VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1910

vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)
vodní družstvo v Pohoří (rok 1910)

1929

V roce 1929 započalo vodní družstvo svoji regulační a meliorační činnost (regulace potoka po vsi a hráz kolem louky) nákladem 2.888.000 Kč. Po skončených regulačních pracích byla do tří let provedena repartice příspěvků na jednotlivé rolníky v obnosu 1.200.000 Kč. Toto rozvržení příspěvků způsobilo mezi zemědělci velké vzrušení, jejichž výše velmi ohrožovala existenci celého zemědělského podniku. Protože byl vidět již předem nezdar zaplacení tohoto dlouhodobého břemena, padl návrh na úhradu z obecních prostředků 100.000 Kč. Šlo to ponejvíc zase z jedněch kapes, ale břemeno se stalo snesitelnější. I obec se zakymácela, bylo nutno požádat o další půjčku ve výši 100.000 Kč a zvýšit obecní přirážky na 500%. Vodní družstvo své regulační práce nedokončilo a obec sama byla nucena vlastním nákladem provést obezdění dvou obecních rybníků hořejního konce obce nákladem 20.000 Kč. Za tím účelem nakoupeno asi 60 fůr kamene zděného plotu Josefa Škody (z Rostok) v Pohoří čp. 60. Po skončených regulačních pracech byl proveden odprodej zbylých částí návsi a potoka po obci. Tato práce si vyžádala mnoho času a byla někdy až nervovým vyčerpáním. Obec tím získala asi 30.000 Kč jmění, které zůstalo na vázaných vkladech.

Dále byla vybudována kanalizace položením cementových rour po obci a sice: od Javůrkových k Rohlenovým, od Kampeličky k Lad. Pavlíkovi a od obecního hostince k Josefu Kryštofovi v délce 500 m nákladem 30.000 Kč.


1983

Kanalizace: pokračováno na akci z předchozích let - 28.4. předáno písemně staveniště přečerpací stanice, 29.4. zahájeny práce vyčerpáním vody ze stavební jámy, 2.5. vše znovu zatopeno, 17.6. obnoveny práce na čerpací stanici čerpáním vody, dále pokračovaly práce plynule až do 10.10. Na izolaci vany čerpačky byla použita svářená folie PVC. K 31.12 ukončeno financování celé stavby. Vytvořená HD celé stavby 4.918.000 Kčs za použití fin. nákladů 3.637.000 Kčs.

Kanalizační přípojky - v akci Z: pokračování na akci z předchozího roku. Zahájena k 1.4.1982. V tomto roce byly ve vlastní režii vybudovány přípojky k čp.61 - Pišoja O., čp. 108 - Stodůlka L., čp. 32 - Balcar Josef, čp. 105 a 38 - Stonjek a Postler společná, čp. 93 - Grim J., čp. 142 - Tomášová F.

Vodovod - jako vyvolaná investice: pokračováno v budování přípojek. Dle usnesení před stavbou bude zavedena voda do každého čp. bez rozdílu. Veškeré práce prováděl VČ VAK Náchod, občané vypomáhali, každý na svém pozemku při výkopových pracech zdarma. Práce však byly fakturovány ve prospěch MNV, který tím získal téměř 100.000 Kčs. Dokončený vodovod převzal VČ VAK OZ 02 Hradec Králové 29.3.1983 od Ingstavu n.p. závod 02 Hradec Králové v HD 4.006.000 Kčs. Vodovodní přípojky převzal VČ VAK OZ 02 Hradec Králové 30.9.1983 v HD téměř 1.500.000 Kčs. Subdodavatelem vodovodu i vodovodních přípojek byl VČ VAK Náchod.


1984

Kanalizační přípojky - v akci Z: vybudovány další přípojky k čp. 43, nové výstavbě RD Václava Tomka, k čp. 20, 21, 58, 80, 113, 117, 120, 133. Některé přípojky prováděl VČ VAK OZ Náchod. Téměř celý rok odstraňovány vady a nedodělky (přerušovaně) na vodovodu a kanalizaci. Práce prováděl VČ VAK OZ Náchod.

Na čerpačce kanalizace provedena brigádnicky technologie (Miroslav Bašek, Pavel Petrovský, Jaroslav Mervart). Dále elektrická instalace od OPK v Dobrušce.

26. listopadu provedena kolaudace kanalizace.


1985

Kanalizace II. etapa - v akci Z: počínaje 1. srpnem byla zahájena výstavba kanalizace pro část obce od Kubíčkových (čp. 27) až za trať ČSD. Z plánované HD 250.000 Kčs byla vytvořena do konce roku HD 250.000 Kčs. Plánované a skutečné náklady byly stejné ve výši 172.000 Kčs. Z nich tvořily ON pouze 2.000 Kčs. Proveden byl protlak pod tratí ČSD jako dodávka od VČ VAKu OZ Chrudim.

V březnu zahájena přeložka potoka proti MNV, provádělo ZSS středisko Pohoří v režii OSMS Solnice. Práce nebyly dokončeny pro křížení s vodovodním řadem.

V průběhu celého roku s občasnými přestávkami odstraňoval VČ VAK OZ Náchod závady a nedodělky na kanalizaci a vodovodu, jako např. čištění stoky F, obetonování poklopů ve vozovce, vymazání rohů šachet, penetrace šachet, oprava stoky u čp. 60, oprava u čp. 25, vodovodní přípojka do PKS. Dále VČ VAK budoval kanalizační přípojky k čp. 14, 47, 53, 62, 101, 110, 136, 138, 141, 143. K čp. 106, 161 a 183 provádí JZD ve vlastní režii, materiál od MNV. Za vlastní výpomoci dále vybudovány kanalizační přípojky k čp. 12, 16, 92.

V červenci vybudoval VČ VAK Náchod novou šachtu proti čp. 73. V režii MNV provedeno vyložení náhona chodníkovými deskami a žlabovkami u výtoku tlakové kanalizace.

V srpnu provedeno v režii MNV nové utěsnění průchodu tlakové kanalizace z přečerpačky. Průchod byl jednoduše zajílován. VČ VAK OZ Chrudim provedl uložení potrubí JS 300 PVC do chráničky pod tratí ČSD.

V říjnu byla uvedena do provozu přečerpací stanice. Zabetonováno Mixokretem mezikruží, mezi chráničkou a potrubím Js 300 pod tratí ČSD. Práce prováděné v režii MNV.

V listopadu osazeny vyrobené schody do čerpačky, provedl MNV, následně vybetonované nové dno v suché části přečerpačky, provedl VČ VAK OZ Náchod.


1986

Kanalizace II. etapa - v investiční akci Z: JZD středisko Pohoří vyrobilo v rámci dohody zdarma ocelový dvoukomorový keson, položeno potrubí včetně šachet za tratí ČSD (Hurdálek Hovorka, Bednář, zastávka ČSD přípojky), položeno potrubí u čp. 118 včetně lomové šachty, 25 m kanalizačních přípojek k čp. 29. ... V rámci akce provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na zadní straně od kostela po čp. 36 a od Hastrdlových (čp. 180) po čp. 75 - celkem 25 světelných bodů - provedena výměna ocelových sloupů, krytů a výzbroje, použit původní kabelový rozvod a osvětlovací tělesa na výbojky SHC 70 W. Práce na veřejném osvětlení prováděl podnik Eram Hradec Králové. Po rekonstrukci znovu rozsvíceno 16. listopadu. Plán HD 500.000 Kčs, náklady 262.000 Kčs. Skutečnost HD 500.000 Kčs, náklady 262.000 Kčs, ON 4.000 Kčs.

19. června proveden nový přepad u čerpačky na kanalizaci z poslední lomové šachty na stoce.

27. září 1986 kanalizační přípojka k novostavbě - Jan Jánský ml.

Provedena shybka na vodovodním řadu u ZVS, aby mohla být dokončena přeložka a zatrubení části potoka Zlatý crk. Práce zemní provedl pracovník ZSS střediska Pohoří Václav Kubíček, shybku samotnou pracovníci VČ VAKu střediska Českého Meziříčí.


1987

Kanalizace II. etapa - investiční akce Z: stavba pokročila do konečného stádia. Prodloužena byla stoka až po rybník u Kubíčkových (čp. 27) včetně výtlačného potrubí. Byly do země osazeny ocelové nádrže přečerpačky u zastávky ČSD včetně obetonování, dokončení dvou šachet lomových na stoce u přečerpačky, zakrytí přečerpačky a montáže technologie. Osazení nádrží do země provedl dodavatelsky Agrostav SZP středisko Pohoří, technologii montovalo JZD středisko Pohoří. Vzhledem k opoždění zahájení zatrubování Zlatého crku nebylo možné dokončit propojení stoky přes rybník a výtlačné potrubí na stávající stoku kanalizace. Přesto byla stavba dokončena k 31.12.1987 v celkové HD 990.000 Kčs a nákladech 92.000 Kčs. Na akci bylo pracováno strojem DH 012 ve vlastnictví MNV (řidiči M. Matyáš a Josef Tomek). Bylo odpracováno zdarma 595 hodin.


1988

Výstavba čistírny odpadních vod: 5. listopadu zahájeny stavební práce na výstavbě čistírny odpadních vod v investiční akci Z. Do konce roku provedeny následující práce v hodnotě díla 185.000 Kčs a finančních nákladech 140.000 Kčs: skrývka zeminy včetně odvozu ornice, prodloužení tlakové kanalizace o průměru 160 a délce 54 metrů a vodovodní přípojky 6/4´´, kladení kabelů přípojky NN (nízkého napětí) od trafostanice a sdělovacích kabelů od čerpačky až na staveniště. Odpracováno celkem 119 hodin zdarma.

1. září 1988 položena nová vodovodní a kanalizační přípojka k novostavbě domku manželů Sobotkových. Dále byla v roce 1988 prodloužena a zapojena kanalizační přípojka u čp. 12 (manželé Moravcovi).


1989

Výstavba čistírny odpadních vod: v průběhu celého roku pokračovala výstavba čističky odpadních vod. Dodavatelsky Agrostav Solnice středisko Pohoří vybudoval dosazovací nádrž. Pozemní stavby Hradec Králové provedly pro tuto stavbu larzenové stěny. Na staveniště přivedena elektrická energie, zahájena výstavba budovy ve vlastní režii. Provedena montáž technologie na dosazovák. V roce prostavěno 1.089.000 Kč. Náklady zcela kryty ze SFVH (státní fond vodního hospodářství).

Kanalizace II. etapa: pokračují práce na stavbě kanalizace v 2. etapě. Položeno 52 metrů kanalizačního potrubí PVC 315 podél čp. 27 včetně přípojky. Dokončeno propojení tlakové kanalizace o průměru 110 ze sadu v čp. 28, schybkou pod potokem na potrubí v chráničce pod silnicí. Všechny práce prováděny za pomoci občanů a sousedů.

Za pomoci těžké mechanizace a i ruční práce byla provedena rekultivace pozemků po skládce štěrku a písku mezi Jelenovými a tratí ČSD. Plochy bylo použito jako zařízení staveniště při výstavbě vodovodu a kanalizace v obci.


1990

Výstavba čistírny odpadních vod: pokračováno ve výstavbě pracemi na dosazovací nádrži, budově, kladení kabelů silových i sdělovacích mezi objekty, vstupní brány. V průběhu podzimu v rámci stavby provedeny rekultivační práce určené na zábor zemědělské půdy pro výstavbu čističky odpadních vod.na pozemcích v katastru Nebeská Rybná. Tyto rekultivační práce prováděl Agrostav Solnice. Za celý rok prostavěno 949.000 Kč získaných ze SFVH (státní fond vodního hospodářství).

Prodloužení kanalizace do Puliček: aby bylo možné po dokončení vozovky na Dobrušku pokračovat s kanalizací do Puliček, musela být stoka prodloužena o 15 m trubami o průměru 315 z PVC z hlavní silnice na místní komunikaci. Práce byly prováděny brigádnicky za maximální účasti sousedů, materiál dodala obec. Minimální náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

Kanalizační přípojky: ještě dříve, než byly zahájeny konečné úpravy silnice na Dobrušku, byly svépomoci položeny další vodovodní a kanalizační přípojky na nové stavební parcely. Konkrétně šlo o novostavby RD Jaromíra Štěpána, Karla Mrštila a Pavla Stoklasy.


1991

Čistírna odpadních vod: pokračováno ve výstavbě budovy včetně strojního vybavení, veřejného osvětlení, terénních úprav, oplocení. Vzhledem k dokončení stavby až v zimním měsíci bylo uvedení do provozu odloženo na jako roku 1992. Ekonomické vyhodnocení je však možné.

termín zahájení          11/89
termín dokončení      11/91

HD (hodnota díla) celé stavby hl. I. až XI. -  4.335.000 Kč
PN (plánované náklady) celé stavby hl. II. až VIII - 2.537.000 Kč
skutečné náklady v jednotlivých letech: 1988 - 149.000 Kčs, 1989 - 1.089.000 Kčs, 1990 - 863.000 Kčs, 1991 - 314.000 Kčs
celkem bylo prostavěno 2.415.000 Kčs

finančně kryto ze státního fondu vodního hospodářství částkou 2.168.000 Kčs, FRR obce částkou 171.000 Kčs, sdružené prostředky 76.000 Kčs

15. listopadu 1991 byl zahájen týdenní zkušební pokus přečerpávání vody z Dědiny do Zlatého crku pro posouzení možnosti náhradního napájení vodou. Pokus byl dostačující a výsledek prokázal vhodnost vybudovat umělý převaděč.


1992

Čistírna odpadních vod: v květnu došlo k napouštění splaškových vod na čistírnu a zahájení zkušebního provozu. V červnu aktivovány čistírny navezením 8 m3 aktivních kalů od oxidačního příkopu. 26. srpna kolaudace stavby a uvedení do zkušebního a následně do trvalého provozu. V říjnu předána do správy VAKu Hradec Králové.

Několik členů obecního zastupitelstva provedlo výsadbu stromků v prostoru čističky odpadních vod. Stromky poskytl zdarma VLHZ Opočno.


1993

Kanalizace do Puliček: v režii obce prodloužena kanalizační stoka v délce 100 m od hlavní silnice na prostranství v Puličkách. Použitý materiál dodala obec, práce mimo výkopu zajištěna výpomocí sousedů. Stoka je z trub PVC o průměru 135, dále jsou vybudovány dvě šachty. S pracemi bylo započato ke konci roku, takže konečné úpravy byly dokončeny až na jaře roku 1994.

K 1. listopadu 1993 byla registrována a.s. VAK Hradec Králové, jejíž akcionářem se stala mj. i naše obec s vloženým majetkem - vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod.


1994

Přivaděč vody do Zlatého crku: jednou z podmínek při výstavbě vodovodu Litá pro Hradec Králové bylo, že v případě ztráty vody ve vodoteči Zlatý crk bude zajištěn náhradní zdroj. Jelikož tato podmínka nastala, provedl Drupos stavební firma z Hradce Králové přivaděč vody z Dědiny do Zlatého crku v horní části obce. Hodnota díla dosáhla téměř jednoho miliónu korun. Financování zabezpečil VAK a.s. Hradec Králové z vlastních zdrojů. Stavba byla dána do provozu v prosinci.

Čištění vodoteče Zlatý crk: aby měl smysl přivaděč vody z Dědiny do Zlatého crku, byla souběžně prováděna běžná úprava a čištění celého povodí včetně nádrží. Čištění vodoteče od nánosů a průklest křoví prováděli převážně občané sousedící s vodotečí za mírnou úplatu. Celkové náklady činily 69.000 Kč.

čistička odpadních vod (rok 1994)
čistička odpadních vod
(rok 1994)

V letních měsících byly provedeny práce na čištění vodních nádrží po obci. Práce prováděla Východočeská stavební středisko Pohoří. Akci financovala SMS Solnice. Hodnota díla dosáhla 95.000 Kč. V posledním čtvrtletí v rámci čištění nádrží bylo vypanelováno dno vodní nádrže u kostela. Použity byly silniční panely, položeno celkem 150 kusů. 130 kusů dodala obec, zbytek dodavatel - Východočeská stavební středisko Pohoří. Hodnota díla dosáhla 105.000 Kč.

Prodloužení kanalizace do Puliček: aby bylo možné napojit všechny nemovitosti v Puličkách na splaškovou kanalizaci, musela být prodloužena o dalších 20 m. Obec dodala materiál (PVC truby o průměru 315) a materiál na šachty. Svépomocí byl materiál zabudován. Celá práce byla skončena během jednoho měsíce a náklady dosáhly pouze 18.000 Kč.

Na části Zlatého crku, konkrétně podél čp. 24 (p. Duška), byl zcela obnoven po levé straně taras. Práce prováděla firma Sekoz z Vysokého Mýta. Celá akce byla financována ze zdrojů SMS Solnice.


1996

Prodloužení kanalizace do kouta: vzhledem k dokončované výstavbě nového rodinného domku v Koutě (Miroslav Kaňka ml.) bylo přikročeno k prodloužení kanalizační stoky o cca 76 m. Na prodloužení bylo použito PVC trub o průměru 200. Zemní práce provedl soukromý podnikatel p. Šach z Dobrušky, montáž potrubí včetně dodávky materiálu provedl VAK a.s. středisko Třebechovice pod Orebem. Vytvořena byla hodnota díla cca 40.000 Kč, celkové náklady 23.000 Kč.

V posledním čtvrtletí roku provedla firma STAV s.r.o. z Hradce králové dílčí úpravy potoka Zlatý crk v úseku 0,904 až 1,785 km. Proveden rozsah prací: pročištění dna a svahů, odstranění vegetace, oprava dlažeb, zřízení opěrné zídky, schůdků. Hodnota díla celé akce činila 184.000 Kč. Financována byla Státní meliorační správou ÚP Solnice.

Zpevnění dna rybníka u kostela - viz fotografie.

vydláždění dna rybníka u kostela (rok 1996)
vydláždění dna rybníka u kostela
(rok 1996)
vydláždění dna rybníka u kostela (rok 1996)
vydláždění dna rybníka u kostela
(rok 1996)

1998

V roce 1998 byla provedena havarijní oprava hráze v původní trase poté, co povodeň protrhla ochrannou hráz kolem Pohoří v délce asi 300 m. Oprava byla provedena prakticky hned po povodni, aby bylo zabráněno další velké vodě vniknout do vesnice. Havarijní oprava hráze provedená v původní trase stála 405.500 Kč. Financovaná byla z dotace státního rozpočtu na odstraňování povodňových škod - neinvestiční akce. Investorem stavby bylo Povodí Labe, a.s.


1999

Od března probíhaly práce na rekonstrukci toku Zlatý crk. Investorem akce byla SMS - Státní meliorační správa. Celkem bylo vybudováno 5 nových mostků v ceně 227.000 Kč. Náklad rekonstrukce byl 8.000.000 Kč. Dále byl vykoupen pozemek od Jánských za 18.000 Kč s tím, že tam bude uložena vytěžená zemina a poté bude provedena rekultivace. Hodnota díla 1.550.000 Kč.

nový mostek u hospody (rok 1999)
nový mostek u hospody
(rok 1999)
nový živičný koberec u Ing. Černého (rok 1999)
nový živičný koberec u Ing. Černého
(rok 1999)
odkoupený rekultivovaný pozemek, kam byla uložena vytěžená zemina (rok 1999)
odkoupený rekultivovaný pozemek
(rok 1999)
nový mostek u kaple (rok 1999)
nový mostek u kaple
(rok 1999)

V listopadu 1999 bylo vybráno dno rybníka u kostela (viz fotografie). Za vyčištění dna bylo účtováno 100.000 Kč.

těžba usazenin ze dna rybníku u kostela (rok 1999)
těžba usazenin ze dna rybníku u kostela
(rok 1999)

V dubnu proběhla 2. etapa odprodeje zbývající částí kanalizace v hodnotě 900.000 Kč za cenné papíry (akcie) do VAKu, a.s. Hradec Králové jako provozovateli kanalizace v obci.

V říjnu 1999 bylo znovu otevřeno koryto potoka mezi pohostinstvím a parkovištěm. Investorem díla byla SMS - Státní meliorační správa. Platba byla provedena v rámci povodňových úprav toku Zlatý Crk. Koryto se vrátilo do původního stavu (v minulosti bylo otevřené).

práce na znovuotevření potoka (rok 1999)
práce na znovuotevření potoka
(rok 1999)
znovuotevřený potok (rok 1999)
znovuotevřený potok
(rok 1999)
znovuotevřený potok (rok 1999)
znovuotevřený potok
(rok 1999)
znovuotevřený potok (rok 1999)
znovuotevřený potok
(rok 1999)

2000

Rekonstrukce ochranné hráze byla prováděna v letech 1999/2000 jako investiční akce k odstranění povodňových škod z povodně 1997. Hlavním objektem byla 324 m dlouhá nová hráz, tvořená z jílovitého materiálu, přemístění cesty melioračního příkopu " Litá" , hrázová propust, zrušení vrtu VaK. Zemní těleso hráze je zapuštěno 1,5 m pod terén, šířka v koruně 3 m, sklony svahů 1:2, svahy ohumusovány a osety, maximální výška nad terénem 1,6m. Celkový náklad stavby je 3.650.000 Kč. Investorem stavby bylo povodí Labe, a.s. Stavbou bylo odstraněno nejkritičtější místo hráze, které bylo v červenci 1998 porušeno přívalovou vlnou. Tím by se do budoucna měly zlepšit podmínky pro odtokové poměry v údolní nivě a mělo by se snížit riziko opakovaného porušení hráze.

nová přeložená hráz (rok 2000)
nová přeložená hráz
(rok 2000)
výpusť na nově přeložené hrázi do přepadu za hrází (rok 2000)
nová přeložená hráz
(rok 2000)

2001

V roce 2001 byl dokončen most u Pinkasů. Položen nový asfaltový koberec, zhotoveno nové zábradlí. Tento rok nestálo dokončení žádné peníze, protože tato akce byla financována v rámci výměny mostků s malou průtočností, které nevyhovovaly povodňovým normám (realizace krátce po povodni).


2005

V průběhu druhého a třetího měsíce roku 2005 proběhl výběr nánosů a usazenin v místních rybnících. Usazeniny z rybníků na Zlatém crku vybrala těžká technika. Na fotografii vlevo rybník "v Koutě". Na fotografii vpravo se prohání bagr po dně rybníka u kostela. Pročistili se tím dna vodních ploch, protékající voda tak bude opět čistější a vhodnější nejen pro život ryb.

čištění rybníků (rok 2005)
čištění rybníků
(rok 2005)
čištění rybníků (rok 2005)
čištění rybníků
(rok 2005)

Na říčce Zlatý potok se mezi Dobruškou a obcí Pohoří vybudoval nový jez. Celá akce měla za cíl přivést vodu do koryta potoka Zlatého Crku, který protéká obcí. Ten byl již řadu let sužován v různých obdobích nedostatkem vody, což mělo za následek vysychání a ohrožení života ryb a dalších vodních živočichů. Původní pramen potoka protékajícího obcí slouží už více jak 20 let jako odběrné místo pitné vody. Proto byl nízký průtok doplňován vodou z řeky. Pouze při velkém přebytku spodní vody docházelo k odtoku původním korytem, proto musela být ostatní voda dotována z Dědiny. Filtry se však velmi často zanášely a do potoka už vodu koryto nepřivádělo. Po tří letém vyjednávání obecního úřadu se podařilo prosadit změnu dotace vody do Zlatého Crku formou vzduté vody. Tzv. Jamborův práh zcela hradil investor stavby VAK a.s. Hradec Králové. Cena tohoto díla se vyšplhala na závratných 900 000 Kč.

budování nového jezu (rok 2005)
budování nového jezu
(rok 2005)
budování nového jezu (rok 2005)
budování nového jezu
(rok 2005)

2012

V listopadu 2012 proběhlo vyčištění potoka protékajícího obcí. Akci platilo Povodí Labe, provedla ji firma pana Rouska z Pohoří. Částka čištění byla 1.000.000 Kč.

čištění potoka Litá (rok 2012)
čištění potoka Litá (rok 2012)
čištění potoka Litá (rok 2012)
čištění potoka Litá (rok 2012)

2015

V roce 2015 byl díky dlouhodobému suchu nízký stav vody v potocích všude po okolí (záznam o dlouhodobě vysokých teplotách a suchu najdete v kapitole "Příroda, živelné pohromy"). Nízký stav vody znamená malý průtok vody a tím pádem i málo kyslíku ve vodě. V kombinaci s havárií čističky odpadních vod v Dobrušce došlo k opakovanému úhynu ryb v řece Dědina. Ušetřen nebyl ani Zlatý Crk, který protéká naší obcí. Co se dělo v průběhu roku? 7. července 2015 uhynuly ryby u hospody v Pulicích. 10. července 2015 uhynuly ryby v Pohoří na rybníku u Kopeckých (zde byl pravděpodobně viníkem někdo jiný než čistička odpadních vod z Dobrušky, protože další úhyn nebyl na Zlatém Crku zaznamenán, závadná voda přitékala potrubím z levé strany, od silnice směrem na Dobrušku). 19. července uhynuly ryby od Pulic až po Opařišťský mlýn. 11. srpna 2015 hromadně uhynuly ryby nad mostem u Stuhy v Dobrušce. 1. září 2015 byla nahlášena havárie čističky odpadních vod v Dobrušce - závada na čerpadle. Následky havárie - úhyn ryb od čistírny odpadních vod na Dědině a úhyn všech ryb na Zlatém Crku a ve všech rybnících v Pohoří. Takto velký úhyn ryb nebyl v obci Pohoří zaznamenán, proto mu věnuji v kronice tyto řádky.

uhynulé ryby ze Zlatého Crku a rybníků v Pohoří (rok 2015)
uhynulé ryby ze Zlatého Crku a rybníků v Pohoří (rok 2015)

2017

V návaznosti na havárii v roce 2015 a úhyn ryb zorganizovala 22. dubna 2017, na Den Země, společnost AQUA SERVIS ve spolupráci s Českým rybářským svazem a s dětmi z MŠ Dobruška akci, při které všichni dohromady vysadili v Dobrušce do řeky Dědiny cca 300 pstruhů. Snad se k nám do Pohoří brzy dostanou a náš potok v obci opět ožije.


2020

Miloš Balcar vyřezal z dubového dřeva vodníka a věnoval ho obci k rybníku u kostela, kde se stal příjemným oživením a atrakcí.

vodník - rybník u kostela (rok 2020)
Vyřezaný vodník u rybníka u kostela (rok 2020)
vodník - rybník u kostela (rok 2020)
Vyřezaný vodník u rybníka u kostela (rok 2020)

přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.