PŘÍRODNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO (PŘÍRODNÍ AREÁL)

1971 - 1972

Výstavba přírodního kulturního střediska v Pohoří.

výstavba přírodního kulturního střediska v Pohoří


1983

V roce 1983 byla provedena výměna střešní krytiny (stánky) v neinvestiční akci Z. Výměna hliníkových plechů za vlnitý eternit, pod který trvale zatékalo, provedl OSP Dobruška v celkové HD cca 8.000 Kčs.


1984

V noci z 23. na 24. listopadu 1984 silný vítr zdemoloval v PKS zastřešení hlediště.


1985

Od března až do května roku 1985 provedeno nové oplocení mezi PKS a sousední parcelou čp. 117 včetně zadní části PKS. Práce provedla ZO SPO.


1987

Na základě odborného posudku ing. Lokvence z VÚLHM Opočno byl proveden v roce 1987 průklast porostu v PKS. Prořezány byly lípy, ořezány všechny javory. Dále byly pokáceny 2 divoce přerostlé javory. Práce prováděli členové ZO ČZS v měsíci březnu.


1988

V dubnu 1988 byly zahájeny stavební práce na výstavbě dřevěného srubu v PKS. Jedná se o dobrovolnou akci prováděnou společenskými organizacemi NF.

V roce 1988 TJ Sokol provedl demontáž zastřešení hlediště PKS zničeného vichřicí v rámci vlastního závazku.

V rámci dílčích závazků provedly ZO SPO a ČSCH v roce 1988 obnovovací nátěry šesti nosných stožárů. Použita barva S 2013 černá. Dále byly do hlavního rozvaděče osazeny dva nové jističe Deon.

V roce 1988 zničila vichřice zastřešení hlediště.


1989

Již v měsíci únoru roku 1989 byly zahájeny opravy nosné konstrukce zastřešení hlediště PKS, poškozené v minulém roce vichřicí. Musely být vyrovnány a posvářeny nosníky plachty a provedeny nátěry. Pořízena byla též nová zastřešující plachta z Technolenu Svitavy v hodnotě cca 35.000 Kč. Většinu obnovovacích prací a montáž nové plachty prováděli převážně členové ZO SPO.

V roce 1989 pokračují práce na výstavbě srubu v zadní části Sokolské zahrady zděním obvodového zdiva. Pro neujasněnost majetkových vztahů k pozemku, na kterém byla stavba prováděna, byly práce zastaveny. Stavbu prováděli převážně členové osvětové besedy.


1991

V roce 1991 byl rozebrán plot podél silnice u PKS. Znovu osazen s odstupem, aby bylo možné zadláždit celý chodník podél PKS. Práce prováděli členové TJ Sokol zdarma. Následně bylo obnoveno vydláždění.


1992

V roce 1992 po odstranění jedné vzrostlé břízy u chodníku byla zabudována nová brána na vjezd do PKS. Vjezd vybetonován. Plotové dílce svařeny s kolíky pevně.Potřebný materiál dodala obec, práce byly prováděny brigádnicky zdarma TJ Sokol.

4. července 1992 se asi v 19:00 hodin přihnala bouře se silným větrem a deštěm, která téměř zničila roztaženou plachtu v PKS (měla být taneční zábava). Byly poškozeny tři vazníky.

V roce 1992 opraveno zastřešení hlediště v PKS po havárii při vichřici v červenci. Práce zabezpečily společenské organizace pořádající akce v PKS.


1994

přírodní kulturní středisko v Pohoří (roku 1994)
přírodní kulturní středisko v Pohoří
(rok 1994)


1995

V roce 1995 byla provedena celková oprava a údržba terasového parketu pačochováním a dvojím přebroušením. Práce prováděla firma Holanec z Opočna v celkových nákladech 12.000 Kč.


2000

26. dubna 2000 byla opravena plachta nákladem 5.000 Kč.

opravená plachta (rok 2000)
opravená plachta
(rok 2000)

V dubnu byla také provedena elektrická instalace v altánku, který se nachází uvnitř PKS. El. instalace stála přibližně 5.000 Kč. Dále byla provedena celková revize a výměna vadných jističů nebo el. zařízení.

dřevěný srub v PKS (rok 2000)
dřevěný srub v PKS
(rok 2000)


2001

V areálu přírodního kulturního střediska byly přes sezónou i v průběhu letní sezóny 2001 provedeny drobné opravy (stoly, elektrická zařízení) a pravidelná údržba v ceně přibližně 30.000 Kč. V nejbližších letech se plánuje přebudování sociálních zařízení pro návštěvníky areálu (toalety na fotobuňku, obložit zdi kachličkami pro snadnější údržbu) a zbudování sociálního zařízení pro účinkující.


2003

Před sezónou i během ní byly prováděny rekonstrukční práce (WC, vybavení prostor - digestoř), lavičky, oprava plachty, elektroinstalace) v celkové hodnotě 77 000 Kč. Příjmy z přírodního areálu v roce 2003 činily 248 000 Kč (137 000 Kč vstupné a 111 000 Kč pronájem).


2006

V květnu 2006 byla předlážděna část plochy v areálu a zčásti zrekonstruován objekt pro používání venkovního posezení v rámci Obecního hostince.

předláždění plochy v areálu (rok 2006)
předláždění plochy v areálu
(rok 2006)
předláždění plochy v areálu (rok 2006)
předláždění plochy v areálu
(rok 2006)
zrekonstruovaná plocha (rok 2006)
zrekonstruovaná plocha
(rok 2006)
 

2008

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 11. zasedání dne 10. dubna 2008 nákup pozemků v areálu PKS za cenu 50 000 Kč od České obce sokolské do majetku obce. Tímto aktem bude pozemek i stavba na tomto pozemku v majetku obce, což dosud nebylo.


2010

Na základě dendrologického průzkumu dřevin rostoucích v našem přírodním areálu (z března 2009) bylo v únoru 2010 přikročeno k realizaci navržených opatření. V areálu rostly po obvodu na hranici pozemku břízy bílé, druhou řadu kolem dokola tvořily lípy srdčité a jako třetí obvodovou řadu uprostřed tvořily kulovité zakrslé javory mléč. Každý strom byl posouzen jednotlivě, byl ohodnocen dvěmi kritérii (od jedné do pěti jako ve škole, přičemž 1 je strom bez poškození, 2 je strom mírně poškozený, 3 je strom výrazně poškozen, ale lze ho ještě zachránit, 4 je strom silně poškozen a je doporučeno odstranění, 5 je strom mrtvý). První kritérium byla fyziologická vitalita (zavětvení, prosychání koruny, poranění kořenových náběhů, kmenů a větví, existence a tvorba výmladků). Druhé kritérium byla biomechanická vitalita (výskyt suchých větví, hniloby a dutiny, dřevokazné houby, nepříznivé umístění těžiště, chybné větvení, zanedbaný řez). V hodnocení se objevovaly pouze známky 3, 3-, 4 a 4-. K odstranění bylo doporučeno celkem 22 dřevin z 60 hodnocených. Dalším dřevinám byl doporučen razantní prořez, případně taktéž vykácení a výsadba nových dřevin. Proto obec Pohoří oslovila několik zpracovatelů dřeva (jednalo se o velmi vysoké stromy, které obec nebyla schopna svými silami pokácet) a nakonec vybrala pana Martina Struhaře z Deštného, který provedl kompletní vytěžení všech vytipovaných stromů včetně zpracování a odvozu těžkou technikou. Na místě zbyly pouze větve menšího průměru (ne kmeny) pro topení v základní škole (ty si už zpracovala obec svépomocí) a konce větví a větvičky jako základ pro velký čarodějnický oheň. Z ceny vytěženého dřeva byly odečteny služby pana Struhaře a finanční výtěžek pro obec byl ještě 11.000 Kč.

vykácení starých stromů v areálu (rok 2010)
vykácení starých stromů v areálu
(rok 2010)
vykácení starých stromů v areálu (rok 2010)
vykácení starých stromů v areálu
(rok 2010)
vykácení starých stromů v areálu (rok 2010)
vykácení starých stromů v areálu
(rok 2010)
vykácení starých stromů v areálu (rok 2010)
vykácení starých stromů v areálu
(rok 2010)

V červnu 2010 byla rozšířena plocha pódia v přírodním areálu. Opravu realizovala firma Kerson z Dobrého v ceně 233.000 Kč. Rozšířené pódium bylo vyzděno ze ztraceného bednění a obloženo betonovými palisádami, vše pak zalito betonovou deskou, kromě rohů prodlouženého pódia, kde byly založeny patky pro další etapu rekonstrukce spočívající v prodloužení střešní konstrukce, která bude navazovat na zastřešení taneční plochy areálu.

rozšíření pódia (rok 2010)
rozšíření pódia
(rok 2010)
rozšíření pódia (rok 2010)
rozšíření pódia
(rok 2010)

2011

V listopadu 2011 byla pořízena nová plachta od firmy Flobal z Hradce Králové za 65.000 Kč.

Na začátku prosince 2011 byl zhotoven nový vjezd do přírodního areálu (obrubníky, podkladový beton). V budoucnu by měl navazovat na úpravy v přírodním areálu a zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici.

nový vjezd do přírodního areálu (rok 2011)
nový vjezd do přírodního areálu (rok 2011)

2. prosince 2011 byly vykáceny další staré stromy v přírodním areálu, tentokráte u komunikace kolem hospody.

kácení starých stromů (rok 2011)
kácení starých stromů (rok 2011)

2012

Na začátku února 2012 došlo k dalšímu kácení vybraných vzrostlých stromů v přírodním areálu na základě odborného dendrologického posudku (vysvětlení v roce 2010). Stromy, které navenek působily jako zdravé, byly uvnitř popraskané a napadené hnilobou. V dubnu pak odborná firma provedla vyfrézování zbylých pařezů (velké pařezy se nemusely vykopávat, ale odbrousily se pod zem a zasypaly zemí). Obec slibuje, že dojde k výsadbě nových stromů tak, aby se areál mohl opět nazývat přírodním areálem.

kácení starých stromů (rok 2012)
kácení starých stromů (rok 2012)
kácení starých stromů (rok 2012)
kácení starých stromů (rok 2012)

před kácením (nahoře), po kácení (dole) (rok 2012)

Na konci července 2012 byl položen asfalt u vjezdu do přírodního areálu za 14.000 Kč od firmy Skanska, kde byl v roce 2011 připraven podkladový beton s obrubníky.

nový asfalt v přírodním areálu (rok 2012)
nový asfalt v přírodním areálu (rok 2012)

V červenci roku 2012 byla rozšířena ocelová konstrukce střechy pódia a v srpnu byla položena nová střešní krytina. Současné azbestové vlny byly již za svojí životností a do šaten zatékalo. Byly nahrazeny novým profilovaným plechem. Práci provedla firma pana Michala Hoška ze Slavětína v ceně 121.000 Kč za prodloužení zastřešení a 100.000 Kč za výměnu střešní krytiny.

Prodloužení ocelové konstrukce (rok 2012)
Prodloužení ocelové konstrukce (rok 2012)
Stará krytina (rok 2012)
Stará krytina (rok 2012)
Nová krytina (rok 2012)
Nová krytina (rok 2012)
Nová krytina (rok 2012)
Nová krytina (rok 2012)

2014

22. února 2014 vybouralo 15 členů Sboru dobrovolných hasičů plot přírodního areálu kolem hlavní silnice. Následně v dubnu 2014 proběhla kompletní výměna oplocení kolem přírodního areálu. Zakázku vyhrála místní stavební firma pana Rouska z Pohoří. Rekonstrukce si vyžádala částku 759.000 Kč, z čehož 200.000 Kč zajistila obec z dotace MAS Pohoda Venkova. Při realizaci nového oplocení muselo dojít k sanaci zbylých stromů (březen 2014), protože stály v místech, kudy měl jít nový plot. Plot se totiž v určitých místech posouval, aby více zpřehlednil silniční zatáčku od Opočna směrem do středu obce. Původní plot se v přední části (od čp. 117 po nemovitost Divokých) skládal z betonové podezdívky a ocelových rámečkových výpletů. V zadní části směrem k VORu (bývalé zemědělské družstvo) bylo potrhané nebo zrezivělé pletivo na betonových sloupcích. Nový plot má zabetonované silné ocelové sloupky, betonovou podezdívku a drátěné profilované pole. U nemovitosti Divokých a na druhé straně u skládky hlíny, je plot neprůhledný betonový. Následná rekonstrukce chodníku kolem je popsána v kapitole Výstavba obce, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení.

Výměna plotu (rok 2014)
Výměna plotu (rok 2014)
Výměna plotu (rok 2014)
Výměna plotu (rok 2014)
Výměna plotu (rok 2014)
Výměna plotu (rok 2014)
Výměna plotu (rok 2014)
Výměna plotu (rok 2014)

2017

V roce 2016 byly vysázeny v přírodním areálu a jeho okolí nové stromy. Uvnitř areálu to byly lípy srdčité a lípy velkolisté. Vedle areálu duby letní. Obecní úřad se o stromy dobře stará, stromy se ujaly a vy si můžete prohlédnout fotografie z června 2017. Více o výsadbě v kapitole Různé, rok 2016.

Nové lípy v přírodním areálu (rok 2017)
Nové lípy v přírodním areálu (rok 2017)
Nové duby vedle přírodního areálu (rok 2017)
Nové duby vedle přírodního areálu (rok 2017)

2020

Ve středu 19. srpna 2020 přestěhovali naši hasiči nevyužívaný domek, který stál za tělocvičnou. Byl pořízen po ničivých povodních jako možnost dočasného bydlení pro toho, kdo přišel o střechu nad hlavou. Nikdy své řádné využití neměl a sloužil většinou jako skladiště pro různé věci. Nově je umístěn přímo v přírodním areálu v zadní části na betonovém základu, který byl kdysi vybetonován, ale své řádné využití neměl, nic se na něm už nepostavilo. Přestěhovaný domek bude využíván jako zázemí a skladový prostor pro kroužek mladých hasičů, který organizují členky našeho hasičského sboru. Jeřáb pro stěhování poskytla místní firma GOIS.

Stěhování domečku pro hasiče (rok 2020)
Stěhování domečku pro hasiče (rok 2020)
Stěhování domečku pro hasiče (rok 2020)
Stěhování domečku pro hasiče (rok 2020)
Stěhování domečku pro hasiče (rok 2020)
Stěhování domečku pro hasiče (rok 2020)

Na konci září 2020 hasiči s dětmi a za použití těžké techniky udělali terénní úpravy okolo povodňového domku. Malý bagr nejprve nahrubo srovnal navezenou hlínu a potom už nastoupili dospělí a děti s hrabičkami, lopatami a kolečky. Vybrali kamení, uhrabali a udělali rovinu pro zasetí budoucího trávníku.

Terénní úpravy kolem domečku (rok 2020)
Terénní úpravy kolem domečku (rok 2020)

2021

V červenci 2021 byla na budově v přírodním areálu provedena oprava fasády a celá budova natřena. Střed naší obce je opět vylepšen. Opravu vnějšího pláště a nátěr provedla firma Pavla Bednáře z Pohoří za 26.000 Kč.

Oprava fasády a nátěr budovy (rok 2021)
Oprava fasády a nátěr budovy (rok 2021)


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.