): v roce zahájeny a dokončeny veškeré práce na rekonstrukci vozovky a souběžného veřejného osvětlení. Rozsah prací: rozšíření dosavadní vozovky, osazení obrubníků po straně jedné a osazení vodících proužků po straně druhé, dešťová kanalizace, snesení starého osvětlení a položeny nové kabely pro veřejné osvětlení. Práce prováděl s.p. Silnice Hradec Králové a ERAM Hradec Králové. V prosinci téhož roku kolaudace díla. Celá akce financována ze státních prostředků zabezpečených obcí.

Položení živičného koberce na místní komunikaci 5c: v rámci rekonstrukce silnice na Dobrušku byl položen též živičný koberec na místní komunikaci 5c. Důvodem toho bylo, že obec souhlasila s vedením objížďky po této místní komunikaci. Položení koberce si vyžádalo úpravy na šachtových poklopech kanalizace a zvoncích na veřejném vodovodu. Tyto práce byly zajištěny brigádnicky obcí.

Veřejné osvětlení podél silnice II - 304 (Opočno - Bohuslavice): v rámci připravované rekonstrukce samotné silnice, stavbě předcházela rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou prováděl podnik Eram Hradec Králové. A tak 19. prosince bylo rozsvíceno 19 lamp osazených výbojkami SHC 150 W na 17 výložníkových stožárech 8 metrů vysokých. Je to nádhera. Akce byla financována ze Silničního fondu, stejně tak jako všechny předcházející i následné rekonstrukce prováděné v celé obci. Vše si vyžádalo přemíru úsilí a vyjednávání, aby do tak malé obce, jako je naše, plynuly po několik let milionové dotace.

Zpevnění cesty ke hřbitovu a na čističku odpadních vod: vzhledem k tomu, že v obci byla téměř trvale těžká technika nasazená na rekonstrukce silnic, bylo této využito k provedení úpravy cesty ke hřbitovu penetrací. Ve stejném období byla upravena penetrací i cesta vedoucí k čistírně odpadních vod.

Položení živičného koberce ve středisku mechanizace JZD v Pohoří - v plné péči JZD byly provedeny přípravné práce a následné položení živičného koberce na podlahu v celé ploše v ocelokolně a přiléhající části dvora k této ocelokolně. Práce zabezpečil s.p. Silnice Hradec Králové. Vše financovalo JZD.

Úpravy venkovních ploch u střediska Agrostavu v Pohoří - po terénních úpravách venkovních ploch před střediskem provedla SSŽ Hradec Králové konečnou úpravu položením dvojitého živičného koberce. Veškeré práce financoval Agrostav.


1991

Aby mohl být zpevněn dvůr mezi pohostinstvím a prodejnou, nechala Jednota Kostelec nad Orlicí na vlastní náklady vybudovat sjezd k rampě prodejny a převedení splašků od pohostinství přímo na veřejnou splaškovou kanalizaci. Práce prováděla firma Agrostav středisko Pohoří. Následně byla vyštěrkována celá plocha dvora a proveden dvojitý živičný koberec. Hodnota živičného koberce byla 67.000 Kčs.

Rekonstrukce silnice II - 304 průtah obcí: pokračuje rekonstrukce vozovky rozšířením při odtěžení měkkých krajnic, nový přírůstek za MŠ, kladení odpadních trub, obrubníků, vodících proužků, úprava pod živičný koberec včetně položení všech tří vrstev. Též provedeno napojení na místní komunikace. Nově vydlážděn chodník před prodejnou a u PKS. Práce probíhaly tak, že bylo možné celou akci kolaudovat 23. října. Stavbu prováděl s.p. Silnice Hradec Králové středisko Jaroměř. Financováno ze Silničního fondu. V souvislosti s kladem koberců na tuto silnici byl položen koberec na místní komunikaci kolem Bekových. Hrazeno rovněž z prostředků Silničního fondu.

Parkoviště mezi hostincem a základní školou: celková výstavba parkoviště plně souvisela s rekonstrukcemi silnic. Předem bylo projednáno, že prostor následujícího parkoviště bude obcí poskytnut jako staveniště bezplatně s.p. Silnice, který po dokončení staveb v obci na závěr vybuduje zmíněné parkoviště. A tak byly osazeny obrubníky, vodící proužky včetně dvouvrstvého živičného koberce s navedením povrchových vod do zatrubeného potoka. Celá stavba byla pro obec provedena zdarma.

Provedena firmou Eram Hradec Králové montáž tří nových sloupů veřejného osvětlení podél chodníku při základní škole. Náklady 25.000 Kčs.

ČSD provedlo instalaci nového zabezpečovacího zařízení na přejezdu u zastávky Pohoří. Mechanické závory byly nahrazeny světelnou a zvukovou signalizací.


1992

Chodníky: byla dokončena výdlažba chodníku před čp. 39 a 20. Dále byl napojen chodník u PKS na dosavadní výdlažbu a beton na vjezdu. Práce provedl M. Šrámek, pracovník Silnic na dohodu o provedení práce.

Adaptace bytu v čp. 171: v červnu byly zahájeny adaptační práce bytu v čp. 171, majetek obce. Vybudována koupelna a WC včetně nové vodoinstalace a odpadů, zcela nová elektrická instalace v celém bytě, zařízeno vytápění akumulačními kamny. Nové vnitřní omítky, okapy ap. Přistavěna nová veranda. Práce byly zadány firmě Štěpánek Opočno. Do konce roku byly všechny práce dokončeny a vyžádaly si 79.000 Kč nákladů. Většinu stavebního materiálu dodala obec.

Terénní úpravy veřejného prostranství: členové obecního zastupitelstva provedli komplexní rekultivaci pozemku veřejného prostranství mezi silnicí a parkovištěm u ZŠ. Zaseta byla travina na celé ploše. Vzhledem k suchému počasí musela být plocha často kropena. Kropení zajišťovali hasiči.

Uvolnění dvora čp. 64 od stavebního materiálu: objekt čp. 64 včetně dvora byl vrácen v restituci majiteli p. Kupkovi. Jelikož část dvora užívala obec na skládku materiálu, zejména stavebnoh, bylo přistoupeno k jeho přemístění do vlastních skladových prostor.

Přemístění úřadovny obecního úřadu: po uvolnění bytu v tělocvičně z rozhodnutí obecního zastupitelstva byl byt po vymalování obsazen kanceláří obecního úřadu. Přestěhování se uskutečnilo v měsíci listopadu.

Obec přenechala TJ Sokol mobilní buňku z prostoru skladu, která byla pomocí jeřábu přemístěna na fotbalové hřiště.


1993

Státní silnice na Opočno: správce silnic SÚS Rychnov nad Kněžnou provedl ve vlastní režii opravu povrchu silnice II - 304 od kraje obce do Opočna. Silnice byla mírně vyrovnána obroušením a proveden dvojitý nástřik včetně zadrcení. Povrch vozovky se zlepšil, ale nerovnosti přetrvávají. Tato úprava není asi zcela vhodná na tento druh vozovky.

Chodníky a podezdívky plotů: vytvořením podmínek, kdy si majitelé sousedních parcel s chodníkem provedli podezdívku plotu, bylo přikročeno k výdlažbě chodníků podél nemovitostí Izákových (čp. 195), Kupkových (čp. 181) a Fišerových (čp. 197). Materiál, betonovou dlažbu (30 x 30) dodala včetně podsypů a cementu obec, práce prováděli sousedé sami bez nároku na odměnu.

Byla přemístěna ústředna veřejného rozhlasu z bývalé kanceláře OÚ v čp. 1 do nových prostor v tělocvičně.

Byly uvolněny prostory stodoly u Kupkových od uloženého stavebního materiálu v majetku obce.


1994

Bezprašná úprava místní komunikace: v souladu s plánem a rozpočtem obce byla provedena bezprašná úprava místní komunikace 15c a 16c od čp. 36 (Josef Junek) až po výjezd na hlavní silnici u bývalého rybníka před čp. 91 (Luboš Jánský). Stavbu prováděla Stavba Jaroměř v celkovém finančním nákladu 168.000 Kč.

Z vlastních zdrojů silničních panelů bylo dokončeno zpevnění dvora skladu za čp. 117. Práce byly provedeny za pomoci autojeřábu Východočeské stavební střediska Pohoří. Jinak práce probíhaly v režii obce starostou.

Z podnětu obce, která zajistila trafo výkonu 250 kVA, provedl VČE jeho výměnu na staničení u čp. 164 za slabší L60 kVA, na který nebylo možné instalovat přímotopy do dalších domácností.


1995

Odborným řezem byly upraveny koruny pěti lip rostoucích na veřejném prostranství mezi silnicí a parkovištěm. Úprava jedné koruny stromu si vyžádala v nákladech 1.500 Kč.

Před příletem upraveno hnízdiště čápů na stromě u čp. 4 v sadě paní Drahorádové. Proveden celkový prořez a zpevnění.

Rozvodný závod VČE Rychnov nad Kněžnou prováděl úplnou rekonstrukci vedení VN 350 kV podél obce vedoucí z rozvodny Dobruška - Pulice směrem na České Meziříčí. Nové vedení nahradilo vedení původní zastaralé.


1996

Živičný koberec na místní komunikaci č. 20c: občan Josef Mervart (čp. 29) si prováděl úpravu příjezdové komunikace k vlastní nemovitosti na vlastním pozemku. Jelikož tato komunikace přímo navazuje na místní komunikaci č. 20c, bylo rozhodnuto současně provést zpevnění živičným kobercem i tuto obecní komunikaci. Práce provedla firma Ilbau Jaroměř v hodnotě díla veřejné části 22.000 Kč. Soukromou část komunikace hradil sám majitel, pan Jaroslav Mervart.

Živičný koberec na parkovišti u tělocvičny: současně provedla firma Ilbau Jaroměř položení obnovovacího živičného koberce u tělocvičny. Hodnota díla 46.000 Kč. Práce byly hrazeny z obecního rozpočtu.

Ihned zkraje roku byl osazen betonový sloup s ocelovým hnízdištěm pro čápy za čp. 4. Sloup obec získala od VČE v Rychnově nad Kněžnou, která za pomocí vlastní techniky sloup postavila. Kromě starosty obce se na této práci podílel Jiří Fiala, který svařil hnízdiště a Jiří Effenberk připravil výplně do kola. Karel Jirsa st. provedl výplet hnízdiště a rozmrazil zem pro vrtání do země pro postavení sloupu.

hnízdiště čápů (rok 2000)
hnízdiště čápů (rok 2000)


1997

Před čp. 179 nemovitostí Kupkových st. vydlážděn chodník v celé délce včetně vjezdu do čp. 74. Použita betonová dlažba formátu 30 x 30. Obec dodala potřebný materiál a nechala provést terénní úpravy. Ruční práce provedli Jan a Antonín Kupka ml. zdarma.

Počátkem měsíce prosince provedli členové obecního zastupitelstva výsadbu 19 kusů lip podél silnice zvané Příčnice. Výsadbový materiál dodala Správa a údržba silnic, středisko Dobruška.


1998

Jako povodňová akce, byla v měsíci listopadu za celkem příznivého počasí provedena celková oprava místní komunikace od Voborníkových po L. Zácného označená jako 1c. Odtěžena byla nejprve přebytečná zemina, provedeno nové podloží dvouvrstvé, štěrkopísek a štěrk a položen dvojitý vyrovnávací a uzavírací živičný koberec. Práce provedla firma ILBAU Jaroměř. Placeno z povodňových prostředků získaných od Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou ve výši 830.000 Kč.

Současně s těmito pracemi proběhla oprava místní komunikace za Grimovými směrem k čističce odpadních vod (ČOV), která pokračuje jako soukromá komunikace v majetku VAK a.s. Hradec Králové. Po důkladném očištění byl položen dvojitý živičný koberec. Práce provedla rovněž firma ILBAU Jaroměř za plného financování a.s. VAK Hradec Králové.

V měsíci prosinci rovněž z povodňových finančních prostředků získaných od Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou, provedena oprava veřejného osvětlení po části obce včetně výměny poškozených osvětlovacích těles v počtu 50 kusů na trase od rozvaděče k trati ČD podél hlavní silnice i na tzv. zadní straně (1. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení). Práce provedla firma Elmont z Opočna. Náklady činily celkem 156.000 Kč.

nové lampy (rok 2000)
nové lampy (rok 2000)

V září došlo k demolici dvou staveb - stodoly a kůlny - na pozemcích za 6 bj. ZD, které obec koupila od bývalého Agrostavu Solnice středisko v Pohoří. Demolici v rámci cvičných akcí provedla vojenská jednotka civilní ochrany z Kutné hory zdarma.

V rámci povodňových oprav byly opraveny i dvě místní komunikace spolu s osvětlením. Podrobnější informace naleznete na stránce Výstavba komunikací, chodníků a osvětlení.


2000

7. ledna 2000 proběhla 2. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení. Dokončena výměna všech osvětlovacích těles na místních komunikacích. "Parkovní lampy", které dosud osvětlovaly silnici, nahradily "silniční lampy". Výměna svítidel veřejného osvětlení stála 184.000 Kč a byla hrazena z povodňových peněz.

V červenci začala výstavba chodníku od parkoviště kolem ZŠ ke kapli (viz ilustrační fotografie). Zároveň byl vydlážděn prostor před hlavním vchodem do základní školy. Okolní terén byl zarovnán s chodníkem ze zámkové dlažby. Akce byla financována se spoluúčastí obce v rozpětí 30 % dotace (200.000 Kč z ministerstva pro místní rozvoj z Fondu obnovy venkova) a 70 % obecní prostředky (390.000 Kč). Aby obec dotaci získala, musela investovat ještě dalších 240.000 Kč do nového mostku u Pinkasu (nevyhovovala průtočnost pod mostem v kritických situacích, o opravě rozhodnuto na základě povodňového plánu).

výstavba nového chodníku (rok 2000)
výstavba nového chodníku
(rok 2000)
výstavba nového chodníku (rok 2000)
výstavba nového chodníku
(rok 2000)
nový chodník (rok 2000)
nový chodník
(rok 2000)
nový chodník (rok 2000)
nový chodník
(rok 2000)
nový chodník (rok 2000)
nový chodník
(rok 2000)
 2001

12. dubna 2001 byla dokončena zbývající část chodníku od kostela k rybníku. Toto dílo bylo financováno již ve stavbě předchozího chodníku od hospody ke kostelu (čekalo se kvůli plánované opravě kostela, aby nový chodník nezničila těžká technika).

výstavba chodníku od kostela k rybníku (rok 2001)
výstavba chodníku od kostela k rybníku
(rok 2001)

V průběhu roku 2001 byly po obci umístěny nové lavičky. Celkem bylo zhotoveno 10 ks těchto laviček. Pokud se osvědčí, počet laviček se v budoucnu zvýší. Zhotovení jedné lavičky stojí 2000 Kč a dosud jich bylo umístěno 6 kusů (1x u obecního úřadu, 1x u kostela, 1x u obchodu, 3x na pěší zóně u základní školy).

V roce 2001 byla započata rekonstrukce veřejného osvětlení. V délce 310 m byl vyměněn kabel za 90.000 Kč. Dále byla provedena výměna pojistek. Místo nich se do elektrické výzbroje instalovaly jističe. Výměna pojistek za jističe byla provedena na všech 110 lampách v obci v ceně 8.000 Kč. Z důvodů úspor na elektrických zařízeních došlo ke snížení příkonu proudu spojené s výměnou nižších jističů v ceně 15.000 Kč. Dále se v tomto roce začal nátěr lamp. Předpokládaná cena 40.000 Kč, provádí SDH v rámci podpory jejich spolku.


2002

Od dubna do října probíhaly výkopové práce a pokládka telefonních kabelů do země. Rekonstrukci telefonní sítě provedla firma Laguna Solnice. Po zprovoznění nové "podzemní" sítě telefonních kabelů došlo ke stržení kabelů a sloupů starého telekomunikačního vedení. Práce byly prováděny zcela v režii zadavatele stavby - Českého telecomu. Chodníky nebyly na všech místech uvedeny do řádného stavu a na mnohých místech se začaly propadat.

Obec Pohoří odkoupila v říjnu 2002 bývalý areál Zemědělského družstva za 1.300.000 Kč s cílem zřízení průmyslové zóny na tomto pozemku. Tento areál (pozemky + budovy) byl dále nabídnut soukromým firmám.


2003

V průběhu roku probíhaly přípravné práce na plynofikaci obce. 15. září bylo předáno staveniště a začaly výkopové práce. Stavbu provedla Jema Svitavy, a.s. Výkopové práce byly ukončeny o tři měsíce déle, tedy 15. prosince (před uhozením zimních mrazů). Datum předání staveniště byl stanoven na duben 2004 - po zimě byly provedeny definitivní terénní úpravy, oprava chodníků a asfaltů. Cena díla byla 4 100 000 Kč bez daně, s daní potom 4 305 000 Kč. Po zaměření byly odsouhlaseny vícenáklady na částku 4 580 000 Kč bez daně, 4 809 000 Kč s daní (včetně terénních úprav a oprav v roce 2004). Občané se podíleli na plynofikaci jednorázovým příspěvkem 7 000 Kč použitým na zřízení HUP (hlavní uzávěr plynu) u svých nemovitostí. Rozvodná soustava v obci je napojena na vysokotlaký rozvod Dobruška - Opočno, v obci je rozveden středotlak (4545,33 m dimenze D63; 965,3 m dimenze D32 (přípojky do domů)). celkem bylo zřízeno 144 HUP (220 evidovaných čp.). V únoru 2004 obecní zastupitelstvo schválilo přechod investorství stavby plynofikace na Východočeskou plynárenskou a.s. a poskytnutí příspěvku ve výši 3 475 000 Kč. Od přechodu se o stavbu stará Východočeská plynárenská.

plynofikace - výkopové práce (rok 2003)
plynofikace - výkopové práce
(rok 2003)
plynofikace - výkopové práce (rok 2003)
plynofikace - výkopové práce
(rok 2003)
plynofikace - výkopové práce (rok 2003)
plynofikace - výkopové práce
(rok 2003)
plynofikace - výkopové práce (rok 2003)
plynofikace - výkopové práce
(rok 2003)

Před topnou sezónou 2004-2005 došlo k přepojení na zemní plyn v budovách majetku obce (Základní škola, Mateřská škola, Obecní úřad, Obecní hostinec, Potraviny).


2004

Zastupitelstvo obce Pohoří schválilo dne 2. září 2004 na svém zasedání nákup komplexu šesti buněk pro potřeby TJ Pohoří na místní hřiště, které byly umístěny místo stávající dosluhující dřevěné boudy. Ta byla 16. 10. 2004 rozebrána včetně vedlejšího altánu s ohništěm.

dřevěná bouda před demolicí (rok 2004)
dřevěná bouda před demolicí
(rok 2004)
demolice dřevěné boudy (rok 2004)
demolice dřevěné boudy
(rok 2004)
demolice dřevěné boudy (rok 2004)
demolice dřevěné boudy
(rok 2004)
 

Buňky byly přivezeny z Lukavice a sestaveny na betonové panely na hřišti v listopadu 2004. Na ně byla položena střecha před přicházející zimou. V buňkách ale prozatím chyběly přípojky kanalizace, vody, ... Celá akce stála 200.000 Kč, z toho nákup buněk stál 120.000 Kč.

stavba buněk na hřišti (rok 2004)
stavba buněk na hřišti
(rok 2004)
stavba buněk na hřišti (rok 2004)
stavba buněk na hřišti
(rok 2004)
stavba buněk na hřišti (rok 2004)
stavba buněk na hřišti
(rok 2004)
 

V prosinci 2004 dodal a nainstaloval do obce p. Martínek (firma AGE) první dvě autobusové zastávky v hodnotě 106.000 Kč, z toho obec čerpala dotaci ve výši 50.000 Kč z Programu obnovy venkova. Konstrukce nových zastávek je železná, boky jsou prosklené, zadní části byly vyrobeny v podobě dřevěných desek. První zastávka byla instalována naproti obchodu u čp. 117 (viz foto).

autobusová zastávka u prodejny (rok 2004)
autobusová zastávka u prodejny
(rok 2004)

2005

Koncem února 2005 se na hřišti v buňkách dokončuje přestavba kabin a sociálního zařízení za necelých 500.000 Kč, na které nebyly čerpány žádné dotace. Do budoucna se počítá i s možností vybudování odpočinkové zastávky s dostupností sociálního zařízení, pitné vody a kolostavu pro projíždějící cyklisty nebo vyasfaltování plochy pro fotbalový oddíl v létě a v zimě bude využita zaledováním k bruslení a hokejovým zápasům.

přestavba kabin na hřišti (rok 2005)
přestavba kabin na hřišti
(rok 2005)
přestavba kabin na hřišti (rok 2005)
přestavba kabin na hřišti
(rok 2005)
přestavba kabin na hřišti (rok 2005)
přestavba kabin na hřišti
(rok 2005)
 

V únoru 2005 následovala instalace zastávky u čp. 78 (Pavlíkovi) vpravo u silnice směr Dobruška (viz foto).


autobusová zastávka u Pavlíkových čp. 78 (rok 2005)
autobusová zastávka u Pavlíkových čp. 78
(rok 2005)
 

V roce 2005 byla zahájena výstavba dosud chybějících chodníků směrem na Bohuslavice a Dobrušku. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu dopravnímu zatížení obce se čím dál více zvětšovalo i riziko střetu vozidel s chodci, hlavně s dětmi chodícími do školy a na autobus. Proto se obec rozhodla pro tuto investiční akci v celkové výši více než 1.500.000 Kč, jako zhotovitel byla vybrána firma Stavibet s.r.o. z Českého Meziříčí. V projektové dokumentaci bylo dílo rozděleno do třech částí. Trasa A od obchodu směr Bohuslavice po trojúhelník se stromy u Francových, resp. Nejmanových (čp. 75), trasa B vede od Francových (čp. 75), resp. hřiště směrem na Bohuslavice a trasa C od hasičárny směrem na Dobrušku do Puliček (zde již části chodníku před novostavbami byly, leč velmi nerovné a nenavazovaly na sebe). Pro srovnání se stavbami budoucími - metr čtverečný bílé dlažby (výška 6 cm) stojí 400 Kč, metr čtverečný červené dlažby (výška 8 cm - pro přejezdy vozidel) stojí 780 Kč, obrubník záhonový 270 Kč/m, obrubník silniční 350 Kč/m. Zemní práce za kubík cca 320 Kč. Všechny ceny jsou bez DPH (daň z přidané hodnoty).

Nejdříve bylo přistoupeno na začátku listopadu 2005 k výstavbě trasy B, která stála obec 468.000 Kč, z toho 97.000 Kč bylo kryto dotací z Programu obnovy venkova, zbytek z obecní kasy. Vícepráce stály 62.000 Kč. Na trase B bylo položeno celkem 310 m2 zámkové dlažby a v polovině prosince 2005 byla trasa B hotova.

výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2005)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2005)

2006

V dubnu 2006, po zimě, pokračovaly práce na výstavbě nového chodníku v trase A, která vedla od místního obchodu k Francom a Nejmanom (čp. 75). Odtud už vede k Bohuslavicím nový chodník z předchozího roku. Celkem bylo položeno 242 m2 bílé zámkové dlažby a 16 m2 červené vjezdové dlažby (pro přejezd vozidel). Celá trasa A stála 203.736 Kč a vícepráce činily 62.000 Kč, dotace nebyly čerpány.

výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Bohuslavice
(rok 2006)

V půli června 2006 finišovaly práce na výstavbě nových chodníků směrem od hasičárny do Puliček (směr Dobruška - trasa C) . Přípravné práce komplikovalo vykoupení soukromého pozemku čp. 79 (stará opuštěná nemovitost po zemřelém p. Hrnčířovi), kde pozůstalí odmítali odprodat část pozemku obci a část nějakému novému majiteli. Obec tedy přistoupila ke koupi celého pozemku, vyjmutí části pozemku pro stavbu chodníku a části pro výstavbu malého parkoviště u hasičské zbrojnice. Po získání všech potřebných razítek a dokumentů pak pozemek nabídla dále k prodeji soukromým zájemcům. Výstavbu dále komplikovaly nutné přeložky veřejného osvětlení (lampy uprostřed chodníků). S betonovými elektrickými sloupy bohužel nebylo možné hnout a tak se tyčí občas uprostřed chodníků. Každý přejezd pro auto přes chodník byl zpevněn betonem pod zámkovou dlažbou a zvýrazněn červenými dlažebními kostkami (na trase C to je 119 m2, bílé dlažby bylo položeno celkem 1123 m2). Při výstavbě se nemálo lidí rozhodlo i pro stavbu nového plotu. Buď využili služeb firmy pokládající chodník nebo se jednoduše přidali ke stavbě a sloupky plotu zasunuli ještě do neztvrdlého betonu fixujícího krajní vodící lišty. Součástí chodníku bylo i zřízení vydlážděné plochy na popelnice pro separovaný odpad u bývalého statku Klantových, dnes obydleno Lukášem a Petrou Mílovými (čp.70). Chodník jde po pravé straně od obchodu směrem na Dobrušku. Na konci obce, u Hrnčířů čp.59/199, chodník přechází na levou stranu a pokračuje směrem k Puličkám. Trasa C stála obecní pokladnu 536 125 Kč plus 75 501 Kč na vícepráce.

výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška (rok 2006)
výstavba nového chodníku směr Dobruška
(rok 2006)

Jako předposlední zastávkou byla osazena zastávka Puličky (Přibyl, čp. 58), vlevo u silnice směr Dobruška (viz foto). Současně s ní byl instalován stejný přístřešek na zastávce "Kovárna" u bytovky naproti Junkom, čp. 132, vpravo u silnice směr České Meziříčí.

autobusová zastávka v Puličkách (rok 2006)
autobusová zastávka v Puličkách
(rok 2006)

Měsíce říjen a listopad roku 2006 byly pro obyvatele části Pohoří - Puliček - přelomovým co do podmínek k životu. Byla zrekonstruována prašná komunikace a položen nový živičný koberec. Stavbu ve výběrovém řízení získala firma Colas. V říjnu byly krajnice zpevněny položením silničních obrubníků do betonu, kanály byly vyrovnány do úrovně asfaltu. V první dekádě listopadu pak bylo vyasfaltováno na zhutněný podklad celé malé náměstíčko a průběžná komunikace v Puličkách v celkové ploše 972 m2. Celá stavba stála obec 879 863 Kč (224 046 Kč činila dotace od Královéhradeckého kraje, zbytek hrazen z rozpočtu obce). Malý zbytek asfaltu byl položen u hasičské zbrojnice s napojením na nový chodník.

rekonstrukce komunikace v Puličkách (rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách
(rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách (rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách
(rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách (rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách
(rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách (rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách
(rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách (rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách
(rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách (rok 2006)
rekonstrukce komunikace v Puličkách
(rok 2006)

2007

V měsících březen a duben roku 2007 provedla firma Colas rekonstrukci prašné nezpevněné komunikace za kostelem. Oproti loňskému roku, kdy se rekonstruovala silnice v Puličkách, zde nebylo tak pevné podloží, takže muselo dojít k vytěžení zeminy (začátek 7.3.) a stabilizaci podloží štěrkem. Kolem celé komunikace byly položeny silniční obrubníky do betonu včetně odvodňovacích žlábků. Rekonstruovaná silnice začíná u čp. 160 (Hánl) a končí u čp. 4 (bývalá Drahorádová, dnes Zajíčková). Nová komunikace je ještě propojena od silnice k čp. 5 (Jirsa) včetně malého parkoviště u kostela (mělo by tím odpadnout parkování po trávnících). Asfalt byl položen na přelomu měsíce března a dubna. Dodatečně se ještě vybudovalo parkoviště u základní školy. Celková částka na všechny tyto práce byla 1.322.677 Kč (vše placeno z rozpočtu bez dotace).

rekonstrukce komunikace za kostelem (rok 2007)
rekonstrukce komunikace za kostelem
(rok 2007)
rekonstrukce komunikace za kostelem (rok 2007)
rekonstrukce komunikace za kostelem
(rok 2007)
rekonstrukce komunikace za kostelem (rok 2007)
rekonstrukce komunikace za kostelem
(rok 2007)
rekonstrukce komunikace za kostelem (rok 2007)
rekonstrukce komunikace za kostelem
(rok 2007)

Po ukončení výstavby místních komunikací došlo také výměně dopravních značek a vyznačení krizových míst našich komunikací. Smlouva o tomto kroku byla už projednána před dvěma roky. Staré značky musely být vyměněny dle nového zákona tak, aby byly antireflexní (odrážely světlo). Tím zmizely z naší obce všechny rezaté, příp. povětrnostními vlivy smyté staré svislé dopravní značky. Na vedlejší místní komunikaci od Procházkových (čp. 185) po Francovi, resp. Nejmanovi (čp. 75) byly na začátku a konci instalovány zpomalovací retardéry. Přes místní komunikaci projížděly nemalou rychlostí i přes zákaz nákladní automobily. Celou akci provedla firma Jast s.r.o. Dopravní značení z Doudleb nad Orlicí, obec to stálo 99.000 Kč.

Po "mohutné" výstavbě chodníků v obci už zbýval nezainvestovaný pouze jeden směr, a to na České Meziříčí. Tam sice chodník byl, nicméně místy ve velmi špatném stavu (propadlá trasa po pokládání telefonů a plynu do země, popraskaná dlažba po parkování osobních a nákladních aut na chodnících). Výstavba a rekonstrukce chodníků probíhala v měsících červenec a srpen 2007. Ve výběrovém řízení nabídla nejlepší cenu firma SAPA-LPJ spol. s r.o. z Vysokého Mýta. Ta zrekonstruovala chodník od pana Novotného (čp. 47) vedle tělocvičny po Rázlovi (čp. 166). Zvedla starou dlažbu, vyrovnala a stabilizovala podloží a položila novou zámkovou dlažbu. Od Rázlových, resp. od pana Martínka (čp. 103) až po železniční koleje již zůstala původní čtvercová dlažba, která byla vyrovnána a poškozené dlaždice nahrazeny nepoškozenými z úseku Novotný - Rázl. Toto přerovnání od Martínka po železnici provedla firma Samek. Vraťme se ale k firmě SAPA. Vzhledem k dobré nabídnuté ceně bylo ještě dobudováno: rekonstrukce dlažby před hospodou (foto na druhém řádku vlevo), výstavba nového parkovacího stání a přístupu k památníku zesnulých (foto na druhém řádku vpravo, celkem 76 825 Kč), dále za základní školou provedeno odvodnění a napojení dešťové vody do septiku (do teď byla svedena pouze do země a nikam dál) včetně chodníku kolem školy (foto na třetím řádku vlevo, cena 81 600 Kč). Firma SAPA dále provedla přerovnání chodníku od přírodního areálu směrem na Opočno - ponechána původní dlažba, pouze vyrovnání a znovupoložení (foto na třetím řádku vpravo, 17 639 Kč). Předposlední akcí bylo zbudování malého parkoviště pro nájemníky za mateřskou školou (poslední řádek s fotografiemi vlevo, 76 574 Kč). Poslední prací pak byla výstavba plochy pro popelnice na separovaný odpad, které doteď stály na okraji asfaltu za hospodou a nepořádek kolem spolu se zarostlou neudržovanou vegetací připomínal spíše místo hrůzy než místo pro sběr separovaného odpadu. Upravenou plochu si můžete prohlédnout na fotografii vpravo na posledním řádku, stála 96 257 Kč. Cena chodníků od Obecního úřadu po Rázlovi byla 595.359 Kč, vícepráce celkem 348 895 Kč, panu Samkovi zaplatila obec za přeložení stávajících chodníků od Martínkových po železniční trať celkem 197 200 Kč.

rekonstrukce chodníku směr České Meziříčí (rok 2007)
rekonstrukce chodníku směr České Meziříčí
(rok 2007)
rekonstrukce chodníku směr České Meziříčí (rok 2007)
rekonstrukce chodníku směr České Meziříčí
(rok 2007)
rekonstrukce chodníku před hospodou (rok 2007)
rekonstrukce chodníku před hospodou
(rok 2007)
výstavba nového parkoviště před památníkem zesnulých (rok 2007)
výstavba nového parkoviště před památníkem zesnulých
(rok 2007)
rekonstrukce chodníku za Základní školou (rok 2007)
rekonstrukce chodníku za Základní školou
(rok 2007)
přerovnání chodníku od Přírodního areálu směr Opočno (rok 2007)
přerovnání chodníku od Přírodního areálu směr Opočno
(rok 2007)
výstavba parkoviště za Mateřskou školou (rok 2007)
výstavba parkoviště za Mateřskou školou
(rok 2007)
plocha pro separovaný odpad za hospodou (rok 2007)
plocha pro separovaný odpad za hospodou
(rok 2007)

V návaznosti na rekonstrukci chodníků pokračovala firma SAPA-LPJ z Vysokého Mýta na další investiční akci v hodnotě 309.000 Kč. Před místním obchodem zcela změnila plochu starého chodníků, schodů a trávníků v malé parkoviště pro nakupující, bezbariérový přístup do obchodu včetně zachování možnosti nastupování lidí na autobusové zastávce. Práce byly ukončeny v listopadu 2007.

výstavba parkoviště před obchodem (rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem
(rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem (rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem
(rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem (rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem
(rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem (rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem
(rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem (rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem
(rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem (rok 2007)
výstavba parkoviště před obchodem
(rok 2007)

2011

V listopadu 2011 bylo provedeno u místní komunikace u Světlíků zpevnění komunikace obrubníkem a odvodnění kaluže kanálem a potrubím do povrchové kanalizace. Cena díla je 84.000 Kč, stavební práce provedla firma Štěpánek z Opočna.

zpevnění komunikace (rok 2011)
zpevnění komunikace (rok 2011)

2012

V říjnu 2012 byly provedeny opravy komunikace a vpustí na místní komunikaci od Kaňkových k Voborníkovým/Večeřovým (propadlá komunikace, kanály). Provedla firma AL lešení z Holic v Čechách, oprava stála 88.000 Kč.

oprava místní komunikace (rok 2012)
oprava místní komunikace (rok 2012)
oprava místní komunikace (rok 2012)
oprava místní komunikace (rok 2012)

2013

Po letech příprav a šetření peněz v rozpočtu se Obec Pohoří v roce 2013 rozhodla dát do pořádku poslední obecní budovu, která byla v havarijním stavu. Jednalo se o objekt čp.117, který stál ve středu obce (naproti obchodu s potravinami). Dříve v něm měl byt + obchod Ladislav Kašpar (bílá omítka na fotografii), z čela budovy od přírodního areálu bylo na omítne napsáno 1902. K této budově byla přistavena v letech 1983-1984 hasičská zbrojnice (červené cihly na fotografii). V roce 1998 do celého domu vnikla povodeň do výšky více jak půl metru. Celý objekt byl v havarijním stavu, udržována byla v chodu pouze hasičská zbrojnice a nově zbudovaná klubovna hasičů. Jediné, co mělo v roce 2013 ještě trochu hodnotu, byla malba na stěnách a stropu jedné zadní místnosti. Malby byly ale poškozeny povodní a vlhkostí nezaizolovanými zdmi. Budova se nacházela pod úrovní chodníku a silnice.

čp. 117 před demolicí (rok 2013)
čp. 117 před demolicí (rok 2013)
čp. 117 před demolicí (rok 2013)
čp. 117 před demolicí (rok 2013)
čp. 117 před demolicí (rok 2013)
čp. 117 před demolicí (rok 2013)
čp. 117 interiér před demolicí (rok 2013)
čp. 117 interiér před demolicí (rok 2013)
čp. 117 interiér před demolicí (rok 2013)
čp. 117 interiér před demolicí (rok 2013)

Obec se rozhodovala, zda se pokusí nákladně zrekonstruovat současnou budovu, nebo zvolí cestu úplné demolice a výstavbu nové budovy. Nakonec bylo rozhodnuto o úplné demolici a výstavbě nové, větší, budovy. Demolici současné budovy provedla firma pana Rouska z Pohoří za cenu 123.264 Kč, střešní krytina byla rozebrána Sborem dobrovolných hasičů z Pohoří za cenu 20.000 Kč a staré trámy byly odkoupeny firmou Antikus z Ústí nad Orlicí za 10.000 Kč. Vše bylo provedeno v červnu 2013.

demolice čp. 117 (rok 2013)
demolice čp. 117 (rok 2013)
demolice čp. 117 (rok 2013)
demolice čp. 117 (rok 2013)
demolice čp. 117 (rok 2013)
demolice čp. 117 (rok 2013)
demolice čp. 117 (rok 2013)
demolice čp. 117 (rok 2013)

 

Po demolici byl pozemek oplocen a předán vítězi veřejné zakázky - firmě Stating s.r.o. z Kostelce nad Orlicí pro stavbu nové budovy v celkově hodnotě díla 7.531.598 Kč. Na realizaci stavby "Zázemí pro SDH Pohoří" přispěl částkou 500.000 Kč ze svého rozpočtu Královéhradecký kraj. Podle plánů měla být hrubá stavba včetně střechy dokončena v polovině prosince 2013. Střecha a osazení okny bylo však dokončeno až v půlce ledna 2014. Díky velmi přívětivému počasí pro stavbu - do půlky ledna prakticky bez mrazů, pouze jeden den sníh, který hned roztál - se podařilo novou budovu dostat pod střechu. Tím byla stavba zakonzervována pro zimní období a předpokládá se pokračování stavby v dubnu 2014 s výhledem, že by se v říjnu 2014 mohla předat do užívání včetně hotových všech okolních ploch. Níže přikládám fotografie z průběhu stavby v roce 2013.

stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2013)

 


2014

V první polovině ledna 2014 byla dodělána střecha a instalovány okna. V květnu byla provedena venkovní izolace vatou, uvnitř byly hotové betonové podlahy, omítky i stropy, rozvedena elektřina, instalováno topení. Na střechu se vrátil původní komín, který byl zrestaurován. V polovině června 2014 dostala budova Obecního úřadu a hasičské zbrojnice nový barevný kabát. Uvnitř se v tu dobu začala pokládat dlažba. V srpnu začaly terénní práce kolem nové budovy - obrubníky, chodníky, asfalty. Uvnitř jsou v tu dobu již položeny koberce, namontovány žaluzie na oknech. Při terénních pracích byla odstěhována autobusová zastávka před čp.117 na dolní konec obce - k vlakové zastávce Pohoří, kde byla položena na betonové panely v autobusové zastávce. Stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice byla řádně dokončena k 30. září 2014.

stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)
stavba nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2014)

4. října 2014 se konal Den otevřených dveří nově postavené budovy. Byly zpřístupněny všechny prostory v přízemí. V části Obecního úřadu byly promítány na stěnu fotografie z rekonstrukce čp. 117. V části hasičské zbrojnice bylo pro občany Pohoří připraveno malé občerstvení. V prvním patře byl umožněn pouze náhled do nedokončených prostor.

den otevřených dveří (rok 2014)
den otevřených dveří (rok 2014)
den otevřených dveří (rok 2014)
den otevřených dveří (rok 2014)

Budova je rozdělena na dvě části. Pravá část (pohled od silnice) bude sloužit Obecnímu úřadu Pohoří a má samostatný vchod jak zepředu (pro veřejnost), tak i zezadu budovy (služební). Jsou tam dvě kanceláře pro potřeby administrativy Obecního úřadu, jedna kancelář pro starostu obce, jedna velká zasedací místnost, sociální zařízení. Na vstupní chodbě je i schodiště do prvního patra, které je prozatím nedodělané (hrubá stavba bez omítek) až na jednu místnost, kde bude mít Obecní úřad archiv. Za garáží pro hasičské auto je ještě jedna menší garáž pro potřeby Obecního úřadu.

pravá část - Obecní úřad (rok 2014)
pravá část - Obecní úřad - vstupní chodba se schodištěm (rok 2014)
pravá část - Obecní úřad (rok 2014)
pravá část - Obecní úřad - zasedací místnost (rok 2014)
pravá část - Obecní úřad (rok 2014)
pravá část - Obecní úřad - archiv 1. patro (rok 2014)
pravá část - Obecní úřad (rok 2014)
pravá část - Obecní úřad - nedokončené podkroví (rok 2014)

Levá část nově postavené budovy bude sloužit Sboru dobrovolných hasičů v Pohoří. Mají nově k dispozici velmi nadstandardní podmínky pro fungování sboru - garáž pro hasičské auto včetně příručního skladu, šatny, sprchy, toalety, zasedací místnost, technickou místnost. Vstup mají umožněn z čela budovy (dveře vlevo od silnice) nebo z boku budovy od Orlických hor. Garáž je postavena jako průjezdná, v případě zásahu můžou vyjet oběma směry. V prvním patře bylo při stavbě doprojektováno a včleněno ještě jedno okno, kde bude umístěn patron hasičů - Sv. Florian. Zbytek podkroví je prozatím nedodělané (hrubá stavba bez omítek).

levá část - Hasičská zbrojnice (rok 2014)
levá část - Hasičská zbrojnice - garáž s příručním skladem (rok 2014)
levá část - Hasičská zbrojnice (rok 2014)
levá část - Hasičská zbrojnice - šatna (rok 2014)
levá část - Hasičská zbrojnice (rok 2014)
levá část - Hasičská zbrojnice - sprchy (rok 2014)
levá část - Hasičská zbrojnice (rok 2014)
levá část - Hasičská zbrojnice - nedokončené podkroví
prostřední okno bude pro sv. Floriana (rok 2014)

I v roce 2014 se podařilo starostovi obce získat dotaci od hejtmana Královéhradeckého kraje ve výši 500.000 Kč. Královéhradecký kraj tedy přispěl v celkové výši 1.000.000 Kč. Za celou stavbu včetně terénních prací kolem zaplatila Obec Pohoří na konci roku 2014 částku cca 10.200.000 Kč.

V červnu 2014 položila firma pana Rouska z Pohoří nový chodník okolo přírodního areálu v délce od nově budovaného čp. 117 po nemovitost u Divokých. Chodník je položen v jiné trase, než byl původní - je dále od silnice kvůli bezpečnosti jak chodců, tak i projíždějících řidičů, kteří mají delší výhled do zatáčky díky posunutému novému plotu. Chodník nyní vede k znovu otevřené bráně pro vstup (u nemovitosti Divokých), která se kdysi používala, ale v poslední době byla zavřená a zarostlá trávou. Celá akce stála 607.000 Kč.

rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)
rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)
rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)
rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)
rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)
rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)
rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)
rekonstrukce chodníku kolem přírodního areálu (rok 2014)

V prosinci 2014 byl dobudován betonový plot za novým obecním úřadem, který odděluje staré plechové obecní haly od nově zbudovaného parkoviště za obecním úřadem. Plot postavila firma Rousek Pohoří, hodnota díla 96.000 Kč.

nový betonový plot za OÚ (rok 2014)
nový betonový plot za OÚ (rok 2014)

2015

10. prosince 2014 došlo k havárii vody v prakticky dokončené budově. Praskla fitinka ve sprchách a vytopila celý objekt. Škody se v roce 2015 vyšplhaly na částku 450.000 Kč. Všechny podlahy a dřevěné zárubně se musely vytrhat, podlahy a zdivo vysušit, následně oštukovat, vymalovat a znovu položit podlahové krytiny. Škodu platila pojišťovna dodavatelské firmy Stating.

V září 2015 dodala firma PEAL Dobruška nový nábytek do nového Obecního úřadu v Pohoří. Obec zaplatila 195.000 Kč.

13. září 2015 byl velkým dnem pro celou obec Pohoří. Po dvou letech od začátku stavby nového Obecního úřadu Pohoří a nové hasičské zbrojnice se dočkali Pohořáci jejího otevření. Fotografie ze stavby naleznete v této kapitole v záznamech předchozích let. Záznam o akci "den otevřených dveří nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice" najdete v kapitole "Život v obci od r. 2011". Tato stavba si vyžádala více než 11.500.000 Kč, které Obec Pohoří financovala ze svých peněz, které našetřila v předchozích letech. Obci se podařilo získat také dotaci 1.000.000 Kč od Královéhradeckého kraje.

pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2015)
pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2015)

2016

Závěrem roku 2016 odkoupila obec Pohoří bytový dům (čp. 183) se šesti byty do vlastnictví obce za cenu 3,5 mil. Kč. Jedná se o třípodlažní dům, je zavedena voda, kanalizace, elektřina, vytápění na tuhá paliva (kotel). Budova nemá výtah. Obecně je ve špatném technickém (stavebním) stavu, méně než polovina bytu je obývána. Obec tím zabránila prodeji do rukou spekulantů, kteří by z ní vybudovali nízkonákladovou ubytovnu pro dělníky v nedalekém závodu v Kvasinách, čímž by se zhoršila bezpečnostní situace v obci. Vedení obce Pohoří vypracovalo záměr, jejímž obsahem by byla rozsáhlá rekonstrukce celé budovy (střecha, rekonstrukce bytů, vody, elektřiny, zateplení, ...) a cílem by bylo vybudování sociálního bydlení za použití státních dotací. Bez dotací obec nemá dostatek prostředků na opravy. Uvidíme, zda a kdy se to vedení obce podaří zrealizovat.

Bytový dům čp. 183 (rok 2016)
Bytový dům čp. 183 (rok 2016)

2017

V dolní části obce je místní obecní komunikace, která vede kolem Kubíčkových směrem k poli a nyní připojuje i novostavby v zadní části ulice. Ta byla již ve velmi špatném stavu a je to jedna z posledních neopravených/nezpevněných obecních cest. Obec tedy nechala vypracovat projektovou dokumentaci na opravu a na konci roku 2016 zažádala Obec Pohoří o dotaci na opravu. Královéhradecký kraj se rozhodl opravu na konci března 2017 podpořit dotací ve výši 600.000 Kč. Celková cena rekonstrukce byla 1.532.000 Kč. Opravu prováděla firma Stavibet z Českého Meziříčí. Rekonstrukce začala 16. srpna 2017 a spočívala v rozebrání chodníku, vybagrování do hloubky 90 cm, navezení nového štěrkového podloží, zpevnění novými obrubníky po stranách, v položení chrániček pro budoucí kabely. V září 2017 byl položen podkladový asfalt o síle 7 cm a následný vrchní obrus o výšce 4 cm. Výsledek si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

Rekonstrukce obecní komunikace - před opravou (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace - před opravou (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace (rok 2017)
Rekonstrukce obecní komunikace (rok 2017) - po opravě
Rekonstrukce obecní komunikace - po opravě (rok 2017)

25. května 2017 schválilo zastupitelstvo obce realizační firmu hřiště.cz, s.r.o. Brno jako dodavatele stavebních prací na výstavbu Dětského hřiště v Pohoří. Na podzim, 5. listopadu 2017, začala firma realizovat zakázku skrývkou zeminy a betonováním základů pro herní prvky vedle tělocvičny. Během pár dní bylo hotovo. Dílo bylo v hodnotě cca 616.000 Kč, z toho obec získala dotaci ve výši 400.000 Kč z Programu obnovy venkova. Největším a také nejvyužívanějším herním prvkem bude určitě lanovka. Dále bylo instalováno několik prolézaček, houpaček, malá skluzavka a lezecká stěna a také potrubní pošta (zakopaná nerezová trubka v zemi, přičemž poslouchací vývody nad zemí jsou každý z jiné strany našeho vánočního stromu před tělocvičnou. Teď už jen počkat na jaro, aby se bláto dalo "změnit" na trávník a děti mohly začít řádit.

Dětské hřiště u tělocvičny (rok 2017)
Dětské hřiště u tělocvičny (rok 2017)
Dětské hřiště u tělocvičny (rok 2017)
Dětské hřiště u tělocvičny (rok 2017)

2018

Dětské hřiště má sloužit dětem. A 2. června 2018 opravdu začalo sloužit při příležitosti konání Pohádkové návsi v Pohoří. První etapa výstavby je tedy za námi a Obec Pohoří začala připravovat druhou dokončovací etapu výstavby dětského hřiště - rozšíření o další 3 herní prvky, oplocení, pochůzkový chodník k hracím prvkům a lavičky. Po změně ve vedení obce (listopadové volby 2018 do zastupitelstva obce) druhá etapa ztratila podporu a nebyla realizována. Obec se rozhodla lavičky a oplocení zrealizovat vlastními silami a další herní prvky a cestičky nerealizovat formou projektu s dotací.

Dětské hřiště u tělocvičny - zahájení provozu (rok 2018)
Dětské hřiště u tělocvičny - zahájení provozu (rok 2018)

V roce 2018 začala obec pracovat na výměně dosluhujícího veřejného osvětlení v obci. První etapou byla výměna 30 stožárů veřejného osvětlení, včetně nových základů a elektro výzbroje. Původní výbojková svítidla byla nahrazena za nová, moderní a úsporné v LED provedení. Ve výběrovém řízení zvítězila nejlevnější firma RAISA s.r.o. z Kolína, nabídla provedení prací za 980.000 Kč, zastupitelstvo schválilo zakázku v půlce srpna a od poloviny listopadu 2018 začaly práce. Na výměnu lamp byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600.000 Kč. V první fázi byly vyměněny vysoké lampy u silnice procházející obcí od Opočna na Bohuslavice. Z důvodu zachování bezpečnosti nešlo odpojit všechny lampy najednou, ale nejdříve se odpojila každá druhá až třetí lampa (dle situace a blízkosti křižovatek), zdemontovala, firma Raisa udělala nové základy, ustavila nový stožár a lampu zprovoznila. Až poté mohli odpojit další vedlejší lampu. Z důvodu časové tísně před koncem roku (dlouhé dodací lhůty materiálu) byly na nové stožáry umisťovány stará výbojková tělesa, výměna za nové LED svítidla bude provedena později. V druhé fázi se začaly vyměňovat nižší lampy u silnice vedoucí od obecního pohostinství na dolní stranu obce (směr České Meziříčí). Poslední vyměněnou lampou je ta, která svítí před čtyřbytovkou.

Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2018)
Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2018)

2019

V roce 2019 pokračovala modernizace veřejného osvětlení. Byla provedena výměna starých výbojek za nová LED světla na vysokých lampách na hlavní silnici z Opočna na Bohuslavice. Byly také provedeny finální stavební práce, aby chodník vedle lamp byl opět rovným chodníkem.

Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)
Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)
Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)
Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)

V únoru 2019 započaly práce na druhé etapě projektu výměny veřejného osvětlení - na silnici od pohostinství směrem na České Meziříčí (první etapa je popsaná výše na silnici od Opočna na Bohuslavice). Výměnu lamp prováděla firma RAISA s.r.o. z Kolína a princip výměny lamp byl stejný - postupně ob jednu lampu. Dokončeno bylo v dubnu 2019.

Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)
Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)
Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)
Výměna sloupů veřejného osvětlení (rok 2019)

Obec Pohoří zřídila v únoru 2019 před přírodním areálem odpočinkové místo pro turisty a cyklisty v centru obce Pohoří. Pořízeno bylo v rámci Euroregionu Glacensis, což je nadnárodní svazek obcí, měst a krajů, jehož cílem je přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem. Stejná odpočinková místa zřídily i další obce v rámci Dobrovolného svazku obcí region "Novoměstsko" v projektu "Pojď si k nám odpočinout". Nejbližší jsou v Bohuslavicích, Vršovce, Rohenicích, Českém Meziříčí, Slavětíně nad Metují, ... Celý přístřešek byl pořízen z dotace Dobrovolného svazku obcí region Novoměstsko, pořizovací náklady 25.000 Kč, obec Pohoří nezaplatila ani korunu. Přístřešek vyrobila firma Falta interiéry s.r.o. ze Slavětína.

Odpočinkové místo pro cyklisty a turisty (rok 2019)
Odpočinkové místo pro cyklisty a turisty (rok 2019)

Obec Pohoří pořídila během jarních měsíců roku 2019 nové masivní betonové odpadkové koše a dřevěno-betonové lavičky. Rozmístila je na veřejná místa v obci (na autobusové zastávky, na dětské hřiště, u kostela, u obchodu, k lavičkám u chodníku u školy, k lavičce na malé straně za kostelem, ...). Koše i lavičky dodala firma Meva-tec z Roudnice nad Labem. K některým košům byly pořízeny sáčky na psí exkrementy. Dále obec svépomocí zřídila během jarních měsíců nový plůtek mezi dětským hřištěm a silnicí, aby bylo hřiště oddělené a snížilo se nebezpečí vběhnutí dětí z hřiště pod kola projíždějících automobilů.

Nové lavičky a koše (rok 2019)
Nové lavičky a koše (rok 2019)
Nový plot před dětským hřištěm (rok 2019)
Nový plot před dětským hřištěm (rok 2019)

Údržba silnic Královéhradeckého kraje provedla na konci července 2019 opravu silnice II. třídy č. 304 včetně křižovatky ve středu obce, která byla ve velmi špatném stavu, a to v úseku od hasičské zbrojnice až po zatáčku u velkého hřiště (směr Bohuslavice). Pracovníci údržby odfrézovali jednu vrstvu asfaltu a provedli na dvě etapy pokládku nové obrusové vrstvy, provoz byl zachován ve všech třech směrech (Opočno, Bohuslavice, Dobruška) a byl několik dní řízen za pomocí semaforů.

Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)
Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)
Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)
Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)
Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)
Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)
Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)
Oprava komunikace II. třídy č. 304 a křižovatky v centru obce (rok 2019)

Obec Pohoří vybudovala ve středu obce (za čp. 117 - budovou nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice) nový Sběrný dvůr, kde zahájila provoz v úterý 3. září 2019. Tento už slouží a bude sloužit primárně všem občanům Pohoří, kteří zde mají trvalý pobyt, pro odevzdání odpadu, který už nepotřebují. Do doby spuštění provozu sběrného dvora musela obec zajišťovat každoroční svoz objemného a nebezpečného odpadu externí firmou. To se většinou konalo dvakrát ročně na malém parkovišti mezi pohostinstvím a starou školou. Nyní k nám již nákladní vozy nemusí zajíždět. Občané Pohoří mohou dva dny v týdnu (úterý odpoledne a sobota dopoledne) donést věci, které jim dosloužily nebo je už nepotřebují. A je jedno, jestli se jedná o vysloužilý koberec, starý gauč, plastový odpad, staré železo, nebezpečný odpad, plechovky od barev, textil, sklo nebo nefunkční elektrospotřebič jakékoliv velikosti. To vše a ještě mnohem více vybírá Obec Pohoří od občanů bezplatně a následně dle platné legislativy ekologicky likviduje. Dvě položky jsou zpoplatněné - stavební suť a ojeté pneumatiky. Než se ale Sběrný dvůr začal stavět, bylo potřeba plochu vyčistit a odtěžit nadbytečnou zeminu. Součástí toho byl i archeologický průzkum, při kterém se nic nenašlo. Vyklizení pozemku včetně terénních úprav zajistila firma Leoše Tomáše z Bohuslavic za částku 199.771 Kč. Stavební část sběrného dvora (zpevněný povrch, oplocení a vjezd) realizovala společnost Stavibet s.r.o. z Českého Meziříčí v hodnotě díla 895.325 Kč. Kontejnery do sběrného dvora dodala firma Kovok kontejnery s.r.o.z Jeseníku v hodnotě 787.000 Kč. Projekt Sběrný dvůr v Pohoří byl spolufinancován Ministerstvem životního prostředí a Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Z celkových uznatelných nákladů 1.865.544 Kč činila dotace 1.585.713 Kč (tj. 85 %) a zbytek zaplatila Obec Pohoří ve výši 279.831 Kč (15 %).

Sběrný dvůr v Pohoří - plocha před výstavbou (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - plocha před výstavbou (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - výstavba (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - hotovo (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - hotovo (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - hotovo (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - hotovo (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - hotovo (rok 2019)
Sběrný dvůr v Pohoří - hotovo (rok 2019)

Údržba silnic Královéhradeckého kraje provedla na konci listopadu 2019 opravu asfaltového povrchu mostků, které byly ve špatném stavu, tvořily se kaluže a zčásti byl asfalt i propadlý. Po opravě je přejezd přes mostky plynulý, řidič v autě necítí žádné nerovnosti.

Oprava povrchu mostku za pohostinstvím směr České Meziříčí (rok 2019)
Oprava povrchu mostku za pohostinstvím směr České Meziříčí (rok 2019)
Oprava povrchu mostku u odbočky k čističce (rok 2019)
Oprava povrchu mostku u odbočky k čističce (rok 2019)

2020

V březnu 2020 provedla firma AT Com plus z Prahy instalaci třech stožárů veřejného osvětlení na místní komunikaci směrem na hřbitov. Tato komunikace nebyla do té doby vůbec osvětlena. Kompletní instalace stála 60.000 Kč.

Doplnění veřejného osvětlení směrem ke hřbitovu (rok 2020)
Doplnění veřejného osvětlení směrem ke hřbitovu (rok 2020)

Na konci března 2020, v době nouzového stavu vyhlášeného na celém území České republiky z důvodu celosvětové pandemie COVID-19, musela být původně zamýšlená celoobecní akce na výsadbu nových stromů zredukována pouze na nezbytně nutný počet osob. Ve středu obce bylo vysázeno celkem 19 vzrostlých listnatých stromů podle koncepčního plánu výsadby a odborného posudku, který vypracovala paní Ing. Palgutová z firmy Green4plan z Vysokova. Projekt výsadby je v souladu s připravovanou mlatovou cestou od kostela kolem základní školy až k mostku u pohostinství a navazujícími záhony s trvalkami. Ale zpět ke stromům - kolem základní školy byly vysázeny: třešeň ptačí, javor mléč, jinan dvoulaločný, javor babyka, habr obecný, javor stříbrný, okrasné jabloně s bílými nebo červenými květy. U dětského hřiště byl zasazen dub zimní. Před Obecním úřadem byla zasazena lípa srdčitá, před vstupem do přírodního areálu buk lesní červenolistý. Za brankou mateřské školy byl po levé i pravé straně nasázen muchovník Lamarckův. Byla velká škoda, že se nemohlo zúčastnit více lidí, shromažďování bylo kvůli nouzovému stavu a dalším nařízením vlády ČR zakázáno. Všichni doufáme a věříme, že se nové stromy uchytí, zazelenají a udělají střed obce Pohoří o něco zelenějším. Stromy dodala firma Green4plan z Vysokova. Projekt – odborný posudek zpracovala Ing. Jana Palgutová, zahradní a krajinářský architekt. Obec Pohoří za stromy a materiál potřebný k výsadbě zaplatila 170.000 Kč, z toho 145.500 Kč dostala z Ministerstva životního prostředí - Státního fondu životního prostředí České republiky.

Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)
Výsadba nových stromů v centru obce (rok 2020)

V srpnu 2020 se Obec Pohoří pustila do výstavby "vycházkové cestičky s trvalkovými záhony v centru obce". Mlatová cesta začíná za mostkem u pohostinství na začátku chodníku ze zámkové dlažby a pokračuje kolem parkoviště u ZŠ, dále za vzrostlými stromy, přetíná příjezdovou cestu k základní škole a dále se vine kolem základní školy směrem ke kostelu, kde se opět připojuje ke stávajícímu chodníku ze zámkové dlažby. Chodník je postaven s podložím a s mlatovým povrchem a lemují ho nainstalované lavičky. Po straně jsou dle návrhu architektky vysázeny záhony s květinami - trvalkami. Volné prostory záhonů jsou vysypány drobným kamením - kačírkem. Mlatovou cestičku s trvalkovými záhony realizovala firma Green4plan z Vysokova. Projekt zpracovala Ing. Jana Palgutová. Obec Pohoří za mlatovou cestu zaplatila 245.000 Kč, za trvalkové záhony komplet 160.000 Kč. V příštím roce vložím fotografii rozkvetlého středu obce.

Nová mlatová cestička (rok 2020)
Nová mlatová cestička (rok 2020)
Nová mlatová cestička (rok 2020)
Nová mlatová cestička (rok 2020)
Nová mlatová cestička (rok 2020)
Nová mlatová cestička (rok 2020)
Nová mlatová cestička (rok 2020)
Nová mlatová cestička (rok 2020)

2021

V květnu 2021 byly zahájeny práce na novém chodníku a výměně veřejného osvětlení za modernější v dolní části obce směrem na České Meziříčí. Realizační firmou byla firma Štěpánek z Opočna, která začala rozebírat chodník od čp. 103 a pokračovala směrem až k železničnímu přejezdu. Lampy veřejného osvětlení už byly v začátku úseku opravy chodníku vyměněny v loňském roce. Při letošní opravě chodníku se měnily až od čtyřbytovky dále směrem k železniční trati. Nový chodník je bezbariérový a občané Pohoří už nebudou muset překonávat na chodníku překážky - všechny začátky i konce chodníku jsou plynulé, bez schodů. Lampy veřejného osvětlení byly vyměněny za moderní v LED provedení. Bylo dokončeno v říjnu 2021. Celkové náklady akce za chodník a veřejné osvětlení byly ve výši 4.457.000 Kč (z toho cena veřejného osvětlení 688.000 Kč). Obec zažádala o dotaci v rámci projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří - chodník podél silnice III/30426" a dostala 3.418.100 Kč (95 %). Zbylých 5 % nákladů platila obec ze svého rozpočtu.

Původní chodník - před opravou (rok 2021)
Původní chodník - před opravou (rok 2021)
Původní chodník - před opravou (rok 2021)
Původní chodník - před opravou (rok 2021)
Původní chodník - před opravou (rok 2021)
Původní chodník - před opravou (rok 2021)
Nový chodník - rekonstrukce (rok 2021)
Nový chodník - rekonstrukce (rok 2021)
Nový chodník - rekonstrukce (rok 2021)
Nový chodník - rekonstrukce (rok 2021)
Nový chodník - rekonstrukce (rok 2021)
Nový chodník - rekonstrukce (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)
Nový chodník - hotovo (rok 2021)

Vzpomínáte na zápis v roce 2020, kdy se začala dělat nová mlatová cesta, zasázely se nové trvalkové záhony, rozvážel se kačírek, sázeli jsme nové stromy? Je tomu rok od prvního kopnutí do země – srpen 2021. Výsledek v podobě rozkvetlých záhonů, zelených stromů a mlatové cestičky s lavičkami si můžete prohlédnout sami.

Nová mlatová cesta, záhony s trvalkami, stromy (rok 2021)
Nová mlatová cesta, záhony s trvalkami, stromy (rok 2021)
Nová mlatová cesta, záhony s trvalkami, stromy (rok 2021)
Nová mlatová cesta, záhony s trvalkami, stromy (rok 2021)
Nová mlatová cesta, záhony s trvalkami, stromy (rok 2021)
Nová mlatová cesta, záhony s trvalkami, stromy (rok 2021)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2024 Jan Jurásek, kronikář obce.