OBYVATELSTVO

narození | vítání občánků | zemřelí | svatby | přistěhovaní | odstěhovaní

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů byly staženy soukromá data všech obyvatel Pohoří. Jsou zde uveřejněna pouze "povolená neosobní data".

Pokud zde najdete chybné informace o své osobě nebo o svých blízkých, kontaktujte mě prosím. Jen tak se nám podaří odstranit všechny nepřesnosti a budeme moci předat budoucí generaci správné údaje. Za případné připomínky předem děkuji!


V Pohoří žilo k 27. dubnu 1651 celkem 155 obyvatel

V roce 1838 měla obec 720 obyvatel a 703 z nich je podle církevních záznamů katolického vyznání.

V roce 1850 má obec 696 obyvatel, katolíků ubylo na 679. Nekatolíků je 12 a 5 občanů je údajně židovské víry.

Do roku 1863 se počet občanů začal opět zvětšovat a je uváděno 713 obyvatel. Během sta let jich přibude více jak sto.

Domovský list (rok 1864)
Domovský list (rok 1864)

K roku 1874 je zde uváděno 835 obyvatel, 118 domů, 833 lidí je české národnosti a pouze dva občané se přihlásili k národnosti německé. Bylo zde celkem 400 mužů a 425 žen. 222 mužů bylo svobodných a 166 ženatých, vdovců bylo 12. Svobodných žen bylo v obci 217 a vdaných 171 a vdov bylo 47. Celkem 651 obyvatel umělo číst a psát, jen číst umělo 39 občanů a zcela negramotných bylo 141 obyvatel.

V roce 1881 čítala obec 787 obyvatel. Do roku 1890 stoupl počet na 835 obyvatel.

V roce 1901 vstoupila obec do nového století se 772 obyvateli. Všichni se zde hlásili k české národnosti. Katolíků byla většina, tedy 765. Domů bylo 129. V roce 1901 měla celkem opočenská farnost 4378 obyvatel a 4341 z nich se hlásilo k české národnosti. (Například v roce 1651 je na Opočně a okolí uváděno 9073 "duší".) Dále je k tomuto roku v Pohoří uváděn seznam gramotnosti a majetku. V Pohoří například na počátku 20. století nečetlo a nepsalo 31 obyvatel. Dalších 42 obyvatel neumělo jen psát. V Pohoří bylo evidováno 68 koní a 510 kusů hovězího. Ostatní dobytek uveden není.

Při sčítání lidu, které se provádělo vždy po deseti letech, mělo v roce 1911 Pohoří 863 občanů, z nichž bylo 468 žen a 395 mužů. Domů zde stálo 138. Počet stran 205. Přítomnost obyvatel 857 trvalých a 6 dočasných. Příslušnost: v obci sčítacího místa 568, v jiné obci téhož okresu politického 201, v jiném politickém okresu téže země 75, v jiných zemích 0, v zemích Koruny Uherské 2, v cizích státech 0. Náboženství římskokatolické 857, starokalolické 0, evangelicko augsburské 0, helvetské (evangelická reforma) 6, israelitské 0. Obcovací řeč: česká 800, polská 0, německá 1. Nepřítomni: trvale 22, dočasně 0. Dále se u obyvatel obce Pohoří eviduje: Koně: 3 hříbata do roka, 3 hříbata přes rok, 26 kobyl, 2 valaši, 0 hřebců. Hovězí dobytek: býčci do roka 43, býčci starší 75, jalovice do roka 39, jalovice starší 31, krávy 262, voli do roka 4, voli starší 11. Kozy 153. Ovce žádné. Prasata: podsvinčata 223, běhouni 113, svině 22, jinaké 1. Úly: pohyblivé 37, nehybné 4. Slepice 1704. Husy 392. Kachny 48. Jiná drůbež (holubi) 211.

Za jednoho z prvních sčítání obyvatel v období samostatné Československé republiky dne 16. února 1921 měla obec 817 obyvatel a jen 17 z nich se hlásilo k nekatolické církvi. V roce 1916 byla zřízena na žádost obce třetí třída. V roce 1921 navštěvovalo I. třídu 34 žáků, druhou 35 a do třetí chodilo 69 dětí.

Při sčítání 1. prosince 1931 bylo v Pohoří 781 obyvatel a 717 z nich byli katolíci. Školu navštěvovalo celkem 65 dětí, což je oproti roku 1921 značný úbytek. Nakrátko se návštěvnost školy pozvedla ještě v roce 1934, kdy zde bylo zaznamenáno celkem 82 žáků. Od té doby opět žáků ubývalo

V roce 1978 měla obec Pohoří 525 obyvatel, kteří obývali 173 domů a 9 domů bylo rozestavěno. Žilo zde 137 dětí a studentů, 263 občanů pracujících a 135 důchodců. Čtvrtina pracujících byla zaměstnána v místním JZD a ostatní dojížděli za prací do Náchoda, Nového Města nad Metují, Opočna, Dobrušky a Týniště nad Orlicí.

K 1.3.2001 žilo v Pohoří 583 obyvatel, z čehož bylo 282 mužů a 301 žen. Celkem trvale obydleno 158 domů (z toho 155 rodinných domů) a 194 trvale obydlených bytů. Věková struktura obyvatel Pohoří k 1.3.2001: 18,7% předproduktivní věk, 65,6% produktivní věk, 15,7% poproduktivní věk.

Stav obyvatel k 31. 12. 2004 byl 613 občanů.

V roce 2005 činily přírůstky 23 a úbytky 28 občanů, k 31.12.2005 měla tedy naše obec 608 obyvatel.

V roce 2006 přibylo v Pohoří 20 občanů a ubylo 12, v obci tedy žilo na sklonku roku 616 obyvatel.

V roce 2007 nastal boom - přibylo 30 občanů a ubylo pouze 6. K 31.12.2007 tak v Pohoří žilo 640 občanů.

V roce 2008 pokračoval přírůstek obyvatel - přibylo 37 občanů, ubylo 15 obyvatel. Celkem tedy na konci roku 662 obyvatel.

V roce 2009 přibylo v Pohoří 21 občanů, ubylo 12 občanů. Celkem na konci roku 671 obyvatel.

V roce 2010 přírůstek 30 občanů, úbytek 22 občanů. Celkem 679 obyvatel.


K půlnoci z 25. 3. na 26. 3. 2011 proběhlo v celé České republice Sčítání lidí, domů a bytů. Každý občan, každý byt, každý dům dostal svůj sčítací list, který musel vyplnit a odevzdat zpět. Sečtení provedl Český statistický úřad. První číslo je vždy uvedeno celkové, v závorce je uvedeno (muži/ženy). Tak tedy v Pohoří:

 • obyvatelstvo podle pohlaví: 648 obyvatel (320 mužů / 328 žen)
 • obyvatelstvo podle rodinného stavu: 284 (152/132) svobodných, 278 (138/140) ženatých/vdaných, 42 (22/20) rozvedených, 44 (8/36) vdovců/vdov
 • obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání: 531 (259/272) obyvatel ve věku 15 let a více. Bez vzdělání 1 (0/1), základní 103 (43/60), střední včetně vyučení 212 (123/89), úplné střední 119 (52/67), nástavbové 21 (9/12), vyšší odborné 11 (1/10), vysokoškolské 44 (23/21)
 • obyvatelstvo podle věku: 0-14 let: 117 (61/56) obyvatel; 15-19 let: 47 (25/22); 20-29 let: 85 (39/46); 30-39 let: 111 (58/53); 40-49 let: 92 (46/46); 50-59 let: 85 (43/42); 60-64 let (64 let=odchod do důchodu): 30 (18/12); 65-69 let: 19 (8/11); 70-79 let: 36 (14/22); 80 let a více: 21 (6/15)
 • obyvatelstvo podle národnosti: česká 484 (244/240), slovenská 2 (1/1), německá 1 (1/0), polská 2 (0/2), neuvedeno 157 (73/84)
 • obyvatelstvo podle náboženské víry: věřící nehlásící se k žádné církvi 42 (23/19), věřící hlásící se k církvi římskokatolické 66 (33/33), českobratrská evangelická 1 (1/0), bez náboženské víry 201 (94/107)¨, neuvedeno 317 (161/156)
 • obyvatelstvo podle ekonomické aktivity: ekonomicky aktivní 321 (180/141); ekonomicky neaktivní 304 (131/173), z čehož nepracující důchodci 113 (43/70), žáci studenti 119 (60/59); osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 23 (9/14)
 • obyvatelstvo podle vyjíždění do zaměstnání/škol: celkem 178, z toho do zaměstnání 121 a do školy 57. Do zaměstnání jezdí v rámci obce 12 obyvatel, dále 77 do okolních obcí, 25 do jiného okresu v rámci kraje, 6 do jiného kraje, 1 do zahraničí. Do školy v rámci obce 4, mimo obec 53.
 • hospodařící domácnosti podle typu: celkem 227. Tvořené 1 rodinou 160, tvořené 2 a více rodinami 7. Domácnosti jednotlivců 55. Vícečlenné nerodinné domácnosti 5.
 • domovní fond: domy úhrnem 217 (rodinné domy 211, bytový dům 1, ostatní budovy 5). Domy obydlené 179 (rodinné domy 173, bytový dům 1, ostatní budovy 5). Postaveno 1919 a dříve 25; 1920-1970 celkem 38 domů; 1971-1980 celkem 28 domů; 1981-1990 celkem 36 domů; 1991-2000 celkem 23 domů; 2001-2011 celkem 25 domů
 • obydlené byty celkem 214 (rodinné domy 198, bytový dům 6, ostatní budovy 10)

V roce 2011 se narodilo nebo přistěhovalo do Pohoří 30 občanů, odstěhovalo se nebo zemřelo 25 občanů. Na konci roku žilo v Pohoří 674 obyvatel.

V roce 2012 přibylo 26 občanů a ubylo 20 občanů, na konci roku 2012 byl počet obyvatel 680 obyvatel.

V roce 2013 narostl počet obyvatel o 19 občanů, ubyl o 23 občanů. Celkem 676 obyvatel na konci roku.

V roce 2014 narostl počet obyvatel o 26 občanů, ubyl o 24 občanů. Celkem 678 obyvatel na konci roku.

V roce 2015 narostl počet obyvatel o 16 občanů, ubyl o 30 občanů. Celkem 664 obyvatel na konci roku.

V roce 2016 narostl počet obyvatel o 26 občanů, ubyl o 15 občanů. Celkem 675 obyvatel na konci roku.

V roce 2017 narostl počet obyvatel o 43 občanů, ubyl o 23 občanů. Celkem 695 obyvatel na konci roku.

V květnu 2017 oslavila krásných 99 let paní Ludmila Kupková.

Ludmila Kupková se svými syny (rok 2017)
Ludmila Kupková se svými syny (rok 2017)

V roce 2018 narostl počet obyvatel o 34 občanů, ubyl o 26 občanů. Celkem 703 obyvatel na konci roku.

V roce 2019 narostl počet obyvatel o 19 občanů, ubyl o 27 občanů. Celkem 695 obyvatel na konci roku.

V roce 2020 narostl počet obyvatel o 25 občanů, ubyl o 26 občanů. Celkem 694 obyvatel na konci roku.

V roce 2021 narostl počet obyvatel o 20 občanů, ubyl o 27 občanů. Celkem 687 obyvatel na konci roku. Nejstarším obyvatelem obce Pohoří je pan Antonín Vrba (94 let), který žije v domově pro seniory v Přepychách. Nejstarší občankou obce Pohoří je paní Olga Žďárková (93 let).


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.