ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA, TĚLOCVIČNA

1792

První škola byla zřízena v jedné výměnkářské chalupě (Josef Šolc, čp.54/74) 1. listopadu roku 1792. Učitelem byl František Koubek z Dobrého za Dobruškou, který složil předepsanou zkoušku u sv. Jindřicha v Praze. Před ním vyučoval obyčejně v literním umění zběhlý soused ve vlastní domácnosti a odměnou bral malý poplatek, hlavně potraviny (za žáka 1 forint stříbra a denně krajíc chleba - říkali tomu kuřátka. Nosili si též polena dříví na topení).


Základní škola (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893)
Základní škola (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893)

1800 - 1872

Odtud se první škola přestěhovala v roce 1800 do dřevěného hostince. Nebyla jiná místnost. Ale brzy se poznalo, že žáci daleko dychtivěji sledují výjevy, ne vždy poučné za nálevním stolem než učení, které jim vštěpoval učitel. Přesto se škola v hospodě udržela 12 let (1800 - 1812). V roce 1812 byla přeložena do pastoušky, kde však bydlel obecní slouha a byl zde plnomocným hospodářem. Užíval sadu, kdežto učitel zůstával trvale v panickém stavu, vyhledával nocleh i stravu po staveních, hlavně u rychtáře, jemuž za to různé písařské práce vykonával. Teprve když roku 1828 přišel do školy úřední dozorce, byl slouha vypovězen a pastouška vyhrazena škole a učiteli. Až v roce 1837 vyměřen Koubkovi určitý příjem 76 zlatých 15 krejcarů za měsíc. Předtím pobíral již zmiňovaná kuřátka, spal po staveních, zhotovoval rychle a spolehlivě různé smlouvy proti menšímu výdělku nebo jen pro trochu jídla. Lišty ve stěnách v pastoušce byly tak vytlučeny, že v zimě přes noc do světnice i sníh navál, při lijácích museli žáci uklízet lejstra, neboť chatrnou střechou i stropem crčela voda. Hliněná podlaha byla vytlapána a kvůli dolíkům lavice ani stoly rovně nestály. Plných 42 let vychovával Koubek pohořskou mládež. Ke konci života už slábl, zrak i sluch vypověděly službu a proto mu byl dán na výpomoc provizor František Ježek. Koubek zesnul 4. září 1834 u pastuchy Josefa Hrubýho.

Provizor František Ježek pocházel z Valu za Dobruškou. Za jeho působení spravila obec střechu i strop ve škole, on sám zkopal na jaře podlahu v síni i ve světnici, navezl hlínu a udělal rovinu. Následně obílil všechny stěny. Při svém nastoupení nenalezl ani jednu úřední knihu a tudíž nevěděl, které děti chodí do školy. Musel si tedy vypsat z farní křestní matriky asi za posledních 10 let narozené děti a tak si na vlastní náklady pořídit školní katalog. Jak sám píše, žáci byly tak zanedbáni, že z náboženství neznali docela nic, z ostatních předmětů něco málo věděli, o pravopisu, počítání z hlavy nebo biblických příbězích ani páry neměli. Nejhorší prý byly mravy! Učilo se prý velmi špatně, neboť učebnice nebyly, děti se vzpíraly kázni a rodiče požadavkům učitelovým. Trvalo mu dlouho, než si všechny získal na svou stranu. A když roku 1833 kráčel s dětmi přes práh nové zděné školní budovy (obrázek níž), mohl si říci s uspokojením, že něčeho dosáhl. Obec pak požádala, aby byl provizor za učitele presentován. 28. října 1833 se tak stalo a vrchním ouřadem v Opočně byla udělena presentace.

bývala stará škola, později po výstavbě nové školy chudobinec
bývala stará škola, později po výstavbě nové školy chudobinec

Nyní trochu z historie této školy: 20. srpna 1831 navštívil tuto školu tehdejší pan vrchní Knantský s knížecím stavitelem. Poměřil ji a kapacitu stanovil pro 42 žáků. V obci ale bylo 106 dětí schopných učení. Začal tedy zpracovávat návrh k nové škole. Stavební místo zvolil na polední straně zahrady, protože strana půlnoční u vozní cesty by byla horší (žáky by rušil hřmot povozů). Všechen materiál i s prací řemeslníků stál 3037 franků a 39 krejcarů. Dne 8. května 1832 se položil základní kámen k nové škole. Při stavbě se přišlo na omyl stavitele, který vyměřil školní světnici jen pro 75 dětí. Plán byl tedy změněn a učitelova kamenice byla přibrána k učebně. Celou stavbu řídil Josef Svítil (zednický polír z Opočna) a Josef Kánský (tesařský mistr). Obecní dohled měl Václav Effemberk. Škola byla 26. ledna 1833 posvěcena farářem Josefem Raškem z Opočna.

V roce 1834 byl u školy postaven dřevník. Vrchnost dávala 4 sáhy dříví, obec také 4 sáhy. V roce 1865 Vrchnost přestávala dávat dříví a svou povinnost převedla sněmovním usnesením na obec, která tím pádem dávala 8 sáhů.

Učitel to věru neměl jednoduché. Při velkých mrazech byla uvnitř učitelova pokoje taková zima, že dokonce v roce 1838 zamrzla voda ve sklenici, kterou měl učitel u postele. V létě rostly houby po všem dřevěném počínaje podlahou, nábytkem a končeje futrami u dveří. Učitel ze zimy, vlhka a puchu z hub vážně onemocněl a musel si přibrat pomocníka - Jana Vernera z Dobrušky. V únoru a březnu 1845 byla ve škole tak velká zima, že ani usilovným topením nebylo možné dopoledne světnici vyhřát nad 0oC. Děti mrazem ani psát nemohly. Roku 1850 vyměnila obec v pokoji učitele již čtvrtou podlahu. Na počátku měsíce června 1872 již František Ježek cítil, že se nemoc, která ho po mnohá léta oslabovala, dostává do poslední fáze. 14. června ulehl na lůžko, z kterého více nepovstal. Od 15. června se nevyučovalo. Dne 9. července 1872 o půl čtvrté ráno povolal Pán učitele k zaslouženému odpočinku. Ježkovým nástupcem se stal František Doležal, mladý učitel z Opočna.


1878 - 1879

Základní škola v původním kabátu
Základní škola v původním kabátu (rok 1978-1879)

Po výměně dvou učitelských mládenců - Jana Dotřela z Opočna a Romana Beka z Nového Hrádku - byl ustanoven presentací první řídící učitel Matěj Šramar ze Zvole u Jaroměře. Za jeho působnosti přikročeno roku 1878, když Zemská školní rada udělila obci Pohoří subvenci 1.500 zlatých, ke stavbě úplně nové moderní obecní školy. Vyhotovením plánů a celkového rozpočtu, jakož i zadáním stavby byl pověřen Josef Šubrt, stavitel z Dobrušky. Částka za toto vše se zastavila na 10.126 zlatých a 57 krejcarech. Základní kámen byl slavnostně položen 17. srpna 1878. Do základního kamene uložen památný spis v lahvi a peníze té doby. 31. srpna 1879 bylo provedeno svěcení školní budovy. Za duchovní: farář Rozšlapil, farář Koláčný z Bohuslavic a qurdian Cihlář z Opočna.

Obecná škola v Pohoří založená roku 1878
Obecná škola v Pohoří založená roku 1878

1830 - 1937

Prvně řádně vedený počet dětí byl v roce 1830 - 96 žáků. Roku 1873 docházelo do školy již 130 dětí do jednotřídky. Škola v Pohoří se 3. září 1877 stala dvojtřídní. V roce 1880 bylo evidováno ve dvoutřídce 142 žáků. Vrcholu bylo dosaženo v roce 1912, kdy bylo ve výkazech zapsáno 175 dětí. Přirozený důsledek byl otevření třetí třídy. Následkem světové války byla v roce 1925 zrušena třetí třída a v letech 1936 - 37 se učilo v obou třídách dohromady 69 dětí.


1929

Roku 1929 již nebylo vyhnutí a musela se přestavět zadní část budovy, tj. schodiště a záchody. Plány zhotovil architekt Placák z Hradce Králové, stavbu provedl Josef Jirsák, stavitel z Dobrušky. Přikročeno k přístavbě školy a záchodů nákladem 102.000 Kč.


1974

Mateřská škola byla dostavěna v roce 1974.

nově vystavěná Mateřská škola (rok 1974)
nově vystavěná Mateřská škola (rok 1974)
nově otevřená Mateřská škola (rok 1974)
nově otevřená Mateřská škola (rok 1974)

1975

Kompletní rekonstrukce základní školy v roce 1975.

rekonstrukce ZŠ (rok 1975)
rekonstrukce ZŠ (rok 1975)
rekonstrukce ZŠ (rok 1975)
rekonstrukce ZŠ (rok 1975)

1976 - 1977

Přístavba k základní škole v roce 1976 a 1977.

přístavba ke škole (rok 1976)
přístavba ke škole (rok 1976)
přístavba ke škole (rok 1977)
přístavba ke škole (rok 1977)

1983

Tělocvična se sociálním zařízením - v akci Z: v roce 1983 pokračováno na akci z předchozích let - vnitřní naházky, venkovní omítky na sociálním zařízení, zdění verandy, betony pod podlahy, bílení, natírání, parkety v bytě a hale, plechování parapetů oken, kompletace elektrické instalace, topení, obklad stěn haly dřevem, obklady, dlažby, kompletace zdravotní techniky, venkovní úpravy terénu. Topení dokončeno 19. listopadu a zatopeno v kotlích. K 31.12 ukončeno financování celé stavby. Vytvořená HD celé stavby 1.800.000 Kčs za použití finančních nákladů 1.232.000 Kčs. Měla by sloužit nejen oběma školám, ale i celé široké veřejnosti obce. Toto zařízení obsahuje halu k cvičení 12 x 24 m a přísálí 4,5 x 22 m, dále úplné sociální zařízení, kotelnu, uhelnu, klubovnu, místnost pro vedoucí cvičitele, sklepní prostory a byt pro školníka. Byt je užíván Taťjanou Izákovou s rodinou. Úklidové práce obstarává Miluše Grimová z čp. 93 v Pohoří.

výstavba tělocvičny (rok 1983)
výstavba tělocvičny (rok 1983)
výstavba tělocvičny (rok 1983)
výstavba tělocvičny (rok 1983)

Obložení chodeb a schodiště v MŠ - v neinvestiční akci Z: v roce 1983 proveden obklad borovými palubkami dvěma pracovníky OPK Dobruška v celkové HD cca 25.000 Kčs.

Obnova střešní krytiny na MŠ - v neinvestiční akci Z: práce provedl OSP Dobruška v roce 1983 položením nové vrstvy těžkých izolačních pásů, které zajistil MNV. Celková HD cca 8.000 Kčs.

13. dubna 1983 se Vokál - ředitel ZŠ vrací do funkce předsedy školské a kulturní komise MNV Pohoří a člena rady po delší nemoci (zastupoval jej po dobu nemoci ing. Josef Vaňát).


1984

Zpevnění dvora u tělocvičny v roce 1984 asfaltovým kobercem podloženým štěrkovým ložem a přístupový chodník z konzolových desek 100 x 150 založený z obou stran silničním obrubníkem.

V srpnu 1984 provedena výměna kotle VSB 1 v kotelně ZŠ,. práce provedl Ladislav Novotný ze Skalice u Smiřic.

12. března 1984 kolaudace tělocvičny, 30 dubna slavnostní otevření (účast asi 70 občanů), dne 1. září dána do plného provozu.

Adaptace zadní levé místnosti ve staré škole v roce 1984 na klubovnu Svazarmu - radiokroužku. Prováděno členy Svazarmu za materiálního zabezpečení MNV.


1985

V únoru 1985 provedena tepelná izolace rozvodů a výměníku v kotelně a suterénu tělocvičny. Provedlo JZD Ohnišov v režii MNV. HD 6.500 Kčs

V únoru 1985 proveden obklad stěn dřevem na chodbě a v šatnách tělocvičny. Provedlo JZD Ohnišov v režii MNV. HD 14.000 Kčs


1986

V roce 1986 položeny obrubníky kolem dvora u tělocvičny a vybetonovaná čela náspu.

V roce 1986 proveden obnovovací nátěr oken ZŠ zvenčí. Práce provedl důchodce Antonín Suk z Dobrušky za úplatu.

Výměna výměníku na teplou vodu v mateřské škole v roce 1986. Práce zabezpečila BSP dílny JZD.


1987

V roce 1987 pokračovaly práce na adaptaci dvou místností ve staré škole. Jedna pro Svazarm při JZD pro radiokroužek, druhá pro sklad CO MNV. Místnosti byly zcela dokončeny až na osazení ochranných mříží na okna. Práce prováděli členové Svazarmu vesměs bezplatně.


1988

Výměna kotle v mateřské škole: vzhledem ke špatnému stavu kotle (stáří 14 let) byla OSP v Dobrušce provedena výměna v roce 1988. Výdaje ve výši 24.000 Kčs byla hrazena z prostředku ONV, odboru školství v Rychnově nad Kněžnou. Práce byly provedeny 28. a 29. března.

Mateřská škola přepojena na veřejnou kanalizaci: v dubnu 1988 byla přepojena MŠ na veřejnou kanalizaci a tím byl vyřazen z provozu dříve vybudovaný septik. Veškeré práce provádějí rodiče děti docházejících do školy. Práce organizovala SRPŠ MŠ.

Letní pavilon u mateřské školy: v září 1988 zahájena v investiční akci Z výstavba letního pavilonu u mateřské školy. Celá akce je plánovaná do listopadu 1989 v celkové hodnotě díla 88.000 Kčs za použití finančních nákladů 70.000 Kčs. V roce 1988 provedeny následující práce: výkop pro sklep, izolační příčka, dno sklepa, izolace proti vodě, vnitřní zdivo včetně zálivky spáry betonem. Prostavěno v nákladech 32.000 Kčs, odpracováno 343 hodin zdarma. Na akci pracovali převážně rodiče dětí MŠ.

Základní škola připojena na veřejnou kanalizaci: v září 1988 dokončena a přepojena kanalizační přípojka u základní školy na veřejnou kanalizaci. Práce zdarma prováděla SRPŠ ZŠ, mechanizací vypomohl SZP Agrostav středisko Pohoří rovněž zdarma.


1989

Letní pavilon u mateřské školy: v roce 1989 pokračovala výstavba letního pavilonu u mateřské školy. Dokončen sklep, smontovány chatky včetně oplechování střechy. Chybí dokončit nátěry a schody do sklepa.

V měsíci září roku 1989 byla provedena celková oprava střešní krytiny MŠ dodavatelsky. Celá plocha střechy byla pokryta novými těžkými lepenkovými pásy a natřena gumoasfaltem. Oprava si vyžádala značné finanční náklady, téměř 80.000 Kč.


1990

Úprava dvora za mateřskou školou: v roce 1990, současně s položením živičného koberce na místní komunikaci 5c byla provedena stejná úprava na celém dvoře za mateřskou školou. Byl položen pouze uzavírací koberec na dosavadní betonovou plochu, která se již částečně vlivem povětrnostních vlivů bortila.


1991

Živičný koberec k základní škole: ze zbytkového materiálu položil s.p. Silnice v roce 1991 jednovrstvý živičný koberec na vjezd k základní škole vzadu. Jednalo se o drobnou akci.

Obnovovací nátěr všech oken v mateřské škole v roce 1991 provedla firma Bednář Pohoří. Rodiče dětí provedly obnovovací nátěr plechování atiky.

V roce 1991 provedena oprava komína u základní školy. Vyrovnání, stažení do ocelových úhelníků a omítnutí.

Na staré škole byly osazeny v roce 1991 nové rozvaděče elektro na přívodu, provedeném kabelem od trafostanice.

K 30.listopadu 1991 končí Taťjana Izáková pracovní poměr v ZŠ jako školnice. Za ní nastupuje Anna Kaňková z Pohoří. 2. prosince 1991 proběhl konkurz vypsaný Školským úřadem v Rychnově nad Kněžnou na ředitele základní školy. Ze tří uchazečů vyhrála konkurz p. Miroslava Rydlová, dlouholetá učitelka na ZŠ v Pohoří.


1992

Oprava střechy na základní škole: v průběhu prázdnin roku 1992 byla provedena dodavatelsky celkovou opravou střechy včetně obnovovacích nátěrů plechování. Eternitové šablony na výměnu a nátěrové hmoty dodala obec. Práce prováděl Jiří Paulík, pokrývač z místa. Celkové náklady činily 15.000 Kč.

Mřížové dveře do tělocvičny: aby byl z hlediska bezpečnosti oddělen prostor haly tělocvičny, byly vyrobeny a osazeny v roce 1992 na kraj vstupní chodby do prostoru tělocvičny a příslušenství mřížové ocelové dveře. Použitý materiál Jäkl profil, který dodala obec. Práce včetně zabudování zajistila TJ Sokol.

13. ledna 1992 protokolárně předána funkce ředitele základní školy. Dosavadní ředitelka Františka Ondráková odchází do důchodu, funkci zastupujícího ředitele přejímá Miroslava Rydlová. V té době na základní škole působí jako učitelka Františka Ondráková, vychovatelka Ivana Čtvrtečková, školnice Anna Kaňková, uklízečka Radmila Poláková, topič v ZŠ Taťjana Izáková, topič v tělocvičně Vratislav Izák. 30. června 1992 na základní škole končí učitelka Františka Ondráková z Dobrušky. Na její místo nastoupila od 1. září nová učitelka Eva Bělohlávková rovněž z Dobrušky.


1993

Oprava podlahy ve třídě ZŠ: vzhledem k nebezpečnému stavu podlahy ve třídách, kde jsou položeny vlysy, bylo přikročeno v roce 1993 k jejich přeložení, nebo případnému doplnění za špatné. Práce byly prováděny o hlavních prázdninách firmou Ficenec Rychnov nad Kněžnou. Pro nedostatek času před zahájením školního roku byla provedena oprava pouze v jedné třídě ve směru k silnici. Druhou třídu provede firma v jiném termínu. Náklady ve výši 20.000 Kč byly kryty z běžného rozpočtu obce.

Obnoven plot před MŠ, který byl poškozen vichřicí v roce 1993. Vybudovány nové sloupky.

V roce 1993 vydlážděn chodník k zadním dveřím u základní školy.

27. června 1993 z podnětu vnučky pana profesora Voborníka paní Jarmily byla obci jako rodišti pana profesora nabídnuta bronzová plaketa od sochaře Šejnosty. Obec tuto nabídku vřele přijala a vědoma si hodnot našeho rodáka ve veřejném životě vlasti připravila odhalení pamětní desky umístěné v průčelí budovy základní školy v Pohoří. Odhalení za přítomnosti mnoha příznivců pana profesora se uskutečnilo 27. června. K důstojnosti aktu přispěl i ženský pěvecký sbor z Opočna, přednesena byla jedna z básní žákem Tomkem. Další rodák Miloň Čepelka přednesl hlavní projev. Přítomna byla vnučka Dr. J. Voborníková a mnoho známých i neznámých hostů. Celková účast asi 100 občanů dokumentovala významnou událost pro obec.


1994

Adaptace bytu v základní škole: v roce 1994 byla snaha odstranit vlhkost ze stěn bytu v ZŠ. Ta vedla k tomu, že byla zadána úprava dle projektu, který řešil situaci podřezáním stěn. Vzhledem k síle a skladbě stěn však bylo od podřezání upuštěno. Zvolena byla po dohodě s projektantem alternativa provedení venkovní odkopávky základů a provést odvětrávací kanálek. Další úpravy se týkaly vnitřních prostor. Při práci venku byla zcela zničena zpevněná plocha před budovou. Rovněž tato byla obnovena, aby ji využívali žáci při pobytu venku o přestávce ve vyučování. Práce prováděla firma Štěpánek Opočno za celkových nákladů 82.000 Kč.

Pro zlepšení osvětlení prostorů v obou třídách v poschodí provedla v roce 1994 firma Elmont z Opočna za nákladů 23.500 Kč kompletní výměnu nevyhovujících osvětlovacích těles. Nainstalována byla zářivková tělesa vyšší intenzity.

V souvislosti s konečnými úpravami terénu okolí základní školy byly v roce 1994 do těchto míst vysázeny nové stromky, zejména jehličiny. Z listnáčů doubky. Tyto práce byly provedeny členy okresního zastupitelstva brigádnicky zdarma. Materiál k výsadbě dodal VÚLHM Opočno.

Při příležitosti 140. výročí od narození pana PhDr. Jana Voborníka, rodáka z naší obce byla uspořádána obcí putovní výstavka o životě a díle pana profesora. Nejprve byla instalována od 10. dubna do 17. dubna 1994 na chodbě základní školy, poté putovala v týdenním intervalu postupně do Gymnázia v Rychnově nad Kněžnou, Domažlicích, Jičíně, Litomyšli a v Praze. Svoji pouť na žádost místního kulturního střediska byla další týden instalována v Kodymově národním domě v Opočně. Na všech místech se setkala s velkou pozorností široké veřejnosti. Důkazem toho jsou zápisy v pamětní knize k tomuto účelu založené. Výstavku soustředěnou na 12 panelů graficky připravila paní Marie Hulcová z OKS v Rychnově nad Kněžnou.

4. listopadu 1994 odchází z mateřské školy učitelka Jana Hladíková z Dobrušky. Za ni nastoupila nová učitelka Alena Sobotková z Pohoří.

Mateřská škola v Pohoří (rok 1994)
Mateřská škola v Pohoří (rok 1994)
Základní škola v Pohoří (rok 1994)
Základní škola v Pohoří (rok 1994)

1995

Propanové stanice pro ZŠ a tělocvičnu: pro naplnění ekologického programu v ozdravění ovzduší bylo přistoupeno v roce 1995 k výstavbě propanové stanice a osazení budovy základní školy a tělocvičny novými kotli Nefit 45 kW. Propanová stanice je umístěna pod úrovní terénu v blízkosti ZŠ. Podzemními přívody je zaveden kapalný plyn do obou budov. Stanici tvoří dvě tlakové nádrže po 4,7 m3 objemu. Jejich montáž včetně rozvodů a osazení kotlů prováděly dodavatelsky Plynárenské strojírny v Rosicích u Chrasti, kotle Nefit dodala firma Příhody Týniště nad Orlicí. V hale tělocvičny byly instalovány dva infrazářiče, dodavatel firma Smotlacha Hradec Králové.
Tímto opatřením byly vyřazeny kotle na tuhá paliva. V základní škole VSB I a v tělocvičně 2 kole KZ. Práce skončily tak, že od konce listopadu bylo možné v obou zařízeních topit propanem. Celkové náklady dosáhly 800.000 Kč. Z fondu POV obdržela obec dotaci ve výši 200.000 Kč.

zabudování plynové stanice pro ZŠ a tělocvičnu (rok 1995)
zabudování plynové stanice pro ZŠ a tělocvičnu (rok 1995)

O zimních prázdninách v prosinci 1995 bylo provedeno přeložení vlysů a provedena celková oprava podlahy ve třídě na jižní straně. Práce prováděla firma Ficenec Rychnov nad Kněžnou. Náklady dosáhly 18.000 Kč.


1996

2. září 1996 zahájen nový školní rok. Počínaje školním rokem 1996/97 byla základní škola rozšířena z dvojtřídní na trojtřídní. Tím místní školu budou navštěvovat děti pěti ročníků. Do nové třídy adaptované z bývalé družiny v přízemí byl zakoupen nový nábytek pro žáky od Služby škole v Rychnově nad Kněžnou v hodnotě 35.000 Kč. Družina byla naopak přestěhována do volného bytu školy. Jako nová učitelka nastoupila Helena Jančárková z Pohoří.

Ráj dětských her z programu obnovy vesnice: v podzimních měsících roku 1996 byly zahájeny stavební práce v okolí základní školy terénními úpravami včetně úprav břehu Zlatého crku. Upravena byla i zeleň v prostoru. Provedené práce v hodnotě 45.000 byly přerušeny pro nástup zimy. O osazení prostoru vybavením pro hry bylo rozhodnuto v obecním zastupitelstvu záporně, zejména z hlediska využití a ještě spíše zneužití vandaly, jelikož celý prostor měl být zcela přístupný všem po celý rok, nikoliv jenom dětem. Terénní úpravy byly provedeny v celkové hodnotě 45.000 Kč mimo úprav potoka. Na tuto akci byly uvolněny prostředky ze Státního fondu.

Propanová stanice u mateřské školy: v dostatečném předstihu, před celkovou rekonstrukcí střechy mateřské školy byly provedeny v roce 1996 nutné úpravy přízemí včetně nového vytápění. Zrušena byla klasická kotelna (kotel na koks) a byla nahrazena kotlem na propan. Stejná změna byla provedena v bytě. Aby bylo možné vytápění plynem propanem, musela být vybudována propanová stanice s nádrží objemu 4850 litrů kapalného propanu. Likvidační práce staré kotelny a výstavba nových příček byla prováděna v režii obce. Práce prováděl převážně sám starosta za pomoci důchodce p. Josefa Nejmana. Montáž propanové stanice prováděla firma VPS Rosice u Chrasti a to včetně montáže kotle Nefit 45 kW. Úpravy v bytě včetně osazení kotlem Protherm 24 prováděla firma Novotný ze Skalice. V celém bytě byly současně vyměněny všechny radiátory Fonal a byly nahrazeny radiátory deskovými. Náklady včetně projektu činily 304.000 Kč. Nové topení bylo uvedeno do provozu 25. září 1996.

Rekonstrukce střechy MŠ včetně vestavby tří nájemních bytů: následně po ukončení nutných přípravných prací nastoupila v roce 1996 firma Štěpánek Opočno, která zvítězila v soutěži na rekonstrukci rovné střechy nad celou MŠ s tím, že bude nahrazena střechou mansardovou upravenou tak, aby bylo možné v získaném prostoru vybudovat v třetím nadzemním podlaží 3 nájemní byty. I když firma nastoupila až v říjnu, vlivem příznivého počasí se podařilo provést novou střechu a připravit stavbu tak, aby práce mohly plynule pokračovat po celou zimu. Prostavěno bylo do konce roku 1.084.000 Kč. Projekt na tuto rekonstrukci vypracovala firma Partner Opočno v nákladech 157.000 Kč včetně studie.

MŠ těsně před rekonstrukcí střechy a vestavby tří nájemních bytů (rok 1996)
MŠ těsně před rekonstrukcí střechy a vestavby tří nájemních bytů (rok 1996)
stavba nástavby MŠ (rok 1996)
stavba nástavby MŠ (rok 1996)
stavba nástavby MŠ (rok 1996)
stavba nástavby MŠ (rok 1996)

Vlivem zvýšeného tlaku v okruhu topení v roce 1996, kdy bylo z provozních důvodů použití plynových kotlů narušeno dosavadní osazení nízkotlakými radiátory v ředitelně a v dílně, musely být nahrazeny novými. Výměnu provedla firma Novotný ze Skalice. Celkový náklad 15.000 Kč.

V roce 1996 byla provedena demolice malého dřevníku za starou školou (čp. 46). Celý dřevník byl z lomového kamene a byl tak narušen, že nebyla možná jeho oprava. Práce na vlastní náklady provedl Oto Světlík (čp. 183) s tím, že získaný materiál použije na výstavbu vlastního rodinného domku v obci.

2. září 1996 zahájen nový školní rok. Počínaje školním rokem 1996/97 byla základní škola rozšířena z dvojtřídní na trojtřídní. Jako nová učitelka nastoupila Helena Jančárková z Pohoří.


1997

Nástavba tří bytových jednotek nad MŠ: z minulého roku pokračuje v roce 1997 výstavba tří bytových jednotek nad mateřskou školou. Termín dokončení dle smlouvy s dodavatelem, firmou Štěpánek s.r.o. Opočno, duben 1997 byl dodržen. Celkové náklady stavby dle smlouvy činily 3.376.000 Kč. Tato částka byla z větší části kryta z vlastních zdrojů - 2.416.000 Kč a částečně dotací od Okresního úřadu částkou 960.000 Kč. Počátkem 2. pololetí byly všechny tři byty přiděleny nájemníkům výběrovým řízením. Byt 3+1 manželům Koutníkovým, dva byty 2+1 manželům Paulíkovým a Žďárkovým.

finální podoba nástavby foceno zepředu (rok 1997)
finální podoba nástavby foceno zepředu (rok 1997)
finální podoba nástavby foceno zezadu (rok 1997)
finální podoba nástavby foceno zezadu (rok 1997)

Rozšíření propanové stanice u MŠ: do počátku topného období roku 1997 byla rozšířena propanová stanice u mateřské školy o další nádrž objemu 4.850 litrů. Rozšíření bylo nutné z důvodů, že na stávající stanici byly napojeny nové byty v nástavbě. Instalaci včetně dodávky provedla firma VPS Rosice u Chrasti za celkových nákladů 77.000 Kč.

V základní škole byly v roce 1997 rekonstruovány WC, zejména provedena změna způsobu splachování. Dosavadní nefunkční nádržky byly nahrazeny přímými splachovači namontovanými na vodovodní rozvod. Práce prováděla soukromá firma dodavatelsky. Náklady dosáhly 12.500 Kč

V kuchyni školní jídelny mateřské školy bylo v roce 1997 namontováno nové zářivkové osvětlení, čímž byly značně zlepšeny světelné poměry, zejména jejich novým umístěním nad pracovní stoly. Práce včetně dodávky osvětlovacích těles provedl pan Mareš z Opočna v celkovém nákladu 3.500 Kč.

V jarních měsících byla vymalována celá tělocvična včetně nutných oprav vnitřních omítek. Práce prováděla místní firma p. Pavla Bednáře.

4. června 1997 v konkurzním řízení u Školského úřadu v Rychnově nad Kněžnou jmenována novou ředitelkou základní školy Mgr. Eva Bělohlávková z Dobrušky. Do funkce nastoupila od 1. září. V této souvislosti nastoupila na základní školu jako nová učitelka sl. Jaroslava Pachovská z Opočna.


1998

 5. července 1998 proběhly oslavy 120 let existence současné základní školy v Pohoří. Uskutečnili se i setkání s bývalými i nynějšími kantory, kteří působili, nebo působí na této škole. Setkání byli přítomní: Jiří Vokál, Miroslava Rydlová, Jindřiška Černá, Eva Bělohlávková a Iva Čtvrtečková. Při této příležitosti se konal den otevřených dveří. Podrobný zápis o této akci naleznete ve školní kronice.


1999

Od začátku července 1999 se přistoupilo k radikálnímu řešení vlhkosti v ZŠ. Výběrové řízení vyhrála firma BAK a.s. Trutnov. Základní škola byla podřezána diamantovým lanem a vkládáním PE folie. Hodnota díla činila 349.000 Kč, dodatečné izolace a betony v přízemí stály 52.000 Kč. Celkem tedy 401.000 Kč.

základní škola - nová izolace - podřezáno (rok 1999)
základní škola - nová izolace
(rok 1999)

V září 1999, po nově provedených izolacích v ZŠ, bylo do šatny dáno nové obložení.
základní škola - nové obložení (rok 1999)
základní škola - nové obložení
(rok 1999)
V letošním roce slavila Mateřská škola 25 let od svého otevření.


2000

V lednu 2000 byly v přidány dva radiátory do ložnice a byl změněn systém stupaček. Hodnota díla 17.000 Kč.

V roce 2000 proběhla havarijní oprava stropu v přízemní třídě v ZŠ v ceně 26.000 Kč.

V dubnu 2000 bylo v tělocvičně opraveno topení a vyměnily se stávající rozvody (nebyly funkční pro plynové vytápění). Hodnota díla 53.000 Kč. Touto opravou se snížily náklady na topení min. o 30% (ztráty tepla).

tělocvična (rok 2000)
tělocvična (rok 2000)

V dubnu 2000 bylo v ZŠ vymalováno (24.000 Kč) a instalován kotel na dřevo (39.000 Kč).

V roce 2000 byla dokončena druhá polovina podřezání staré školy nákladem 136.000 Kč. Zároveň byly vyměněny okna, otlučena omítka a uvnitř staré školy udělány nové betony.

stará škola - podřezáno, otlučená omítka, vyměněny okna (rok 2000)
stará škola - podřezáno, otlučená omítka, vyměněny okna
(rok 2000)

2001

V únoru 2001 bylo na staré škole provedeno statické stažení lanem vrchního věnce budovy systémem předpjatých lan. Celkem byly zabudovány 4 lana, z nichž každé předpjaté lano je schopno snést zatížení 10 tun.

Základní škola byla dovybavena hudebním nástrojem, který prošel rekonstrukcí (poškozen stářím i po povodni). Jedná se o malé křídlo, které bude sloužit pro děti k hodinám hudební výchovy. Křídlo je nyní v perfektním stavu jak po hudební stránce, tak po vizuální stránce (byl obnoven povrch).

Během prázdnin byly natřeny okna a rámy oken Základní a Mateřské školy kvalitními barvami s UV filtrem, který prodlužuje životnost. Cena nátěrů byla celkem 86.000 Kč (ZŠ – 39.000 Kč a MŠ – 47.000 Kč). Zároveň byla provedena v ZŠ rekonstrukce stupaček na vodovodu v ceně 50.000 Kč. V rámci úspory energií byla zbudována předsíň v kotelně školy.

V roce 2001 byl vymalován byt nad tělocvičnou (nyní OÚ).

Koncem srpna 2001 se začalo s kompletní rekonstrukcí střechy na místní základní škole. Přestavba skončila na konci září a její součástí byla výměna střešní krytiny. Byly položeny tašky zn. Bramac (červená barva, alpský typ). Zároveň buly opraveny okapy a další klempířské prvky, včetně svodů a provedena oprava plášťů komínů. U jednoho z komínů byl zjištěn velmi špatný stav – jeho nadstřešní část byla proto zbourána a znovupostavena). Důvodem pro rekonstrukci střechy bylo zatékání vody do tříd. Náklady na rekonstrukci byly vyčísleny na 400.000 Kč, polovina byla hrazena z programu Plán obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, druhá polovina z rozpočtu obce.

rekonstrukce střechy ZŠ (rok 2001)
rekonstrukce střechy ZŠ
(rok 2001)
rekonstrukce střechy ZŠ (rok 2001)
rekonstrukce střechy ZŠ
(rok 2001)
rekonstrukce střechy ZŠ (rok 2001)
rekonstrukce střechy ZŠ
(rok 2001)
rekonstrukce střechy ZŠ (rok 2001)
rekonstrukce střechy ZŠ
(rok 2001)

2002

V roce 2002 bylo rozhodnuto, že od 1. ledna 2003 přejdou školské zařízení (základní škola, mateřská škola) do právní subjektivity ve formě příspěvkové organizace. Zároveň dojde ke zrušení stávající organizační složky obce Školní jídelna Pohoří - její činnost byla sloučena do příspěvkové organizace Mateřská škola.

I v roce 2002 probíhaly rekonstrukční práce na staré škole, celkem bylo za celý rok proinvestováno 597.000 Kč.


2003

V únoru 2003 byla položena nová střecha staré školy. Cena 106 000 Kč. V září pak pokračovaly práce novou omítkou v ceně 25 000 Kč.

V březnu 2003 započala rekonstrukce bytu v ZŠ.

Na začátku třetí dekády měsíce listopadu roku 2003 započaly rekonstrukční práce na vnějšku Základní školy. Ty se mohly realizovat díky dotaci, jež byla na tento účel poskytnuta. Byla opravena omítka a okna a zateplena severní a východní stěna (systém RENOPTHERM). Následně na to byla celá budova natřena. Práce provedla firma Štěpánek Opočno. Opravné práce stály celkem 360 000 Kč (byly financovány prostředky obce ve výši 181 000 Kč a dotací z Programu obnovy venkova ve výši 179 000 Kč).

nový nátěr omítky školy (rok 2003)
nový nátěr omítky školy
(rok 2003)
nový nátěr omítky školy (rok 2003)
nový nátěr omítky školy
(rok 2003)

2004

Nově zrekonstruované byty v základní škole a ve staré škole mají nové nájemce. Ve staré škole (čp. 46) je od dubna v nájmu p. Matyáš, v bytě v základní škole (čp. 96) paní Žďárková.

Před topnou sezónou 2004-2005 došlo k přepojení na zemní plyn v budovách majetku obce (Základní škola, Mateřská škola, Tělocvična). Do tělocvičny byl instalován dodatečný výhřevný zdroj (nová kapacitní jednotka), protože na zářičích už nejde nastavit větší výhřevnost, která je nedostatečná. Dodatečná montáž výkonného fukaru stála obec 80.000 Kč.


2005

V srpnu 2005 byla provedena výměna oplocení před Mateřskou školou. Jeho kompletní rekonstrukce si vyžádala 30.000 Kč. V návaznosti na to na přelomu měsíců srpen a září došlo k přestavbě pískoviště tak, aby mohlo být zakryté plachtou, když nebude používáno (foto z rekonstrukce). Zároveň byl vyměněn i písek, který se od nynějška bude muset vyměňovat častěji vzhledem k přísnějším hygienickým normám Evropské unie. Dále byly předlážděny obecním pracovníkem, p. Hrušovským, chodníčky a usazeny nové lavičky. Na podzim byla zabudována nová šestihranná dřevěná průlezka místo prolézaček a kovových konstrukcí, které ze dne na den přestaly vyhovovat příslušným nařízením po vstupu do EU.

rekonstrukce pískoviště MŠ (rok 2005)
rekonstrukce pískoviště MŠ
(rok 2005)

V srpnu 2005 byly vybagrovány a vyjmuty ze země dvě plynové nádrže (instalované v roce 1995). Tyto již díky plynofikaci celé obce ztratily svůj smysl a obec je nabídla k odprodeji.

vyjmutí plynových nádrží ze země (rok 2005)
vyjmutí plynových nádrží ze země
(rok 2005)
vyjmutí plynových nádrží ze země (rok 2005)
vyjmutí plynových nádrží ze země
(rok 2005)

V březnu 2005 nechala obec "zateplit" tělocvičnu. Vybudováním dřevěné mezistěny mezi hrací plochou a skladem sportovních potřeb odpadne část prostoru pro vytápění a zároveň při jakékoliv hře míč nezapadne za žíněnky mezi švédskou bednu a kladiny... Zbylé otvory budou doplněny shrnovacími dveřmi. Práce provedl místní obyvatel - Enrico Hanuš, čp. 81.

nová dřevěná zástěna (rok 2005)
nová dřevěná zástěna
(rok 2005)

2006

Na začátku března 2006 se do Základní školy vrátil opravený klavír z roku 1930, který již nutně potřeboval opravit. Na konci loňského roku škola vyčlenila ze svého rozpočtu finance z rozpočtu a klavír tak mohli odborníci zrestaurovat.


2007

O letních prázdninách, na začátku července 2007, byla provedena v přízemí základní školy na chodbě izolace a vyrovnání betonem, kterou provedla firma D.A.N. Rychnov nad Kněžnou v ceně 18.000 Kč. Následně na to nechala obec položit novou dlažbu a pořídila nové dveře k zadnímu vchodu.

izolace plus nový beton v ZŠ (rok 2007)
izolace plus nový beton v ZŠ
(rok 2007)
nové dveře k zadnímu vchodu ZŠ (rok 2007)
nové dveře k zadnímu vchodu ZŠ
(rok 2007)
nová dlažba v ZŠ (rok 2007)
nová dlažba v ZŠ
(rok 2007)
 

V říjnu byla provedena v mateřské škole rekonstrukce dětských záchodků a vodovodních baterií u dětských umyvadel firmou TO-PI-TO z Dobrušky za 25 930 Kč.


2008

29. června 2008 uspořádala ZŠ prohlídku školy, spojenou s výstavou výtvarných prací žáků ZŠ i MŠ v Pohoří, k 130. výročí otevření současné školní budovy. Součástí byl i krátký program, který nacvičili žáci naší školy.

Na konci října roku 2008 měly děti v Mateřské škole takové malé vánoce. Na zahradu jim byl pořízen nový dětský hrad místo staré a bezpečnostně nevyhovující skluzavky. Sestava obsahuje velkou skluzavku, houpačky, výstupovou stěnu a ve středu toho všeho hrad. Sestavu dodala firma Never Think Twice / NTT s.r.o. z Prahy za 72.000 Kč.

dětský hrad pro děti (rok 2008)
dětský hrad pro děti
(rok 2008)

V prosinci roku 2008 bylo na tělocvičně provedeno přesklenění kopilitových stěn (vysoké úzké skleněné cihly) a výměna střešní krytiny. Střešní krytina položená v 80. letech minulého století byla v havarijním stavu a zatékání způsobilo zničení parketové podlahy uvnitř. Pnutím ocelové konstrukce docházelo i k popraskání skleněných kopilitů v průčelí budovy. Střešní krytinu vyměnila firma Střešní systémy s.r.o. z Dolní Sloupnice v částce 255.517 Kč včetně práce. Druhá část opravy spočívala v přesklení kopilitové stěny, kterou provedla firma Thermonst spol. s.r.o. z Napajedla v částce 205.989 Kč. Celkem si tedy oprava vyžádala 461.506 Kč, z toho 200.000 Kč získala obec z Programu obnovy venkova jako dotaci od Královéhradeckého kraje, zbylou částku uhradila obec ze svého rozpočtu.

přesklenění kopilitových stěn (rok 2008)
přesklenění kopilitových stěn
(rok 2008)
přesklenění kopilitových stěn (rok 2008)
přesklenění kopilitových stěn
(rok 2008)
výměna střešní krytiny (rok 2008)
výměna střešní krytiny
(rok 2008)
výměna střešní krytiny (rok 2008)
výměna střešní krytiny
(rok 2008)

2009

5. srpna 2009 začala výměna všech oken na Mateřské škole v Pohoří (mimo oken bytů z nedávno vybudované nástavby). Realizační firma WETO pana Tomáše Petráka z Janova u Krnova (pobočka Rychnov nad Kněžnou) vysoutěžila nejlevnější cenu zakázky. Na realizaci byla využita finanční výhra za oranžovou stuhu ze soutěže Vesnice roku (více o této výhře v kapitole Různé, rok 2008). Byly vyměněny všechny dvojité okna v přízemí i prvním patře, dále velké přední vstupní dveře do školky i zadní menší obslužné dveře. Nezapomnělo se ani na staré a popraskané luxfery u schodiště. Výměnou starých vysloužilých dřevěných oken za nová plastová okna se nyní výrazně ušetří na vytápění a uklizečkám se velmi ulehčí čištění oken... Celková cena se vyšplhala na 759.000 Kč, z toho 576.000 Kč bylo kryto dotací z ocenění oranžová stuha, zbytek zaplatila obec ze svého rozpočtu.

výměna oken na MŠ (rok 2009)
výměna oken na MŠ
(rok 2009)
výměna oken na MŠ (rok 2009)
výměna oken na MŠ
(rok 2009)
výměna oken na MŠ (rok 2009)
výměna oken na MŠ
(rok 2009)
výměna oken na MŠ (rok 2009)
výměna oken na MŠ
(rok 2009)

Mateřská škola se otevřela pro veřejnost. Stalo se tak při 35. výročí od otevření a zahájení provozu v sobotu 17. 10. 2009 od 13:00 do 15:00. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout interiéry školky včetně připravených fotografií, shlédnout krátký film od dlouholeté ředitelky základní školy s názvem "den v mateřské škole vz roku 1975"... Od 15 hodin se uskutečnilo setkání 25 bývalých zaměstnanců školy a hostů. Mezi nejstarší patřila paní Radmila Poláková, dlouholetá kuchařka, paní Jaroslava Vrbová a Judita Mrázová, dlouholetá výpomoc v kuchyni. Přijela i paní Jana Hladíková, která pracovala 15 let jako učitelka. Zúčastnila se i paní Zdeňka Stodůlková, která se starala 19 let o chod budovy Mateřské školy i okolní zahrady. Její manžel Libor Stodůlka v Mateřské škole 22 let topil, než se přešlo na vytápění plynem. Paní Helena Hastrdlová vedla 24 let školní jídelnu, kde se vystřídalo mnoho zaměstnankyň: Zdena Chmelařová, Anna Kaňková, Miluše Grimová, Dagmar Jirsová, Jaroslava Fialová, Jaroslava Rázlová, Eva Stonjeková, Libuše Jirsová, Jitka Tláskalová, Jana Světlíková, Irena Machová, Alena Petrová, Renata Jirásková, Jana Balcarová, Jiřina Kratochvílová. K výčtu bývalých zaměstnanců ještě patří doplnit současné zaměstnance: Eliška Žďárková (ředitelka, 35 let v MŠ), Alena Sobotková (učitelka, 15 let), Hana Krafková (školnice, 17 let), Petra Kafková (vedoucí školní jídelny a současně i pomocná kuchařka, 10 let), Gabriela Kubalová, 1 rok).

Na konci roku 2009 bylo pokračováno v rekonstrukcích uvnitř tělocvičny. Byla obroušena a znovu nalakována podlaha v tělocvičně (300 m2) - parkety nyní jasně svítí i s nakresleným znakem obce pod novými vrstvami laku. Podlaha byla položena v roce 1976 při výstavbě tělocvičny a od té doby nebyla nijak udržována. Dotace na opravu podlahy činila 425.000 Kč. Dále byly vyměněny staré dřevěné vstupní dveře a všechny okna za nové plastové, zrekonstruováno sociální zařízení včetně dlažby. Nakonec byl na tělocvičnu pořízen nátěr venkovní fasády do růžové barvy - viz fotografie níže. Natěrači začali natírat v prosinci, ale Paní Zima je s mrazy a sněhem nenechala práci dokončit do konce roku. Nátěry byly dokončeny na jaře roku 2010. Celkové náklady na rekonstrukci činily 850.000 Kč a přiznaná dotace byla 50%.

tělocvična zvenku před rekonstrukcí (rok 2009)
tělocvična zvenku před rekonstrukcí
(rok 2009)
tělocvična zvenku po rekonstrukci (rok 2010)
tělocvična zvenku po rekonstrukci
(rok 2010)
parkety před rekonstrukcí (rok 2009)
parkety před rekonstrukcí
(rok 2009)
parkety po rekonstrukci (rok 2009)
parkety po rekonstrukci
(rok 2009)
sociální zařízení před rekonstrukcí (rok 2009)
sociální zařízení před rekonstrukcí
(rok 2009)
sociální zařízení po rekonstrukci (rok 2009)
sociální zařízení po rekonstrukci
(rok 2009)

2010

V květnu roku 2010 byla dokončena venkovní rekonstrukce budovy mateřské školy nátěrem fasády. Nátěr provedla místní firma p. Bednáře (sdružení). Celková natřená plocha 470 m2 stála obec 66.000 Kč.

mateřská škola zvenku před nátěrem (rok 2010)
mateřská škola zvenku před nátěrem
(rok 2009)
mateřská škola zvenku po nátěru (rok 2010)
mateřská škola zvenku po nátěru
(rok 2010)
mateřská škola zvenku před nátěrem (rok 2010)
mateřská škola zvenku před nátěrem
(rok 2009)
mateřská škola zvenku po nátěru (rok 2010)
mateřská škola zvenku po nátěru
(rok 2010)

V září 2010 byl natřen strop v tělocvičně malířskou firmou pana Bednáře z Pohoří, cena díla 41.000 Kč.


2012

V květnu roku 2012 byly na zahradě školky instalovány dvě nové houpadla - delfín a motorka. Obec pořídila tyto herní prvky bez dotace pro děti z Mateřské školy za částku 17.000 Kč od firmy Bonita groupservice z Tišnova.

nové houpadlo - delfín (rok 2012)
nové houpadlo - delfín (rok 2012)
nové houpadlo - motorka (rok 2012)
nové houpadlo - motorka (rok 2012)

V srpnu 2012, o velkých školních prázdninách, byla provedena výměna oken a dveří na Základní škole v Pohoří. Nové okna dodala firma Matrix z Třebešova za 341.000 Kč. Součástí výměny venkovních oken byla i výměna dveří, zateplení půdního prostoru a oprava poškozené venkovní fasády, ke které došlo při výměně oken. Po opravě byla celá škola natřena do nových barev - nátěr fasády za 98.500 Kč od firmy pana Bednáře z Pohoří. Celkové náklady na tuto akci, který byl realizován přes MAS (místní akční skupina) Pohoda Venkova, dosáhly částky téměř 500.000 Kč.

základní škola - výměna oken (rok 2012)
základní škola - výměna oken (rok 2012)
základní škola - výměna oken (rok 2012)
základní škola - výměna oken (rok 2012)
základní škola - výměna oken (rok 2012)
základní škola - výměna oken (rok 2012)
základní škola - obnova omítky (rok 2012)
základní škola - obnova nátěru omítky (rok 2012)
základní škola - obnova omítky (rok 2012)
základní škola - obnova nátěru omítky (rok 2012)
základní škola - obnova omítky (rok 2012)
základní škola - obnova nátěru omítky (rok 2012)

2013

Na zahradu u Mateřské školy byla v červenci 2013 pořízena nová prolézačka "Housenka". Dodala ji stejná firma jako dvě předchozí houpadla - Bonita groupservice z Tišnova za 31.000 Kč. Dále probíhaly na zahradě údržbářské práce - nátěr plotu, dřevěných konstrukcí, oprava dřevěného domečku, ...


2014

Z dotace Evropské unie zakoupila Obec Pohoří do školní kuchyně konvektomat a gastronádoby v hodnotě cca 180.000 Kč, z čehož dotace činila 162.000 Kč.


2015

V únoru 2015 nechala obec Pohoří opravit podlahu v tělocvičně. Stávající parkety byly obroušeny a nalakovány. Výsledek si můžete prohlédnout na fotografii níže. Práci provedla firma MAN z České Bělé v hodnotě 75.000 Kč. Poslední broušení a lakování parket proběhlo v roce 2009.

tělocvična - nová podlaha (rok 2015)
tělocvična - nová podlaha (rok 2015)
tělocvična - nová podlaha (rok 2015)
tělocvična - nová podlaha (rok 2015)

O velkých prázdninách od 13. července do 14. srpna 2015 bylo v Mateřské škole rušno. Došlo k výměně nevyhovujícího osvětlení, k výměně dětských stolků a židliček. Na zahradě Mateřské školy byla odstraněna poslední železná sestava na hraní (nevyhovovala bezpečnostním normám). Na jaře 2015 věnoval pan Stoklasa s dcerou Petrou dětem na zahradu Hmyzí domeček, který je určen pro samotářské druhy včel, vos, zlatoočka, slunéčka sedmitečná, škvory atd.

nový nábytek (rok 2015)
nový nábytek a osvětlení (rok 2015)
domeček pro hmyz (rok 2015)
domeček pro hmyz (rok 2015)

2017

V srpnu 2017 bylo vyměněno 12 starých dřevěných oken za nová plastová okna na budově staré školy. Dodavatel nových oken, parapetů, lišt, včetně vybourávacích a zednických prací, byla firma K-plasty z Nového města nad Metují. Za výměnu oken zaplatila Obec Pohoří částku 94.000 Kč s cílem snížit úniky tepla při vytápění budovy.

stará škola - nové okna (rok 2017)
stará škola - nové okna (rok 2017)

Během letních prázdnin roku 2017 byla vyměněna světla v učebnách základní školy. Současné již začalo dosluhovat a nevyhovovalo požadavkům na osvětlení. Základní škola tedy požádala Obec Pohoří jako zřizovatele o výměnu osvětlení v učebnách. Ve výběrovém řízení zvítězila firma ARMEX, která dílo provedla v částce cca 73.000 Kč.

základní škola - nové osvětlení ve třídách (rok 2017)
základní škola - nové osvětlení ve třídách (rok 2017)

2018

Na konci školního roku 2017-2018 odešla do důchodu dlouholetá ředitelka Mateřské školy v Pohoří, paní Eliška Žďárková z Pohoří (na fotografii vlevo spolu s paní učitelkou Alenou Sobotkovou a dětmi pasovanými v roce 2018 na prvňáčky). V naší školce pracovala od roku 1974, tedy celých 44 let. Její nástupkyní se ve druhém kole výběrového řízení stala paní Marcela Michlová, Dis. Pozici ředitelky Mateřské školy v Pohoří převzala k 1. srpnu 2018.

Eliška Žďárková (na fotografii vlevo) (rok 2018)
Eliška Žďárková (na fotografii vlevo) (rok 2018)

2019

Mateřská škola obměnila nábytek ve velké herně v srpnu 2019. Dodavatelem byla firma Nomiland, nový nábytek stál 43.000 Kč. V září firma TO-PI-TO vyměnila plynový kotel ve školce za 85.000 Kč. V listopadu 2019 byl zateplen strop obecních bytů, které jsou postaveny nad školkou, zateplení provedl Václav Frýda z Bohuslavic v hodnotě díla 82.000 Kč.

Mateřská škola - původní nábytek (rok 2019)
Mateřská škola - původní nábytek (rok 2019)
Mateřská škola - nový nábytek (rok 2019)
Mateřská škola - nový nábytek (rok 2019)

V přízemí základní školy byl obcí Pohoří pronajímán byt. Tato nájemní smlouva byla v roce 2019 ukončena, byt k 1. prosinci 2019 vyklizen a začala přestavba na školní družinu. Do té doby byly pro družinu využívány půdní prostory základní školy, které již potřebám školy nevyhovovaly. Stavební práce zabezpečil Martin Kubíček, elektrické práce firma Profialarm, topení zajistila firma TO-PI-TO a koberce byly pořízeny přes firmu Czech, Hylena-koberce. To vše v úhrnné částce 126.000 Kč, které zaplatila Obec Pohoří. Školní družina byla otevřena 17. února 2020.

Bývalý byt v ZŠ, nově školní družina (rok 2019/2020)
Bývalý byt v ZŠ, nově školní družina (rok 2019/2020)
Bývalý byt v ZŠ, nově školní družina (rok 2019/2020)
Bývalý byt v ZŠ, nově školní družina (rok 2019/2020)

2020

Aby mohla mateřská škola zvýšit kapacitu zařízení z 30 na 35 dětí, musela přestavět místnost v patře, která do té doby sloužila jako jídelna na novou třídu. Po dobu nouzového stavu a uzavřené školky od 16. března do 15. května 2020, byla vyměněna podlaha a radiátory v nové třídě, dále byla vymalována, vytapetována, pořízen nový nábytek, koberec. Pan Ladislav Divoký z Pohoří upravil za víkend, bez narušení provozu mateřské školy, sádrokartonový podhled. Stavební úpravy financovala Obec Pohoří. Dále bylo potřeba rozšířit kapacitně sociální zázemí pro děti. V březnu firma TO-PI-TO za 67.000 Kč upravila sociální zařízení pro děti - přidala 1 umyvadlo, 1 pisoár se zástěnou, sprchovou vanu a další drobnosti.

Jídelna v patře před proměnou (rok 2020)
Jídelna v patře před proměnou (rok 2020)
Nová třída pro děti místo jídelny (rok 2020)
Nová třída pro děti místo jídelny (rok 2020)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2024 Jan Jurásek, kronikář obce.